В. С. Шебанін, Г. О. Решетілов. Циркулярна економіка регіону: теоретичний аспект

УДК 332.338

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-1

 

В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН

Г.О. Решетілов, здобувач

Mykolaiv National Agrarian University

 

У статті розкрито сутність поняття «циркулярна економіка» та запропоновано власне визначення цього поняття, як спосіб економічного розвитку, де цінність продуктів, матеріалів і ресурсів зберігається якомога довше, а відходи значно зменшуються або навіть виключаються. Розглянуто реалізацію моделі циркулярної економіки, в основі якої лежать R- принципи її реалізації. Обґрунтовано, що основними сферами розвитку циркулярної економіки регіону є будівництво, мобільність і транспортування, їжа, продукти та послуги. Окреслено переваги від реалізації циркулярної економіки регіону.

Ключові слова: циклічність, циркулярна економіка, регіон, модель циркулярної економіки, переваги.

 

Циркулярна економіка регіону: теоретичний аспект

Circular economy of the region: theoretical aspect

 

Список використаних джерел:

1. Авраменко Н.Л. Товстенко А.А. Територіально-виробничі комплекси як бізнес-модель циркулярної економіки / Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку/ТЕБ-2019 [Текст]: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, Ірпінь, УДФСУ, 04-15 листопада 2019 р. Ірпінь: УДФСУ,2019. С. 347-348.
2. Arsova, S.; Genovese, A.; Ketikidis, P.H.; Alberich, J.P.; Solomon, A. Implementing Regional Circular Economy Policies: A Proposed Living Constellation of Stakeholders. Sustainability 2021, 13, 4916. https://doi.org/10.3390/ su13094916
3. Бабак А.В. Розширена відповідальність виробника за відходи упаковки. Упаковка. 2016. № 3. C. 47–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Upakovka_2016_3_19.
4. Барицька К.М. Кругова економіка в контексті конструктивних рішень запобігання зростанню відходів та дефіциту ресурсів / Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 21–27. URL: http://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/science-society-education_topical-37issues-and-development-prospects_20-21.01.2020.pdf
5. Bocken N.M.P.; Olivetti, E.A.; Cullen, J.M.; Potting, J.; Lifset, R. Taking the Circularity to the Next Level: A Special Issue on the Circular Economy. URL: http://publications.eng.cam.ac.uk/907388/ doi.org/10.1111/jiec.12606
6. Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/5_2020/202.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200
7. Гахович Н., Шинкарук Л. Екологізація промислового виробництва як необхідна умова подолання диспропорційності. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Л. В. Шинкарук; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. К., 2012. С. 94–98.
8. Geissdoerfer M. The Circular Economy: a new sustainability paradigm. Journal of Cleaner Production. 2017. № 10. р. 757-768
9. Гурьева М. А. Теоретические основы концепта циркулярной экономики. Экономические отношения. 2019. Т. 9. № 3. С. 2311-2336. https://doi.org/10.18334/ eo.9.3.40990
10. Gwara Media – медіа платформа: офіц. сайт. URL : https://gwaramedia.com/reyuz-resajkling-rekonstrukcziya-pryrodnogomaterialu-yak-praczyuyut-czyrkulyarni-mista
11. Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Elsevier Ltd. Journal of Cleaner Production S. 2016. URL: https://www.academia.edu/20541707/A_review_on_circular_economy_the_expected_transition_to_a_balanced_interplay_of_environmental_and_economic_systems
12. Berger T, Frey C.-B. Industrial renewal in the 21st century: Evidence from US cities. Regional Studies. 2017. No 3(51). P. 404- 413
13. European Commission. A Clean Planet for All: A European Strategic Long-Term Vision for a Prosperous, Modern, Competitive and Climate Neutral Economy; COM 2018у.773 Final; European Commission: Brussels, Belgium, 2018. Available online: https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773#document1
14. Зварич Р., Зварич І. Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів. 2019. №3 (60). С. 76-86.
15. Злотнік М., Мельник О. Стратегічне управління впровадженням принципів циркулярної економіки на вітчизняних підприємствах. Підприємництво та інновації, (12), (2020). 112-119. https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.19
