Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області

УДК 364.48:332.3:631(477.73)

С. І. Павлюк, аспірант
Науковий керівник д.е.н., професор Червен І. І.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто сутність соціальної інфраструктури сільських територій. Висвітлено особливості та тенденції розвитку інфраструктури села. Проаналізовано сучасний стан розвитку соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області, охарактеризовано ряд проблем. Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування соціальної інфраструктури сільських територій.

Ключові слова: інфраструктура, соціальна інфраструктура, фінансові ресурси, якість життя населення, сільські території, територіальні громади.

Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області. (текст статті)

The development of social infrastructure in the rural territories of Mykolayiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Економічний словник / За редакцією П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. – К., 1973. – 622 с.
2. Георафический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Гл.ред. А.Ф. Трешников ; Ред.кол.: Э.Б.Алаев, П.М.Алампиев, А.Г.Воронов и др. – М. : Сов. Энциклопедия, 1988. – 432 с.
3. Ксьонжик І.В. Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення / І.В. Ксьонжик // Економіка АПК. – 2014. – № 10 – С. 60-65.
4. Калетник Г.М. Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект / Г.М. Калетник, Г. О. Пчелянська, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 132-139.
5. Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій /В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК. – 2016. – № 4 – С. 56-65.
6. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України [Електронний ресурс]: Стат. збірник Відп. за випуск О.О. Кармазіна. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 188 с. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm
7. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Миколаївської області у 2015 році» / за ред. З.А. Лук’яненко. – М.: Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015. – 194 c.
8. Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2003. – 54 с.
9. Орлатий М.К. Соціальна інфраструктура села / М.К. Орлатий, І.В. Прокопа та ін. – К., 2003. – 82 с.

С. И. Павлюк. Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий Николаевской области.

В статье рассмотрена сущность социальной инфраструктуры сельских территорий. Освещены особенности и тенденции развития инфраструктуры села. Проанализировано современное состояние развития социальной инфраструктуры сельских территорий Николаевской области и охарактеризован ряд проблем. Внесены предложения по повышению эффективности функционирования социальной инфраструктуры сельских территорий.

S. Pavliuk. The development of social infrastructure in the rural territories of Mykolayiv region.

In the article the essence of social infrastructure of rural territories has been considered. The peculiarities and tendencies of rural infrastructure development have been cleared up. The current state of social infrastructure development of rural areas of Mykolayiv region has been analyzed, and the number of problems has been defined. The suggestions on increasing the efficiency of functioning of social infrastructure of rural territories were made.

Випуск №3 (95), 2017

Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України

УДК 334.78:631.145:338.432(477)

І. І. Червен, доктор економічних наук, професор
С. І. Павлюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено вплив агрохолдизації аграрного сектора України на соціально-економічний розвиток сільських територій. Досліджено стан функціонування аграрних холдингових формувань в Україні. Висвітлено особливості діяльності агрохолдингових формувань, які займаються виробництвом продукції рослинництва і тваринництва та, особливо, їх внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни та розвиток сільських територій. Наведено пропозиції щодо посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності в соціально-економічний розвиток села.

Ключові слова: сільське господарство, соціально-економічний розвиток, агрохолдинги, землекористування, сільські території.

Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України. (текст статті)

The importance of agroholdization in the socio and economic development of Ukrainian rural areas. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Кропивко М. Ф. Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень / Кропивко М. Ф. // Економіка АПК. – 2014. – № 7 – С. 109-121.
2. ТОП 100 латифундистов України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://latifundist.com/rating/top100#133.
3. Найбільші агрохолдинги України 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ucab.ua/ua/ukab_proponue/doslidzhennya/largest_agriholdings_of_ukraine_2016.
4. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 5-21.
5. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. − №7. − С. 5-21.
6. Калінчик М. Що буде, якщо запровадити ринок землі? / М. Калінчик // Пропозиція. – 2007. – № 4. – С. 4-9.
7. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. − 2011. − № 5. − С. 139-147.
8. Рейтинг 25 найбільш ефективних компаній України, що вирощують продукцію рослинництва [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://landlord.ua/reyting-25-samih-effectivnih-rastenevodcheskih-kompaniy-ukraini/

И. И. Червен, С. И. Павлюк. Роль агрохолдизации в социально-экономическом развитии сельских территорий Украины.

В статье исследовано влияние агрохолдизации аграрного сектора Украины на социально-экономическое развитие сельских территорий. Проанализировано современное состояние функционирования аграрных холдинговых формирований в Украине. Освещены особенности деятельности агрохолдинговых формирований, занимающихся производством продукции растениеводства и животноводства, и особенно их вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие сельских территорий. Даны предложения по усилению социальной направленности их деятельности в социально-экономическое развитие села.

I. Cherven, S. Pavliuk. The importance of agroholdization in the socio and economic development of Ukrainian rural areas.

In the article the influence of agroholdization in agrarian sector of Ukraine on socio and economic development of rural areas is discussed. It was analyzed the modern operation condition of agricultural holdings in Ukraine. Peculiarities of agroholdings are considered in the article which deal with crop production, animal husbandry and especially their contribution to food security and rural development.

