Шебаніна О. В., Шаповалова І. В. , Твердовська А. О. Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України

УДК 631.11:633/635:334

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-1

 

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
І. В. Шаповалова, здобувач вищої освіти
А. О. Твердовська, здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

 

Встановлено, що на конкурентоспроможність вітчизняного аграрного сектора впливає ринкове, державне та недержавне регулювання. У такому контексті наголошено на необхідності взаємовигідної співпраці державних органів влади, недержавних та громадських організацій і самих сільськогосподарських підприємств. Визначено тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні та схеми його активізації як одного з найбільш важливих та нерегульованих напрямів забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки.

Ключові слова: рослинництво, аграрний сектор економіки, регулювання, конкурентоспроможність, державна аграрна політика.

 

Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України

The role of crop production regulation in improving the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Індекс сільськогосподарської продукції у 2019 році (2019). Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Сільське господарство України 2018 (2019). Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Лозинська Т.М. (2006). Державна підтримка сільського господарсьва у контексті формування продовольчої безпеки. Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. 3 (15), 115 – 123.
 4. Швайка Л.А. (2008). Державне регулювання економіки. К. : Знання, 462 с.
 5. Петти У., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. М. (2000). Классика экономической мысли: Сочинения. 896 с.
 6. Гриньова В.М., Новікова М.М. (2008). Державне регулювання економіки. К.. 398 с.
 7. Дідківська Л.І., Головко Л. С. (2007). Державне регулювання економіки. – 5-те вид., стер. К. : Знання, 214 с.
 8. Тимофієва Г.С. 2011. Регулювання розвитку галузей рослинництва та його вплив на конкурентоспроможність аграрних підприємств : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 206 с.
 9. Скоробагатова Н.Є (2016). Конкурентоспроможність галузі в умовах євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми економіки та управління, 10.
 10. Група Всесвітній банк. URL: http://wdi.worldbank.org/table/4.2 World Bank Group, All Rights Reserved
 11. Agricultural potential to improve global food security. (2017). The bleyzer foundation. URLhttp://www.bleyzerfoundation.org/files/tbf_reports/Unleashing%20Ukrainian%20Agricultural%20Potential-August%202018.pdf
 12. Лагутін В. (2017) Економічна політики держави та ефекти її реалізації. Вісник КНТЕУ, 5–21
 13. Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області. Офіційний сайт. URL: http://www.rtpp.com.ua
 14. ГО «Аграрний союз України». Офіційний сайт. URL: http://www.auu.org.ua/uk/web/
 15. Стан фінансування програм підтримки АПК у 2018 році. (2019). Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua
 16. Ринок агрострахування України. (2018). Аграрний тиждень України: Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. URL: http://a7d.com.ua/novini/40118-rinok-agrostrahuvannya-ukrayini-rozvivayetsya.html


Е. В. Шебанина, И. В. Шаповалова, А. А. Твердовская. Роль регулирования отраслей растениеводства в повышении конкурентоспособности аграрного сектора экономики Украины

Установлено, что на конкурентоспособность отечественного аграрного сектора влияет рыночное, государственное и негосударственное регулирование. В данном контексте отмечена необходимость взаимовыгодного сотрудничества государственных органов власти, негосударственных и общественных организаций и самих сельскохозяйственных предприятий. Описаны тенденции развития рынка агрострахования в Украине и схемы его активизации как одного из наиболее важных и нерегулируемых направлений обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: растениеводство, аграрный сектор экономики, регулирование, конкурентоспособность, государственная аграрная политика.

 

O. Shebanina, I. Shapovalova, A. Tverdovska. The role of crop production regulation in improving the competitiveness of the agricultural sector of the Ukrainian economy

It is established that the competitiveness of the domestic agrarian sector is influenced by market, state and non-state regulation. In this context, the necessity for mutually beneficial cooperation between state authorities, non-governmental and public organizations and the agricultural enterprises themselves is emphasized. The tendencies of development of the agricultural insurance market in Ukraine and the scheme of its activation as one of the most important and unregulated directions of ensuring the competitiveness of the agricultural sector of the economy are determined.

