Поглинання елементів живлення бур’янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення

УДК 633.31:632.51:631.811

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати трирічних досліджень щодо вивчення виносу бур’янами елементів живлення із ґрунту в агрофітоценозах сортів люцерни насіннєвого призначення першого року вегетації на незрошуваних землях південного Степу України. Встановлено, що за високого ступеня забур’янення посівів досліджуваної культури з ґрунту виноситься небажаними компонентами 37,1-38,4 кг/га азоту, 6,3-6,6 – фосфору, 86,3-89,4 кг/га калію залежно від сорту. Доведено, що внаслідок конкуренції люцерни з бур’янами зменшується її продуктивність залежно від ступеня забур’яненості посіву.

Ключові слова: люцерна на насіння, бур’яни, елементи живлення, обмінна енергія, продуктивність посівів.

Поглинання елементів живлення бур’янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення. (текст статті)

Absorption of nutrient elements by weeds according to the technologies of growing alfalfa for seed purposes. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Іващенко О. О. Бур’яни на посівах – проблема масштабна / О. О. Іващенко // Карантин та захист рослин. – К., 2009. – № 9. – С. 2-4.
2 Іващенко О. О. Зелені сусіди / О. О. Іващенко. – К. : Фенікс, 2013. – 479 с.
3. Ресурсоощадні технології вирощування люцерни на насіння в Південному Степу України : наук.-метод. рекомендації / Вожегова Р. А., Сахно Г. В., Голобородько С. П. та ін. – Херсон : Айлант, 2012. – 84 c.
4. Справочник по пестицидам: Гигиена применения и токсикология / сост. Л. К. Седокур; под ред. А. В. Павлова. – К. : Урожай, 1986.– 432 с.
5. Федтке К. Биохимия и физиология действия гербицидов / К. Федтке ; пер. с англ. Н. М. Жирмунской ; под ред. и с предисл. Ю. А. Баскакова. – М. : Агропромиздат, 1985. – 223 с.
6. Boyles M. C. Update: summary of annual weed control in established alfalfa with prodiamine herbicide / M. C. Boyles, J. M. Fenderson, S. J. Bowe // Proc. S. Weed Sc. Soc. – Orlando, 1987. – P. 106.
7. Lankoski J. Bioenergy crop production and climate policies: a von Thunen model and the case of reed canary grass in Finland / J. Lankoski, M. Ollikainen // European Review of Agricultural Economics. – 2008. – Vol. 35. – № 4. – December. – Р. 547-562.
8 Антипова Л. К. Насіннєва люцерна / Л. К. Антипова // Захист рослин. – 1998. – № 8.– С. 14-15.
9. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : Справочное пособие / А. П. Калашников, Н. И. Клейменов, В. Н. Баканов [и др.]. – М. : Агропромиздат, 1985. – 352 с.
10. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uazakon.com/big/text1369/pg1.html.

Л.  К.  Антипова. Поглощение элементов питания сорняками в зависимости от технологий выращивания люцерны семенного назначения.

Приведены результаты трехлетних исследований относительно изучения выноса сорняками элементов питания из почвы в агрофитоценозах сортов люцерны семенного назначения первого года вегетации на неорошаемых землях южной Степи Украины. Установлено, что при высокой степени засоренности посевов исследуемой культуры из почвы выносится нежелательными компонентами агрофитоценоза 37,1-38,4 кг/га азота, 6,3-6,6 – фосфора, 86,3-89,4 кг/га калия в зависимости от сорта. Доказано, что вследствие конкуренции люцерны с сорняками уменьшается ее продуктивность в зависимости от степени засоренности посева.

L.  Antipova. Absorption of nutrient elements by weeds according to the technologies of growing alfalfa for seed purposes.

The results of three years researches are shown in the study. According to it weeds remove the nutrients from soil of alfalfa sorts of the seminal setting during the first-year of vegetation at non-irrigated land in the south Steppe of Ukraine. It is established that at the high degree of weedness impurity of the investigated plant 37,1-38,4 kg/ha of nitrogen is removed from the soil by the undesirable components of agrophytocenosis, 6,3-6,6 – phosphorus, 86,3-89,4 kg/ha of potassium according to a sort. As a result the competition of alfalfa with weeds for the basic factors of life productivity diminishes depending on the degree of crop impurity.

