Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві

УДК 33.330.46

М. А. Домаскіна, кандидат економічних наук, доцент
А. І. Коломойцев, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто застосування економіко-математичного моделювання для прийняття оптимальних управлінських рішень, зокрема розроблено інформаційно-логічну модель та запропоновано використання розробленої автоматизованої системи прийняття рішень. Застосування запропонованої системи дозволяє обрати найкраще рішення із безлічі можливих.

Ключові слова: управлінське рішення, економіко-математичне моделювання, інформаційні технології, оптимізація.

Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві. (текст статті)

Automatic selection of the optimal solution in the agricultural household. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Віхляєва, С. І. Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності [Текст] / С. І. Віхляєва, В. І. Федяй // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 67 (1040). – С. 143-147.
2. Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень [Текст] : посіб. / Дерлоу Дес. – К.: Всесвіт, Наукова думка, 2001. – 242 c.
3. Друкер, П.Ф. Управление, направленное на результаты [Текст] : пер.с англ. /ПФ.Друкер. – М. : Техн. шк. бизнеса, 1992. – 192с.
4. Завалкевич, Л. Принятие решений: Психологические аспекты оптимизации [Текст] / Л. Завалкевич // Антикризисный менеджмент. – 2003. – № 9. – С. 14 – 18.
5. Мескон М.Х. Основи менеджмента : Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2000.– 707с.
6. Минцберг, Г. Школы стратегий [Текст] / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лембел ; пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 670 с.
7. Ансофф,И. Стратегическое управление [Текст] : пер. с англ./ И.Ансофф – М. : Экономика, 1989.– 315 с.
8. Управление организацией : Энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. – М. : Инфра-М, 2001. (http://yas.yuna.ru).
9. Соколовська, З. М. Прикладне імітаційне моделювання як аналітична основа прийняття управлінських рішень [Текст] / З. М. Соколовська, Н. В. Яценко // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. – № 6. – С. 69-76.

М. А. Домаскина, А. И. Коломойцев. Автоматизация выбора оптимального решения в сельском хозяйстве.

Рассмотрено применение экономико-математического моделирования для принятия оптимальных управленческих решений, в частности разработана информационно-логическая модель и предложено использование разработанной автоматизированной системы принятия решений. Применение предложенной системы позволяет выбрать лучшее решение из множества возможных.

M. Domaskina, A. Kolomoytsev. Automatic selection of the optimal solution in the agricultural household.

The application of economic and mathematical modeling for making optimal management decisions is considered, in particular, the information-logical model is developed and the use of the developed automated decision-making system is proposed. The application of the proposed system allows you to choose the best solution from the set of possible ones.

Випуск №1 (97), 2018

Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств

УДК 33.338.2

М. А. Домаскіна, кандидат економічних наук, доцент
В. П. Гурський, студент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто сучасний стан інвестування сільського господарства та запропоновано схему комбінованого інвестування аграрних підприємств, продемонстровано практичне застування економіко-математичного моделювання інвестиційної стратегії підприємства.

Ключові слова: інвестиції, стратегія, моделювання, інвестиційна стратегія, комбіноване інвестування, економіко-математичне моделювання.

Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств. (текст статті)

Modeling the investment strategy of agricultural enterprises. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вдовенко Л. О. Доступність кредитних ресурсів для аграрного сектора економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pdaa.edu.ua/sites/default/-files/nppdaa/5.2/-77.pdf.
2. Ісаян А. М. Ризики при кредитуванні підприємств АПК та інструменти їх мінімізації / А. М. Ісаян // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2012. — № 2(14). — С. 29-33.
3. Карпінський Б. А. Інвестиційне кредитування підприємств України: формування та розвиток [Електронний ресурс] / Б. А. Карпінський, Г. Я. Чабан. — Режим доступу : http://archive. nbuv.gov.ua-/portal/ 18_6/102-_karpinski-_18_6. pdf.
4. Корнійчук Г. В. Банківський кредит як альтернативне джерело фінансування інвестиційно-інноваційних проектів агроформувань / Г. В. Корнійчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2011. — № 3 (12). — С. 146-149.
5. Майорова Т.В. Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу [Електронний ресурс] / Т.В. Майорова, С.В. Урванцева // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2011. — Вип. 18. — С. 145—152.
6. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : [монографія] / С.В. Онишко. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2004 — 434 с.
7. Павлова Г. Є. Особливості агарного сектора в національній економіці [Електронний ресурс]. / Павлова Г. Є. — Режим доступу : http://www.economy.-nayka. com.ua/?op=1&z=2729.
8. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціям: [монографія] / Пересада А.А., Майорова Т.В. — К.: КНЕУ, 2005. — 388 с.
9. Самоховец М. П. Факторы, влияющие на организацию кредитования сельскохозяйственных предприятий [Електронний ресурс]. / Самоховец М. П. — Режим доступу : http://finbiz.spb.ru/download/3_2009_ samohovez.pdf.

М. А. Домаскина, В. П. Гурский. Моделирование инвестиционной стратегии сельскохозяйственных предприятий.

В статье рассмотрены современное состояние инвестирования сельского хозяйства и предложена схема комбинированного инвестирования аграрных предприятий, продемонстрировано практическое использование экономико-математического моделирования инвестиционной стратегии предприятия.

M. Domaskina, V. Gursky. Modeling the investment strategy of agricultural enterprises.

The article deals with the current state of agricultural investment and the scheme of combined investment of agricultural enterprises is proposed, the practical stagnation of the economic and mathematical modeling of the company’s investment strategy is demonstrated.

Випуск №4 (96), 2017

Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
519.87:338.43

Автор
М.А. Домаскіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні проблеми моделювання процесів сільського господарства та обґрунтовано необхідність застосування для моделювання складних економічних систем методів нечіткої математики, зокрема нечітких множин.

Ключові слова
моделювання, нечітка математика, нечіткі множини, стохастичне програмування, невизначеність
(більше…)