16. Зуєв В. А. Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблемні шляхи їх вирішення. – К. : ВЕГО «МАМА 86», 2003. – С. 51-92.
17. Кваша Т.К., Паладченко О.Ф. Зелене зростання як альтернативна модель інноваційного розвитку із врахуванням екологічних викликів. Наука та наукознавство. 2014. № 2 (84). С. 50—60
18. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling. 2017. № 14. Р. 221—232. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005
19. Kulczycka J. Definicje i ich interpretacje. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 9–15. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_econom y_in_policy_and_scientific_research.pdf
20. Крисоватий А. І., Сохацька О. М., Скавронська І. В. та ін. Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. За наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. О. М. Сохацької.. Тернопіль: Осадца Ю. В. 2018р. 478 с.
21. Лойко В. В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні: IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. р. 24–27.
22. Лозо О. В., Кордій Н. Г. Правове визначення електронних відходів в Україні та Європейському Союзі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2019. № 14 (76). URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwic_s3d4KztAhXhkIsKHdLRAtwQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.internauka.com%2Fuploads%2Fpublic%2F15728628321569.pdf&usg=AOvVaw20sK RzFINEJqKJ5YzRLRqp.
23. Мірошниченко С. Економіка замкненого циклу як запорука сталого розвитку світової спільноти. URL: https://www.gurt.org.ua/articles/30308
24. OECD: Прогноз глобальних матеріальних ресурсів до 2060 року: економічні чинники та екологічні наслідки (2019) URL : https://doi.org/10.1787/9789264307452-en
25. Пилюгина М. Циркулярная модель экономики как новый подход к проблеме устойчивого развития. Строительство — формирование среды жизнедеятельности. 2016. № 31. С. 148—155.
26. Pearce D. W., Turner R. K. Economics of natural resources and the environment : Harvester Wheatsheaf, London, 1990. 378 pp.
27. Руда М. В., Мирка Я. В. Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Том 2, №1, 2020р. С. 107-121. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.107
28. Сейсебаєва Н. Г. Стратегія сталого розвитку України: циркулярна економіка та циркулярні бізнес-моделі. URL: https://bit.ly/3cUATu0.
29. Sauvé, S., Bernard, S. and Sloan, P. (2016) Environmental Sciences, Sustainable Development and Circular Economy: Alternative Concepts for Trans-Disciplinary Research. Environmental Development, 17, 48-56. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.002
30. Тимошенко І.Л., Дронова О.Л. Циркулярна економіка для умов України. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 9(208). С. 120–127. DOI: 10.5281/zenodo.1485209
31. Fletcher K. Sustainable fashion and textiles: design journeys, Earthscan from Rutledge / Taylor & Francis Group, London. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/286774073//doi.org/10.4324/9781849772778
32. Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M. How Circular is the Global Economy?: An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005. Journal of Industrial Ecology. 19, 2015. p. 765–777. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12244

Шебанин В.С., Решетилов Г.А. Циркулярная экономика региона: теоретический аспект

В статье раскрыта сущность понятия «циркулярная экономика» и предложено собственное определение этого понятия как способ экономического развития, где ценность продуктов, материалов и ресурсов сохраняется как можно дольше, а отходы значительно уменьшаются или даже исключаются. Рассмотрена реализация модели циркулярной экономики, в основе которой лежат R-принципы ее реализации. Обосновано, что основными сферами развития циркулярной экономики региона есть строительство,  мобильность и транспортировка, еда, продукты и услуги. Обозначены преимущества от реализации циркулярной экономики региона.

Ключевые слова: цикличность, циркулярная экономика, регион, модель циркулярной экономики, преимущества.

