Т. А. Стрижак, О. М. Церенюк, А. А. Гетя, О. В. Акімов, А. В. Стрижак. Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська.

УДК 636.5.082.012

Т. А. Стрижак, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
О. М. Церенюк, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Інститут тваринництва НААН
А. А. Гетя, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
О. В. Акімов, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут тваринництва НААН
А. В. Стрижак, студентка
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

У статті досліджено рівень генетичного потенціалу і ступінь його реалізації за відтворювальними якостями свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська. Розроблено селекційно-технологічні підходи щодо забезпечення підвищення генетичного потенціалу та ступеня його реалізації за відтворювальними якостями свиноматок при лінійно-родинному кросуванні. Установлено коливання багатоплідності маток породі ландрас за ступенем реалізації генетичного потенціалу в межах від 88,33 до 99,02%, у породі уєльс відповідно – 97,88 до 99,82%. Відмічено співпадання прогностичних і фактичних значень.

Ключові слова: свині, родини, генетичний потенціал, ступінь реалізації, відтворювальні якості, прогноз продуктивності.

Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська

The genetic potential and degree of realization reproductive quakity sows main female of breeds landrace and welsh. (анотація)

Список використаних джерел:

1. Petersen P. H., Ovesen E., Christensen C. Ekonomic optimization of the breeding structure within a dualepurpose cattle population // Acta Agr. Stand. – 1974. – 24. № 4. – P. 247 – 259.
2. Kliewer R. H. Hungary’s bold experiment in dairy cattle breeding // Holstein Sci. Rep. HA USA. – 1982. – 28 – 35 p.
3. Зубець М. В. Оцінка генетичного потенціалу плідника / М. В. Зубець, та ін. // Вісник аграрної науки.– 1993. – № 8. – С. 73-80.
4. Басовский Н. З. Оценка генетического потенциала молочной продуктивности у крупного рогатого скота / Н. З. Басовский // Цитология и генетика. – 1991. – Т. 25, № 3. – С. 57-62.
5. Коваленко Г. Шляхи реалізації генетичного потенціалу молочної продуктивності корів / Коваленко Г., Бірюкова О. // Тваринництво України. – № 10. – 2004. – С. 19-21.
6. Рибалко В. П. До свині з інтересом і вдячністю / В. П. Рибалко // Свинарство. – Полтава, 2013. – Вип. 62. – С. 76-80.
7. Гиря В. М. Оцінка генетичного потенціалу кнурів-плідників / В. М. Гиря, М. В. Волощук, Н. М. Погрібна // Свинарство. – 2012. – Вип. 61. – C. 67-75.
8. Михайлов Н. В. Проблемы селекции и гибридизации свиней / Михайлов Н. В., Мамонтов Н. Т. // Современные проблемы интенсификации производства свинины : сб. науч. трудов XIV науч. конф. 11-13 июля 2007 г.: тезисы докл. – Ульяновск, 2007. – Т. 1. – С. 265 – 273.
9. Рибалко В. П. Сучасний стан і подальший напрямок селекційно-племінної роботи по розведенню червоної білопоясої породи м’ясних свиней / В. П. Рибалко // Ефективне тваринництво. – 2013. – № 7 (71). – С. 12-17.
10. Кравченко О. І. Вітчизняні генотипи свиней у сучасному виробництві свинини в Україні / О. І. Кравченко, А. А. Гетя, Н. В. Кудрявська // Тваринництво сьогодні. – 2013. – № 9. – С. 32-41.
11. Войтенко С. Л. Генеалогічна структура та якість племінних свиней України / С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневський, М. Г. Порхун. – Київ, 2009. – 44 с.
12. Коваленко В. П. Методи оцінки генетичного потенціалу і контролю селекційних процесів у тваринництві / В. П. Коваленко, Т. І. Нежлукченко // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2008. – Вип. 64. – С 143-149.
13. Гнатюк С. А. Результати і перспективи роботи господарств корпорації ”Тваринпром” / С. А. Гнатюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84). – Т. 2. – С. 15-22.
14. Жукорський О.М. Розширення генеалогічної структури вітчизняних популяцій свиней порід ландрас та уельс / О.М. Жукорський, О.М. Церенюк, О. В. Акімов // Вісник аграрної науки. – 2014. – №2. –С. 29-31.
15. Методика порівняльної оцінки порід, типів і ліній свиней в Україні / В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, В. М. Нагаєвич, С. В. Акімов // Сучасні методики досліджень у свинарстві. – Полтава, 2005. – С. 6-9.
16. Інструкція з бонітування свиней. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2003. – 64 с.
17. Войтенко С. Л. Моніторінг ліній, як складових порід у свинарстві / С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневський // Свинарство. – Полтава, 2014. – Вип. 65. – С. 82-88.

Т. А. Стрижак, А. Н. Церенюк, А. А. Гетя, А. В. Акимов, А. В. Стрижак. Генетический потенциал и степень реализации воспроизводительных качеств свиноматок основных семейств в породах ландрас и уельская.

В статье изучен уровень генетического потенциала и степень его реализации по воспроизводительным качествам свиноматок основных семейств в породах ландрас и уэльская. Разработаны селекционно-технологические подходы, которые обеспечивают повышение генетического потенциала и степени его реализации по воспроизводительным качествам свиноматок при линейном кроссировании. Установлено колебание многоплодия маток породы ландрас по степеням реализации генетического потенциала в пределах от 88,33  до 99,02%, в породе уэльс соответственно – 97,88 до 99,82%. Отмечено высокое совпадение прогностических и фактических значений.

T. A. Stryzhak, А. N. Tserenyk, A. A. Getya, A. V. Akimov, A. V. Stryzhak. The genetic potential and degree of realization reproductive quakity sows main female of breeds landrace and welsh.

In the article it was studies level of genetic potential and degree it realization of breeds of Landrace and Welsh. To work out selection and technological the approachs and methods, which provide increase of genetic potential and degree it realization the reproductive quality sow of dreeds Landrace and Welsh for hybridization and Linear-families crossing. It is determined oscillation of multi-prolificfcacy sows breed Landrace with degree ins realization of genetic potential in range from 88,33 percent to 99,02 percent and breed Welsh – from 97,88 percent to 99,82 percent. There was marked high level correlation prediction and real reproductive quality.

Випуск №2 (98), 2018

stryzhak.pdf
Size: 0.33