Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.43.025.2

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано сутність поняття державне регулювання аграрного підприємництва. Виділено ряд ключових проблем розвитку аграрного сектора. Обґрунтовано важливу роль прямих та непрямих методів у державному регулюванні розвитку аграрного підприємництва. Визначено місце аграрного підприємництва в економіці України. Проаналізовано стан фінансування аграрного сектора та акцентовано увагу на основних нововведеннях фінансової підтримки аграрного сектора на 2017 рік з державного бюджету. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення регулювання та розвитку аграрного підприємництва.

Ключові слова: аграрне підприємництво, державне регулювання, розвиток, методи регулювання, державний бюджет.

Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва. (текст статті)

State regulation of agricultural enterprise development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. АПК [Електронний ресурс] / Чесний бюджет. – Режим доступу : http://budget2017.info
2. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК.–2005.–№5.–С.52-63
3. Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики / А.М. Бабашкина. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 480 с
4. Глушко В.П. Основи аграрної економіки : [підручник] / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2003.– С.144–150
5. Державна служба статистики України : Офіційний сайт. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
6. Державна підтримка аграрного сектора у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/206/
7. Кузняк Б.Я. Світовий досвід підтримки сільського господарства і українські реалії / Б.Я. Кузняк // Економіка і регіон № 1 (24) – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – C. 135-140
8. Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання : [моногр.] / М. А. Латинін. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 320 с.
9. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектора економіки України: прогнози та перспективи / Ю. О. Лупенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – С. 27
10. Мазур Ю.В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efm.vsau.org/files/pdfa/3855._2017pdf
11. Міністерство аграрної політики і продовольства України : Офіційний сайт. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
12. Панухник О.В. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України / О.В. Панухник // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – № 1. – С. 5-10.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Государственное регулирование развития аграрного предпринимательства.

В статье обоснована сущность понятия государственное регулирование аграрного предпринимательства. Выделен ряд ключевых проблем развития аграрного сектора. Обоснована важная роль прямых и косвенных методов в государственном регулировании развития аграрного предпринимательства. Определено место аграрного предпринимательства в экономике Украины. Проанализировано состояние финансирования аграрного сектора и акцентировано внимание на основных нововведениях финансовой поддержки аграрного сектора на 2017 год из государственного бюджета. Обоснованы предложения по улучшению регулирования и развитию аграрного предпринимательства.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. State regulation of agricultural enterprise development.

The article substantiates the essence of the concept of state regulation of agrarian entrepreneurship. A number of key problems of the agrarian sector development were identified. It is substantiated that direct and indirect methods of regulation play an important role in the state regulation of the development of agrarian entrepreneurship. The place of agrarian entrepreneurship in the Ukrainian economy is determined. The state of financing of the agrarian sector is analyzed and attention is paid to the main innovations of the financial support of the agrarian sector for 2017 from the state budget. The proposals on improving the regulation and development of agrarian business are substantiated.

Випуск №1 (97), 2018

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад

УДК 338.439.02:330.342.146

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено вплив суб’єктів господарювання на формування спроможних територіальних громад за конкретними напрямами. Визначено проблеми розвитку підприємницької діяльності у межах об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Підкреслено, що ефективний розвиток підприємницької діяльності територіальної громади можна забезпечити лише через постійну синергію дій бізнес-спільноти, влади, громади та наукових кіл.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, спроможна територіальна громада, підприємництво, соціальне партнерство, синергія дій бізнес-спільноти, влади, громадянського суспільства та наукових кіл.

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад. (текст статті)

Role of enterprise in formation territorial communities. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Методика формування спроможних територіальних громад / затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №214.
2. Гургула Т. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.Гургула // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2017. – № 2 (8). – С. 132-136.
3. Куценко Т.Ф. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю.Дударенко // Економiка та держава. – 2017. – № 3. – С. 64-70.
4. Потенціал територіальної громади: особливості формування і розвитку / М. М. Пітюлич, К.С.Машіко, К.М. Кудак, М.М. Пауш // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 155-159.
5. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/
6. Офіційний сайт Слобожанської територіальної громади / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://slobozhanska.gromada.site
7. Офіційний сайт Байковецької об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://bsr1653.gov.ua/
8. Офіційний сайт ТОВ СП «Нібулон» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nibulon.com
9. Офіційний сайт група компаній «ПАЕК» [Електронний ресурс] –http://paek.com.ua
10. Офіційний сайт Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hliboka.chv.ua
11. Офіційний сайт Наркевицької територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://narkevycka-gromada.gov.ua
12. Агронавігатор [Електронний ресурс] : журнал – Режим доступу : http://www.agronavigator.net/novosti/fermer-stvorit-mini-gollandiyu-v-ukrayini
13. Офіційний сайт Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eaptc.eu
14. Офіційний сайт Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua
15. Офіційний сайт Асоціація міст України та громад [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.auc.org.ua.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Роль предпринимательской деятельности при формировании территориальных общин.