Keywords: combined machine, technological scheme of the machine, structure of the machine, technological process, tillage, grinding and incorporation of plant residues.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanina.pdf

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.432:334.722

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-1

 

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сучасні підходи до інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Встановлено, що творчо-новаторська функція є визначальною функцією аграрного підприємництва, яка передбачає забезпечення реалізації нових ідей, здійснення науково-технічних розробок і проєктів, впровадження нових технологій, використання маркетингових прийомів для завоювання ринків. Обґрунтовано, що на сьогодні аграрний сектор і IT-галузь в Україні мають значний потенціал та визначено вісім ключових напрямів ІТ-інновацій для агробізнесу. Доведено, що подальший розвиток аграрної освіти слід спрямувати за вектором самоорганізації закладів вищої освіти у заклади інноваційного типу, діяльність яких орієнтуватиметься на розвиток освіти і науки як визначального ресурсу нової економіки, побудованої на знаннях.

Ключові слова: аграрне підприємництво, інновації, інноваційний розвиток, освіта і наука, інноваційні рішення.

 

Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва

The modern paradigm of innovative development of agricultural entrepreneurship

 

Список використаних джерел:

 1. Ліссітса А. 50 питань і відповідей про агрополітику. URL: https://agrokebety.com/book-ua. (дата звернення: 09.07.2019).
 2. Асоціація AgTechUkraine / Офіційний сайт URL: https://agtech.com.ua/ (дата звернення 09.07.2019)
 3. National Innovation Agenda Report. URL: https://agenda-report.agrohub.ua/ (дата звернення07.2019).
 4. ІТ-інновації в агробізнесі / Офіційний сайт Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). URL: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsijiv-apk/1306-it-innovatsii-v-ahro-biznesi-8-kliuchovykh-napriamkiv-pro-iaki-vam-varto-diznatys (дата звернення 09.07.2019).
 5. Делия В. П. Инновационное мышление в ХХІ веке. Балашиха : Де-По, 2011. 232 с.
 6. Агрокебети – новітня магістерська програма / Офіційний сайт URL: https://agrokebety.com/ (дата звернення 26.07.2019)
 7. Сіренко Н. М., Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2016. 243 с.
 8. Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 5-15.
 9. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 4. С.12-24.
 10. Yermakov O.Yu., Novak I.M. Methodological principles of formation of alternative investing mechanisms in the agrarian sector of the Ukrainian economy. Економіка АПК. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». 2017. №8. С. 48-55.
 11. Концепція розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2022 рр. Миколаїв : МНАУ, 2016. 44 с.
 12. Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 92-98.
 13. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77-81.
 14. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.
 15. Henrekson M. Entreneurship and Institutions. Comparative Labor Law and Policy. Journal 28. Р. 717-742.
 16. Kirzner I. Perception, Opportunity and Profit: Studies in the Theory of Entrepreneurship. Chicago : University of Chicago Press, 1979. 463 p.


Е. В. Шебанина, Ю. А. Кормышкин. Современная парадигма инновационного развития аграрного предпринимательства

В статье исследованы современные подходы к инновационному развитию аграрного предпринимательства. Установлено, что творческо-новаторская функция является определяющей функцией аграрного предпринимательства, которая предусматривает обеспечение реализации новых идей, осуществления научно-технических разработок и проектов, внедрение новых технологий, использования маркетинговых приемов для завоевания рынков. Обосновано, что сегодня аграрный сектор и IT-отрасль в Украине имеют значительный потенциал, определены восемь ключевых направлений ИТ-инноваций для агробизнеса. Доказано, что дальнейшее развитие аграрного образования следует направить по вектору самоорганизации высших учебных заведений в учреждения инновационного типа, деятельность которых будет ориентироваться на развитие образования и науки как определяющего ресурса новой экономики, построенной на знаниях.

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, инновации, инновационное развитие, образование и наука, инновационные решения.

 

О. Shebaninа, Yu. Kormyshkin. The modern paradigm of innovative development of agricultural entrepreneurship

The article explores modern approaches to innovative development of agrarian entrepreneurship. It is established that the creative and innovative function is the defining function of agrarian entrepreneurship, which provides the implementation of new ideas, the implementation of scientific and technical developments and projects, the introduction of new technologies, the use of marketing techniques to conquer markets. It is substantiated that today the agrarian sector and the IT industry in Ukraine have significant potential and identified eight key areas of IT innovation for agribusiness. It is proved that the further development of agrarian education should be directed by the vector of self-organization of higher education institutions to institutions of innovative type, whose activity will be oriented towards the development of education and science as a defining resource of a new knowledge-based economy.

