О. В. Шебаніна, А. І. Бурковська. Регулювання потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції на основі індикаторів продовольчої безпеки

УДК 338.121

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-1

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
А. І. Бурковська, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-0563-6967
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан продовольчої безпеки України за основними її індикаторами. Розроблено факторну модель залежності достатності запасів зерна у державних резервах від обсягів резервного зерна у сховищах та об’ємів внутрішнього споживання зерна населенням. Використано регресійний аналіз впливу факторів на урожайність зернових культур для оцінки ефективності використання землі та капіталу. Визначено рівні продовольчої незалежності від імпорту та забезпеченості раціону населення основними видами продуктівхарчування.

Ключові слова: продовольча безпека, індикатори продовольчої безпеки, споживання продуктів харчування, виробництво продовольчих продуктів, імпорт продовольства, енергетична поживність раціону.

Регулювання потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції на основі індикаторів продовольчої безпеки. (текст статті)

Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators. (анотація)

Список використаних джерел:

  1. Dave D. Weatherspoon. Understanding consumer preferences for nutrition foods: Retailing strategies in a food desert / Dave D. Weatherspoon, James F. Oehmke, Marcus A. Coleman, Lorraine J. Weatherspoon // International Food and Agribusiness Management Review. — 2015. — No 17. — P. 61-82.
  2. Lenore Newman. Landscapes of food production in agriburbia: Farmland protection and local food movements in British Columbia / Lenore Newman, Lisa Jordan Powell, Hannah Wittman // Journal of Rural Studies. — 2015. — No 39. — P. 99-110.
  3. Eugenio Diaz-Bonilla Food security and trade negotiations in the World Trade Organization / Eugenio Diaz-Bonilla, Marcelle Thomas, Sherman Robinson, Andrea Cattaneo // TMD discussion papers. — 2000. — No 59. — P. 127-139.
  4. Andrew J. Challinor Crops and climate change: progress, trends, and challenges in simulation impacts and informing adaptation / Andrew J Challinor, Frank Ewert, Steve Arnold, Elisabeth Simelton, Evan Fraser // Journal of experimental botany. — 2009. — Volume 60. — No 10. — P. 2775-2789.
  5. Sarah J. Gurr Engineering plants with increased disease resistance: what are we going to express / Sarah J. Gurr, Paul J. Rushton // Trends in Biotechnology. — 2005. — Volume 23. — No 6. — P. 275-282.
  6. Kotykova O. An indication of the sustainable development of Ukraine in global dimentions / Olena Kotykova, Oleksii Albeshchenko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2017. — Volume 3. — No 5. — P. 196-202. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-196-202
  7. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
  8. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник/ за редакцією Прокопенко О. М. — К. : Державна служба статистики України, 2018 р. — 59 с.
  9. Shebanina O. The investment in the meat sector in the context of food security in Ukraine / Olena Shebanina, Oksana Golubeva, Anna Burkovska, Gediminas Radzevičius // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2018. — Volume 40. — No 3. — P. 393-402. https://doi.org/10.15544/mts.2018.37
  10. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. — Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській області,  2017 р. — 271 с.

Е. В. Шебанина, А. И. Бурковская. Регулирование потенциала производства сельскохозяйственной продукции на основе индикаторов продовольственной безопасности.

В статье прованализировано состояние продовольственной безопасности Украины на основе основных её индикаторов. Разработана факторная модель зависимости достаточности запасов зерна в хранилищах и объёмов внутреннего потребления зерна населением. Использован регрессионный анализ влияния факторов на урожайность зерновых культур для оценки эффективности использования земли и капитала. Определены уровни продовольственной независимости от импорта и обеспеченности рациона населения основными видами продуктов питания.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы продовольственной безопасности, потребление продуктов питания, производство продовольственных продуктов, импорт продовольствия, энергетическая питательность рациона.

V. Shebanina, A. I.Burkovska. Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators.

The article analyzes the state of food security in Ukraine on the basis of its main indicators. The factor model of the grain in the state reserves dependence on the volume of reserving and volumes of domestic consumption of grain by the population is developed. The regression analysis of the factors influence on the yield of grain crops is used to assess the efficiency of land and capital use. The levels of food independence from the import and supply of basic foodstuffs are determined.

Key words: food safety, food safety indicators, food consumption, production of food products, food imports, energy nutrition of the diet.

