Економічна ефективність племінного свинарства півдня України

УДК 636.082:338.43

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
В. О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі досліджено теоретичні й практичні проблеми підвищення економічної ефективності племінного свинарства та його вплив на виробництво свинини у господарствах південного регіону України. Проаналізовано результати діяльності племінних господарств, динаміку їх виробничо-економічних показників, вивчено закономірності формування економічної ефективності галузі свинарства та фактори, що впливають на її рівень. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів розвитку свинарства, необхідності подальшого вдосконалення селекційно-племінної роботи, її організації та підвищення економічної ефективності виробництва свинини в господарствах усіх форм власності.

Ключові слова: виробництво свинини, племінна справа, племінне господарство, ефективність, собівартість, ціна, прибуток, рентабельність, племінні свиноматки, кнури-плідники.

Економічна ефективність племінного свинарства півдня України. (текст статті)

Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв : МНАУ, 2011. – 487 с.
2. Вишневська О.М. Розвиток економіки галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : монографія / О. М. Вишневська, О. А. Літвак, С. М. Літвак. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 242 с.
3. Мельник В. О. Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві : монографія / В. О. Мельник, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 192 с.
4. Мельник Ю. Ф. Методичні аспекти ефективності селекції від інновацій у тваринництві / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – №10. – 2006. – C. 47–51.
5. Морaру И. Энциклопедия воcпроизводcтвa / [И. Морaру, Т. Фогльмaйр, A. Гриccлер и др.]. – К. : Aгрaр Медиен Укрaинa, 2012. – 224 c.
6. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / [О. М. Царенко, О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, Л. В. Бондарчук]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 269 с.
7. Смислов А. Л. Економіка свинарства / А. Л. Смислов. – К. : Вища освіта, 2006. – 268 с.

О. Н. Вишневская, В. А. Мельник, Е. А. Кравченко. Экономическая эффективность племенного свиноводства юга Украины.

В работе исследованы теоретические и практические проблемы повышения экономической эффективности племенного свиноводства и его влияние на производство свинины в хозяйствах южного региона Украины. Проанализированы результаты деятельности племенных хозяйств, динамика их производственно-экономических показателей, изучены закономерности формирования экономической эффективности отрасли свиноводства и факторы, влияющие на ее уровень. Обоснованы предложения по основным направлениям развития свиноводства, необходимости дальнейшего совершенствования селекционно-племенной работы, ее организации и повышения экономической эффективности производства свинины в хозяйствах всех форм собственности.

O. Vyshnevska, V. Melnyk, O. Kravchenko. Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine.

In this research work the theoretical and practical problems of increasing of the economic efficiency of pig breeding and its impact on pork production on the farms of the Southern region of Ukraine are researched. The results of breeding farms activity, the dynamics of their production and economic indicators are analized the patterns of formation of pig breeding economic efficiency and factors that influence its level are studied. Proposals of the main directions of pig production, the need to further improve ment of selection and breeding work, its organization and improvement of the economic efficiency of pork production on the farms of all types of propertyare substantiated.

Випуск №2 (94), 2017

Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу «Миг-Сервіс-Агро»

УДК 636.4.082

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
А. С. Стельмах, магістр
В. О. Кудряшова, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено основні відтворювальні якості свиноматок породи ландрас. Під час дослідження було проаналізовано продуктивність свиноматок протягом дев’яти опоросів і старше. Встановлено, що після п’ятого опоросу багатоплідність свиноматок зменшується, але збільшується великоплідність. Молочність свиноматок коливається в межах 51,3-59,4 кг. Кращих племінних свиноматок породи ландрас доцільно використовувати до 10 опоросу.

Ключові слова: відтворювальні якості, великоплідність, збереженість, багатоплідність, порода ландрас.

Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу «Миг-Сервіс-Агро». (текст статті)

Reproductive qualities of landrace sows’ breed in the conditions of “Mig−Service−Agro” breeding farm. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Свиноводство для всіх. [Електронний ресурс] : Веб-сайт. – Режим доступу: http://svinovodstvo. blogspot. com- – Дата останнього доступу: 13. 04. 16
2. Топіха В. С. Мясні якості свиней породи ландрас за різних методів розведення// В. С. Топіха., В. Я. Лихач В. Я., А. В. Лихач // Зб. Наукових праць Вінницького НАУ, серія : Сільськогосподарські науки. – Вип. 5(78). — 2013.
3. Свинарство. [Електронний ресурс] : Веб-сайт. – Режим доступу : http://agroua. net/animals – Дата останнього доступу: 13. 04. 16.

В. О. Мельник, А. С. Стельмах, В. О. Кудряшова. Воспроизводительные качества свиноматок породы ландрас в условиях племенного завода «Миг−Сервис−Агро».

В статье приведены основные воспроизводительные качества свиноматок породы ландрас. В ходе исследования были проанализированы продуктивность свиноматок в течение девяти опоросов и старше. Установлено, что после пятого опороса многоплодие свиноматок уменьшается, но увеличивается крупноплодность. Лучших племенных свиноматок породы ландрас целесообразно использовать до 10 опороса.

V. Melnyk, A. Stelmach, V. Kudryashova. The reproductive quality of landrace sows’ bred in “Mig−Service−Agro” breeding farm conditions.

