Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів

УДК 636.5(075.8)

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. І. Гроза, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено результати інкубації яєць перепелів та економічну ефективність використання препарату наносрібла «Аргенвіт» як дезінфікуючого засобу. Встановлено, що застосування препарату наносрібла в концентрації 0,2% дає найкращі результати, підвищуючи вивід добового молодняку, який складає 61,7-66,1%, що на 1,0-5,4% більше, ніж у контрольній групі. Використання 0,2% розчину препарату наносрібла «Аргенвіт» впродовж інкубації сприяє збільшенню прибутку на 184,00 грн і підвищенню рентабельності виробництва добового молодняку перепелів на 12,64%.

Ключові слова: перепілки, інкубація, дезінфекція, наносрібло, ефективність.

Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів. (текст статті)

Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бернавски З. Коллоидное серебро натуральный заменитель антибиотиков / З. Бернавски. – М. : Коралл Клаб, 2006. – 21 с.
2. Використання дезінфікуючих препаратів у промисловому птахівництві : науково–практичні рекомендації / О. Г. Бордунова, М. В. Чорний, В. Д. Чіванова [та ін.] – Суми, 2013. – 43 с.
3. Борисевич В. Б. Комплексний екзо- і ендогенний дезінфекант «Шумерське срібло» при вирощуванні бройлерів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Зб. матеріалів ХІІ Укр. конференції по птахівництву з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасного птахівництва». – Харків, 2011. – С. 45-50.
4. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства птахівництва: ВНТП – АПК – 04.05. – Офіц. вид. – К. : Мінагрополітики України, 2005. – 90 с.
5. Зинина Е. К. Местная защита слизистых оболочек и состояния резистентности у кур после применения серебросодержащего препарата «Silvecoll» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ветеринарных
наук : спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / Е. К. Зинина. – Саранск, 2013. – 17 с.
6. Конституція України. Закон України «Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва» № 813 / 14080 від 13 липня 2007 р. : прийнятий 20.06.2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0813-07.
7. Пат. 26881 Україна, МПК А 01 К 43/00. Спосіб дезінфекції інкубаційних і товарних яєць / П. С. Калин, В. О. Бреславець, Б. Т. Стегній,
Ю. К. Дунаєв ; заявник і патентовласник Національний науковий центр «Інститут експерементальної і клінічної ветеринарної медицини». –
№ u200705884 ; заявл. 29.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16, 2007.
8. Патрєва Л. С. Яйцева продуктивність перепелів при застосуванні наносрібла / Л. С. Патрєва, В. І. Гроза // Тваринництво України. – 2015. – № 3. – С. 9-13.
9. Ринок перепелівництва [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agrotimes.net/jivotnodstvo/rinok-perepelivnictva-v-ukrayini-nasichenij-lishe-na-20
10. Шуляк С. В. Вплив нанорозмірного срібла на морфологічні і біохімічні показники крові перепелів / В. С. Шуляк // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – №23. – С. 525-529.

Л. С. Патрева, В. И. Гроза, О. О. Стародубець, О. А. Коваль. Экономическая эффективность использования препарата «Аргенвит» при инкубации яиц перепелов.

Исследованы результаты инкубации яиц перепелов и экономическая эффективность применения препарата наносеребра «Аргенвит» как дезинфицирующего средства. Установлено, что применение препарата наносеребра в концентрации 0,2% дает лучшие результаты, повышая вывод суточного молодняка, который составляет 61,7-66,1%, что на 1,0-5,4% больше, чем в контрольной группе. Использование 0,2% раствора препарата наносеребра «Аргенвит» на протяжении инкубации способствует увеличению прибыли на 184,00 грн и повышению рентабельности производства суточного молодняка перепелов на 12,64%.

L. Patreva, V. Groza, O. Starodubets, O. Koval. Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs.

The results of the incubation of quail eggs and the economic effectiveness of the use of the drug “Argenvit” as a disinfectant are investigated. It was found that application of the nanosilver preparation at a concentration of 0.2% gives better results, increasing the output of daily young animals, which is 61.7-66.1%, which is 1.0-5.4% higher than in the control group. The use of a 0.2% solution of the “Argenvit” nanosilver during incubation contributes to an increase in profit by UAH 184.00 and an increase in the profitability of production of daily young quails by 12.64%.

Випуск №4 (96), 2017

Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів

УДК 637.072

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Проаналізовано передумови для налагодження співробітництва у відповідних міжнародних агенціях. Розглянуто ключові елементи Положення щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Визначено шляхи державного забезпечення безпечності та якості харчових продуктів у відповідності із Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Розглянуто основні положення системи НАССР для гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері якості та безпеки харчових продуктів.

Ключові слова: міжнародне співробітництво,харчові продукти, безпечність, якість.

Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів. (текст статті)

Prospects of international cooperation between Ukraine in the sphere of security and quality of product food. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гаруни М. Х.Разработка современных приемов стандартизации и сертификации продукции птицеводства по показателям безопасности : автор.…канд.тех. наук :08.00.20 / М. Х.Гаруни – М., 1999. – 103 с.
2. Рогозян Ю. Перспективи української участі у програмах та агентствах ЄС [Електронний ресурс] / Ю.Рогозян – Режим доступу: http://np.org.ua/2015/10/perspektyvy-ukrajinskoji-uchasti-u-prohramah-ta-ahenstvah-es/.
3. Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості [Електронний ресурс] / О. Шуміло, Н. Шаповалова, О. Ірина та ін. – Режим доступу : file:///D:/Downloads/Book-all%20(2).pdf
4. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/trade_relation/free_trade_agree ment/index_uk.htm.
5. ЄС – Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf.
6. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України (Редакція: 01.01.2015 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://law.dt-kt.com/?p=2815.
7. Іщенко Ю.Б. Головні положення розробки і впровадження системи HACCP [Електронний ресурс] / Ю.Б. Іщенко – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4100.

Л. С. Патрева. Перспективы международного сотрудничества Украины в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.

Проанализированы предпосылки для налаживания сотрудничества в международных агентствах. Рассмотрены ключевые элементы Положения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. Определены пути государственного обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». Рассмотрены основные положения системы НАССР для гармонизации отечественных и международных стандартов в области качества и безопасности пищевых продуктов.

L. Patreva. Prospects of international cooperation between Ukraine in the sphere of security and quality of product food.

Based on the study can be found that differences in technical standards and norms is one of the major problems faced by Ukrainian and European companies. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) provides for harmonization of Ukrainian and European standards for industrial products and agricultural products; which means production and sales by the same rules. Ukraine needs to take measures progressively to achieve compliance with EU technical regulations and systems of standardization, metrology, accreditation, conformity assessment and market surveillance and the EU adhere to the principles and practices set out in existing EU Regulations and Decisions. Ukraine should align its legislation on sanitary and phytosanitary measures and accepted norms and standards of the EU. The Law of Ukraine “On basic principles and requirements for safety and quality of food» № 1602-VII has the nature of European integration and involves participation in the relevant international organizations that set standards for sanitary measures and food at the regional and global levels.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver

UDC 598.261.7:636.082.46

L. Patryeva, Doctor of Agricultural Sciences, professor
V. Groza, Phd
Mykolayiv National Agrarian University

Preservation of egg-laying quails during 5 months of productive period by the use of the drug “Argenvit” in various concentrations has been estimated. It has been found that the use of drug nanosilver in the concentration 0,02% and 0,03% gives the best results, increasing the preservation of the flock by 6,7%.

Key words: egg-laying quails, preservation, nanosilver, the drug “Argenvit”.

Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver. (текст статті)

Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver. (анотація)

Referenses:
1. Borisevich V. Complex exogenous and endogenous disinfectant “Sumer silver” in growing broilers / V. Borisevich, V. Kaplunenko, M. Kosinov // Proceedings of XII Eng. Conference poultry with international participation “Actual problems of modern poultry farming”. – Kharkiv, 2011. – P. 45-50.
2. Busol V. Influence of nanocomprising complex Ag-Cu on physiological parameters and performance quail [electronic resource] / V. Busol, M. Sytnik – Access: http://elibrary. nubip. edu. ua/15990/1/12bvo. pdf.
3. Bernavsky Z. Colloidal silver is a natural substitute of antibiotics / Z. Bernavsky. – Moscow : Korall Club,2006. – 21 p.
4. Groza V. Testing of disinfectant “Argenvit” in the poultry enterprise / V. Groza // Poultry: science coll. / Kharkiv: IT NAAS,2013. – Vol. 69. – P. 80-84.
5. Pat. 95309 Ukraine, IPC A 23 K 1/22 (2006. 01). Method of improving the preservation of quail / L. Patryeva, V. Groza; patent owner is Mykolayiv National Agrarian University. – № u201404276; appl. 04/22/2014; publ. 25. 12. 2014, Bull. № 24,2014.
6. Shatova D. The use of colloidal silver to enhance the safety of poultry [Electronic resource] / D. Shatova, E. Zynyna // V International students’ electronic scientific conference “Students’ Scientific Forum 2014”. – Access mode. – Access: http://www. scienceforum. ru/2014/660/3744.
7. Shuliak S. The ability of colloidal silver to cumulation by organs and tissues for the full cycle of growing quail / S. Shuliak, D. Zasyekin // Veterinary Medicine of Ukraine. – 2013. – № 04 (204). – P. 35-37.