Випуск №1 (93), 2017

Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни

УДК 633.311:631.524.7

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

тів, що впливає на якість корму. Згідно з отриманими даними, у середньому для всіх сортів, облистяність рослин другого року життя досягала рівня 45,6±0,9%, на третій рік вегетації вміст листя в надземній біомасі зменшувався до 41,4±1,5%. Встановлено високу якість корму (за облистяністю) сортів Єва, Смуглянка, Вінничанка, Світоч, Синська.

Ключові слова: люцерна, сорт, облистяність, кормові одиниці, перетравний протеїн, кормопротеїнові одиниці.

Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни. (текст статті)

Foliage is an important indicator of quality for alfalfa sorts. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Петриченко В. Ф. Лучне кормовиробництво і насінництво трав: посіб. для с.-г. вузів. Макаренко П. С. – Вінниця : Діло, 2005. – 227 с.
2. Антонів С. Ф. Насінництво бобових трав / С. Ф. Антонів, О. А. Запрута // Насінництво. – 2005. – № 12. – С. 4-9.
3. Петриченко В. Ф. Перспективи розвитку лучного кормовиробництва / В. Ф. Петриченко, П. С. Макаренко // Вісник аграрної науки. – 2004. – №. 6. – С. 5-10.
4. Моспан Г. М. Ефективне використання сіяних бобово-злакових трав як важливий засіб поповнення ресурсів кормового білка в годівлі тварин / Моспан Г. М., Чепур С. С. // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 67. – С. 173-177.
5. Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва / [Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, О. П. Ткачук, та ін.] ; за ред. проф. Г. І. Демидася, Г. П. Квітка. – К. : Нілан – ЛТД, 2013. – 322 с.
6. Гасаненко Л. С. Селекция люцерны на улучшение качества кормовой продукции / Л. С. Гасаненко, Е. Д. Тищенко, Л. В. Андрусива // Зернофуражні, зернобобові і кормові культури: Зб. наук. праць за матер. респ. коорд.-метод. ради з проблем кормових ресурсів і кормовиробництва– Вінниця, 1997. – С. 53–54.
7. ГОСТ 13.586.3-83. Правила приемки и методы отбора проб. – Срок действия с 01.07.84.
8. Antipova L. Lucerne as a Comprehensive Crop for Plant Communities Agrophytocenosis / L. Antipova, N. Tsurkan // Zmogaus ir gamtos Sauga 2011 : 17-oji tarptautine moksline-praktine konferencijja, 2011 m., geguzes 11-13 d., birzelio 16-18 d. – Kauno, 2011. – Р. 93-95.
9. Антипова Л. К. Вплив основного обробітку ґрунту на його водно-фізичні властивості та формування кореневої системи люцерни / Л. К. Антипова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Вип. 8. Екологія. – С. 101-105.
10. Антипова Л. К. Люцерна і родючість ґрунту / Л. К. Антипова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Т. 58. – Вип. 45. Екологія. – С. 83-86.

Л. К. Антипова. Облиственность – важный показатель качества корма сортообразцов люцерны.

Приведены результаты исследования облиственности люцерны разных сортов, что влияет на качество корма. Согласно полученным данным, в среднем для всех сортов, облиственность растений второго года жизни достигала уровня 45,6±0,9%, на третий год вегетации содержание листьев в надземной биомассе уменьшилось до 41,4±1,5%. Установлено высокое качество корма (по облиственности) сортов Ева, Смуглянка, Винничанка, Свиточ, Синская.

