Лункіна Т. І., Бурковська А. В., Гуліч К. О. Застосування фінансових технологій у банківській системі України

УДК 336.71:338.28

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-4

 

Т. І. Лункіна, доктор економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-7252-3239

А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-4158-1721

К. О. Гуліч, здобувач вищої освіти
ORCID ID: 0000-0002-1506-3624

Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сутність фінансових технологій та їх роль у розвитку фінансової сфери України. Висвітлено питання виникнення фінансових технологій. В Україні, як і в інших країнах світу, діє практика підпорядкування фінтех-компаній загальним законам та нормативам, які регулюють діяльність на ринку фінансових послуг, оскільки більшість фінтех-рішень направлені на надання платіжних послуг та грошових переказів. Варто зазначити, що протягом останніх років  відбувається покращення правового та регуляторного середовища щодо підтримки фінтех та інших стратапів. Серед важливих змін, що відбулися в українському законодавстві: дозвіл на підписання рахунків та угод електронним підписом; інтенсивне використання документів англійською мовою; спрощена система оподаткування для ІТ компаній (5% на рік); поступове зняття обмежень на репатріацію дивідендів; поступове прийняття директив Європейського Союзу (PSD2); запровадження ідентифікації та довірчих послуг для електронних операцій на внутрішньому ринку України.

Бажання споживачів експериментувати з цифровими послугами стали причинами виникнення та зростання нових фінтех-компаній. Так, в Україні даний напрям активно розвивається, на ринку фінансових послуг функціонують понад 100 компаній.

Розглянуто, яким чином та за допомогою яких саме фінансових технологій здійснюється робота банківських установ у період пандемії COVID-19. Для визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз  проведено SWOT-аналіз застосування онлайн-технологій банківськими установами України під час пандемії COVID-19. З’ясовано, що відбулося  збільшення попиту серед населення фінтех-технологій, особливо в період пандемії COVID-19, адже через поширення карантинних заходів майже всі установи припинили свою діяльність і в результаті відбулося зниження рівня рентабельності.  Для виходу з такої складної ситуації почали створюватися та застосовуватися мобільні додатки, які значно полегшили користування послугами банківських установ у період пандемії. Але фінансовим компаніям варто зосередити свою увагу на те, щоб користування новими фінансовими технологіями було зручним, якісним, доступним, зрозумілим та безпечним для кожного споживача фінансових послуг.

Ключові слова: фінансові технології, банківська система, пандемія, стартап, банківські установи, фінансова інклюзивність.

 

Застосування фінансових технологій у банківській системі України

Application of financial technologies in the banking system of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Воробьев В. Вызовы в технологии формирования регулярного ландшафта для финтех-отрасли. МайбутнЄ. Фінансовий добробут (Future. Financial Wealth). 2018. №1. С. 28-30.
 2. Скиннер К. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого / пер. с англ. О. Сивченко ; [науч. техн. К. Щеглова]. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 304 с.
 3. Value of Fintech. KPMG. 2017. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/10/value-offintech.pdf (дата звернення03.2021р.)
 4. Fintech (financial technology) and the European Union: State of play and outlook. European Parliament. 2019. URL : http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635513 (дата звернення03.2021р.)
 5. India: Fintech 2019. URL: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/india (дата звернення03.2021р.)
 6. Bharat Bill Payment System. URL: https://www.bharatbillpay.com (дата звернення03.2021р.)
 7. Видякин М. Финтех не может быть обособленным проектом. МайбутнЄ. Фінансовий добробут (Future. Financial Wealth). №1. С. 22-23
 8. FinTech в Україні 2019: дослідження ринку, карта ринку, каталог. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1139.html (дата звернення 02.02 2021 р.).
 9. Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність ПриватБанку. URL: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost (дата звернення 10.03.2021р.)
 10. Инновационные банки Украины: кто лучший?  URL:  https://marketer.ua/the-best-innovative-banks-of-ukraine/ (дата звернення 10.03.2021р.)
 11. Найкращий інтернет-банкінг в Україні. URL:  https://psm7.com/awards-2019/nomination/company/ internet-banking/ (дата звернення03.2021р.)
 12. Про банки і банківську діяльність: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення 12.03.2021 р.)
 13. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text (дата звернення 12.03.2021 р.)
 14. Про валюту і валютні операції: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (дата звернення 12.03.2021 р.)
 15. Про електронні довірчі послуги: Закон України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення 12.03.2021р.)
 16. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text (дата звернення 12.03.2021р.)
 17. The Basel Committee on Banking Supervision, consultative document: Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors / Bank for International Settlements. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf. (дата звернення: 22.03.2021р.).
 18. Дудинець Л.А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794–798.
 19. Калашнікова Т.В., Самохіна С.А. Розвиток ринку фінансових технологій в Україні як фактор сприяння фінансовій інклюзивності. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. 2018. № 3. С. 201- 12.
 20. Schueffel P. Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. Journal of Innovation Management. 2016.vol. 4. no. 4. рр. 32-
 21. Поченчук Г. М. Фінансові технології: розвиток і регулювання. Економіка і суспільство. 2017. №13. С. 1193-1200.
 22. Семеног А. Ю., Кривич Я, М., Цирулик С. В. FinTech технології : суть, роль і значення для економіки країни. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: Економіка. 2018. Вип. 2(67). Т. 23. С. 100–105.
 23. Тарасюк М. В., Кощєєв О. О. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 131. С. 94–110.
 24. О компании Alibaba Group Holding. URL:http://webno.ru/vysokotekhnologichnye-kompanii/kitaj/alibaba-group (дата звернення 22.03.2021р.).

Т. И. Лункина, А. В. Бурковская, К. А. Гулич. Применение финансовых технологий в банковской системе Украины.

В статье исследована сущность финансовых технологий и их роль в развитии финансовой сферы Украины. Освещены вопросы возникновения финансовых технологий. Рассмотрено, каким образом и с помощью каких именно финансовых технологий осуществляется работа банковских учреждений в период пандемии COVID-19. Для определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проведен SWOT-анализ применения онлайн-технологий банковскими учреждениями Украины во время пандемии COVID-19. Выяснено, что произошло увеличение спроса среди населения финтех-технологий, особенно в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: финансовые технологии, банковская система, банки, пандемия, стартап, банковские учреждения, финансовая инклюзивность.

 

T. Lunkina, A. Burkovskaya, K. Gulich. Application of financial technologies in the banking system of Ukraine

This article examines the essence of financial technologies and their role in the development of the financial sphere of Ukraine. The issues of emergence of financial technologies are highlighted. It was considered how and with the help of which financial technologies the work of banking institutions is carried out during the COVID-19 pandemic. To determine the strengths and weaknesses, opportunities and threats, a SWOT analysis of the use of online technologies by Ukrainian banking institutions during the COVID-19 pandemic was carried out. It was found that there was an increase in demand among the population of fintech technologies, especially during the COVID-19 pandemic.

Keywords: financial technologies, banking system, pandemic, startups, banking institutions, financial inclusion.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

lunkina.pdf
lunkina.pdf