Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Теоретичні аспекти процесу відокремлення олії cпособом пресування

УДК 631.363:633.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-16

Д. В. Бабенко, кандидат технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2239-4832
О. А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6006-6931
Н. А. Доценко, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1050-8193
Н. І. Кім, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено аналіз конструктивних рішень шнекових пресів вітчизняного і закордонного виробництва, що застосовуються для різних видів олійних культур. Наведено теоретичні аспекти процесу пресування, зазначено основні технологічні параметри, що впливають на інтенсивність відокремлення олії з мезги, до яких належать: швидкість обертання шнекового валу, ступінь захоплення мезги першим витком, фізико-механічні властивості мезги і ступінь зносу поверхні шнекових витків.

Ключові слова: олійні культури, шнековий вал, параметри роботи, мезга, шнековий олійний прес.

Теоретичні аспекти процесу відокремлення олії
cпособом пресування (текст статті)

Theoretical aspects of oil separation process by pressing. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Щербаков В. Г. Технология получения растительных масел / В. Г. Щербаков. – М.: Колос, 1992. – 207 c.
 2. Калошин Ю. А. Технология и оборудование масложировых предприятий / Ю. А. Калошин. – М.: Академия, 2002. – 363 с.
 3. Кошевой Е. П. Оборудование для производства растительных масел /Е. П. Кошевой. – М.: Агропромиздат, 1991. – 208 с.
 4. Дацишин О. В. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв : навчальний посібник / О. В. Дацишин, А. І. Ткачук, О. В. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.
 5. Том’юк В. В. Дослідження розподілу тиску вздовж шнекового вала олійновідтискного преса / В. В. Том’юк // Вісн. Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2009. – №78. – С. 242–249.
 6. Патент UA №49079, В30В9/12. Комбінований шнековий прес для отримання рослинної олії / В. В. Стрельцов, О. А. Горбенко, О. О. Катрич; Заявлено 30.11.2009. Опубліковано 12.04.2010.
 7. Дидур В. А. Влияние противотоков на режим работы шнекового пресса. / В. А. Дидур, В. А. Ткаченко, В. В. Дидур // Праці ТДАТУ. – 2011. – Вип.11, Т. 4. – С.20–34
 8. Том’юк В. В. Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя насіння ріпаку / В. В. Том’юк // Вісн. Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів : ЛНАУ, 2008. – №12, т.2. – С. 598–602.
 9. Ніщенко І. О. Вплив конструктивних параметрів шнекового вала на енергетичні показники олійновідтиского преса / І. О. Ніщенко, С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. / Конструювання та експлуатація сільськогосподарських машин: Вип. 40, Ч.2. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – С. 186–200.
 10. Ковалишин С. Й. Оптимізація параметрів олієвідтискного преса / С. Й. Ковалишин, В. В. Том’юк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2010. – №14. – С. 261–269.
 11. Методика расчета зеерной камеры шнекового пресса / В. А. Дидур, В. А. Ткаченко, В. В. Дидур, Ю. А. та ін // Праці ТДАТУ. – 2011. – Вип.11, Т. 4. – С.20–34

Д. В. Бабенко, Е. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. И. Ким. Теоретические аспекты процесса отделения растительного масла способом прессования.

В статье представлен анализ конструктивных решений шнековых прессов отечественного и зарубежного производства, применяемых для различных видов масличных культур. Приведены теоретические аспекты процесса прессования, указаны основные технологические параметры, влияющие на интенсивность отделения масла из мезги, к которым относятся: скорость вращения шнекового вала, степень захвата мезги первым витком, физико-механические свойства мезги и степень износа поверхности шнековых витков.

Ключевые слова: масличные культуры, шнековый вал, параметры работы, мезга, шнековый маслопресс.

Babenko, O. Gorbenko, N. Dotsenko, N. Kim. Theoretical aspects of oil separation process by pressing.

The article presents the analysis of constructive solutions of screw presses of domestic and foreign production that  used for different types of oilseeds.  The paper indicates the theoretical aspects of the pressing  process and the main technological parameters that influenced on  the intensity of the separation of oil from the pulp, which include: the speed of the screw shaft, the degree of seizing of the pulp by the first turn, the physical and mechanical properties of the pulp and the degree of wear of the surface of the screw turns.

Key words: oilseeds, screw shaft, parameters of work, pulp, oil screw press.

Повернутися до змісту

babenko.pdf
babenko.pdf
Size: 0.33