Барабаш Л. В. Трансформація податкової системи України з метою сприяння розвитку аграрного виробництва

УДК 336.22:338.434(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-5

 

Л. В. Барабаш, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-4836-8950

Уманський національний університет садівництва

 

У статті досліджено сутність фінансових технологій та їх роль у розвитку фінансової сфери України. Висвітлено питання виникнення фінансових технологій. В Україні, як і в інших країнах світу, діє практика підпорядкування фінтех-компаній загальним законам та нормативам, які регулюють діяльність на ринку фінансових послуг, оскільки більшість фінтех-рішень направлені на надання платіжних послуг та грошових переказів. Варто зазначити, що протягом останніх років  відбувається покращення правового та регуляторного середовища щодо підтримки фінтех та інших стратапів. Серед важливих змін, що відбулися в українському законодавстві: дозвіл на підписання рахунків та угод електронним підписом; інтенсивне використання документів англійською мовою; спрощена система оподаткування для ІТ компаній (5% на рік); поступове зняття обмежень на репатріацію дивідендів; поступове прийняття директив Європейського Союзу (PSD2); запровадження ідентифікації та довірчих послуг для електронних операцій на внутрішньому ринку України.

Бажання споживачів експериментувати з цифровими послугами стали причинами виникнення та зростання нових фінтех-компаній. Так, в Україні даний напрям активно розвивається, на ринку фінансових послуг функціонують понад 100 компаній.

Розглянуто, яким чином та за допомогою яких саме фінансових технологій здійснюється робота банківських установ у період пандемії COVID-19. Для визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз  проведено SWOT-аналіз застосування онлайн-технологій банківськими установами України під час пандемії COVID-19. З’ясовано, що відбулося  збільшення попиту серед населення фінтех-технологій, особливо в період пандемії COVID-19, адже через поширення карантинних заходів майже всі установи припинили свою діяльність і в результаті відбулося зниження рівня рентабельності.  Для виходу з такої складної ситуації почали створюватися та застосовуватися мобільні додатки, які значно полегшили користування послугами банківських установ у період пандемії. Але фінансовим компаніям варто зосередити свою увагу на те, щоб користування новими фінансовими технологіями було зручним, якісним, доступним, зрозумілим та безпечним для кожного споживача фінансових послуг.

Ключові слова: фінансові технології, банківська система, пандемія, стартап, банківські установи, фінансова інклюзивність.

 

Трансформація податкової системи україни з метою сприяння розвитку аграрного виробництва

Transformation of the tax system of Ukraine in order to facilitate the development of agricultural production

 

Список використаних джерел:

 1. Agriculture and Tax Reform. Farm Bureau. URL: https://www.fb.org/issues/tax-reform/agriculture-and-tax-reform/ (дата звернення 10.03.2021)
 2. Волохова І.С. Механізм оподаткування сільськогосподарських виробників: напрями покращення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 11. С. 20-23.
 3. Дуб А. Дві сторони однієї медалі. Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах. 08.11.2019. URL: https://rating.zone/dvi-storony-odniiei-medali/ (дата звернення 11.03.2021)
 4. Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств/ Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 03.03.2021)
 5. Новак Н.П., Коваль С.В., Круковська О.В. Особливості системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та напрями її вдосконалення з врахуванням зарубіжного досвіду. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 39. С. 29–37.
 6. Синчак В.П. Альтернативні системи оподаткування у сільському господарстві: сутність і зміст. Облік і фінанси АПК. № 11–12 (32–33). С. 194–198.
 7. Сільське господарство України: статистичний збірник . Державна служба статистики України. 2020. 230 с.
 8. Соціально-економічне становище домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_soc_ek_stan_dom.htm (дата звернення 04.03.2021)
 9. Структура податкових надходжень за галузями економіки за 2018 р. Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах. 06.2019. URL: https://rating.zone/struktura-podatkovykh-nadkhodzhen-za-haluziamy-ekonomiky-za-2018-r/?fbclid=IwAR1xyggJDSWyTR1oIv8LA7AZWM3g5Db5PIpvT9fFt-UcMUzgkVz3WwaxfLc (дата звернення 07.03.2021)
 10. Структура податкових надходжень за галузями економіки за 2019 рік. Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах. 24.02.2020. URL: https://rating.zone/struktura-podatkovykh-nadkhodzhen-za-haluziamy-ekonomiky-za-2019-r/ (дата звернення 07.03.2021)
 11. Тулуш Л.Д. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Облік і фінанси АПК. № 1. С. 125–131.
 12. Хворостяний В. Податки-2020: основні зміни для АПК від уряду та парламенту. com. 20.01.2020. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/681-podatki-2020-osnovni-zmini-dlya-apk-vid-uryadu-ta-parlamentu (дата звернення 05.03.2021)

Л. В. Барабаш. Трансформация налоговой системы Украины с целью содействия развитию аграрного производства

В статье рассмотрено современное состояние функционирования аграрного производства в Украине с позиции экономической, социальной и фискальной эффективности. Приведены актуальные в условиях переходной экономики Украины направления трансформации налоговой системы, побуждающие в ближайшем времени и на длительную перспективу отрасль к качественно новому этапу развития.

Ключевые слова: аграрное производство, экономическая эффективность, социальная эффективность, фискальная эффективность, сельское население, единый налог, фиксированный сельскохозяйственный налог.

 

L. Barabash. Transformation of the tax system of Ukraine in order to facilitate the development of agricultural production

The article deals with the state of functioning of agricultural production in Ukraine in modern times from the standpoint of economic, social and fiscal efficiency. A research has been made for directions of transformation of the tax system that are relevant in the conditions of the transitional economy of Ukraine, which in the near future and in the long term will encourage the industry to a brand new stage of development.

Keywordsagricultural production, economic efficiency, social efficiency, fiscal efficiency, rural population, single tax, fixed agricultural tax.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

barabash.pdf