Т. В. Підпала, Є. М. Зайцев. Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Є. М. Зайцев, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4165-4196
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки тварин голштинської породи німецької та української селекції за тривалістю життя, господарського використання, довічною продуктивністю. Встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції мають дещо меншу тривалість життя і господарського використання, але вищі показники довічної продуктивності, ніж тварини української селекції. Результатами дослідження встановлено високо достовірний позитивний зв’язок високого ступеня між тривалістю життя, господарського використання і ознаками довічної продуктивності.

Ключові слова: голштинська порода, продуктивне довголіття тварин, молочна худоба, ознака довічної продуктивності.

Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції. (текст статті)

Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Гнатюк С. І. Ефективність довічного використання корів української червоної молочної молочної породи залежно від внутрішньопородних типів та генеалогічних формувань. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 2010. Вип. 3 (72). С. 111-115.
 2. Завертяев Б. П. Селекция коров на плодовитость. Л.: Колос, 1979. 208 с.
 3. Коршун С. И., Климов Н. Н. Хозяйственное долголетие и продуктивность коров различных генотипов. Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 237-238.
 4. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 5. Полупан Ю. П., Семенко О. В., Кобельська Г. Г. Селекція корів за тривалістю господарського використання та довічною продуктивністю при консолідації української чорно-рябої молочної породи Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К.: Аграрна наука, 1999. Вип. 31-32. С. 202-203.
 6. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання червоної молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Аграрна наука, 2000. Вип. 33. С. 97-105.
 7. Полупан Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали науково-теоретичної конференції (Чубинське, 25 лютого 2010 року). К. : Аграрна наука, 2010. С. 93-95.
 8. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2(25). С. 14-20.
 9. Полупан Ю. П. Генетична детермінація тривалості та ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідомч. темат. наук. зб. Київ: Аквамарин-ексклюзив, 2015. Вип. 49. С. 120-133.
 10. Проблеми і перспективи використання тварин голштинської породи в умовах півдня України / М. Я. Єфіменко [та ін.]. Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Науковий світТМ, 2002. Вип. 36. С. 10-12.
 11. Рудик І. А., Ставецька Р. В. Селекція молочної худоби за тривалістю продуктивного використання. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 1999. Вип. 8. Ч. 2. С. 163-167.
 12. Федорович В. В., Федорович Є. І., Бабік Н. П. Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 5 (29). С. 110-115.
 13. Хмельничий Л. М. Проблема ефективного довголіття та довічної продуктивності молочних корів в аспекті їхньої залежності від спадкових та паратипових чинників. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 7 (30). С. 13-31.
 14. Analysis of relationship between somatic cell score and functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sevalem [et al.]. Dairy Sci. 2006. Vol. 89. No. 9. P. 3609-3614.
 15. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Prediction of longevity breeding values for US Holstein sires using survival analysis methodology. Dairy Sci. 2004. Vol. 87. P. 3518-3525.
 16. Jankovska M., Sava A., Kujawska Y. Effect of certain factors on the longevity and culling of cows.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica. 2014. Vol. 13 (2). P. 19-30.
 17. Madgwick P. A., Gaddard M. E. Genetics and phenotypies parameters of longer vity in Australian dairy cattle.Dairy Sc. 1989. Vol. 72. N 10. P. 2624-2632.
 18. Miglior F., Muir B. L., Van Doormaal B. G. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Dairy Sci. 2005. Vol. 89. P. 1255-1263.
 19. Perez-Caball M. A., Alenda R. Lifetime profit as an individual trait and prediction of its breeding values in Spanish Holstein cows. Dairy Sci. 2003. Vol. 86. No 12. P. 4115-4122.
 20. Relationship between reproduction traits functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sewalem [et al.] Dairy Sci. 2008. Vol. 91. No 4. P. 1660-1668.
 21. Sava A. Functional traits and their role in contemporary cattle breeding – part I: longevity of cows, prolonged lactations and level in cow milk. PrzegladHodowlany. 2011. Vol. 2. P. 8-13.

