Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець

УДК 636.32/38.082.12

В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

К. В. Скрепець, кандидат сільськогосподарських наук
ІТСР ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»

Досліджено зв’язок молекулярно-генетичних маркерів крові асканійських каракульських овець із показниками класності ягнят. Встановлено вірогідні відмінності між групами особин з різними генотипами локусу трансферину за приналежністю ягнят до різних класів. Зокрема виявлено, що генотипи TfAB та TfВB вірогідно більше зустрічались серед елітних ягнят. Дослідження зв’язку між алелями Tf-локусу та розподілом ягнят у класи показало, що з підвищенням концентрації алеля TfC кількість тварин кращих класів зменшувалась.

Ключові слова: вівці, генотип, імуногенетика, маркер, клас.

Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець. (текст статті)

Relation between molecular genetic markers and classes of sheep. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ергалиев К. Полиморфизм белков крови у помесей / К. Ергалиев, Н. Алибаев, Т. Кансеитов// Овцеводство. – 1991. – № 4. – С. 29-30.
2. Іовенко В.М. Використання імуногенетичного маркування для підвищення ефективності селекції у вівчарстві / Іовенко В.М., Кириченко В.А. // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2004. – Вип. 32. – С. 87-90.
3. Казановский С. Методические указания по использованию антигенных эритроцитарных факторов и полиморфных систем белков и ферментов крови в селекции овец / [С.Казановский, Л.Ольховская, В.Остапенко]. – Ставрополь : ВНИИОК, 2014. – 54 с.
4. Кириченко В.А. Асоціації між комплексними генотипами та продуктивними ознаками овець асканійського типу багатоплідного каракулю /Кириченко В.А., Іовенко В.М. // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2009. – Вип.62. – С. 76-80.
5. Кириченко В.А. Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів / В. А. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2013. – Вип. 4 (76). – С. 77-80.
6. Кириченко В.А. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні / В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, С. П. Кот // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2014. – Вип. 3, Т. 2. – С. 178-181.
7. Макавеев Ц. Проучване върху генетичния полиморфизъм на серумните албумини при някои породи овце, развъждани в България / Ц. Макавеев, М. Баулов // Животн. Науки. – 1998. – Г.XV, № 6. – С. 42-48.
8. Barowicz T. Typy hemoglobin a niektore cechy produkcyjne owiec rasy olkuskiej / T. Barowicz // Rocz. Nauk. Zoot. – 2016. – T.13, Z. 2. – S. 57-64.
9. Bernoco D. Efficienza riproduttiva e tipi di emoglobina e di potassio nella pecore delle Langhe / D. Bernoco // Genet. agr. – 2008. – V.22, № 2. – P. 183-188.

В. А. Кириченко, С. П. Кот, К. В. Скрепец. Связь молекулярно-генетических маркеров с классностью овец.

Изучена связь молекулярно-генетических маркеров крови асканийских каракульских овец с показателями классности ягнят. Установлены достоверные отличия между группами особей с разными генотипами локуса трансферина у ягнят разных классов. В том числе выявлено, что генотипы TfAB и TfВB достоверно чаще встречались среди элитных ягнят. Исследование связи между аллелями Tf-локуса и распределением ягнят на классы показало, что с повышением концентрации аллеля TfC количество животных лучших классов уменьшалось.

V. Kyrychenko, S. Kot, K. Skrepets. Relation between molecular genetic markers and classes of sheep.

The connection of molecular genetic markers of blood of Askanian karakul sheep with indicators of the class of lambs was studied. Authentic differences were found between groups of individuals with different genotypes of the transferrin locus in lambs of different classes. In particular, it was revealed that genotypes of TfAB and TfBB were significantly more prevalent among elite lambs. Investigations of the connection between the Tf-allele alleles and the distribution of lambs in classes showed that with increase in the TfC allele concentration, the number of best-class animals was decreased.

Випуск №1 (93), 2017

Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків

УДК 636. 32/38. 082. 12

В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. І. Кириченко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Встановлено, що імуногенетичний контроль при перевірці плідників за якістю нащадків за походженням, підтвердженим генетичною експертизою, дає можливість об’єктивно встановити ранг плідника, виявити поліпшувачів, які сприятливо впливають на генофонд стада та своєчасно виключити з підбору погіршувачів, а також з’являється можливість прослідкувати спроможність плідників до передачі своїх племінних якостей нащадкам.

Ключові слова: вівці, генотип, імуногенетика, контроль, маркер, продуктивність.

Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків.(текст статті)

An objective assessment of genotype rams on the quality of offspring. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Абонеев В. В. Использование генетических параметров крови при оценке баранов-производителей по качеству потомства / В. В. Абонеев, М. В. Егоров, Л. Н. Чижова // Сборник научных трудов СНИИЖК. — 2003. — Вып. 1., ч. 1. — С. 117—119.
2. Егоров Е. А. Генетические системы белков крови овец / Егоров Е. А. — Ташкент : ФАН., 1973. — 226 с.
3. Іовенко В. М. Популяційно-генетична оцінка порід, типів і ліній овець південного регіону України у зв’язку з їх походженням та напрямком продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра сільськогосподарських наукспец. 06. 02. 01 „Селекція та розведення” / Іовенко В. М. — К., 1999. — 35 с.
4. Казановский С. А. Методические указания по изготовлению иммунодиагностикумов для дифференцировки эритроцитарных антигенов овец / Казановский С. А., Анфиногенова Т. А., Верёвочкин П. С. — Ставрополь : ВНИИОК., 1991. — 58 с.
5. Казановский С. А. Методические указания по использованию антигенных эритроцитарных факторов и полиморфных систем белков и ферментов крови в селекции овец / [Казановский С. А., Анфиногенова Т. А., Ольховская Л. В., Остапенко В. И. ]. — Ставрополь : ВНИИОК, 1994. — 54 с.
6. Люцканов П. И. Иммуногенетические методы в селекции овец / П. И. Люцканов, Н. С. Марзанов // Нові методи селекції і відтворення високопродуктивних порід і типів тварин : науково-виробнича конф., тези доп. — К., 1996. —С. 259.
7. Марзанов Н. С. Иммунология и иммуногенетика овец и коз / Марзанов Н. С. — Кишинев : Штиинца, 1991. — 238 с.

В. А. Кириченко, Е. В. Баркарь, А. И. Кириченко. Объективная оценка генотипа баранов-производителей по качеству потомков.

Установлено, что иммуногенетический контроль при проверке производителей по качеству потомков по происхождению, подтвержденных генетической экспертизой, дает возможность объективно установить ранг производителя, выявить улучшателей которые положительно влияют на генофонд стада и своевременно исключить из подбора ухудшателей, а также появляется возможность проследить способность производителей к передаче своих племенных качеств потомкам.

V. Kyrychenko, E. Barkar, A. Kyrychenko. An objective assessment of genotype rams on the quality of offspring.

A correct assessment and selection of the most valuable rams is of primary importance in the system of breeding sheep with different productivity directions, because breeders provide almost 80% of the genetic improvement of the herd. Currently, the most studied method, which is successfully used in animal production practices, is the use of polymorphic systems for genetic examination of origin. It is proved that the errors in the pedigrees are very common. Errors in the pedigree documentation entails significant losses in production, especially in the breeding work, so is necessary to monitor origin records at birth of high-value animals. The breeding entries accuracy determines the effectiveness of selection work, including the purity of lines, the objectivity of the inheritance calculation, variability and correlation of economic-useful signs, the detection of genetic parameters. Without regard to these conditions, it is impossible to evaluate the quality of sheep breeding objectively and to make an effective selection and breeding of animals. For a more accurate assessment of studs breeding qualities an objective assessment of the stud rams genotypes was carried out based on the data obtained by genetic expertise of their descendants’ origin. The difference between our research and previous studies is that the genetic expertise of the young animals’ origin was carried out taking into account the results of animals typing not only based on polymorphic proteins but also according to blood groups. The assessment was conducted by the method of “Daughters of the same age. ” For comparison of productive traits were used indicators such as: live weight at birth and weaning, the average number of lambs produced per ewe using verifiable ram (multiple pregnancy). It was found that the immunogenetic control when checking the studs on the quality of the descendants of origin, confirmed by genetic expertise, enables to establish objectively the rank of the stud, to identify the improvers that have a positive effect on the herd gene pool and to exclude from the selection the impairs timely, and also it becomes possible to trace the studs potential to breed true.

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016

Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.32/38.082.12

Автор
В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок молекулярно-генетичних маркерів крові багатоплідних каракульських овець із показником живої маси ягнят при народженні. Виявлено, щофеноваріант В(-) може використовуватись як генетичний маркер підвищеної енергії росту плоду багатоплідних каракульськиховець в ембріональний період.

Ключові слова
вівці, генотип, жива маса,імуногенетика, маркер, ягнята. (більше…)

Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.32/38.082.12

Автор
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок рівня гетерозиготності за окремими білковими локусами із загальною кількістю виявлених антигенних факторів особин. Виявлено залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів, що дозволить значно підвищити ефективність селекційно-племінної роботи у вівчарстві.

Ключові слова
антиген, вівці, імуногенетика, маркер, продуктивність, селекція
(більше…)

Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1.017

Автор
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Л.П. Горальський, доктор ветеринарних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна
А.В. Терещенко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено неспецифічну резистентність організму телиць у період статевого дозрівання. Встановлено, що показники фагоцитарної активності лейкоцитів, лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові були добре вираженими, а їх зміни мали хвилеподібний характер.

Ключові слова
неспецифічна резистентність, фагоцитарна активність, статеве дозрівання телиць, бактерицидна активність, лізоцимна активність
(більше…)