Гончаренко І. В., Жежуха В. Й., Твердовська А. О., Скибінський Н. О. Розвиток в’їзного туризму Львівської та Миколаївської областей

УДК 339.92:332

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)-1

 

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
ORCID:0000-0001-9670-9812
В. Й. Жежуха, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет “Львівська політехніка”
А. О. Твердовська, магістр
Миколаївський національний аграрний університет
Н. О. Скибінський, здобувач вищої освіти
Національний університет “Львівська політехніка”

 

У статті розглянуто  потенціал туристичної діяльності Львівської та Миколаївської областей.  На основі вивчення умов та особливостей регіонів виявлено перспективи розвитку в’їзного туризму. Виділено основні проблемні моменти туристичної сфери регіонів. Рекомендовано формування комплексного туристичного продукту та активне його просування  на зовнішніх ринках.

Ключові слова: потенціал, туристична сфера,  в’їзний туризм, туристичний продукт.

 

  Розвиток в’їзного туризму Львівської та Миколаївської областей

Development of inbound tourism of Lviv and Mykolaiv regions

 

Список використаних джерел:

 1. Головне управління статистики у Львівській області. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000—2019). URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/inf_2009.php?vid=1&code=24&ozn_ news=1&show =1&show2=1 [Дата останнього доступу 03.08.2020]
 2. Головне управління статистики у Миколаївській області. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000—2019). URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/ [Дата останнього доступу 03.08.2020]
 3. Гончаренко І. В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону. Вiсник аграрної науки Причорномор’я. № 4 .С.13-19.
 4. Кадацька Ю. А. Релігійний туризм в Україні. Предмет «Маркетинг туризма» URL: http://tourism-book.com/books/book-29/chapter-1346/.
 5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. 436 с.
 6. В’їзний туризм./ М.О.Михайловський, П.Ф. Коваль, А Н.Олєшугіна та ін. Ніжин, 2010. 304 с.
 7. Програма розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 2016-2020 роки. URL: https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy
 8. Програма розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018–2020 роки URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/32/upload/Programa%20rozvYtku%20turYzmu%2C%20kurortiv%20i%20rekreacii%20u%20L.o.%20na%202018-2020%20rokY.pdf
 9. Професійна юридична система, словник законодавчих термінів URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.14233.0.
 10. Статистичний збірник Регіони України: статистичний збірник. / Державна служба статистики України.; За редакцією І.Є. Вернера 2019. – 315с.
 11. Doc. U.N. Economic and Social Council, Final Report of the United Nations Conference of International Travel and Tourism,E/3839, E/Conf. 47/14. Sept. 26, 1963. P. 1. 12. Country Profile – Inbound Tourism. URL: https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism

 

И. В. Гончаренко, В. Й. Жежуха, А. О. Твердовская, Н. О. Скибинский. Развитие въездного туризма Львовской и Николаевской областей

В статье рассмотрен потенциал туристической деятельности Львовской и Николаевской областей. На основе изучения условий и особенностей регионов выявлены перспективы развития въездного туризма. Выделены основные проблемные моменты туристической сферы регионов. Рекомендовано формирование комплексного туристического продукта и активное его продвижение на внешних рынках.

Ключевые слова: потенциал, туристическая сфера, въездной туризм, туристический продукт.

 

I. V. Honcharenko, V. J. Zhezhuha A. O. Tverdovska N. O. Skibinski. Development of inbound tourism of Lviv and Mykolaiv regions

The statistic has revealed the potential of tourist activity of Lviv and Mykolaiv regions.  On the basis of the study of conditions and the peculiarities of the regions, the prospects for the development of tourism were revealed.  The main problematic moments of the tourist sphere of the regions were highlighted.  It is recommended to formulate a complex tourist product and promote it actively on the foreighn markets.

Keywords: potential, tourism, tourism, tourism product.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

honcharenko.pdf
honcharenko.pdf

Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою International Trade Centre.

УДК 339.56.055:65.011.56

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Н. П. Шведова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

О. Є. Кузьмін, доктор економічних наук, професор
Р. Л. Логвиненко, здобувач вищої освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено географічну структура експорту Миколаївської області, зроблено аналіз експортного потенціалу України та надано рекомендації щодо напрямів розширення експорту Миколаївщини. Проаналізовано можливості використання платформи International Trade Centre та інструменту Export Potential Map.

Ключові слова: International Trade Centre, Export Potential Map, експорт, експортно-імпортні відносини.

Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою International Trade Centre. (текст статті)

Expression of export features of the region by supported International Trade Center. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
2. Дунська А. Р. Пошук та вибір іноземних партнерів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / А. Р. Дунська, Н. М. Лавренчук – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/66924/pdf_29.
3. Зубрицький А. І. Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг [Електронний ресурс] / А. І. Зубрицький // Економіка і прогнозування. – 2015. – Режим доступу : http://eip.org.ua/docs/EP_15_1_140_uk.pdf.
4. Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rtpp.com.ua/uk
5. ExportРotentialMap [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://exportpotential.intracen.org
6. TheInternationalTradeCentre [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: //www.intracen.org.

И. В. Гончаренко, Н. П. Шведова, А. Е. Кузьмин, Р. Л. Логвиненко. Выявление экспортных возможностей региона с помощью International Trade Centre.

Исследовано географическую структуру экспорта Николаевской области, сделан анализ экспортного потенциала Украины и даны рекомендации по направлениям расширения экспорта Николаевщины. Проанализированы возможности использования платформы International Trade Centre и инструмента Export Potential Map.

I. Honcharenko, N. Shvedova, O. Kuzmin, R. Logvinenko. Expression of export features of the region by supported International Trade Center.

The article shows the result of analyzes export potential of Ukraine, examines the geographical structure of the export of the Mykolaiv region, and gives recommendations on the directions of export expansion of the Mykolayiv region. The possibilities of using the International Trade Center platform and the Export Potential Map tools have been analyzed.

Випуск №4 (96), 2017

Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій

УДК 339.564.631.14

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
А. Ю. Козаченко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Показано динаміку виробництва валової продукції підприємствами аграрного сектора економіки Миколаївської області, виявлено тенденції, що формуються при здійсненні експорту. Розкрито проблемні аспекти експортоорієнтованих аграрних підприємств в розробленні та впровадженні систем управління якістю. Запропоновано напрями адаптації підприємств регіону до глобальних змін на ринках продовольчої продукції.

Ключові слова: аграрні підприємства, експорт, управління якістю, глобальні тенденції.

Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій. (текст статті)

Export of the regional agricultural products in the context of global trends. (анотація)

Список використаних джерел:
1. FAO Food Price Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
2. На світовому ринку дешевшають продукти харчування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agrolife.info/ua/na-svitovomu-rynku-deshevshayut-produkty-harchuvannya.html
3. Продукти спеціального призначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.healthyway.com.ua/index.php/2011-04-07-14-50-47/19-2012-01-17-15-07-29/157-2012-04-05-11-54-42
4. Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zed.ua/services/sertification
5. Статистична інформація по Миколаївській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
6. Ульянченко А. В. Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави [Електронний ресурс] / А. В.Ульянченко, Н.В. Прозорова. – Режим доступу : http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5
7. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uas.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=247

И. В. Гончаренко, А. Ю. Козаченко. Экспорт аграрной продукции региона в контексте глобальных тенденций.

Показана динамика производства валовой продукции предприятиями аграрного сектора экономики Николаевской области, выявлены тенденции, формирующиеся при осуществлении экспорта. Раскрыты проблемные аспекты экспортно ориентированных аграрных предприятий в разработке и внедрении систем управления качеством. Предложены направления адаптации предприятий региона к глобальным изменениям на рынках продовольственной продукции.

I. Honcharenko, A. Kozachenko. Export of the regional agricultural products in the context of global trends.

The article shows the dynamics in the production of the gross output by enterprises of the agricultural sector in Mykolaiv region. The tendencies which are formed during the process of export were identified. The article reveals the problematic aspects of export-oriented agricultural enterprises in Ukraine in the development and implementation of quality management systems in comparison to EU member states. Directions of adaptation of regional enterprises to global changes in the food markets were proposed.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону

УДК 332.122:379.84

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні складові рекреаційного потенціалу Миколаївської області, виявлено фактори негативного впливу на його використання. Серед стратегічних напрямів реалізації рекреаційного потенціалу виділено формування регіональних агротуристичних брендів.

Ключові слова: рекреаційний потенціал, сільські території, агротуризм, туристи.

Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону.(текст статті)

Strategie of directions implementation of the regional potential.(анотація)

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Миколаївській області. Статистичні дані [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
2. Герасимчук З. В. Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційного потенціалу регіонів України / З. В. Герасимчук, Ю. Є. Дащук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 5.
3. Черчик Л. М. Рекреаційна діяльність в Шацькому національному природному парку / Л. М. Черчик // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. – Частина ІІІ. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 1998. – С. 171-175.
4. Губені Ю. Е. Європейський досвід та теоретичні засади агротуризму / Ю. Е. Губені // Вісник Львівського ін-ту економіки і туризму. – 2007. – № 2. – С. 50-55.
5. Миколаївська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/myko/touri/
6. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу : http://www.greentour.com.ua.
7. Зінько Ю. В. Інноваційні форми занять в сільському туризмі та агротуризмі / Ю. В. Зінько, М. Й. Рутинський, П. А. Горішевський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163. – частина 1. – С. 43-49.