 

V. Shebanin, G. Reshetilov. Circular economy of the region: theoretical aspectу

The article reveals the essence of the concept of “circular economy” and offers its own definition of this concept as a way of economic development, where the value of products, materials and resources is preserved as long as possible and waste is significantly reduced or even eliminated. The implementation of the circular economy model, which is based on the R-principles of its implementation, is considered. It is substantiated that the main areas of development of the circular economy of the region are construction, mobility and transportation, food, products and services. The benefits of implementing a circular economy in the region are outlined.

Keywords: cyclicity, circular economy, region, circular economy model, advantages.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021shebanin.pdf
n112v42021shebanin.pdf

В. С. Шебанин, О. Н. Вишневская. Приоритетные направления развития образования взрослых: возможности и практический опыт

УДК 631.361.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-12

 

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор

Миколаївський національний аграрний університет

 

Досліджено сутність та можливості розвитку освіти дорослих з огляду на позитивні практики інших держав світу. Доведено значення неформального освітнього середовища, у тому числі з огляду на потреби особистості, як фахові, так і особистісні. Проаналізовано узагальнений показник рівня щастя, сформовано інформацію з огляду на дослідження Організації Об’єднаних Націй. Обумовлено суттєвий вплив рівня обізнаності населення на суспільний розвиток. Визначено актуальність партнерства у реалізації освітніх проєктів, розвитку освіти дорослих.

Обумовлено дискусійність питання запровадження освіти дорослих з огляду на потребу врегулювання інтересів усіх учасників освітнього процесу, а також взаємоузгодженості дій та рівнів відповідальності у провадженні освітньої діяльності, функціоналу та можливостей закладів вищої освіти, як регіональних соціально-освітніх центрів.

Ключові слова: глобалізація, інтереси суспільства, інтереси особистості, державно-приватне партнерство, освіта дорослих, партнерство у сфері освіти дорослих, соціально-освітній центр, суспільна безпека, суспільний розвиток, центр освіти дорослих, soft skills.

 

Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих:можливості та практичний досвід

Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience

 

Список використаних джерел:

 1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 20.06.2021).
 2. Где ж сверять часы, как не в Давосе? Всесвітній економічний форум у Давосі, 2021 рік. URL: http://news.bigmir.net/world/2065190-Povestka-s-Davosa-pandemiya-klimat-i-mnogo-socializma (дата звернення 20.06.2021).
 3. The Global Competitiveness Report. Klaus Schwab, World Economic Forum, 2019, 666 p.
 4. Рейтинг найщасливіших країн світу: хто увійшов до 10-ки кращих https://yur-gazeta.com/golovna/reyting-nayshchaslivishih-krayin-svitu-hto-uviyshov-do-10ki-krashchih.html.
 5. Бауман З. Глобалізація: наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 110с.
 6. Белорус О. Г. Экономическая система глобализма. Київ : ИМЕМО, КНЕУ, НАНУ, 2003. 380 с
 7. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія / наук.ред.акад. НААН О.Г. Білорус і чл.-кор. НААН В.А.Вергунов. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. 856 с.
 8. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. Київ : Либідь, 2006. 310с.
 9. Герст П., Томпсон Г. Сумніви в глобалізації / Пер. з англ. Київ : К.І.С., 2002.  306 с.
 10. Robertson R., White K. E. (Ed.) Globalization or glocalization?// Globalisation. Critical conceptin sociology. Volume III, London 2003, p.p.31-51.
 11. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Перевод с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. Высшая школа экономики, 2010. 256 с.
 12. Wheelan C. Naked economics. Undressing the Dismal Science. N.Y.; London: W.W. Norton&Company, 2010. 384 p.
 13. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты / Daron Acemoglu, James A. Robinson. М. : АСТ, 2015. 693 с.
 14. Проєкт Закону України «Про освіту дорослих». МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих» https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih.
 15. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [електронний ресурс] URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=196d3373-eb07-4834-a61e-b3608f28eb22&title=SutnistDerzhavnoprivatnogoPartnerstva.
 16. Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства [електронний ресурс] URL : http://ukrppp.com/
 17. Всесвітній економічний форум. URL: https://www.weforum.org/ (data zvernennia: 20.06.2021).
 18. Всесвітній економічний форум, підсумки 2021 року. URL: https://www.dw.com/uk/onlain-zamist-davosa-vsesvitnii-ekonomichnyi-forum-startuvav-u-virtualnomu-formati/a-56333253
 19. Організація Об’єднаних Націй URL: https://www.un.org/en
 20. Девід Уоллес-Уеллс. Безлюдна земля. URL:  http://sg-sofia.com.ua/neobitayemaya-zemlya

