Т. В. Підпала, Є. М. Зайцев. Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Є. М. Зайцев, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4165-4196
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки тварин голштинської породи німецької та української селекції за тривалістю життя, господарського використання, довічною продуктивністю. Встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції мають дещо меншу тривалість життя і господарського використання, але вищі показники довічної продуктивності, ніж тварини української селекції. Результатами дослідження встановлено високо достовірний позитивний зв’язок високого ступеня між тривалістю життя, господарського використання і ознаками довічної продуктивності.

Ключові слова: голштинська порода, продуктивне довголіття тварин, молочна худоба, ознака довічної продуктивності.

Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції. (текст статті)

Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Гнатюк С. І. Ефективність довічного використання корів української червоної молочної молочної породи залежно від внутрішньопородних типів та генеалогічних формувань. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 2010. Вип. 3 (72). С. 111-115.
 2. Завертяев Б. П. Селекция коров на плодовитость. Л.: Колос, 1979. 208 с.
 3. Коршун С. И., Климов Н. Н. Хозяйственное долголетие и продуктивность коров различных генотипов. Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 237-238.
 4. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 5. Полупан Ю. П., Семенко О. В., Кобельська Г. Г. Селекція корів за тривалістю господарського використання та довічною продуктивністю при консолідації української чорно-рябої молочної породи Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К.: Аграрна наука, 1999. Вип. 31-32. С. 202-203.
 6. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання червоної молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Аграрна наука, 2000. Вип. 33. С. 97-105.
 7. Полупан Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали науково-теоретичної конференції (Чубинське, 25 лютого 2010 року). К. : Аграрна наука, 2010. С. 93-95.
 8. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2(25). С. 14-20.
 9. Полупан Ю. П. Генетична детермінація тривалості та ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідомч. темат. наук. зб. Київ: Аквамарин-ексклюзив, 2015. Вип. 49. С. 120-133.
 10. Проблеми і перспективи використання тварин голштинської породи в умовах півдня України / М. Я. Єфіменко [та ін.]. Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Науковий світТМ, 2002. Вип. 36. С. 10-12.
 11. Рудик І. А., Ставецька Р. В. Селекція молочної худоби за тривалістю продуктивного використання. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 1999. Вип. 8. Ч. 2. С. 163-167.
 12. Федорович В. В., Федорович Є. І., Бабік Н. П. Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 5 (29). С. 110-115.
 13. Хмельничий Л. М. Проблема ефективного довголіття та довічної продуктивності молочних корів в аспекті їхньої залежності від спадкових та паратипових чинників. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 7 (30). С. 13-31.
 14. Analysis of relationship between somatic cell score and functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sevalem [et al.]. Dairy Sci. 2006. Vol. 89. No. 9. P. 3609-3614.
 15. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Prediction of longevity breeding values for US Holstein sires using survival analysis methodology. Dairy Sci. 2004. Vol. 87. P. 3518-3525.
 16. Jankovska M., Sava A., Kujawska Y. Effect of certain factors on the longevity and culling of cows.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica. 2014. Vol. 13 (2). P. 19-30.
 17. Madgwick P. A., Gaddard M. E. Genetics and phenotypies parameters of longer vity in Australian dairy cattle.Dairy Sc. 1989. Vol. 72. N 10. P. 2624-2632.
 18. Miglior F., Muir B. L., Van Doormaal B. G. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Dairy Sci. 2005. Vol. 89. P. 1255-1263.
 19. Perez-Caball M. A., Alenda R. Lifetime profit as an individual trait and prediction of its breeding values in Spanish Holstein cows. Dairy Sci. 2003. Vol. 86. No 12. P. 4115-4122.
 20. Relationship between reproduction traits functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sewalem [et al.] Dairy Sci. 2008. Vol. 91. No 4. P. 1660-1668.
 21. Sava A. Functional traits and their role in contemporary cattle breeding – part I: longevity of cows, prolonged lactations and level in cow milk. PrzegladHodowlany. 2011. Vol. 2. P. 8-13.

Т. В. Подпалая, Е. Н. Зайцев. Продуктивное долголетие молочного скота голштинской породы разной селекции.

В статье изложены результаты оценки животных голштинской породы немецкой и украинской селекции по продолжительности жизни, хозяйственного использования, пожизненной продуктивности. Установлено, что коровы голштинской породы немецкой селекции имеют несколько меньшую продолжительность жизни и хозяйственного использования, но выше показатели пожизненной продуктивности, чем животные украинской селекции. Результаты исследований подтверждают высоковероятную положительную связь между продолжительностью жизни, хозяйственным использованием и признаками пожизненной продуктивности.

Ключевые слова: голштинская порода, селекция, коровы, долголетие, признак пожизненной продуктивности, корреляция.

 

T. Pidpala, Ye. Zaitsev. Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection.

The article presents the results of the estimation of Holstein breeds of German and Ukrainian breeding animals for life expectancy, economic use, and lifetime productivity. It has been established that the cows of the Holstein breed of German breeding have a slightly lower life expectancy and economic use, but have higher lifetime productivity rates than Ukrainian breeding. The results of the research have established a highly reliable positive high level connection between life expectancy, economic use and signs of life-long productivity.

Key words: Holstein breed, selection, cows, longevity, sign of lifetime productivity, correlation.

Повернутися до змісту

pidpala.pdf
pidpala.pdf
Size: 0.33