L. Antipova. Foliage is an important indicator of quality for alfalfa sorts.

The results of the studies different grades of alfalfa foliage, which affects the quality of the animal forage. According to the study, on average for all of varieties, foliage of plants in the second year of life reaches the level of 45,6 ± 0,9%. In the third year of vegetation leaf content is decreased to 41,4 ± 1,5% in the aboveground biomass. Established a high quality animal forage (in foliage) of varieties like Eva, Smuglianka, Vinnichanka, Svitoch, Sinskaya.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання

УДК 633.21(477.7)

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень щодо обсягу виробництва та продуктивності трав на півдні України на прикладі Миколаївської області з метою визначення стану розвитку цих культур та рівня забезпеченості кормами з них сільськогосподарських тварин. Згідно з отриманими даними недотримується чергування культур у сівозміні, зменшується питома вага кормових культур у структурі загальної посівної площі, виробляється недостатня кількість сіна багаторічних трав, зеленої маси як однорічних, так і багаторічних трав для належного рівня годівлі тварин, зокрема великої рогатої худоби. Встановлено доцільність вирощування окремих видів багаторічних трав у зоні досліджень. Наведено шляхи підвищення ефективності виробництва трав на кормові цілі.

Ключові слова: багаторічні і однорічні трави, структура посівних площ, валовий збір, урожайність, кормові і кормопротеїнові одиниці, перетравний протеїн, поголів’я тварин.

Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання. текст статті)

Herbs in the South of Ukraine: problems and ways of improvement. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Методика проведення дослідів по кормовиробництву: за ред. А. О. Бабича. – Вінниця, 1994. – 87 с.
2. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / [Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук]; за заг. ред. В. О. Проваторова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2009. – 489 с.
3. Довідник поживності кормів / [М. М. Карпусь, С. І. Карпович, А. В. Малієнко та ін.]; за ред. М. М. Карпуся. – К. : Урожай, 1988. – 400 с.
4. www.ukrstat.gov.ua
5. Червен І. І. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав / І. І. Червен, Н. В. Цуркан // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 1. – С. 15–23.
6. Рациональное использование биологического и минерального азота в земледелии Полесья / А. М. Бердников, Н. В. Патыка, Л. В. Потапенко, С. А. Сытник // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 14-20.
7. Cosgrove D. R. Effects of weed control in established alfalfa (Medicago sativa) on forage yield and quality / D. R. Cosgrove, M. Barrett // Weed Sc., 1987. – P. 564-567.
8. Sapck A. Falenty / Phosphorus in agriculture end Water quality protection / Conference proceedings / A. Sapck // IMUS Publisher, 1998. – 106 p.
9. Післядія добрив на фосфатний режим чорноземів України / Б. С. Носко, В. І. Бабинін, Л. М. Бурлакова, Н. П. Копоть // Вісник аграрної науки. – 2008. – С. 17-22.
10. Булигін С. Ю. Гумусний стан чорноземів України / С. Ю. Булигін, В. В. Дегтярьов, С. В. Крохін // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 2. – С. 13-16.
11. Цуркан Н. В. Економіко-енергетичні засади інноваційного розвитку виробництва продукції багаторічних трав [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Н. В. Цуркан; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2014. – 24 с.
12. Антипова Л. К. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – – Миколаїв, 2015. – Вип. 1 (82) С. 107-114.

Л. К. Антипова. Травы на Юге Украины: проблемы и пути преодоления.

Приведены результаты исследований по объему производства и продуктивности трав на юге Украины на примере Николаевской области с целью определения состояния развития этих культур и уровня обеспечения кормами из них сельскохозяйственных животных. Согласно полученным данным, не соблюдаются севообороты, уменьшается удельный вес кормовых культур в общей посевной площади, производится недостаточное количество сена многолетних трав, зеленой массы как однолетних так и многолетних трав для надлежащего уровня кормления животных, в частности крупного рогатого скота. Установлена целесообразность выращивания отдельных видов многолетних трав в южной Степи. Приведены пути повышения эффективности выращивания трав на кормовые цели.

L. Antipova. Herbs in the South of Ukraine: problems and ways of improvement.

The article contains the results of terms of production and productivity of grass in the Southern Ukraine on the example of Mykolaiv region in order to determine the state of development of the crop and the level of feed production of them for farm animals. According to the recived information there are not complience with the rotation of crops.The decrease of the proportion of forage crops in the total sown area is observed with insufficient number of perennial grass hay, green mass of both annual and perennial grasses for the appropriate level of feeding animals, particularly cattle. It’s established the expediency of cultivation of individual species of perennial grasses in the Southern Steppe. The ways to improve the cultivation of herbs for feeding farm animals are presnted.

Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні україни

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.21:631.599(477.7)

Автор

Л. К. Антипова, доктор сльськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати трирічних досліджень росту і розвитку багаторічних злакових трав у посушливих умовах південного Степу України на прикладі Миколаївської області з метою визначення найбльш продуктивних з них для змцнення кормової бази. Згідно з отриманими даними, кращими за кормовою продуктивністю виявилися посви стоколосу безостого, райграсу високого і пирію середнього, які забезпечують більш раціональне використання вологи рослинами опадів і, відповідно, формування вищої урожайності. Встановлено до-
цільність вирощування цих культур в досліджуванй зоні.

Ключові слова
види багаторічних злакових трав, облистяність, погодно-кліматичні умови, урожайність, кормопротеїнові одиниці, обмінна енергя. (more…)

Водний режим у посівах люцерни насіннєвого призначення

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.53.01:632.123:633.31

Автор
Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень водоспоживання люцерни різних укосів при вирощуванні її на насіння у південному Степу України на прикладі Миколаївської області. Згідно з отриманими даними, кращим виявився проміжний укіс цієї культури, який забезпечує більш раціональне використання вологи рослинами і відповідно підвищується продуктивність насінників.

Ключові слова
люцерна, насіння, сумарне водоспоживання, укоси, коефіцієнт водоспоживання, урожайність.

Стаття
Л. К. Антипова. Водний режим у посівах люцерни насіннєвого призначення.

Список використаних джерел

1. Методика проведення дослідів по кормовиробництву / за ред. А. О. Бабича. — Вінниця, 1994. — 87 с.
2. Жаринов В. И. Люцерна / В. И. Жаринов, В. С. Клюй.— К. : Урожай, 1983. — 240 с. 3. Корякина В. Ф. Физиология клевера и люцерны / В. Ф. Корякина, А. И. Сметан-
никова // Физиология сельскохозяйственных растений. — Т. 6. — Изд. МГУ, 1970. — С. 339—340.
4. Справочник по прогнозированию и программированию урожаев на Юге Украины / [А. О. Лымарь, С. Д. Лысогоров (руководители), В. П. Дмитренко и др.]. — Одесса : Маяк, 1987. — 176 с.

Л. К. Антипова. Водный режим в посевах люцерны семенного назначения.
В статье приведены результаты исследований по водопотреблению люцерны разных укосов при возделывании ее на семена в южной Степи Украины на примере Николаевской области. Согласно полученным данным лучшим оказался промежуточный укос этой культуры, при котором обеспечивается более рациональное использование влаги растениями и соответственно повышается продуктивность семенников.

L. Antipova. The water regime in crops of Lucerne for seeds.
There are results of researches of water consumption of Lucerne in the article. Lucerne was different in the cultivation for seeds in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine as an example of Mykolayiv region. According to the obtained data the best intermediate hay crop of this culture was the crop which received more rational use of moisture. It provides the efficiently increasing of the testes productivity.

Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.53.01:633.31:58.0561

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу термічного фактора і забезпечення рослин вологою на формування врожаю насіння люцерни різних укосів. Запропоновано найбільш ефективний проміжний укіс, за якого урожайність насіння збільшується на 19,5% порівняно із загальноприйнятим першим укосом.

Ключові слова
люцерна, насіння, укоси, середньодобові температури, сумарне водоспоживання, урожайність
(more…)

Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
633.1:632

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено стан виробництва зерна пшениці озимої на півдні України на прикладі Миколаївської області. Висвітлено літературні дані щодо характеристики шкідливих організмів в агрофітоценозах. Запропоновано заходи щодо зменшення чисельності їх у посівах культури.

Ключові слова
пшениця озима на зерно, площа, урожайність, вал, шкідники, хвороби, бур’яни
(more…)