В. С. Шебанин, О. Н. Вишневская. Приоритетные направления развития образования взрослых: возможности и практический опыт

Исследованы сущность и возможности развития образования взрослых с учетом действенных практик других стран мира. Доказано значение неформальной образовательной среды, в том числе с учетом потребностей личности как профессиональных, так и личностных. Проанализирован обобщенный показатель уровня счастья, сформирована информация с учетом исследований Организации Объединенных Наций. Обусловлено существенное влияние уровня осведомленности населения на общественное развитие. Определена актуальность партнерства в реализации образовательных проектов, развитие образования взрослых.

Обусловлена дискуссионность вопроса расширения сферы образования взрослых с учетом необходимости урегулирования интересов всех участников образовательного процесса, а также взаимосогласованности действий и уровней ответственности в осуществлении образовательной деятельности, функционала и возможностей учреждений высшего образования как региональных социально-образовательных центров.

Ключевые слова: глобализация, интересы общества, интересы личности, государственно-частное партнерство, образование взрослых, партнерство в сфере образования взрослых, социально-образовательный центр, общественная безопасность, общественное развитие, центр образования взрослых, soft skills.

 

V. Shebanin, O. Vyshnevska. Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience

The authors investigate the essence and possibilities of adult education development taking into account the positive practices of other countries. The importance of non-formal educational environment is proved, including taking into account the needs of the individual, both professional and personal. The generalized indicator of the level of happiness is analyzed, the information is formed taking into account the research of the United Nations. Due to the significant impact of public awareness on social development. The relevance of partnership in the implementation of educational projects, the development of adult education is determined.

The authors introduced the discussion of adult education given the need to regulate the interests of all participants in the educational process, as well as the coherence of actions and levels of responsibility in educational activities, functionality and capabilities of higher education institutions as regional socio-educational centers.

Keywords: globalization, public interests, personal interests, public-private partnership, adult education, partnership in the field of adult education, social and educational center, public safety, social development, adult education center, soft skills.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf

Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.43.025.2

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано сутність поняття державне регулювання аграрного підприємництва. Виділено ряд ключових проблем розвитку аграрного сектора. Обґрунтовано важливу роль прямих та непрямих методів у державному регулюванні розвитку аграрного підприємництва. Визначено місце аграрного підприємництва в економіці України. Проаналізовано стан фінансування аграрного сектора та акцентовано увагу на основних нововведеннях фінансової підтримки аграрного сектора на 2017 рік з державного бюджету. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення регулювання та розвитку аграрного підприємництва.

Ключові слова: аграрне підприємництво, державне регулювання, розвиток, методи регулювання, державний бюджет.

Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва. (текст статті)

State regulation of agricultural enterprise development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. АПК [Електронний ресурс] / Чесний бюджет. – Режим доступу : http://budget2017.info
2. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК.–2005.–№5.–С.52-63
3. Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики / А.М. Бабашкина. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 480 с
4. Глушко В.П. Основи аграрної економіки : [підручник] / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2003.– С.144–150
5. Державна служба статистики України : Офіційний сайт. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
6. Державна підтримка аграрного сектора у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/206/
7. Кузняк Б.Я. Світовий досвід підтримки сільського господарства і українські реалії / Б.Я. Кузняк // Економіка і регіон № 1 (24) – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – C. 135-140
8. Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання : [моногр.] / М. А. Латинін. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 320 с.
9. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектора економіки України: прогнози та перспективи / Ю. О. Лупенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – С. 27
10. Мазур Ю.В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efm.vsau.org/files/pdfa/3855._2017pdf
11. Міністерство аграрної політики і продовольства України : Офіційний сайт. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
12. Панухник О.В. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України / О.В. Панухник // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – № 1. – С. 5-10.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Государственное регулирование развития аграрного предпринимательства.