Исследовано влияние субъектов хозяйствования на формирование способных территориальных общин по конкретным направлениям. Определены проблемы развития предпринимательской деятельности в рамках объединенных территориальных общин. Обоснованы предложения по их решению. Подчеркнуто, что эффективное развитие предпринимательской деятельности территориальной общины можно обеспечить только при постоянной синергии действий бизнес-сообщества, власти, общества и научных кругов.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. Role of enterprise in formation territorial communities.

In the article influence of subjects of economic entities on the formation of solvent territorial communities in certain directions.
The problems of development of entrepreneurial activity are certain within the limits of the incorporated territorial communities. Suggestions are given in relation to their decision.
Underline, that effective development of entrepreneurial activity of territorial society can be provided only through the permanent synergy of actions of business-association, power, society and scientific circles.

Випуск №4 (96), 2017

Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції

УДК 624.014

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
С. І. Богданов, старший викладач
І. І. Хилько, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні підходи до методики розрахунків поперечних перерізів конструктивних елементів арки, що задовольняє умові надійності та відповідає при цьому мінімальній масі конструкції арки. Розрахунок виконується при проектуванні оптимальних аркових конструкцій, який полягає в проектуванні конструкції таким чином, щоб у всіх перетинах конструктивного елементу арки надійність була заданою, а маса при цьому була мінімально можливою.

Ключові слова: поперечний переріз арки, площа перерізу арки, довжина перерізу арки, конструктивний елемент арки, запас міцності, надійність і довговічність сталевої конструкції, стійкість металевого каркаса, незалежна випадкова величина.

Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції. (текст статті)

Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бакієв М. До питання про навантаження, що діють на конструкції покриття. / М. Бакієв, В. Кузнецезов, Р. Сафін // Міжвузівський збірник. – 1978. – Вип. 2, Котел. – С. 28-31.
2. Богза Ст. М. Принципи створення конструктивних форм сталевих каркасів полегшеного типу з універсальних елементів. /В. Р. Богза // Металеві конструкції, –1998. – №1. — С. 61-64.
3. Богза В. Р. Нові типи сільськогосподарських споруд / У. Р. Богза, С. В. Богданов // Сучасні будівельні конструкції з металу і деревини: Збірник наук. тр. — Одеса: ТОВ Внешрекламасервис. – 2005. – 4.2. – С. 4-8.
4. Геммерлинг А. Оптимальне проектування метало конструкцій. / А. Геммерлинг // Будівельна механіка і розрахунок споруд. – 1974. – №4. – С. 10-13
5. Гнітко А. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. Гнітко // Збірник наукових праці (галузеве машинобудування, будівніцтво), 1976. – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
6. Гнітько А. В. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. В. Гнітько // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
7. Іщенко И. І. Легкі металеві конструкції одноповерхових виробничих будівель : Справ. посібник. – 1979. – 200 с.
8. Перельмутер А. В. Про оцінку живучості несучих конструкцій. Металеві конструкції: Роботи школи професора Н.С. Стрілецького / А. В. Перельмутер. — М. : МГСУ, 1995.
9. Бараненко Ст. А. Генетичні алгоритми в оптимальному проектуванні конструкцій. Огляд. / В. А. Бараненко. // Придніпровська ДАБІА Вісник академії. – 2002. – №10. – С. 4-9.
10. Заріпов В. Ф. Легкі металеві конструкції ангарів з гнутих профілів прокату. / В. Ф. Заріпов // Сучасні проблеми вдосконалення і розвитку металевих, дерев’яних, пластмасових конструкцій в будівництві і на транспорті : Збірник наукових праць. — Самара : ТОВ СамЛЮКС, 2005. — 370 с.

В. С. Шебанин, В. Г. Богза, С. И. Богданов, И. И. Хилько. Расчет поперечного сечения арки при минимальной массе конструкции.

В статье освещены основные подходы к методике расчетов поперечных сечений конструктивного элемента арки, удовлетворяющего условию надежности и соответствующего при этом минимальной массе конструкции арки. Расчет выполняется при проектировании оптимальных арочных конструкций, который заключается в проектировании конструкции таким образом, чтобы во всех сечениях конструктивного элемента арки надежность была заданной, а масса конструкции арки при этом была минимально возможной.