Т. В. Подпалая, Е. Н. Зайцев. Продуктивное долголетие молочного скота голштинской породы разной селекции.

В статье изложены результаты оценки животных голштинской породы немецкой и украинской селекции по продолжительности жизни, хозяйственного использования, пожизненной продуктивности. Установлено, что коровы голштинской породы немецкой селекции имеют несколько меньшую продолжительность жизни и хозяйственного использования, но выше показатели пожизненной продуктивности, чем животные украинской селекции. Результаты исследований подтверждают высоковероятную положительную связь между продолжительностью жизни, хозяйственным использованием и признаками пожизненной продуктивности.

Ключевые слова: голштинская порода, селекция, коровы, долголетие, признак пожизненной продуктивности, корреляция.

 

T. Pidpala, Ye. Zaitsev. Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection.

The article presents the results of the estimation of Holstein breeds of German and Ukrainian breeding animals for life expectancy, economic use, and lifetime productivity. It has been established that the cows of the Holstein breed of German breeding have a slightly lower life expectancy and economic use, but have higher lifetime productivity rates than Ukrainian breeding. The results of the research have established a highly reliable positive high level connection between life expectancy, economic use and signs of life-long productivity.

Key words: Holstein breed, selection, cows, longevity, sign of lifetime productivity, correlation.

Повернутися до змісту

pidpala.pdf
pidpala.pdf
Size: 0.33

Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи

УДК 636.22.28.082.262

Н. П. Шевчук, аспірантка
Науковий керівник – Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати оцінки молочної продуктивності та відтворювальної здатності високопродуктивних родин української червоної молочної породи. Встановлено, що родини характеризуються високою молочністю, жирномолочністю і оптимальною відтворювальною здатністю. Визначено, що високомолочними є родини Пурги 5842, Пілотки 4838 і Бистрої 1988, а жирномолочними – Бистрої 1988, Ліани 02900 і Розетки 2888. Найкращими родинами, у яких поєднуються висока молочність та вміст жиру в молоці є родини Бистрої 1988 і Пілотки 4838. Оцінено рівень фенотипової мінливості селекційних ознак.

Ключові слова: порода, селекція, родина, родоначальниця, ознака, молочна продуктивність, відтворювальна здатність.

Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи. (текст статті)

Evaluation of highly productive families of the Ukrainian Red Dairy Breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бащенко М. І. Роль корів-рекордисток та родин у селекції молочної худоби / М. І. Бащенко, А. М. Дубін. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 152 с.
2. Бащенко М. І. Сучасні методи ведення селекційної роботи у молочному скотарстві Черкаського регіону / М. І. Бащенко, І. В. Тищенко // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – Київ, 2005. – Вип. 39. – С. 3–9.
3. Басовський М. З. Розведення сільськогосподарських тварин / М. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук [та ін.]. – Біла Церква : Білоцерківський державний аграрний університет, 2001. – 399 с.
4. Дубін А. М. Племінне значення та методи оцінки родин корів / А. М. Дубін // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : зб. наук. праць. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 80-85.
5. Обливанцов В. В. Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи / В. В. Обливанцов // Вісник Сумського національного аграрного університету, науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 63–66.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 255 с.
7. Полупан Ю. П. Формування заводських родин створюваної червоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2000. – Вип. 33. – С. 105–110.
8. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
9. Скляренко Ю. І. Формування заводських родин української бурої молочної породи / Ю. І. Скляренко, Т. О. Чернявська, Л. В. Бондарчук, І. П. Іванкова // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – Київ, 2017. – Вип. 54. – С. 106–111.

Н. П. Шевчук. Оценка высокопродуктивных семейств украинской красной молочной породы.

