Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів

УДК 636.5(075.8)

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. І. Гроза, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено результати інкубації яєць перепелів та економічну ефективність використання препарату наносрібла «Аргенвіт» як дезінфікуючого засобу. Встановлено, що застосування препарату наносрібла в концентрації 0,2% дає найкращі результати, підвищуючи вивід добового молодняку, який складає 61,7-66,1%, що на 1,0-5,4% більше, ніж у контрольній групі. Використання 0,2% розчину препарату наносрібла «Аргенвіт» впродовж інкубації сприяє збільшенню прибутку на 184,00 грн і підвищенню рентабельності виробництва добового молодняку перепелів на 12,64%.

Ключові слова: перепілки, інкубація, дезінфекція, наносрібло, ефективність.

Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів. (текст статті)

Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бернавски З. Коллоидное серебро натуральный заменитель антибиотиков / З. Бернавски. – М. : Коралл Клаб, 2006. – 21 с.
2. Використання дезінфікуючих препаратів у промисловому птахівництві : науково–практичні рекомендації / О. Г. Бордунова, М. В. Чорний, В. Д. Чіванова [та ін.] – Суми, 2013. – 43 с.
3. Борисевич В. Б. Комплексний екзо- і ендогенний дезінфекант «Шумерське срібло» при вирощуванні бройлерів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Зб. матеріалів ХІІ Укр. конференції по птахівництву з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасного птахівництва». – Харків, 2011. – С. 45-50.
4. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства птахівництва: ВНТП – АПК – 04.05. – Офіц. вид. – К. : Мінагрополітики України, 2005. – 90 с.
5. Зинина Е. К. Местная защита слизистых оболочек и состояния резистентности у кур после применения серебросодержащего препарата «Silvecoll» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ветеринарных
наук : спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / Е. К. Зинина. – Саранск, 2013. – 17 с.
6. Конституція України. Закон України «Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва» № 813 / 14080 від 13 липня 2007 р. : прийнятий 20.06.2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0813-07.
7. Пат. 26881 Україна, МПК А 01 К 43/00. Спосіб дезінфекції інкубаційних і товарних яєць / П. С. Калин, В. О. Бреславець, Б. Т. Стегній,
Ю. К. Дунаєв ; заявник і патентовласник Національний науковий центр «Інститут експерементальної і клінічної ветеринарної медицини». –
№ u200705884 ; заявл. 29.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16, 2007.
8. Патрєва Л. С. Яйцева продуктивність перепелів при застосуванні наносрібла / Л. С. Патрєва, В. І. Гроза // Тваринництво України. – 2015. – № 3. – С. 9-13.
9. Ринок перепелівництва [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agrotimes.net/jivotnodstvo/rinok-perepelivnictva-v-ukrayini-nasichenij-lishe-na-20
10. Шуляк С. В. Вплив нанорозмірного срібла на морфологічні і біохімічні показники крові перепелів / В. С. Шуляк // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – №23. – С. 525-529.

Л. С. Патрева, В. И. Гроза, О. О. Стародубець, О. А. Коваль. Экономическая эффективность использования препарата «Аргенвит» при инкубации яиц перепелов.

Исследованы результаты инкубации яиц перепелов и экономическая эффективность применения препарата наносеребра «Аргенвит» как дезинфицирующего средства. Установлено, что применение препарата наносеребра в концентрации 0,2% дает лучшие результаты, повышая вывод суточного молодняка, который составляет 61,7-66,1%, что на 1,0-5,4% больше, чем в контрольной группе. Использование 0,2% раствора препарата наносеребра «Аргенвит» на протяжении инкубации способствует увеличению прибыли на 184,00 грн и повышению рентабельности производства суточного молодняка перепелов на 12,64%.

L. Patreva, V. Groza, O. Starodubets, O. Koval. Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs.

The results of the incubation of quail eggs and the economic effectiveness of the use of the drug “Argenvit” as a disinfectant are investigated. It was found that application of the nanosilver preparation at a concentration of 0.2% gives better results, increasing the output of daily young animals, which is 61.7-66.1%, which is 1.0-5.4% higher than in the control group. The use of a 0.2% solution of the “Argenvit” nanosilver during incubation contributes to an increase in profit by UAH 184.00 and an increase in the profitability of production of daily young quails by 12.64%.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м’ясної продуктивності овець

УДК 636. 32

Г. І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено дані досліджень вовнової та м’ясної продуктивності овець різних генотипів. Встановлено, що найбільший настриг немитої вовни відмічено у ярок асканійськихкросбредів. Доведено, що баранці асканійської м’ясо-вовнової породи одеського типу та асканійських кросбредів характеризуються кращими забійними якостями.