Keywords: agrarian entrepreneurship, education and science, innovations, innovative development, innovative solutions.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanina.pdf

О. В. Шебаніна, А. І. Бурковська. Регулювання потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції на основі індикаторів продовольчої безпеки

УДК 338.121

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-1

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
А. І. Бурковська, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-0563-6967
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан продовольчої безпеки України за основними її індикаторами. Розроблено факторну модель залежності достатності запасів зерна у державних резервах від обсягів резервного зерна у сховищах та об’ємів внутрішнього споживання зерна населенням. Використано регресійний аналіз впливу факторів на урожайність зернових культур для оцінки ефективності використання землі та капіталу. Визначено рівні продовольчої незалежності від імпорту та забезпеченості раціону населення основними видами продуктівхарчування.

Ключові слова: продовольча безпека, індикатори продовольчої безпеки, споживання продуктів харчування, виробництво продовольчих продуктів, імпорт продовольства, енергетична поживність раціону.

Регулювання потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції на основі індикаторів продовольчої безпеки. (текст статті)

Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Dave D. Weatherspoon. Understanding consumer preferences for nutrition foods: Retailing strategies in a food desert / Dave D. Weatherspoon, James F. Oehmke, Marcus A. Coleman, Lorraine J. Weatherspoon // International Food and Agribusiness Management Review. — 2015. — No 17. — P. 61-82.
 2. Lenore Newman. Landscapes of food production in agriburbia: Farmland protection and local food movements in British Columbia / Lenore Newman, Lisa Jordan Powell, Hannah Wittman // Journal of Rural Studies. — 2015. — No 39. — P. 99-110.
 3. Eugenio Diaz-Bonilla Food security and trade negotiations in the World Trade Organization / Eugenio Diaz-Bonilla, Marcelle Thomas, Sherman Robinson, Andrea Cattaneo // TMD discussion papers. — 2000. — No 59. — P. 127-139.
 4. Andrew J. Challinor Crops and climate change: progress, trends, and challenges in simulation impacts and informing adaptation / Andrew J Challinor, Frank Ewert, Steve Arnold, Elisabeth Simelton, Evan Fraser // Journal of experimental botany. — 2009. — Volume 60. — No 10. — P. 2775-2789.
 5. Sarah J. Gurr Engineering plants with increased disease resistance: what are we going to express / Sarah J. Gurr, Paul J. Rushton // Trends in Biotechnology. — 2005. — Volume 23. — No 6. — P. 275-282.
 6. Kotykova O. An indication of the sustainable development of Ukraine in global dimentions / Olena Kotykova, Oleksii Albeshchenko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2017. — Volume 3. — No 5. — P. 196-202. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-196-202
 7. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
 8. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник/ за редакцією Прокопенко О. М. — К. : Державна служба статистики України, 2018 р. — 59 с.
 9. Shebanina O. The investment in the meat sector in the context of food security in Ukraine / Olena Shebanina, Oksana Golubeva, Anna Burkovska, Gediminas Radzevičius // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2018. — Volume 40. — No 3. — P. 393-402. https://doi.org/10.15544/mts.2018.37
 10. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. — Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській області,  2017 р. — 271 с.

Е. В. Шебанина, А. И. Бурковская. Регулирование потенциала производства сельскохозяйственной продукции на основе индикаторов продовольственной безопасности.

В статье прованализировано состояние продовольственной безопасности Украины на основе основных её индикаторов. Разработана факторная модель зависимости достаточности запасов зерна в хранилищах и объёмов внутреннего потребления зерна населением. Использован регрессионный анализ влияния факторов на урожайность зерновых культур для оценки эффективности использования земли и капитала. Определены уровни продовольственной независимости от импорта и обеспеченности рациона населения основными видами продуктов питания.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы продовольственной безопасности, потребление продуктов питания, производство продовольственных продуктов, импорт продовольствия, энергетическая питательность рациона.

V. Shebanina, A. I.Burkovska. Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators.

The article analyzes the state of food security in Ukraine on the basis of its main indicators. The factor model of the grain in the state reserves dependence on the volume of reserving and volumes of domestic consumption of grain by the population is developed. The regression analysis of the factors influence on the yield of grain crops is used to assess the efficiency of land and capital use. The levels of food independence from the import and supply of basic foodstuffs are determined.

Key words: food safety, food safety indicators, food consumption, production of food products, food imports, energy nutrition of the diet.