Л. С. Патрєва, В. І. Гроза. Оцінка збереженості поголів’я перепілок-несучок при эксплуатації з використанням наносрібла.

Проведено оцінку збереженості перепілок-несучок за 5 місяців продуктивного періоду при використанні препарату «Аргенвіт» різної концентрації. Встановлено, що застосування препарату наносрібла в концентрації 0,02 та 0,03% дає найкращі результати, підвищуючи збереженість поголів’я на 6,7%.

Л. С. Патрева, В. И. Гроза. Оценка сохранности поголовья перепелов-несушек при эксплуатации с использованием наносеребра.

Проведена оценка сохранности перепелов-несушек за 5 месяцев продуктивного периода при использовании препарата «Аргенвит» разной концентрации. Установлено, что применение препарата наносеребра в концентрации 0,02 и 0,03% дает лучшие результаты, повышая сохранность поголовья на 6,7%

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства.

УДК 637. 12:006. 833

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
І. І. Максимова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Проведено дослідження безпечності сирого молока, одержаного в сільськогосподарському підприємстві Півдня України. Встановлено, що за хіміко-токсикологічними показниками, вмістом пестицидів та важких металів молоко відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів безпечності.

Ключові слова: молоко, безпечність, хіміко-токсикологічні показники, відповідність нормам.

Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства.(текст статті)

Analysis of safety indicators of milk in the agricultural enterprise. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Завгородня І. В. Проблеми молочної промисловості та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Завгородня – Режим доступу : [http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64099.doc.htm].
2. Канцевич С. І. Якість як основна складова підвищення економічної ефективності виробництва молока в Україні / С. І. Канцевич // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 35-40.
3. Кобиш А.І. Вплив умов отримання сирого незбираного молока корів на його безпечність [Електронний ресурс] / А.І. Кобиш– Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_3/13kai.
4. Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання : ДСТУ 4834:2007. – [Чинний від 2008-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 14 с. – (Національний стандарт України).
5. Сень О. В. Якість молока в контексті Європейських стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Сень. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com /23_NTP_2012/ Economics/12_114691.doc.htm.
6. Федорук Р. С. Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища та екологічної безпеки[Електронний ресурс] / Р. С. Федорук, І. І Ковальчук – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/biolog/21-2012-12-16-11-48-35/520-biologichna-cinnist-i-yakist-moloka-v-konteksti-texnogennogo-zabrudnennya-prirodnogo-seredovishha-taekologichno%D1%97-bezpeki.html.
7. Федоряк С. Аналіз проблем якості та безпечності кисломолочних товарів в Україні [Електронний ресурс] / С. Федоряк – Режим доступу : http://conf-cv.at.ua/forum/129-1389-1].
8. Якубчак О.М., Кобиш А.І., Кривущенко Г.О. Якість молока корів в умовах с/г підприємства [Електронний ресурс] / О.М. Якубчак, А.І. Кобиш, Г.О. Кривущенко – Режим доступу : http://nd.nubip.edu.ua/2012_7/12yom.pdf
9. Янишин Я. Проблеми якості молочної продукції в Україні [Електронний ресурс] / Я. Янишин, Т. Тимофіїв – Режим доступу : file://D:/Downloads/Vlnau_econ_2013_20(1)__65%20(1).pdf
10. Langford F. M., Weary D. M., Fisher L. Antibiotic Resistance in Gut Bacteria from Dairy Calves: A Dose Response to the Level of Antibiotics Fed in Milk // Journal of Dairy Science. – 2003. – Vol. 86, N 11. – P.3963– 3966.

Л. С. Патрева, И. И. Максимова. Анализ показателей безопасности молока в условиях сельскохозяйственного предприятия.

Проведено исследование безопасности сырого молока, полученного в сельскохозяйственном предприятии юга Украины. Установлено, что по химико-токсикологическим показателям, содержанию пестицидов и тяжелых металлов, молоко соответствует требованиям действующих нормативно-правовых актов безопасности.

