М. П. Кунденко, О. Ю. Єгорова, І. М. Шинкаренко, І. І. Бородай, О. М. Кунденко. Вимірювання діелектричної проникності біологічних речовин.

УДК 614.89:537.868

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-15

М. П. Кунденко
О. Ю. Єгорова
І. М. Шинкаренко
І. І. Бородай
О. М. Кунденко
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Для виміру електрофізичних параметрів речовин найбільше поширення отримали резонансні методи в зв’язку  з високою точності отримуваних результатів. Основна ідея усіх резонансних методів полягає в спостереженні резонансних кривих коливального контура, в який поміщений зразок досліджуваної речовини. Проведений аналіз робіт показав, що точність вимірів діелектричної проникності залежить від стабільності частоти генератора і добротності вимірювального резонатора. Апаратура, призначена для виміру змін діелектричних параметрів рідини повинна забезпечувати не лише необхідний рівень потужності, що підводиться, і частоти сигналу, але і задовольняти високим вимогам по стабільності частоти, мірі пригнічення дискретних складових в спектрі вихідного сигналу, габаритам, надійності, економічності і терміну служби.

Ключові слова: діелектрична проникність, резонатор, коливання, частота, збудження, хвилевід, виміри.

Вимі-рювання діелектричної проникності біологічних речовин. (текст статті)

Measurement of dielectric permeability of biological substances. (анотація)

Список використаних джерел:

  1. HramenetskyiE. M. Pryzhyznennaiaokraskakletokytkanei / E. M. Hramenetskyi. – L.: Medyzd, 1963. – 161 s.
  2. Shwan N. R. Microwave radiation: biophysical considerations and standards criteria / H. P Shwan // IEEE Trans. Biomed End, 1972. – Vol. 19. – № 4. – P. 304-312.
  3. Kundenko N. P. Osobennosty rasprostranenyia ultrazvuka v byolohycheskoi srede / N. P. Kundenko // Visnyk TDATU.– – Vyp. 11. – Tom 4. – S. 181-186.
  4. Kundenko N. P. Akustycheskaia tekhnolohyia v tekhnolohycheskom protsesse vosproyzvodstva zhyvotnыkh / N. P. Kundenko, A. D. Cherenkov // Visnyk TDATU. – 2012. – Vyp. 2. – Tom 1. – S. 232-240.
  5. Kundenko N. P. Zastosuvannia akustychnykh poliv v silskomu hospodarstvi / N. P. Kundenko // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. – 2010. – Vyp. 102. – S. 123-124.
  6. Kundenko N. P. Yssledovanyia kryokonservatsyy mykroobъektov krupnoho rohatoho skota / N. P. Kundenko // Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. – 2011. – Vyp. 34/2012. – S. 156-160.
  7. Kundenko N. P. Analyz systemы kontrolia za obrabotkoi mykroobъektov zhyvotnыkh akustycheskymy kolebanyiam / N. P. Kundenko // Эnerhosberezhenye. Эnerhetyka. Эnerhoaudyt. – 2012. – №08/102. – S. 64-68.
  8. Kundenko N. P. Yssledovanye otkrыtoi rezonansnoi systemы s otrezkom kruhloho volnovoda / N. P. Kundenko, A. D. Cherenkov // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi. – 2012. – № 3/5 (57). – S. 11-13.
  9. Kundenko N. P. Yssledovanyia kryokonservatsyy mykroobъektov krupnoho rohatoho skota / N. P. Kundenko // Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. – 2011. – Vyp. 34/2012. – S. 156-160.

М. П. Кунденко, О. Ю. Єгорова, І. М. Шинкаренко, І. І. Бородай, О. М. Кунденко. Вимірювання діелектричної проникності біологічних речовин.

Для виміру електрофізичних параметрів речовин найбільше поширення отримали резонансні методи в зв’язку  з високою точності отримуваних результатів. Основна ідея усіх резонансних методів полягає в спостереженні резонансних кривих коливального контура, в який поміщений зразок досліджуваної речовини. Проведений аналіз робіт показав, що точність вимірів діелектричної проникності залежить від стабільності частоти генератора і добротності вимірювального резонатора. Апаратура, призначена для виміру змін діелектричних параметрів рідини повинна забезпечувати не лише необхідний рівень потужності, що підводиться, і частоти сигналу, але і задовольняти високим вимогам по стабільності частоти, мірі пригнічення дискретних складових в спектрі вихідного сигналу, габаритам, надійності, економічності і терміну служби.

Ключові слова: діелектрична проникність, резонатор, коливання, частота, збудження, хвилевід, виміри.

M.Kundenko, O.Egorova, Shinkarenko, I.Boroday, A.Kundenko. Measurement of dielectric permeability of biological substances

For measurement of electrophysical parameters of substances the greatest distribution was gained by resonant methods owing to high precision of the received results. The main idea of all resonant methods consists in observation of resonant curves of an oscillatory contour in which the sample of the studied substance is placed. The carried-out analysis of works has shown that the accuracy of measurements of dielectric permeability depends on stability of frequency of the generator and good quality of the measuring resonator. The equipment intended for measurement of changes of dielectric parameters of liquid has to provide not only the necessary level of the brought power and frequency of a signal, but also to meet high requirements for stability of frequency, extent of suppression of discrete components in a range of an output signal, to dimensions, reliability, profitability and service life.

Key words: dielectric permeability, resonator, fluctuations, frequency, excitement, wave guide, measurements.

Повернутися до змісту

kundenko.pdf
Size: 0.33