Приведены результаты оценки молочной продуктивности и воспроизводительной способности высокопродуктивных семейств коров украинской красной молочной породы. Установлено, что семейства характеризуются высокой молочностю, жирномолочностью и оптимальной воспроизводительной способностью. Установлено, что высокомолочными являются семейства Пурги 5842, Пилотки 4838 и Быстрой 1988, а жирномолочными – Быстрой 1988, Лианы 02900 и Розетки 2888. Наилучшими семействами, у которых сочетаются высокие молочность и содержание жира в молоке, есть семейства Быстрой 1988 и Пилотки 4838. Оценен уровень фенотипической изменчивости селекционных признаков.

N. Shevchuk. Evaluation of highly productive families of the Ukrainian Red Dairy Breed.

The results of estimation of dairy efficiency and reproductive ability of highly productive families of cows of the Ukrainian Red Dairy Breed are given. It was found that families are characterized by high yield of milk, fat in milk and optimal reproductive ability. It has been determined that the high dairy families come from Purga which is number 5842, Pilotka is 4838 and Bistra is 1988, and Bistra has the fat content in milk 1988, Liana has 02900 and Rozetka has 2888. The best families which combine high milk yield and fat content in milk are the Bistra family is 1988 and the Pilotka is 4838. The level of phenotypic variability of selection traits is estimated.

Випуск №1 (97), 2018

Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока

УДК 623.2.034.083

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Ю. С. Маташнюк,магістр
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки потоково-цехової системи виробництва молока. У результаті дослідження встановлено, що подовження тривалості перебування корів в цеху роздоювання і осіменіння до 180-200 днів лактації сприяє підтриманню високого рівня молочної продуктивності у тварин та збільшенню валового виробництва молока. Корови дослідної групи характеризуються рівномірною лактаційною кривою.

Ключові слова: технологія, потоково-цехова система, корови, продуктивність, лактація, лактаційна крива.

Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока. (текст статті)

Evaluation of flow-shop system of milk production. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Беляевский Ю. И. Индустриализация молочного скотоводства / Ю. И. Беляевский. – М. : Россельхоздат, 1984. – 383 с.
2. Оценка вымени и молокоотдачи коров молочних и молочно-мясных пород (методические материалы). – М. : Колос, 1970. – 39 с.
3. Палій А. П. Інноваційні основи одержання високоякісного молока / А. П. Палій. – Харків : Міськдрук, 2016. – 270 с.
4. Петруша Є. З. Експериментальне обґрунтування параметрів утримання молочних корів / Є. З. Петруша. – Харків : Оригінал, 1998. – 191 с.
5. Підпала Т. В. Особливості виробництва і переробки молока в Миколаївській області / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 71.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.
7. Селекція молочної худоби і свиней / [Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко та ін.] ; за ред. професора Підпалої Т. В. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
8. Рубан Ю. Д. Скотарство і технологія виробництво молока та яловичини : підручник / Ю. Д. Рубан. – Харків : Еспада, 2002 – 572 с.
9. Рубан Ю. Д. Государство и технологии производства в животноводстве / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2003. – 408 с.
10. Рубан Ю. Д. Система законов в молочно-мясном производстве и их обоснование / Ю. Д. Рубан // Матер. міжн. наук.-практ. конф. «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті». – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 21–26.

Т. В. Подпалая, Ю. С. Маташнюк. Оценка поточно-цеховой системы производства молока.

В статье изложены результаты оценки поточно-цеховой системы производства молока. Результатами исследований установлено, что увеличение продолжительности содержания коров в цехе раздоя и осеменения до 180-200 дней лактации позволяет поддерживать высокий уровень продуктивности у животных и увеличить валовое производство молока. Коровы опытной группы характеризуются равномерной лактационной кривой.

T. Pidpala, U. Matashnukpets. Evaluation of flow-shop system of milk production.

The article describes the results of the evaluation of flow-shop system of milk production. The results of the research revealed that the increase of duration staying of cows up to 180-200 lactation days in the shop of milk yielding and artificial insemination departments allows to maintain a high level of productivity in animals and to increase gross production of milk. The cows of experimental group are characterized by steady lactation curve.