Ключові слова: вовна, баранина, забійний вихід, коефіцієнт м’ясності.

Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м’ясної продуктивності овець.(текст статті)

Influence of genotypic factors on qualitative indicators of wool and meat sheep production. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вівчарство України / за ред. В. П. Бурката – К. : Аграрна наука, 2006. – 614 с.
2. Деревянко О. Ф. Овцеводство, козоводство и технология производства шерсти и мяса / О. Ф. Деревянко, Т. Я. Кустова. – К. : Вища шк., 1990. – 327 с.
3. Топіха І. Н. Вівчарство України в період переходу до ринку / І. Топіха. – К. : 1994. – 144 с.
4. Штомпель М. В. Технологія виробництва продукції вівчарства : навч. видання. / М. В. Штомпель, Б. О. Вовченко. – К. : Вища освіта, 2006. – 343 с.

Г. И. Калиниченко, О. А. Коваль. Влияние генотипических факторов на качественные показатели шерстной и мясной продуктивности овец.

Приведены данные исследований шерстной и мясной продуктивности овец разных генотипов. Установлено, что наибольший настриг немытой шерсти отмечен у ярок асканийских кроссбредов. Выявлено, что баранчики асканийской мясо-шерстной породы одесского типа и асканийских кроссбредов характеризуются лучшими убойными качествами.

H. Kalinichenko, O. Koval. Influence of genotypic factors on qualitative indicators of wool and meat sheep production.

The comparative study results of wool and meat production of Ascanian wool-meat, Ascanian fine-wool and Ascanian crossbred sheep are shown.
Quantitive indicators of wool productivity — unwashed and washed wool shearings. Wool is a peculiar s tuff which consists of very desparate pieces in terms of chemical nature, physical character, minute structure. Therefore it’s completely compliant with the composition material status.
The special aspects of lamb meat are a specific delicious taste of wild and second-to-none dainty, contains two-three times as little cholesterol than pork and beef; abundant source of irreplaceable amino acids, calcium, phosphorus, ferrum, microelements, vitamins B, desirable aromatic and flavoring substances and promoting agent.
As follows from the study the ratio of the Ascanian meat-wool bred wool to the crossbred, homogeneous and half-bred wool is 50 to 58 of quality. In case of Ascanian crossbred sheep staple fleece consists of transient wool, filament breadth is 58-48 of quality. The ration of the wool of Ascanian fine-wool gimmers to fine-wool, homogeneous is 60 of quality.
The crude wool shearing of Ascanian crossbred gimmers proved to be the biggest and equals 4. 4 kg, clean wool — 2,8 kg. As to clean wool shearing, they apparently top Ascanian fine-wool sheep born in the same year. Clean fiber yield of the test Ascanian meat-wool bred of Odessa type and Ascanian crossbred sheep most probably tops the indicators of the control group gimmers and equals 62,8%, 63,5% and 45,2% respectively.
It has been proved that Ascanian meat-wool lambs of Odessa type and Ascanian crossbred sheep are marked by the highest slaughter qualities. Thus, before-slaughter weight of Ascanian meat-wool sheep of Odessa type and Ascanian crossbred sheep compared to Ascanian Ascanian fine-wool bred was bigger by 12,0 kg and 12,8 kg, or by 41,1% and 43,8%. It has been proved that Ascanian meat-wool bred of Odessa type has the highest meat ratio and equals 4,3. Upon those indications Ascanian crossbred sheep are inferior by 0,4, and Ascanian fine-wool sheep by 0,5. Ascanian mean-wool lambs of Odessa type as well as Ascanian crossbred sheep have the biggest flesh yield per 1 kg of before-slaughter body weight and it equals 366,5 g and 366, 7 g, which is by 27,5 g and 27,7 g bigger than Ascanian fine-wool sheep do.

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016

Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

УДК 636.4.082

Г. І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук
О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук

Миколаївський національний аграрний університет, Україна Досліджено технологію виробництва свинини в умовах СТОВ ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області. Встановлено, що в результаті впровадження удосконаленої технології виробництва свинини в господарстві відбудеться підвищення рівня рентабельності галузі свинарства на 12,6% і цей показник досягне 39,3%.

Ключові слова
технологія, відтворювальні якості, відгодівля, рентабельність. (більше…)

Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань в умовах сучасної технології

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082

Автор
Г.І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О.А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено відтворювальні якості свиноматок великої білої породи у різних варіантах схрещування за умов сучасної технології. Встановлено, що за сукупністю ознак відтворювальної здатності найкращими виявилися свиноматки великої білої породи при поєднанні з плідниками породи ландрас.

Ключові слова
багатоплідність, молочність, збереженість, свиноматки, велика біла порода
(більше…)