Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи

УДК 623.2.082

Є. М. Зайцев, аспірант
Науковий керівник – Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки співвідносної мінливості ознак молочної продуктивності худоби голштинської породи двох суміжних поколінь. Результатами дослідження встановлено наявність взаємозв’язку між ознаками молочної продуктивності у тварин голштинської породи. Досліджувані ознаки характеризуються різними величинами коефіцієнтів кореляції за напрямом і силою зв’язку.

Ключові слова: порода, корови, матері, дочки, продуктивність, ознака, кореляція.

Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи. (текст статті)

Correlative changeability of selective signs of suckling cattle Holstein breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / [Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
2. Підпала Т. В. Співвідносна мінливість ознак при тандемній селекції молочної худоби / Т. В. Підпалої // Тваринництво України. – 2007. – № 5. – С. 22-24.
3. Эрнст Л. К. Крупномасштабная селекция в скотоводстве / Л. К. Эрнст, А. А. Цалитис. – М. : Колос, 1982. – 238 с.
4. Динько Ю. П. Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності і живої маси первісток української чорно-рябої молочної породи / Ю. П. Динько // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С. 51-54.
5. Супрун І. О. Селекційно-генетичні параметри корів української червоно-рябої молочної породи / І. О. Супрун // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 211–214.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.
7. Федорович Є. І. Селекційно-генетичні параметри та біологічні особливості чорнорябої худоби західного регіону України / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 219-222.
8. Вечорка В. В. Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових і паратипових факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» / В. В. Вечорка. – Херсон, 2010. – 20 с.
9. Гиль М. Зумовленість молочної продуктивності досліджено на коровах голштинської породи / М. Гиль, І. Галушко // Тваринництво України. – 2007. – № 5. – С. 9-10.
10. Підпала Т. В. Оцінка української червоної молочної породи за селекційно-генетичними параметрами / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – Вип. 4 (43). – С. 135-139.
11. Демчук М. П. Господарсько-корисні ознаки худоби європейської селекції / М. П. Демчук // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 96-99.

Е. Н. Зайцев. Соотносительная изменчивость селекционных признаков молочного скота голштинской породы.

В статье изложены результаты оценки соотносительной изменчивости признаков молочной продуктивности скота голштинской породы двух смежных поколений. Результатами исследований установлено наличие взаимосвязи между признаками молочной продуктивности у животных голштинской породы. Исследуемые признаки характеризуются разными величинами коэффициентов корреляции и силой связи.

E. Zaitsev. Correlative changeability of selective signs of suckling cattle Holstein breed.

The results are expounded of estimation of correlative changeability of signs of the suckling productivity of cattle of Holstein breed of two contiguous generations in the article. The results of researches are set the presence of intercommunication between the signs of the suckling productivity for the animals of Holstein breed. The investigated signs are charactarised by the diff erent sizes of coeffi cients of correlation and force of connection.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.6:636.2.084

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н. В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень забійних якостей бугайців спеціалізованих молочних порід, вирощених до високої живої маси у 13-місячному віці. Встановлено, що інтенсивна відгодівля повнораціонними моносумішами (ЗЗР) сприяє прояву високої м’ясної продуктивності у молодняка молочних порід. Забійний вихід у бугайців досліджуваних порід становив 54,7-56,9%.

Ключові слова: бугайці, відгодівля, утримання, продуктивність, жива маса, забійна маса, забійний вихід. (more…)

Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід

Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.2.034.082

Автор
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Наведено результати дослідження породних особливостей жуйних процесів у корів в перший період лактації. Виявлено, що в рівних умовах годівлі та утримання корови голштинської породи переважають за тривалістю жуйки над коровами української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Це, в свою чергу, знаходить відображення на рівні середньодобового надою.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність. (more…)

Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.08

Автор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено продуктивність худоби спеціалізованих молочних порід за даними двох лактацій та їх пристосованість до умов інтенсивної технології виробництва. Встановлено корелятивну залежність якісних і кількісних показників молока.

Ключові слова
технологія, порода, утримання, продуктивність, пристосованість, співвідносна мінливість
(more…)