Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів

УДК 636.5(075.8)

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. І. Гроза, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено результати інкубації яєць перепелів та економічну ефективність використання препарату наносрібла «Аргенвіт» як дезінфікуючого засобу. Встановлено, що застосування препарату наносрібла в концентрації 0,2% дає найкращі результати, підвищуючи вивід добового молодняку, який складає 61,7-66,1%, що на 1,0-5,4% більше, ніж у контрольній групі. Використання 0,2% розчину препарату наносрібла «Аргенвіт» впродовж інкубації сприяє збільшенню прибутку на 184,00 грн і підвищенню рентабельності виробництва добового молодняку перепелів на 12,64%.

Ключові слова: перепілки, інкубація, дезінфекція, наносрібло, ефективність.

Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів. (текст статті)

Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бернавски З. Коллоидное серебро натуральный заменитель антибиотиков / З. Бернавски. – М. : Коралл Клаб, 2006. – 21 с.
2. Використання дезінфікуючих препаратів у промисловому птахівництві : науково–практичні рекомендації / О. Г. Бордунова, М. В. Чорний, В. Д. Чіванова [та ін.] – Суми, 2013. – 43 с.
3. Борисевич В. Б. Комплексний екзо- і ендогенний дезінфекант «Шумерське срібло» при вирощуванні бройлерів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Зб. матеріалів ХІІ Укр. конференції по птахівництву з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасного птахівництва». – Харків, 2011. – С. 45-50.
4. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства птахівництва: ВНТП – АПК – 04.05. – Офіц. вид. – К. : Мінагрополітики України, 2005. – 90 с.
5. Зинина Е. К. Местная защита слизистых оболочек и состояния резистентности у кур после применения серебросодержащего препарата «Silvecoll» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ветеринарных
наук : спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / Е. К. Зинина. – Саранск, 2013. – 17 с.
6. Конституція України. Закон України «Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва» № 813 / 14080 від 13 липня 2007 р. : прийнятий 20.06.2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0813-07.
7. Пат. 26881 Україна, МПК А 01 К 43/00. Спосіб дезінфекції інкубаційних і товарних яєць / П. С. Калин, В. О. Бреславець, Б. Т. Стегній,
Ю. К. Дунаєв ; заявник і патентовласник Національний науковий центр «Інститут експерементальної і клінічної ветеринарної медицини». –
№ u200705884 ; заявл. 29.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16, 2007.
8. Патрєва Л. С. Яйцева продуктивність перепелів при застосуванні наносрібла / Л. С. Патрєва, В. І. Гроза // Тваринництво України. – 2015. – № 3. – С. 9-13.
9. Ринок перепелівництва [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agrotimes.net/jivotnodstvo/rinok-perepelivnictva-v-ukrayini-nasichenij-lishe-na-20
10. Шуляк С. В. Вплив нанорозмірного срібла на морфологічні і біохімічні показники крові перепелів / В. С. Шуляк // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – №23. – С. 525-529.

Л. С. Патрева, В. И. Гроза, О. О. Стародубець, О. А. Коваль. Экономическая эффективность использования препарата «Аргенвит» при инкубации яиц перепелов.

Исследованы результаты инкубации яиц перепелов и экономическая эффективность применения препарата наносеребра «Аргенвит» как дезинфицирующего средства. Установлено, что применение препарата наносеребра в концентрации 0,2% дает лучшие результаты, повышая вывод суточного молодняка, который составляет 61,7-66,1%, что на 1,0-5,4% больше, чем в контрольной группе. Использование 0,2% раствора препарата наносеребра «Аргенвит» на протяжении инкубации способствует увеличению прибыли на 184,00 грн и повышению рентабельности производства суточного молодняка перепелов на 12,64%.

L. Patreva, V. Groza, O. Starodubets, O. Koval. Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs.

The results of the incubation of quail eggs and the economic effectiveness of the use of the drug “Argenvit” as a disinfectant are investigated. It was found that application of the nanosilver preparation at a concentration of 0.2% gives better results, increasing the output of daily young animals, which is 61.7-66.1%, which is 1.0-5.4% higher than in the control group. The use of a 0.2% solution of the “Argenvit” nanosilver during incubation contributes to an increase in profit by UAH 184.00 and an increase in the profitability of production of daily young quails by 12.64%.

