Запровадження економічної моделі замкнутого циклу у Миколаївській області

УДК 339.92:332

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-1

 

І. В. Гончаренко
ORCID:0000-0001-9670-9812
О.Є. Кузьмін
Є.Б. Нерознак
Н.О. Скибінський

 

       В основі реалізації економіки замкнутого циклу лежать 4 основних концепції:  Екодизайн – напрямок в дизайні та архітектурі,  який акцентує увагу на захисті навколишнього середовища на всьому протязі життєвого циклу продукту і гармонійному існуванні людини в навколишньому середовищі.          
       Функціональна економіка (Service economy) – це частина економіки, яка акцентує увагу на продаж обмеженого набору прав власності на товар (наприклад, оренда) та надання послуг замість повного переходу прав власності на матеріальні блага.  Промисловий симбіоз – це добровільна співпраця підприємств з метою оптимізації виробничих витрат шляхом використання побічних продуктів і відходів одних підприємств в якості сировини іншими, а також спільне споживання інформаційних, енергетичних, водних та інших ресурсів.  «Зелена» економіка – економіка, спрямована на збереження благополуччя суспільства за рахунок ефективного використання природних ресурсів.         
       У Миколаївській області у сфері поводження з відходами, загальна  стратегія  управління базується на вирішенні таких основних завдань: мінімізація кількості утворюваних відходів; максимально  можливе залучення   відходів  до господарського обігу, їх утилізація  як техногенної сировини; пошук  екологічно безпечних  методів переробки відходів  з найменшими економічними витратами; організація ведення обліку утворення, обробки, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації, створення та ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення відходів, реєстру місць видалення відходів. Попри не значне скорочення обсягів утворення відходів протягом останніх років та деяке зростання їх спалення з метою отримання енергії,   продовжується  помітне накопичення у сховищах та складування на території підприємств. Тому, запровадження економіки замкненого циклу, коли матеріали не стають відходами, а поширюються між різними ланцюгами постачання й часто трансформуються, є особливо актуальним. Бар’єри у впровадженні моделей економіки замкнутого циклу розділили на групи:  Технологічні. Відсутність технологій, необхідних для переробки відходів підприємств, також відсутність інфраструктури, необхідної для транспортування відходів.           
      Ринкові. Необхідність дуже великих інвестицій. У багатьох компаній немає можливості перебудовувати бізнес – модель, бізнес – процеси, закуповувати нове обладнання для того, щоб замкнути один або кілька циклів у виробництві. Культурні бар’єри полягають в необізнаності як суспільства в цілому, так і компаній про економіку замкненого циклу і нерозуміння, а також недооцінка вигод, які вона може надати.           
      Проблеми регулювання. Відсутність підтримки уряду також є серйозним бар’єром, так як для впровадження багатьох ініціатив необхідні великі інвестиції, які компанії самостійно не можуть залучити.           
      Незважаючи на велику кількість вигод, які дає модель економіки замкнутого циклу, на підприємствах Миколаївської області поки що така модель не набула великого поширення. Порівняно малий інтерес вітчизняних компаній обумовлений як психологічними факторами, так і малою обізнаністю про переваги таких моделей.           
      Важливо розвивати можливості обміну інформацією в ланцюгах поставок та впроваджувати нові транспортні послуги, які наблизять інфраструктуру до потреб кругової економіки, тому подальших досліджень вимагають проблеми використання цифрових технологій у ланцюгах розподілу. Необхідно також підвищувати обізнаність компаній про переваги циркулярної економіки, обізнаність суспільства про проблеми природи і про негативні наслідки, які відбуваються через вплив відходів на навколишнє середовище.

      Ключові слова: економіка замкнутого циклу, ресурси, відходи, модель економіки.

Introduction of the closed-loop economic model in the Mykolayiv region

 

Список використаних джерел

  1. Мартусенко І. В. Напрямки екологізації економіки в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. No11. С. 160-165. URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016 pdf
  2. Табачук А. Я. Екологізація економічних систем як об’єктивний процес їхніх докорінних змін на початку третього тисячоліття. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. Львів : РВВ НЛТУ України. 2017. Вип. 27(2). С. 29-33.
  3. Turner, R.K. (1993). Sustainability: principles and practice. In: R. Kerry Turner (ed.). Sustainable environmental economics and management: principles and practice. London: Belhaven Press.
  4. The Closed-Loopor Circular Economy. URL:http://wwwf.imperial.ac.uk/blog/cepresearch/2013/01/31/the-closed-loop-or-circular-economy/
  5. FORUM MAG, Economie circulaire: Le groupe La Poste a la volonté d’innover, 2013. 5 с.
  6. European Circular Economy Stakeholder Platform. URL: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
  7. Gary L. Hanifan, Aditya E. Sharma and ParasMehta Why sustainable supply chain is good business. Accenture. 2012, стр. 2-7
  8. П’ять для П’ятниці – рішення економіки замкнутого циклу. URL: http://www.goodnewsfinland.ru/feature/pyat-dlya-pyatnitsy-resheniya-ekonomiki-zamknutogo-tsikla/
  9. A Review of the Circular Economy in China: Moving from Rhetoric to Implementation Biwei SU, Almas HESHMATI and Yong GENG / Korea University, 2013, р. 2-21.