Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств

УДК 636.4.084

Ю. Ф. Дехтяр, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Показано технологічні рішення використання в годівлі свиней готових покупних комбікормів та комбікормів власного виробництва, при виготовленні яких використовуються білково-мінерально-вітамінні добавки та премікси. Встановлено, що при використанні покупних комбікормів рівень рентабельності виробництва свинини становить 17-29%, при використанні комбікормів власного виробництва із залученням білково-мінерально-вітамінних добавок – 21-35%, а при залученні до їх складу преміксів – 39-51%.

Ключові слова: комбікорм, технологія, власне виробництво, білково-мінерально-вітамінна добавка, премікс, рентабельність.

Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств. (текст статті)

Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бірта Г. О. М’ясні якості свиней за різних рівнів годівлі / Г. О. Бірта // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 25-28.
2. Борисенко М. Розвиток свинарство у фермерських господарствах / М. Борисенко, Н. Опришко // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С. 4-5.
3. Юлевич О. І. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів / О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр // Науковий бюлетень ІТ УААН. – Харків, 2016. – Вип. 115. – С. 258-263.
4. Бабенко О. Як здешевити годівлю свиней / О. Бабенко // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 1. – С. 29-32.
5. Палагута, А. Раціональна конструкція годівниць / А. Палагута // Тваринництво України. – 2006. – № 7. – С. 7-8.
6. Смоляр В. І. Тентенції з удосконалення обладнання для годівлі свиней / В. І. Смоляр, О. М. Кришталь // Мясное дело. – 2006. – № 10. – С. 58-59.
7. Котляр О. Біологічно активні добавки в годівлі свиноматок і поросят / О. Котляр // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – С. 28-30.
8. Майстренко А. Технологія використання кормових добавок у свинарстві / А. Майстренко // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 6-10.
9. Дворская Ю. Микотоксины опасны для свиней / Ю. Дворская, В. Донец, С. Кузьменко // Тваринництво України. – 2008. – № 5. – С. 14-15.
10. Жук П. Премиксы в рецептуре свиновода / П. Жук // Зерно. – 2011. – № 3. – С. 150-152.
11. Карунський О. Шляхи збалансування раціонів свиней за протеїном / О. Карунський, О. Кишлали // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 120-122.

Ю. Ф. Дехтяр, Е. В. Баркарь, И. А. Галушко. Использование эффективных технологических решений по кормлению свиней в условиях фермерских хозяйств.

Показаны технологические решения использования в кормлении свиней готовых покупных комбикормов и комбикормов собственного производства, при изготовлении которых используются белково-минерально-витаминные добавки и премиксы. Установлено, что при использовании покупных комбикормов уровень рентабельности производства свинины составляет 17-29%, при использовании комбикормов собственного производства с использованием белково-минерально-витаминных добавок – 21-35%, а при использовании в их составе премиксов – 39-51%.

Yu. Dekhtiar, Y. Barkar, I. Galushko. Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions.

Technological solutions for the use in the pig feeding of ready-made purchased mixed fodders and mixed fodders of own production are revealed by the production of which protein-vitamin-mineral additives are used. It has been established that the level of profitability of pork production is 17-29% when using purchased mixed fodders, it is 21-35% when using mixed fodders of own production with protein-vitamin-mineral additives, and 39-51% respectively when using premixes in their formula.

Випуск №2 (94), 2017

Використання хімічно консервованих рибних відходів у годівлі свиней

УДК 636.4.087.63

Ю. Ф. Дехтяр, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті експериментально доведено ефективність згодовування хімічно консервованих рибних відходів у раціонах молодняка свиней при вирощуванні від 4- до 7-місячного віку в зоні Степу України. Досліджено вплив використання кормової добавки на продуктивність та особливості росту молодняка свиней. Доведено можливість заміни рибного борошна еквівалентною кількістю хімічно консервованих рибних відходів у раціонах молодняка свиней

Ключові слова
білок, хімічно консервовані рибні відходи, якість протеїну, продуктивність свиней, відгодівля. (більше…)

Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто показники живої маси та прирости поросят у різні вікові періоди залежно від складу раціонів годівлі. Показано, що використання з п’ятиденного віку крім молока матері, а після відлучення – разом з основним раціоном преміксу Dossche PIGIMAX №5220 сприяло збільшенню середньодобових приростів поросят дослідної групи на 16,5%, при одночасному зниженні витрат кормових одиниць на 1 кг приросту на 17,4%.

Ключові слова
відлучені поросята, середньодобові прирости, кормові одиниці, премікс, раціон годівлі

(більше…)

Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто вплив компонентів преміксу “Frank Wright” на показники середньодобових приростів помісних поросят різних строків відлучення. Показано, що балансування раціонів годівлі за вмістом незамінних амінокислот позитивно впливає на енергію росту тварин. Оцінено вплив на показники росту і розвитку поросят таких мікроелементів як марганець, йод, цинк, мідь і залізо, а також вітамінів А, D, Е.

Ключові слова
помісні поросята, продуктивність, середньодобові прирости, компоненти раціону, незамінні амінокислоти, мікроелементи, вітаміни, премікс
(більше…)