Повернутися до змісту

shebanina.pdf
Size: 0.33

Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни

УДК 338.262

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація. У статті розглянуто індикатори продовольчої безпеки країни та визначено рівень достатності споживання продуктів харчування в Україні в цілому та в Миколаївській області зокрема. Проведено порівняння національного та регіонального стану продовольчої безпеки за базовим індикатором, проаналізовано динаміку зміни достатності споживання у регіоні за досліджуваний період. Виявлено слабкі місця у сучасному стані продовольчої безпеки за окремими продуктовими групами, споживання яких не відповідає раціонально встановленим нормам, та запропоновано шляхи їх усунення. Розроблено прогнози обсягу споживання молока та молочних продуктів на 2020 рік у відповідності до прогнозної кількості населення України та нормативних обсягів споживання. Використано прогноз обсягу виробництва молока та молокопродуктів на 2020 рік, що при співставленні із прогнозним обсягом нормативного споживання дозволяє отримати кількість молока та молочних продуктів, якої бракує у раціоні населення, для підтвердження отриманих раніше результатів та оцінки використаних у ході дослідження моделей. Визначено потребу в інвестиціях на 2020 рік для виробництва молока та молочної продукції у кількості, необхідній для повного задоволення потреб населення у молоці, що ґрунтуються на раціонально визначених нормах, встановлених Міністерством охорони здоров’я України. Спираючись на нормативні документи, що регламентують правові та організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров’я населення і довкілля, запропоновано перспективні напрямки інвестування для реалізації проектів з виробництва, транспортування, переробки, зберігання, реалізації молока та молочних продуктів, розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи, а також удосконалення пакування і маркування продукції, що дозволять покращити стан продовольчої безпеки в Україні в цілому та в регіонах зокрема. Підкреслено важливість нарощування експорту продуктів молокопереробної галузі, а саме: казеїну, сухого знежиреного та цільного молока, що дозволить отримувати додаткові валютні надходження для реалізації проектів з якості.

Ключові слова: проекти розвитку, інвестиції, продовольча безпека, індикатор достатності споживання, прогнозна модель, виробництво молока та молочних продуктів, основні засоби, інвестиційні потреби.

Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни. (текст статті)

Investment progects and country`s food security guarantee. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
2. Сільське господарство України : статистичний збірник / за редакцією Прокопенко О. М. – К. : Державна служба статистики України, 2017 . – 244 с.
3. Звіт про стан продовольчої безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47901028-8f47-4308-ab68-efffecacb4ed&title=ZvitProStanProdovolchoiBezpekiU2013-Rotsi .
4. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2017 р. – 271 с.
5. Чисельність наявного населення України [Електронний ресурс] : офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 60 с.
7. Про молоко та молочні продукти [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.
8. Біржовий вісник / за редакцією Довготелес О. – К. : Київська агропромислова біржа, 2017 р. – 12 с.

Е. В. Шебанина. Инвестиционные проекты и гарантирование продовольственной безопасности страны.

В статье рассмотрены индикаторы продовольственной безопасности страны и определен уровень достаточности потребления продуктов питания. Разработаны прогнозы объема потребления молока и молочных продуктов и количества населения Украины для вычисления объема недостаточного потребления данной продукции в масштабах страны. Использован прогноз объема производства молока и молокопродуктов для подтверждения полученных ранее результатов и оценки использованных моделей. Определены необходимые объемы и направления инвестирования для реализации проектов, которые позволят улучшить состояние продовольственной безопасности в Украине.

O. Shebanina. Investment progects and country`s food security guarantee.

The article considers the indicators of the country’s food security and determines the adequacy of food consumption. The forecasts of milk and milk products consumption and the population of Ukraine is made for the calculation of the volume of inadequate consumption of this product in the country. The forecast of the production of milk and dairy products is used to confirm the obtained results and to evaluate the models. The necessary volumes and directions of investment for projects that will allow to improve the food security in Ukraine are determined.

Випуск №1 (97), 2018

Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
339.56:631.11(477.73)

Автор
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Р.В. Данильченко, здобувач
Т.М. Борисова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено сучасний стан експортно-імпортних операцій в аграрному секторі економіки Миколаївської області. Досліджено особливості процесу міжнародної торгівлі між підприємствами Миколаївської області та країнами СНД, а також фактори, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Запропоновано шляхи ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій.

Ключові слова
експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, інвестиції
(more…)