V. Shebanin, V. Bogza, S. Bogdanov, I. Hilko. Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction.

The paper shows the main approaches to the calculation method of cross-sections of the structural element of the arch that meets the condition of reliability and the corresponding the minimum weight of the arch structure. The calculation is performed in the design of optimal arch designs, which is designing the structure so that all cross sections of the structural element of the arch of reliability was given, and the weight of the arch structure was the minimum possible.
The use of light arches with a given reliability saves metal and reducing the cost of the design and determines the prospects of applying such structures in buildings and agricultural buildings.

Випуск №2 (94), 2017

Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу

УДК 624.014.72

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, профессор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд агропромислового комплексу України, що експлуатуються у різних умовах, з урахуванням зазначених складних впливів – технологічних, кліматичних та експлуатаційних.

Ключові слова:  тримкість конструкцій, технічний стан, тримальні конструкції, аварійний стан,  руйнування конструкцій.

В. С. Шебанін, В. Г. Богза. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу.

Список використаних джерел:
1. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4, Бункери і резервуари.
2. ДСТУ-Н Б EN1993-1-7:2012 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини.
3. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції, Норми проектування.
4. ДСТУ-Н Б EN1993-1-6:2011 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок.
5. ДСТУ-Н Б EN1993-1-6:2011 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань.
6. ДБН 362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації.
7. ДБН В.2.2-8-97. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та перербці зерна.
8. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. НДІБВ. Київ. 1999 р. – 152 с.
9. Бакулін Є. А. Конструктивні схеми та розрахункові моделі експлуатованих будівель промислового призначення масової забудови. // Будівництво України. – 2014. № 1. – С. 8-11.
10. Хохлін Д. О. Уточнення методики обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій. // Будівництво України. – 2007. № 10. – С. 19-22.

В. Г. Богза, В. С. Шебанин. Обследование технического состояния зданий и сооружений агропромышленного комплекса Украины.

В статье представлены результаты обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений агропроммышленного комплекса Украины, которые эксплуатируются в разных условиях с учетом сложных влияний – технологических, климатических и эксплуатационных.

V. Bogza, V. Shebanin. Investigation of the Technical Condition of Buildings and Constructions of Ukrainian Agro Industrial Complex.

The article presents the results of a survey of technical condition of constructions and structures of Agro Industrial Complex of Ukraine, which are operated under different conditions, taking into account the complex influences among which there are technological, climatic and operational features.

Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

Номер, рік
2(85), том 1, частина 2, 2015
УДК 631.03:635.21:631.6(833)

Автор
Ю. О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Г. С. Балашова, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
І. П. Бугаєва, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Висвітлено результати досліджень щодо скорочення  строку одержання еліти картоплі до 1,5 року польового репродукування, зменшення можливого перезараження рослин вірусними хворобами, зниження негативного впливу жорстких погодних умов на процес виродження матеріалу, збільшення коефіцієнта розмноження і збереження сортових якостей картоплі в умовах посушливого клімату півдня.

Ключові слова
картопля, насінництво, розсадники, культура in vitro, мікробульби, мінібульби, закритий грунт, продуктивність.
(more…)

Зерновиробництву України – інноваційний розвиток

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено значення та сучасний стан інноваційної діяльності в зерновиробництві України (з виявленням існуючих тут недоліків). Розкрито основні напрямки інновацій в цій галузі.

Ключові слова
інновації, зерновиробництво, сівозміни, зрошення, удобрення, сорти, державна політика
(more…)

Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААНУ
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто розвиток зерновиробництва в Україні і її Причорноморських областях. Виявлено існуючі проблеми. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.

Ключові слова
зерновиробництво, площі зернових, валовий збір, урожайність, рентабельність, зернобобові, пшениця, кукурудза
(more…)

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.115.13:711.437

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено проблеми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. Наведено показники розвитку кооперативного руху в окремих країнах світу. Доведена необхідність реалізації положень програми “Рідне село”. Визначено завдання Регіонального навчально-практичного центру сталого розвитку сільських територій МНАУ та етапи їх реалізації.

Ключові слова
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, населення у сільській місцевості, сільська територія, державне фінансування
(more…)

Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
624.014.72

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні методи розрахунку міцності і стійкості каркасів із універсальних сталевих елементів з гнучкою стінкою з урахуванням натурних випробувань.

Ключові слова
гнучка стінка, міцність, стійкість, несуча здатність, граничний стан
(more…)

Дослідження пружно-деформованого стану сталевих силосів при нерівномірному осіданні фундаментів

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
624.042

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто пружно-деформований стан сталевого силосу при нерівномірному осіданні фундаменту.

Ключові слова
силос, пружно-деформований стан, осідання фундаменту
(more…)