И. В. Гончаренко. Стратегические направления реализации рекреационного потенциала региона.

В статье рассмотрены основные составляющие рекреационного потенциала Николаевской области, выявлены факторы негативного влияния на его использование. Среди стратегических направлений реализации рекреационного потенциала выделено формирование региональных агротуристических брендов.

I. Ноncharenko. Strategie of directions implementation of the regional potential.

In the article the basic components of recreational potential of Mykolayiv region, factors identified adverse effect on its use. Among the strategic directions of the recreational potential of agritourism allocated formation of regional brands.

Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises

UDK 338.53:005.21:631.145

I. Honcharenko, Doctor of Economic Sciences
Mykolayiv National Agrarian University

The paper deals with price and marketing pricing strategies of agrarian enterprises in Ukraine. The aim of this paper is to determine the conditions of pricing policy of the firms within competitive markets of various types and justification of the price policy measures for agrarian producers considering patterns of supply and demand for products in
different areas of competitive conditions.

Key words
price, pricing strategies, marketing, agrarian enterprises (більше…)

Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 338.48-44(1-22)(477.74)

Автор
І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
К. В. Коноваленко, студент
Ж. В. Сокровіщук, студент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено сучасне уявлення про аграрний туризм та його значний розвиток і популярність в європейських та інших країнах світу. Розглянуто соціально-економічну значимість агротуризму як найбільш привабливого виду відпочинку. Вивчено мотивації, ресурсний потенціал Миколаївської області та перспективи розвитку сільського туризму в цьому регіоні. Показано особливості різних моделей агротуризму.

Ключові слова

аграрний туризм, сільське населення, сільська місцевість, мандрівки, еко-освіта, відроження галузі, традиції.

Стаття
І. В. Гончаренко, К. В. Коноваленко, Ж. В. Сокровіщук. Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області.

Список використаних джерел

1. Горішевський П. А. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності / П. А. Горішевський, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько — Івано-Франківськ, 2003.
2. Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. — Стрий, 2004. – 132 с.
3. Зеленый туризм. Банк данных сельского туризма в Украине [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.ruraltourism.com.ua
4. Куліковський Б. Задля розвитку села / Б. Куліковський, Ю. Левицька // Освіта аграрна. — 2008. — № 2 — С. 2.
5. Про сільський зелений туризм [Електронний ресурс]: Закон України — Режим доступу : icp.org.ua/ukr/zakon/…/zakon_ukraini_pro_si_206.htmI
6. Туризм і відпочинок в Україні [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://travelblog.kiev.ua
7. Сільський зелений туризм : методичні рекомендації / [Т. О. Коберніченко, В. П. Васильєв, П. А. Горішевський, Ю. В. Зінько] — К. : Аграрна освіта, 2005.

И. В. Гончаренко, Е. В. Коноваленко, Ж. В. Сокровищук. Необходимость развития агротуризма на территории Николаевской области.
В статье представлено современное понимание аграрного туризма, его значительное развитие и популярность в европейских и других странах мира. Рассмотрена социально-экономическая значимость агротуризма, как наиболее привлекательного вида отдыха. Изучены мотивации, ресурсный потенциал Николаевской области и перспективы развития сельского туризма в этом регионе. Показаны особенности различных моделей агротуризма.

I. Honcharenko, K. Konovalenko, J. Sokrovishchuk. Necessity of Agritourism Development in Mykolaiv Region.
This article presents the modern conception of the agricultural tourism and its significant development and popularity in European and other countries. A social and economic importance of agritourism as the most attractive type of holiday was observed in the article. The motivation, resources potential of Mykolaiv Region and prospects for the rural tourism development in the region were studied here as well. Peculiarities of different models of agritourism were described.

Світовий досвід подолання проблем охорони здоров’я у формуванні людського капіталу сільських територій України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
332.024

Автор
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто проблеми охорони здоров’я у формуванні людського капіталу сільських територій України, розкрито досвід розвинених країн у забезпеченні високих стандартів систем охорони здоров’я.

Ключові слова
людський капітал, охорона здоров’я, сільські території
(більше…)