Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід

УДК 636.92

А. О. Погорєлова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень динаміки живої маси самців та кроличок спеціалізованих м’ясних порід. Встановлено, що кролі каліфорнійської породи у 30-денному віці за живою масою поступаються породам паннон білий та новозеландська біла на 45 та 35 г відповідно. Визначено динаміку абсолютного приросту живої маси кролів. Установлено, що перевага самок над самцями за значеннями абсолютного приросту склала у середньому 131 г. Досліджено дисперсію мінливості впливу статі та породної належності на живу масу кролів у різному віці. Встановлено, що його значення найбільші при народженні кроленят (58,3%).

Ключові слова: стать, жива маса, мінливість, ріст, розвиток, порода, скоростиглість, абсолютний приріст, кролі м’ясних порід.

Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід. (текст статті)

Influence of gender and pedigree affiliation of the rabbits on growth and development of specialized meat breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ефремов А. П. Репродуктивные качества кроликоматок в зависимости от породной принадлежности, возраста, случки и интенсивности отбора / А. П. Ефремов, А. Бесчастных, Б. А. Черевко // Ветеринария с.-х. животных. – 2010. – № 3. – С. 53-56.
2. Коцюбенко Г. А. Вплив генотипу та фактору спадковості на ріст та розвиток кроленят / Г. А. Коцюбенко // Розведення і генетика тварин : міжвідомчий темат. наук. зб. / ІРГТ НААНУ. – Чубинске, 2010. – Вип. 44. – С. 104–106.
3. Коцюбенко Г. А. Взаємозв’язок інтенсивності формування живої маси кролів із продуктивністю та відтворювальними якостями / Г. А., Коцюбенко, А. О Погорєлова // East European Scienece Journal. – 2017. – Вип. 1. – № 29. – С. 22– 27.
4. Кролиководство / [Н. А. Балакирев, Е. А. Тинаева, Н. И. Тинаев, Н. Н. Шушилина]. – М.: Колос, 2006. – 232 с.
5. Плотников В. Г. Лучше поздно, чем никогда (О генофонде пород кроликов) / В. Г. Плотников, Н. С. Трубчанинова, Р. М Нигматуллин // Кролиководство и звероводство. – 2007. – № 1. – С. 12-14.
6. Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва / [Бала В. І., Донченко Т. А., Безпалий І. Ф., Карченков А. А.]. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 272 с.
7. Тинаев Н. И. Сравнительная оценка пород кроликов по хозяйственно-полезным признакам / Н. И. Тинаев // Кролиководство и звероводство. – 2009. – № 6. – С. 16-20.

А. А. Погорелова. Влияние пола и породной принадлежности на рост и развитие кроликов специализированных мясных пород.

Исследована динамика живой массы самцов и кролиц специализированных мясных пород. Установлено, что кролики калифорнийской породы в 30-дневном возрасте по живой массе уступают кролям пород паннон белый и новозеландская белая на 45 и 35 г соответственно. Установлена динамика абсолютного прироста живой массы кроликов, преимущество самок над самцами по значениям абсолютного прироста составила в среднем 131 г. Исследована дисперсия изменчивости влияния пола и породной принадлежности на живую массу кроликов в разном возрасте, его значение самые большие при рождении крольчат (58,3%). Определена дисперсия изменчивости влияния пола и породной принадлежности на абсолютный и на среднесуточный прирост живой массы кроликов.

A. Pogorelova. Influence of gender and pedigree affiliation of the rabbits on growth and development of specialized meat breed.

The dynamics of live weight of males and rabbits of specialized meat breeds is investigated. It was found that Californian rabbits at 30 days of age are inferior to Pannon white and New Zealand white for 45 and 35 g, respectively. The dynamics of the absolute increase in live weight of rabbits is determined. It was found that the predominance of females over males on the values of absolute growth was an average of 131 g. The variance of the variability of the influence of sex and race on the live weight of rabbits at different ages was investigated. It is established that its value is the greatest at birth of rabbits (58.3%).