В статье обоснована сущность понятия государственное регулирование аграрного предпринимательства. Выделен ряд ключевых проблем развития аграрного сектора. Обоснована важная роль прямых и косвенных методов в государственном регулировании развития аграрного предпринимательства. Определено место аграрного предпринимательства в экономике Украины. Проанализировано состояние финансирования аграрного сектора и акцентировано внимание на основных нововведениях финансовой поддержки аграрного сектора на 2017 год из государственного бюджета. Обоснованы предложения по улучшению регулирования и развитию аграрного предпринимательства.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. State regulation of agricultural enterprise development.

The article substantiates the essence of the concept of state regulation of agrarian entrepreneurship. A number of key problems of the agrarian sector development were identified. It is substantiated that direct and indirect methods of regulation play an important role in the state regulation of the development of agrarian entrepreneurship. The place of agrarian entrepreneurship in the Ukrainian economy is determined. The state of financing of the agrarian sector is analyzed and attention is paid to the main innovations of the financial support of the agrarian sector for 2017 from the state budget. The proposals on improving the regulation and development of agrarian business are substantiated.

Випуск №1 (97), 2018

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад

УДК 338.439.02:330.342.146

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено вплив суб’єктів господарювання на формування спроможних територіальних громад за конкретними напрямами. Визначено проблеми розвитку підприємницької діяльності у межах об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Підкреслено, що ефективний розвиток підприємницької діяльності територіальної громади можна забезпечити лише через постійну синергію дій бізнес-спільноти, влади, громади та наукових кіл.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, спроможна територіальна громада, підприємництво, соціальне партнерство, синергія дій бізнес-спільноти, влади, громадянського суспільства та наукових кіл.

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад. (текст статті)

Role of enterprise in formation territorial communities. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Методика формування спроможних територіальних громад / затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №214.
2. Гургула Т. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.Гургула // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2017. – № 2 (8). – С. 132-136.
3. Куценко Т.Ф. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю.Дударенко // Економiка та держава. – 2017. – № 3. – С. 64-70.
4. Потенціал територіальної громади: особливості формування і розвитку / М. М. Пітюлич, К.С.Машіко, К.М. Кудак, М.М. Пауш // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 155-159.
5. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/
6. Офіційний сайт Слобожанської територіальної громади / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://slobozhanska.gromada.site
7. Офіційний сайт Байковецької об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://bsr1653.gov.ua/
8. Офіційний сайт ТОВ СП «Нібулон» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nibulon.com
9. Офіційний сайт група компаній «ПАЕК» [Електронний ресурс] –http://paek.com.ua
10. Офіційний сайт Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hliboka.chv.ua
11. Офіційний сайт Наркевицької територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://narkevycka-gromada.gov.ua
12. Агронавігатор [Електронний ресурс] : журнал – Режим доступу : http://www.agronavigator.net/novosti/fermer-stvorit-mini-gollandiyu-v-ukrayini
13. Офіційний сайт Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eaptc.eu
14. Офіційний сайт Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua
15. Офіційний сайт Асоціація міст України та громад [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.auc.org.ua.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Роль предпринимательской деятельности при формировании территориальных общин.

Исследовано влияние субъектов хозяйствования на формирование способных территориальных общин по конкретным направлениям. Определены проблемы развития предпринимательской деятельности в рамках объединенных территориальных общин. Обоснованы предложения по их решению. Подчеркнуто, что эффективное развитие предпринимательской деятельности территориальной общины можно обеспечить только при постоянной синергии действий бизнес-сообщества, власти, общества и научных кругов.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. Role of enterprise in formation territorial communities.