Випуск №4 (96), 2017

Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року

УДК 636.4.082

О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень впливу сезону року на якість відтворення поголів’я свиней. Встановлено відмінності показників відтворювальних якостей свиноматок в різні сезони року протягом п’яти років, виявлено кращі місяці року за показниками заплідненості та багатоплідності свиноматок. Відмічено, що парування у травні місяці та опороси у серпні-вересні місяцях дозволяють отримати максимальні показники продуктивності.

Ключові слова: сезон року, свиноматки, відтворення, загальна кількість поросят, багатоплідність.

Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року. (текст статті)

Dependence of reproduction quality of pig population on the season of the year. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бабань О.А. Принципи стимуляції статевої циклічності у свиноматок / О.А. Бабань // Сучасна ветеринарна медицина. — 2014. — №2. — С. 41-43
2. Походня Г. Лучшие показатели воспроизводства – зимой / Г. Походня, Е. Федорчук, О. Попова // Животноводство России. — 2008. — №2. — С. 41-42
3. Стародубець О.О. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок / О.О. Стародубець // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ. — 2015. — Вип.2 (84). — Том 2. — С. 100-103.
4. Хлопицкий В.П. Алиментарные факторы бесплодия маточного поголовья свиней и коррекция показателей воспроизводства / П.П. Хлопицкий, В.А. Кулаков // Свиноводство. — 2011. — №8. — С. 47-49.
5. Хлопицкий В.П. Некоторые этапы управления репродуктивным здоровьем свиней / В.П. Хлопицкий // Свиноводство. — 2011. — №7. — С. 70-72.

А. А. Стародубец, А. А. Бондарь. Зависимость качества воспроизводства свинопоголовья от сезона года.

Приведены результаты исследований влияния сезона года на качество воспроизводства поголовья свиней. Установлены отличия показателей воспроизводительных качеств свиноматок в разные сезоны года в течение пяти лет, выявлены лучшие месяцы года по показателям оплодотворяемости и многоплодности свиноматок. Отмечено, что осеменение в мае месяце и опоросы в августе-сентябре месяцах позволяют получить максимальные показатели продуктивности.

A. Starodubets, A. Bondar. Dependence of reproduction quality of pig population on the season of the year.

The results of researches of influence of the season on the reproduction quality of pig population are given. The differences of sows reproductive internals indexes in different seasons during five years are determined, the best months of the year according to the indexes of impregnation and polycarpousness of sows are revealed. It is marked that insemination in May and farrows in August and September allows to get the maximal indexes of the productivity.

Випуск №2 (94), 2017

Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок

УДК 636.4.082

О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Наведено результати досліджень впливу сезону року на відтворювальні якості свиноматок. Встановлено відмінності показників відтворювальних якостей свиноматок в різні сезони року, виявлено, що опороси у серпень-жовтень місяці дозволяють отримати в середньому по 10,8 голів поросят на свиноматку, на відміну від інших місяців де цей показник на рівні 9,9…10,6 голів поросят.

Ключові слова
сезон року, свиноматка, багатоплідність, кількість поросят, відтворення, парування. (більше…)

Відтворювальна здатність кнурів-плідників угорської селекції

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082

Автор
О.О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено відтворні якості кнурів-плідників м’ясних порід. Визначено кращі кнури-плідники за такими показниками відтворних якостей, як об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, прямолінійно-поступальна рухливість, життєздатність сперміїв.

Ключові слова
спермопродукція, концентрація, штучне осіменіння
(більше…)

Особливості гістологічної будови м’язової тканини свиней породи дюрок за різними методами розведення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4:591.81

Автор
О.О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено результати досліджень гістологічної будови м’язової тканини проміжної голівки найдовшого м’яза спини свиней породи дюрок при чистопородному розведенні та в поєднаннях з м’ясними генотипами. Встановлено відмінності показників гістологічної будови м’язової тканини в піддослідних групах тварин.

Ключові слова
гістологічна будова м’язової тканини, порода дюрок, свині
(більше…)