Випуск №1 (93), 2017

Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій

УДК 349.414:332.33

С. І. Павлюк, аспірант
Науковий керівник – д.е.н., професор Червен І.І.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто ключові особливості світового досвіду регулювання сільських територій та політики розвитку сільської місцевості, що використовується в розвинених країнах світу. Проаналізовано базові концепції державної підтримки розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки та наведено основні спільні і відмінні риси державної політики відповідно. Розглянуто в ретроспективі формування державної політики щодо регулювання розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Визначено, що національна політика соціально-економічного розвитку сільських територій повинна базуватися на досягненнях вітчизняної науки та безперечно враховувати досвід зарубіжних країн в тій мірі, в якій можлива їх адаптація до реалій України.

Ключові слова: політика сільського розвитку, сільська територія, світовий досвід, державні програми.

Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій. (текст статті)

The world practice of state regulation of rural development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Стегней М. І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій : європейський досвід і українські реалії / М. І. Стегней // Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 2013. – № 3 (141). – С. 125-133.
2. Пантелеева О. И. Иинституциональные факторы устойчивого развития сельских территорий: мировой опыт и российская практика [Текст] : автореф. дис. доктора экон. наук : 08.00.05. / Пантелеева О. И. – М., 2012. – 42 с.
3. Непочатенко О. О. Державна політика у сфері розвитку сільських територій: вітчизняні реалії та європейський досвід [Електронний ресурс] / О. О. Непочатенко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: економічні науки. – 2012. – Т. 3, Вип. 4. – С. 149-153 – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/149.pdf).
4. The Common Agricultural Policy – a story to be continued [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_en.pdf).
5. Council regulation (EC) on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development No 1698/2005 of 20 September 2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R1698&from=EN).
6. Rural Development policy 2007-2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/.
7. Rural Development 2014-2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm).
8. Curley J. Rural America : Historical Overview [Електронний ресурс] / J. Curley – Режим доступу : http://csd.wustl.edu/Publications/Documents/WP05-53.pdf).
9. Edwards Chris. Agricultural Subsidies [Електронний ресурс] / Chris Edwards − Режим доступу : http://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies.).
10. Rural and Community Development [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=rural-development.
11. Дієсперов В. С. Історична доля українського селянства / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 96-103.

С. И. Павлюк. Мировая практика государственного регулирования развития сельских территорий.

В статье рассмотрены ключевые особенности мирового опыта регулирования сельских территорий и политики развития сельской местности, которые используются в развитых странах мира. Проанализированы базовые концепции государственной поддержки развития сельских территорий в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки, приведены основные общие и отличительные черты государственной политики соответственно.
Рассмотрено в ретроспективе формирование государственной политики по регулированию развития сельских территории в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Определено, что национальная политика социально-экономического развития сельских территорий должна основываться на достижениях отечественной науки и учитывать опыт зарубежных стран в той мере, в которой возможна их адаптация к реалиям Украины.

S. Pavliuk. The world practice of state regulation of rural development.

The article discusses the key features of the world experience of regulation of rural areas and rural development policies used in the developed world. The basic concepts of government support of rural development in the European Union and the United States were analyzed and the basic common and distinctive features of public policy were proposed. The public policy of regulation of the development of rural areas in the European Union and the United States were discussed. It was determined that the national policy of social and economic development of rural areas should be based on the achievements of national science and certainly take into account the experience of foreign countries in the extent to which they can adapt to the realities of Ukraine.

Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 338.43:633.2

Автор

Комплексна оціна розвиту виробництва продукції багаторічних трав

І. І. Червен, доктор екоомчних наук, професор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва продукцї багаторічних трав у господарствах Півдня України в ретроспективі. Доведено недотримання науково обґрунтованих норм щодо структури сівозмін, що характеризується стримуванням розвитку тваринництва та погіршенням показників родючості ґрунтів.

Ключові слова
структура посівних площ, багаторічні трави, родючість ґрунту, азот, прогнозоване поголів’я. (більше…)

Щодо розвитку ринку сільськогосподарських угідь в Україні

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
63(072):631.8

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто сутність та значення ринку земель і його сучасний стан в Україні. Виявлено існуючі проблеми і недоліки, які пов’язані з відсутністю відрегульованої законодавчої бази, тіньовим оборотом земель, недосконалістю орендних відносин. Визначено основні напрямки їх усунення: прийняття Закону “Про ринок земель” та інших законів, які передбачають всі правила користування землями сільськогосподарського призначення, їх купівлі продажу і контролю; здійснення консолідації сільськогосподарських угідь.

Ключові слова
ринок земель, мораторій, консолідація, земельні відносини, податки, оренда, капітал
(більше…)

Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
330.341.1

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено особливості сільського господарства та їх вплив на інноваційну діяльність. Проаналізовано динаміку інвестицій в сільське господарство України (як усіх, так і іноземних), а також і по її регіонах. Запропоновано цілу низку конкретних заходів щодо покращення інвестиційної діяльності.

Ключові слова
інновації, активізація, ефективність, інвестиційна діяльність, аграрне виробництво
(більше…)