Випуск №2 (94), 2017

Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи

УДК 623.2.082

Є. М. Зайцев, аспірант
Науковий керівник – Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки співвідносної мінливості ознак молочної продуктивності худоби голштинської породи двох суміжних поколінь. Результатами дослідження встановлено наявність взаємозв’язку між ознаками молочної продуктивності у тварин голштинської породи. Досліджувані ознаки характеризуються різними величинами коефіцієнтів кореляції за напрямом і силою зв’язку.

Ключові слова: порода, корови, матері, дочки, продуктивність, ознака, кореляція.

Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи. (текст статті)

Correlative changeability of selective signs of suckling cattle Holstein breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / [Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
2. Підпала Т. В. Співвідносна мінливість ознак при тандемній селекції молочної худоби / Т. В. Підпалої // Тваринництво України. – 2007. – № 5. – С. 22-24.
3. Эрнст Л. К. Крупномасштабная селекция в скотоводстве / Л. К. Эрнст, А. А. Цалитис. – М. : Колос, 1982. – 238 с.
4. Динько Ю. П. Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності і живої маси первісток української чорно-рябої молочної породи / Ю. П. Динько // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С. 51-54.
5. Супрун І. О. Селекційно-генетичні параметри корів української червоно-рябої молочної породи / І. О. Супрун // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 211–214.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.
7. Федорович Є. І. Селекційно-генетичні параметри та біологічні особливості чорнорябої худоби західного регіону України / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 219-222.
8. Вечорка В. В. Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових і паратипових факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» / В. В. Вечорка. – Херсон, 2010. – 20 с.
9. Гиль М. Зумовленість молочної продуктивності досліджено на коровах голштинської породи / М. Гиль, І. Галушко // Тваринництво України. – 2007. – № 5. – С. 9-10.
10. Підпала Т. В. Оцінка української червоної молочної породи за селекційно-генетичними параметрами / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – Вип. 4 (43). – С. 135-139.
11. Демчук М. П. Господарсько-корисні ознаки худоби європейської селекції / М. П. Демчук // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 96-99.

Е. Н. Зайцев. Соотносительная изменчивость селекционных признаков молочного скота голштинской породы.

В статье изложены результаты оценки соотносительной изменчивости признаков молочной продуктивности скота голштинской породы двух смежных поколений. Результатами исследований установлено наличие взаимосвязи между признаками молочной продуктивности у животных голштинской породы. Исследуемые признаки характеризуются разными величинами коэффициентов корреляции и силой связи.

E. Zaitsev. Correlative changeability of selective signs of suckling cattle Holstein breed.

The results are expounded of estimation of correlative changeability of signs of the suckling productivity of cattle of Holstein breed of two contiguous generations in the article. The results of researches are set the presence of intercommunication between the signs of the suckling productivity for the animals of Holstein breed. The investigated signs are charactarised by the diff erent sizes of coeffi cients of correlation and force of connection.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.6:636.2.084

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н. В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень забійних якостей бугайців спеціалізованих молочних порід, вирощених до високої живої маси у 13-місячному віці. Встановлено, що інтенсивна відгодівля повнораціонними моносумішами (ЗЗР) сприяє прояву високої м’ясної продуктивності у молодняка молочних порід. Забійний вихід у бугайців досліджуваних порід становив 54,7-56,9%.

Ключові слова: бугайці, відгодівля, утримання, продуктивність, жива маса, забійна маса, забійний вихід. (більше…)

Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід

Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.2.034.082

Автор
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Наведено результати дослідження породних особливостей жуйних процесів у корів в перший період лактації. Виявлено, що в рівних умовах годівлі та утримання корови голштинської породи переважають за тривалістю жуйки над коровами української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Це, в свою чергу, знаходить відображення на рівні середньодобового надою.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність. (більше…)

Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.08

Автор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено продуктивність худоби спеціалізованих молочних порід за даними двох лактацій та їх пристосованість до умов інтенсивної технології виробництва. Встановлено корелятивну залежність якісних і кількісних показників молока.

Ключові слова
технологія, порода, утримання, продуктивність, пристосованість, співвідносна мінливість
(більше…)