In the article influence of subjects of economic entities on the formation of solvent territorial communities in certain directions.
The problems of development of entrepreneurial activity are certain within the limits of the incorporated territorial communities. Suggestions are given in relation to their decision.
Underline, that effective development of entrepreneurial activity of territorial society can be provided only through the permanent synergy of actions of business-association, power, society and scientific circles.

Випуск №4 (96), 2017

Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції

УДК 624.014

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
С. І. Богданов, старший викладач
І. І. Хилько, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні підходи до методики розрахунків поперечних перерізів конструктивних елементів арки, що задовольняє умові надійності та відповідає при цьому мінімальній масі конструкції арки. Розрахунок виконується при проектуванні оптимальних аркових конструкцій, який полягає в проектуванні конструкції таким чином, щоб у всіх перетинах конструктивного елементу арки надійність була заданою, а маса при цьому була мінімально можливою.

Ключові слова: поперечний переріз арки, площа перерізу арки, довжина перерізу арки, конструктивний елемент арки, запас міцності, надійність і довговічність сталевої конструкції, стійкість металевого каркаса, незалежна випадкова величина.

Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції. (текст статті)

Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бакієв М. До питання про навантаження, що діють на конструкції покриття. / М. Бакієв, В. Кузнецезов, Р. Сафін // Міжвузівський збірник. – 1978. – Вип. 2, Котел. – С. 28-31.
2. Богза Ст. М. Принципи створення конструктивних форм сталевих каркасів полегшеного типу з універсальних елементів. /В. Р. Богза // Металеві конструкції, –1998. – №1. — С. 61-64.
3. Богза В. Р. Нові типи сільськогосподарських споруд / У. Р. Богза, С. В. Богданов // Сучасні будівельні конструкції з металу і деревини: Збірник наук. тр. — Одеса: ТОВ Внешрекламасервис. – 2005. – 4.2. – С. 4-8.
4. Геммерлинг А. Оптимальне проектування метало конструкцій. / А. Геммерлинг // Будівельна механіка і розрахунок споруд. – 1974. – №4. – С. 10-13
5. Гнітко А. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. Гнітко // Збірник наукових праці (галузеве машинобудування, будівніцтво), 1976. – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
6. Гнітько А. В. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. В. Гнітько // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
7. Іщенко И. І. Легкі металеві конструкції одноповерхових виробничих будівель : Справ. посібник. – 1979. – 200 с.
8. Перельмутер А. В. Про оцінку живучості несучих конструкцій. Металеві конструкції: Роботи школи професора Н.С. Стрілецького / А. В. Перельмутер. — М. : МГСУ, 1995.
9. Бараненко Ст. А. Генетичні алгоритми в оптимальному проектуванні конструкцій. Огляд. / В. А. Бараненко. // Придніпровська ДАБІА Вісник академії. – 2002. – №10. – С. 4-9.
10. Заріпов В. Ф. Легкі металеві конструкції ангарів з гнутих профілів прокату. / В. Ф. Заріпов // Сучасні проблеми вдосконалення і розвитку металевих, дерев’яних, пластмасових конструкцій в будівництві і на транспорті : Збірник наукових праць. — Самара : ТОВ СамЛЮКС, 2005. — 370 с.

В. С. Шебанин, В. Г. Богза, С. И. Богданов, И. И. Хилько. Расчет поперечного сечения арки при минимальной массе конструкции.

В статье освещены основные подходы к методике расчетов поперечных сечений конструктивного элемента арки, удовлетворяющего условию надежности и соответствующего при этом минимальной массе конструкции арки. Расчет выполняется при проектировании оптимальных арочных конструкций, который заключается в проектировании конструкции таким образом, чтобы во всех сечениях конструктивного элемента арки надежность была заданной, а масса конструкции арки при этом была минимально возможной.

