Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах

УДК 621.226

Г. О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

А. П. Мартинов, кандидат технічних наук,
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

П. М. Полянський, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено фактори, що забезпечують якість виготовлення складанних одиниць з вальницями кочення з порівнянням різних методик призначення посадок в корпуси. Показано, що для циркуляційно навантажених кілець підшипників замість інтенсивності навантаження основним при виборі оптимальної посадки слід вважати співвідношення робочого навантаження та динамічної вантажопідйомності. Для підвищення складаємості роз’ємних корпусів розраховано найкращі варіанти полів допусків отворів.

Ключові слова: вальниця кочення, складаємість з’єднання, інтенсивність навантаження, роз’ємний корпус, поля допусків, технологічна спадковість.

Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах. (текст статті)

Constructive-technological factors increasing collection of rolling bearings in engineering products. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А. М. Дальского, А. Г. Суслова, А. Г. Косиловой, Р. К. – Мещерякова 5-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2003, – 934 с. ISBN 5–94275–015–7.
2. Мартинов А. П. Складаємість з’єднань в машинобудівних виробах з врахуванням стандартів GPS / А. П. Мартинов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. пр. – Краматорськ, 2012. – Вип. 30. – С.279-285.
3. Блаер И.Л. Метод устранения перекосов беговой дорожки роликоподшипников/ Блаер И.Л. // Вестник машиностроения. – 2005. – №11. – С.8-11.
4. Мартынов А. П. Исследования собираемости крупных шпиндельных узлов с подшипниками качения / А. П. Мартынов, О.Ф., Бабин, И.С. Коваленко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. пр. – Краматорськ. – 2009. – Вип. 24. – С.142-152
5. Палей М.А. Допуски и посадки : Справочник. / Палей М.А., Романов А.Б., Брагинский В.А. // СПБ.: Политехника, 2001. – 576с. ISBN 5–7325–0514–8.
6. Іванов Г.О. Дослідження процесу високопродуктивного шліфування деталей сільськогосподарських машин / Г.О. Іванов, В.В. Дитинченко, В.В. Кушнарьов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 1998. – Вип. 2. – С. 123- 129.
7. Гинкул С. П. Оптимальная последовательность операций механической обработки корпусных деталей / С.П. Гинкул // Судостроительная промышленность. Технология и организация производства судового машиностроения. – 1986. – С. 31–37.
8. Polyanskiy Pavlo Mykolayovich. Order of dependent admittance calculation / P.M. Polyanskiy // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1. Ч. 2. – С. 169–178.

Г. А. Іванов, А. П. Мартынов, П. Н. Полянский. Конструктивно-технологические факторы повышения собираемости подшипников качения в машиностроительных изделиях.

Исследованы факторы, обеспечивающие качество изготовления составления единиц с подшипниками качения со сравнением различных методик назначения посадок в корпуса. Показано, что для циркуляционно нагруженных колец подшипников вместо интенсивности нагрузки основным при выборе оптимальной посадки следует считать соотношение рабочей нагрузки и динамической грузоподъемности. Для повышения собираемости разъемных корпусов рассчитаны лучшие варианты полей допусков отверстий.

A. Martynov, G.Ivanov, P. Polianskiy. Constructive-technological factors increasing collection of rolling bearings in engineering products.

The factors that ensure the quality of manufacturing assemblies with bearings with a comparison of different methods destination landings in the case. It is shown that the circulation loaded rings instead of the intensity of loading at the main selection of the optimal planting should be considered as the ratio of work load and dynamic load. The best options fields tolerance holes that improve the collection of the product are designed for planting the outer rings of rolling bearings in housings.

Випуск №3 (95), 2017

Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
681.322

Автор
Г.О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено основні теоретичні положення розмірних ланцюгів. Розглянуто приклади розрахунку розмірних ланцюгів складаної одиниці проміжного валика передавального механізму редуктора методами максимума-мінімума та ймовірним і технологічного розмірного ланцюга вала методом максимума-мінімума.

Ключові слова
розмірний ланцюг, ланки збільшувальні, допуск, зменшувальні, замикальні, відхили, максимум-мінімум, ймовірний
(більше…)

Конструктивно-технологічні фактори підвищення складанності складанних одиниць з вальницями кочення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
621.226

Автор
А.П. Мартинов, кандидат технічних наук
Донбаська державна машинобудівна академія
Г.О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено фактори, що забезпечують якість виготовлення складанних одиниць з вальницями кочення з порівнянням різних методик призначення посадок в корпуси. Показано, що для циркуляційно навантажених кілець вальниць замість інтенсивності навантаження основним при виборі оптимальної посадки слід вважати співвідношення робочого навантаження та динамічної вантажопідйомності. Для підвищення складанності роз’ємних корпусів розраховано найкращі варіанти полів допусків отворів.

Ключові слова
вальниця кочення, складанність з’єднання, інтенсивність навантаження, роз’ємний корпус, поля допусків, технологічна спадковість
(більше…)