Випуск №4 (96), 2017

Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід

УДК 636.92

А. О. Погорєлова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати аналізу впливу тривалості світлового дня та температури навколишнього середовища при паруванні та сукрільності на багатоплідність та наслідування статі кролиць у молодняку спеціалізованих м’ясних порід. Визначена динаміка у змінах багатоплідності в більший бік при збільшенні тривалості світлового дня та наближенні до оптимальної температури утримання. Проведено аналіз дисперсії дії факторів на багатоплідність кролиць та наслідування статі у молодняку. Результати проведеного дисперсійного аналізу свідчать про вірогідний вплив температури та тривалості світлового дня на наслідування статі у потомства, відповідно 42 та 31%.

Ключові слова: бататоплідність кролів, режим утримання, навпівсибси, температура, світловий день, сукрільність.

Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід. (текст статті)

The influence of temperature and light conditions at the formation of sex in rabbits of specialized meat breeds. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Коцюбенко Г. А. Відтворні та продуктивні якості кролів в залежності від сезону окролу / Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова // Науковий вісник Львівського НУВМБ ім. С.З. Гжицького: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Т. 13, № 4 (50), Ч. 3. – С. 150–154.
2. Коцюбенко Г. А. Вплив сезону окролу на відтворні та продуктивні якості кролів в умовах Причорномор’я / Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2012. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 139–143.
3. Нигматуллин P. M. О наиболее приемлемом методе определения половой активности крольчих / P. M. Нигматуллин // Достижения науки – с.-х. пр–ву. – Казань, 2002. – С. 192–194.
4. Петренко І. П. Спрямована регуляція статі у скотарстві / І. П. Петренко // Агропром України. – 1990. – № 8. – С. 37–44.
5. Тинаев Н. И. Эксперименты на кроликоферме в Снегирях / Н. И. Тинаев // Кролиководство и звероводство. – 2004. – № 2. – С. 19–20.
6. Черятникова Е. А. Изучение влияния низких температур на адаптационные показатели у кроликов – акселератов / Е. А. Черятникова // Биология – наука XXI века : сб. тез. : 6-я Пущинская школа – конференция молодых ученых, Пущино, 20–24 мая 2002 г. – Т. 2. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед. Ун-та им. Л. Н. Толстого, 2002. – С. 201.

А. А. Погорелова. Влияние температурного и светового режимов содержания на формирование пола у кроликов специализированных мясных пород.

В статье представлены результаты анализа влияния продолжительности светового дня и температуры окружающей среды при спаривании и сукрольности на многоплодие и наследование пола крольчих у молодняка специализированных мясных пород. Определена динамика в изменениях многоплодия в большую сторону при увеличении продолжительности светового дня и приближении к оптимальной температуры содержания. Проведен анализ дисперсии действия факторов на многоплодие крольчих и наследование пола у молодняка. Результаты проведенного дисперсионного анализа свидетельствуют о вероятном влиянии температуры и продолжительности светового дня на наследование пола у потомства, соответственно 42 и 31%.

A. Pogorelova. The influence of temperature and light conditions at the formation of sex in rabbits of specialized meat breeds.

The article presents the results of analysis of impact of the daylight length and ambient temperature during pairing and pregnancy on multiple fetus and imitation rabbit sex in young specialized meat breeds. There is a certain dynamics in the changes of multiple pregnancy for a biger number by increasing the duration of daylight and the optimal temperature. It was carried out the analysis of variance of the factors in multiple fetus imitation of rabbit and sex inheritance in young animals. The results of analysis of variance indicate a probable effect of temperature and length of daylight on the sex inheritance in the offspring, according to 42 and 31%.

Випуск №1 (93), 2017

Мoрфологічна та біохімічна оцінка кролятини залежно від віку забою.

УДК 636. 92

А. О. Погорєлова, аспірант
Г. А. Коцюбенко, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Проведено аналіз виходу продуктів забою кролів у різному віці. Отримано дані про амінокислотний та ліпідний склад м’яса кролів. Доведено вірогідну різницю біохімічного та морфологічного складу кролятини залежно від віку забою. Найбільш цінне за амінокислотним та жирокислотним складом м’ясо повновікових кролів та молодняку, забитого у 120-денному віці. У м’ясі дорослих кролів збільшується кількість жиру у 3,1 рази та на 13,7% зменшується кількість вологи у порівнянні із 90-денним молодняком.