L. Patryeva, I. Maximovа. An analysis of safety indicators of milk in the agricultural enterprise.

Milk and dairy products are one of the main of foods that are rich in protein, essential amino acids, trace elements, vitamins and other nutrients. The problem of quality milk and dairy products, despite strong demand, is one of the major and painful problems of the industry, which should be given special attention. It relates mainly to non-compliant technological disciplines in the production, under the control of products for safety, in case of compulsory work for state certification (poor labeling, production in violation of recipes, not of the produce for physico-chemical parameters ).
Based on the position that today’s milk in the country is defined as a social product (after the bakery), you must provide a quantified population domestic market of dairy products, and guarantee the proper quality and safety
Today, Ukraine has an issue with cow’s milk as a raw material. This is because the predominant share of dairy products in the current market comes from farms that use only hand milking. Hence, the potential and the real possibility of bacterial contamination of milk. In addition, the added problems on the stages of transportation of products, which requires proper packaging, specially equipped vehicles and more. Based on the previous position, the quality of milk as raw material must meet safety standards.
The aim of research was to establish whether samples of raw cow’s milk obtained in an agricultural enterprise present the number of chemical-toxicological indicators of the safety of these products.
This study showed the actual concentrations of pesticides and heavy metals in raw milk. Thus, the fate of massive DDT and HCH actual concentration of the latter was below the MCL, or less than 0. 05. In the investigated samples of milk bazudynu, karbofosom, metaphos, trichlorfon were found. Regarding heavy metals, among the submitted samples of milk exceeded MPC by mass fate of lead, arsenic, cadmium, mercury, copper and zinc were found.
Further studies should explore the safety and quality of dairy products in agricultural enterprises depending on the factors of organizational and technological nature.

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016

Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.5.082

Автор
Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проведено аналіз інкубаційних якостей яєць качок кросу «Темп» на початку продуктивного періоду. Встановлено, що підготовка яєць качок до інкубації на основі їх калібрування на класи за масою із градацією 10 г дає можливість забезпечити підвищення результатів інкубації яєць масою 81-90 г та 91-100 г. Найменший за масою клас яєць (70-80 г) мав нижчі показники інкубаційних якостей у порівнянні з усіма калібрувальними класами і не мав вірогідної різниці із групою яєць, які не були калібровані.

Ключові слова
качки, інкубація яєць, маса яєць.

Стаття
Л. С. Патрєва. Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості.

Список використаних джерел

1. Бреславец В. А Качество инкубационных яиц в зависимости от их массы и продолжительности продуктивного периода уток [Текст] / В. А. Бреславец, В. А. Лукьянов, Л. Г. Прокудина, Д. А. Пустовит // Птицеводство. — 1984. — Вып. 37. — С. 45.
2. Дєбров В. В. Оцінка відтворних і продуктивних якостей гусей [Текст] / В. В. Дєбров, Л. П. Вогнівенко // Тваринництво України. — 1997. — № 5. — С. 22—23.
3. Інкубація яєць сільськогосподарської птиці / [Бреславець В. О., Сахацький М. І., Стегній Б. Т., Безрукава І. Ю. та ін.] ; під ред. В. О. Бреславця. — Харків, 2001. — 92 с.
4. Отрыганьев Г. К. Технологияинкубации / Г. К. Отрыганьев, А. Ф. Отрыганьева. — М. : Росагропромиздат, 1989. — 190 с.
5. Орлов М. В. Биологический контроль в инкубации / М. В. Орлов. — М. : Россельхозиздат, 1987. — 123 с. : ил.

Л. С. Патрева. Влияние калибровки яиц уток кросса «Темп» на их инкубационные качества.
Проведен анализ инкубационных качеств яиц уток кросса «Темп» в начале продуктивного периода. Установлено, что подготовка яиц уток на основе их прединкубационной калибровки на классы по массе с градацией 10 г дает возможность обеспечить повышение результатов инкубации яиц массой 81-90 г и 91-100 г. Наименьший по массе класс яиц (70-80 г) имел более низкие показатели инкубационных качеств в сравнении со всеми калибровочными классами и не имел достоверной разницы с группой яиц, которые не были калиброваны.

L. Patreva. Infl uence of grading eggs of ducks of cross type «Temp» on their hatching eggquality.
The analysis of the hatching eggs of ducks qualities of cross type «Temp» in the beginning of a productive period was made. It has been established the preparation of eggs of ducks on the basis of their pre-incubation calibration weight classes with gradation of 10 g makes it possible to improve the results of incubation of eggs weight 81-90 g and 91-100 g. The lowest weight class eggs (70-80 g) had lower rates of hatching qualities in comparison with all the calibration classes and had no signifi cant difference with the group of eggs, which have not been calibrated.

Вирощування перепелів з використанням наносрібла

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
598.261.7:636.083

Автор
В.І. Гроза, аспірант
Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Патрєва Л.С.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Представлено результати вирощування перепелів породи фараон з використанням препарату “Аргенвіт”. Встановлено, що 0,02% розчин наносрібла позитивно впливає на живу масу перепелів наприкінці вирощування.

Ключові слова
перепели, вирощування, жива маса, срібло
(більше…)

Регуляція статевого співвідношення потомства у качок

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082

Автор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Отримано дані щодо регуляції статевого співвідношення потомства у качок. Встановлено вірогідні результати щодо співвідношення самців і самок, виведених із яєць, каліброваних за масою та індексом форми. Одержання більшої кількості самок можливо на основі інкубації яєць із класу М0 за масою яєць.

Ключові слова
статеве співвідношення, потомство, качки
(більше…)