V. Shebanin, V. Bogza, S. Bogdanov, I. Hilko. Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction.

The paper shows the main approaches to the calculation method of cross-sections of the structural element of the arch that meets the condition of reliability and the corresponding the minimum weight of the arch structure. The calculation is performed in the design of optimal arch designs, which is designing the structure so that all cross sections of the structural element of the arch of reliability was given, and the weight of the arch structure was the minimum possible.
The use of light arches with a given reliability saves metal and reducing the cost of the design and determines the prospects of applying such structures in buildings and agricultural buildings.

Випуск №2 (94), 2017

Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу

УДК 624.014.72

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, профессор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд агропромислового комплексу України, що експлуатуються у різних умовах, з урахуванням зазначених складних впливів – технологічних, кліматичних та експлуатаційних.

Ключові слова:  тримкість конструкцій, технічний стан, тримальні конструкції, аварійний стан,  руйнування конструкцій.

В. С. Шебанін, В. Г. Богза. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу.

Список використаних джерел:
1. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4, Бункери і резервуари.
2. ДСТУ-Н Б EN1993-1-7:2012 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини.
3. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції, Норми проектування.
4. ДСТУ-Н Б EN1993-1-6:2011 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок.
5. ДСТУ-Н Б EN1993-1-6:2011 Еврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань.
6. ДБН 362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації.
7. ДБН В.2.2-8-97. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та перербці зерна.
8. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. НДІБВ. Київ. 1999 р. – 152 с.
9. Бакулін Є. А. Конструктивні схеми та розрахункові моделі експлуатованих будівель промислового призначення масової забудови. // Будівництво України. – 2014. № 1. – С. 8-11.
10. Хохлін Д. О. Уточнення методики обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій. // Будівництво України. – 2007. № 10. – С. 19-22.

В. Г. Богза, В. С. Шебанин. Обследование технического состояния зданий и сооружений агропромышленного комплекса Украины.

В статье представлены результаты обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений агропроммышленного комплекса Украины, которые эксплуатируются в разных условиях с учетом сложных влияний – технологических, климатических и эксплуатационных.

V. Bogza, V. Shebanin. Investigation of the Technical Condition of Buildings and Constructions of Ukrainian Agro Industrial Complex.

The article presents the results of a survey of technical condition of constructions and structures of Agro Industrial Complex of Ukraine, which are operated under different conditions, taking into account the complex influences among which there are technological, climatic and operational features.

Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

Номер, рік
2(85), том 1, частина 2, 2015
УДК 631.03:635.21:631.6(833)

Автор
Ю. О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Г. С. Балашова, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
І. П. Бугаєва, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Висвітлено результати досліджень щодо скорочення  строку одержання еліти картоплі до 1,5 року польового репродукування, зменшення можливого перезараження рослин вірусними хворобами, зниження негативного впливу жорстких погодних умов на процес виродження матеріалу, збільшення коефіцієнта розмноження і збереження сортових якостей картоплі в умовах посушливого клімату півдня.

Ключові слова
картопля, насінництво, розсадники, культура in vitro, мікробульби, мінібульби, закритий грунт, продуктивність.
(більше…)

Зерновиробництву України – інноваційний розвиток

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено значення та сучасний стан інноваційної діяльності в зерновиробництві України (з виявленням існуючих тут недоліків). Розкрито основні напрямки інновацій в цій галузі.

Ключові слова
інновації, зерновиробництво, сівозміни, зрошення, удобрення, сорти, державна політика
(більше…)

Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААНУ
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто розвиток зерновиробництва в Україні і її Причорноморських областях. Виявлено існуючі проблеми. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.

Ключові слова
зерновиробництво, площі зернових, валовий збір, урожайність, рентабельність, зернобобові, пшениця, кукурудза
(більше…)

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.115.13:711.437

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено проблеми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. Наведено показники розвитку кооперативного руху в окремих країнах світу. Доведена необхідність реалізації положень програми “Рідне село”. Визначено завдання Регіонального навчально-практичного центру сталого розвитку сільських територій МНАУ та етапи їх реалізації.

Ключові слова
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, населення у сільській місцевості, сільська територія, державне фінансування
(більше…)