Ключові слова: кролятина, тушка, біохімічний склад, морфологічний склад, жирокислотний склад.

Мoрфологічна та біохімічна оцінка кролятини залежно від віку забою.(текст статті)

Morphological and biochemical evaluation rabbits depending on the age of slaughter. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Алексеева Е. А. Продуктивно-биологические особенности кроликов, выращиваемых по акселерационному способу в Красноярском крае : автореф. дис. на соискание учёной степени кандидат сельськохозяйственных наук : спец. 06. 02. 01. „Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных” / Е. А. Алексеева. – Красноярск, 2007. – 20 с.
2. Коцюбенко Г. А. Технологічні властивості та хімічні якості кролятини / Г. А. Коцюбенко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько–викладацького складу. – Миколаїв, 2011. – С. 34–35.
3. Коцюбенко Г. А. Технології вирощування та продуктивні якості і склад м’яса кролів / Г. А. Коцюбенко // Тваринництво України. – 2011. – № 9. – С. 2–5.
4. Коцюбенко Г. А. Одержання екологічної кролятини: смачно і вигідно / Г. А. Коцюбенко // Продовольча індустрія АПК. – 2011. – № 5. – С. 29–32.
5. Куц Р. Ю. Биохимическая и технологическая оценка мясного сырья различных видов животных при производстве колбасных изделий : автореф. дисс. на соискание учёной степени кандидат техн. наук : спец. 05. 18. 04. „Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств” / Р. Ю. Куц. – Краснодар, 2004. – 22 с.
6. Качественные показатели мяса кроликов при введении в рацион антиоксидантов /Рахлина О. Я., Курмакаева Т. В., Мельниченко В. И., Карелина Т. К. //14 Международный Московский ветеринарный конгресс по болезням мелких животных. – М., 2006. – С. 184-185.
7. Соколов A. B. Химические свойства топленого кроличьего жира / A. B. Соколов, JI. B. Антипова // Мясная индустрия. – 2007. – №1. – С. 64-65.
8. Умеренков И. А. Биохимический статус и неспецифическая резистентность у кроликов при акселерационном методе выращивании : автореф. дис. кандидат биол. наук / И. А. Умеренков. – Курск, 2005. – 20 с.

А. О. Погорелова, А. А. Коцюбенко. Морфологическая и биохимическая оценка крольчатины в зависимости от возраста забоя.

Проведен анализ выхода продуктов забоя кролей в разном возрасте. Получены данные аминокислотного и липидного состава мяса кролей. Доказана достоверная разница биохимического и морфологического состава крольчатины в зависимости от возраста забоя. Наиболее ценное за аминокислотным и жирокислотним составом мясо полновозрастных кролей и молодняка забитого в 120-дневном возрасте. В мясе взрослых кролей увеличивается количество жира в 3,1 раза и на 13,7% уменьшается количество влаги в сравнении с 90-дневным молодняком.

A. Pogorelova, A. Kotsiybenko. The morphological and biochemical evaluation rabbits depending on the age of slaughter.

Providing the population with food products of high quality in modern society is one of the most important tasks. The main road to solving this problem lies in the intensive development of livestock including rabbits.
The paper is an analysis of product yield rabbits slaughtered at different ages. The data on lipid and amino acid composition of meat rabbits showed a significant difference with biochemical and morphological structure of rabbits, depending on the age of slaughter. The most valuable for the amino acid composition of meat and ‘zhyrokyslotnym povnovikovyh’ rabbits and calves slaughtered in the 120-day age. In adult rabbit meat increases fat by 3. 1 times and 13. 7% decreases the amount of water compared to the 90-day youngsters.
Accordingly, it should be noted that the age of rabbits significantly change the amount of meat and internal fat. Value is the share of physiological systems is almost unchanged over the life of the animal. The most complete chemical composition of a rabbit and the fat in rabbits, are in those that have reached their full physiological development. With physiological maturity, the carcass of rabbits composition changes in the direction of increasing the number of fatty acids.
Growing rabbits in units “Rabbitaks-8” allows you to receive high-quality, environmentally friendly rabbit products. In the future we plan to investigate the effect of sex and castration on the biochemical composition of different ages in rabbit slaughter.

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016