Повернутися до змісту

shebanina.pdf
Size: 0.33

Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни

УДК 338.262

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація. У статті розглянуто індикатори продовольчої безпеки країни та визначено рівень достатності споживання продуктів харчування в Україні в цілому та в Миколаївській області зокрема. Проведено порівняння національного та регіонального стану продовольчої безпеки за базовим індикатором, проаналізовано динаміку зміни достатності споживання у регіоні за досліджуваний період. Виявлено слабкі місця у сучасному стані продовольчої безпеки за окремими продуктовими групами, споживання яких не відповідає раціонально встановленим нормам, та запропоновано шляхи їх усунення. Розроблено прогнози обсягу споживання молока та молочних продуктів на 2020 рік у відповідності до прогнозної кількості населення України та нормативних обсягів споживання. Використано прогноз обсягу виробництва молока та молокопродуктів на 2020 рік, що при співставленні із прогнозним обсягом нормативного споживання дозволяє отримати кількість молока та молочних продуктів, якої бракує у раціоні населення, для підтвердження отриманих раніше результатів та оцінки використаних у ході дослідження моделей. Визначено потребу в інвестиціях на 2020 рік для виробництва молока та молочної продукції у кількості, необхідній для повного задоволення потреб населення у молоці, що ґрунтуються на раціонально визначених нормах, встановлених Міністерством охорони здоров’я України. Спираючись на нормативні документи, що регламентують правові та організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров’я населення і довкілля, запропоновано перспективні напрямки інвестування для реалізації проектів з виробництва, транспортування, переробки, зберігання, реалізації молока та молочних продуктів, розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи, а також удосконалення пакування і маркування продукції, що дозволять покращити стан продовольчої безпеки в Україні в цілому та в регіонах зокрема. Підкреслено важливість нарощування експорту продуктів молокопереробної галузі, а саме: казеїну, сухого знежиреного та цільного молока, що дозволить отримувати додаткові валютні надходження для реалізації проектів з якості.

Ключові слова: проекти розвитку, інвестиції, продовольча безпека, індикатор достатності споживання, прогнозна модель, виробництво молока та молочних продуктів, основні засоби, інвестиційні потреби.

Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни. (текст статті)

Investment progects and country`s food security guarantee. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
2. Сільське господарство України : статистичний збірник / за редакцією Прокопенко О. М. – К. : Державна служба статистики України, 2017 . – 244 с.
3. Звіт про стан продовольчої безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47901028-8f47-4308-ab68-efffecacb4ed&title=ZvitProStanProdovolchoiBezpekiU2013-Rotsi .
4. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2017 р. – 271 с.
5. Чисельність наявного населення України [Електронний ресурс] : офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 60 с.
7. Про молоко та молочні продукти [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.
8. Біржовий вісник / за редакцією Довготелес О. – К. : Київська агропромислова біржа, 2017 р. – 12 с.

Е. В. Шебанина. Инвестиционные проекты и гарантирование продовольственной безопасности страны.

В статье рассмотрены индикаторы продовольственной безопасности страны и определен уровень достаточности потребления продуктов питания. Разработаны прогнозы объема потребления молока и молочных продуктов и количества населения Украины для вычисления объема недостаточного потребления данной продукции в масштабах страны. Использован прогноз объема производства молока и молокопродуктов для подтверждения полученных ранее результатов и оценки использованных моделей. Определены необходимые объемы и направления инвестирования для реализации проектов, которые позволят улучшить состояние продовольственной безопасности в Украине.

O. Shebanina. Investment progects and country`s food security guarantee.

The article considers the indicators of the country’s food security and determines the adequacy of food consumption. The forecasts of milk and milk products consumption and the population of Ukraine is made for the calculation of the volume of inadequate consumption of this product in the country. The forecast of the production of milk and dairy products is used to confirm the obtained results and to evaluate the models. The necessary volumes and directions of investment for projects that will allow to improve the food security in Ukraine are determined.

Випуск №1 (97), 2018

Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
339.56:631.11(477.73)

Автор
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Р.В. Данильченко, здобувач
Т.М. Борисова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено сучасний стан експортно-імпортних операцій в аграрному секторі економіки Миколаївської області. Досліджено особливості процесу міжнародної торгівлі між підприємствами Миколаївської області та країнами СНД, а також фактори, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Запропоновано шляхи ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій.

Ключові слова
експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, інвестиції
(більше…)