This article describes basic reproductive qualities of Landrace sows. During the study the productivity of sows in nine farrows and older was analyzed. It was found that after the fifth farrow the sows’ high-fertility had reduced, but their large-fertility had increased. Milking of sows ranged from 51,3 to 59,4kg. The best sows (Landrace breed) should be used up to 10 farrows.
There is a limited number of leading researches on the features of Landrace pig breeds according to their age dynamics and reproductive qualities. We analyzed these figures at the best breeding Farm in Mykolayiv region. Landrace pig belong to one of the most common breeds of meat production in the world.
Evaluation of reproductive qualities of sows was carried out with the help of conventional livestock methods in 2014-2015.
Modern pig breeding is a highly developed industry with huge livestock production potential. Based on scientific advances in pork production in many countries have been improvements in existing and newly created high-breed pigs with the help of effective technology in terms of line pork production in large industrial complexes and in small farms. The great achievements have been obtained in breeding, improving Landrace pig performance.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів

УДК 636.4.033.082.31.4

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
О. С. Когут, студентка
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті наведено результати дослідження відтворювальної здатності, кількісних та якісних показників спермопродукції кнурів-плідників різних генотипів. Встановлено, що кнури великої білої породи порівняно з кнурами інших порід, переважали в більшості показників спермопродукції – за об’ємом еякуляту, який дорівнював 380 мл, рухливістю, яка становила 9,9 балів, виживаємістю сперми, яка була 7,5 год. та  запліднювальною здатністю – 88,1%.

Ключові слова: кнури-плідники, спермопродуктивність, об’єм еякуляту, виживаємість сперміїв, відтворювальна здатність.

В. О. Мельник, О. О. Кравченко, О. С. Когут. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів.

Список використаних джерел:
1. Іванов В. О. Адаптаційні властивості свиней сучасних генотипів в умовах промислових комплексів / В. О. Іванов, О. П. Нестеренко, Т. В. Кремінська // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. — Херсон : Гринь Д. С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2 (I). — C. 69-72.
2. Свечин К. Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных / К. Б. Свечин. — К. : Урожай,1976. — 288 с.
3. Топіха В. С. Адаптаційні особливості свиней різних порід в умовах ВАТ Племзавод «Степной» Запорізької області / В. С. Топіха, І. В. Коновалов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — Вип. 4 (51). — С. 203-207.

В. А. Мельник, Е. А. Кравченко, Е. С. Когут. Сравнительная характеристика воспроизводительных способностей хряков-производителей разных генотипов.

В статье приведены результаты исследования воспроизводительной способности, количественных и качественных показателей спермопродукции хряков-производителей различных генотипов. Установлено, что хряки крупной белой породы по сравнению с хряками других пород, преобладали в большинстве показателей спермопродукции – по объему эякулята, равный 380 мл, подвижностью, которая составляла 9,9 баллов, выживаемость спермы, которая была 7,5 ч. и оплодотворяющей способностью – 88,1%.

V. Melnik, E. Kravchenko, E. Kogut. Comparative characteristics of the reproductive ability of boars-sires of different genotypes.

The paper presents the results of study of reproductive ability, quantitative and qualitative indicators of sperm boars-sires of different genotypes. It was found that the boars of large white breed compared with other breeds of boars, prevailed in most indicators of sperm – the volume of ejaculate, equal to 380 ml, mobility, which is 9.9 points, sperm viability, which was 7.5 h. and fertilizing ability – 88.1%.

Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження

УДК 636.4.082

В. О. Мельник, кандидат біологічних наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук
А. О. Краєвська, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті наведено матеріали раннього ультразвукового дослідження поросності свиноматок в господарствах Миколаївської та Одеської областей. Дослідження проводились після штучного осіменіння свиноматок в терміни з 12… 14 дня по 42…45 день поросності. Було проведено вимірювання ембріональних міхурів та ембріонів, а також визначали структуру і особливості стінок рогів матки. У свиноматок, які приходили в статеву охоту після 2…3-х штучних осіменінь проводили діагностику причин перегулів та патологічні зміни в
статевих органах. Проведено економічний аналіз ефективності встановлення раннього терміну поросності свиноматок.

Ключові слова
свиноматки, статева охота, штучне осіменіння, запліднення, поросність, ультразвукові дослідження, ембріональні міхури, ембріон (більше…)

Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
636.4.082.22

Автор
М. М. Поручник, аспірант
Науковий керівник – к.б.н., доцент Мельник В. О.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено відтворювальні якості чистопородних та помісних свиноматок. Під час досліджень було проаналізовано комплексну оцінку відтворювальних якостей свиноматок залежно від їх генотипу. Встановлено кращі відтворювальні якості у свиноматок з третім опоросом від поєднання свиней генотипу велика біла з кнурами генотипу ландрас.

Ключові слова
відтворення, свиноматка, опорос, багатоплідність, збереженість, великоплідність, молочність
(більше…)

Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1.017

Автор
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Л.П. Горальський, доктор ветеринарних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна
А.В. Терещенко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено неспецифічну резистентність організму телиць у період статевого дозрівання. Встановлено, що показники фагоцитарної активності лейкоцитів, лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові були добре вираженими, а їх зміни мали хвилеподібний характер.

Ключові слова
неспецифічна резистентність, фагоцитарна активність, статеве дозрівання телиць, бактерицидна активність, лізоцимна активність
(більше…)

Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.082.453.5

Автор
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Д.А. Карпенко, студент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено видові особливості сперматогенезу та спермопродукції самців. Для кожного виду плідників тривалість сперматогенезу генетично обумовлена і не змінюється. Термін просування сперміїв по каналу придатка сім’яника залежить від частоти еякуляції і не припиняється навіть при відсутності еякуляції. Середні показники еякуляту мають видову специфічність та відповідну характеристику.

Ключові слова
самці, сперматогенез, спермії, еякулят, рухливість сперміїв
(більше…)