The Main Trends of Professional Training of Specialists for Agrarian Industry in Western European Countries

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 371.134:63(491)1

Автор
Zaskaleta Svitlana, Candidate of Pedagogic Scinces
Matveyeva Kateryna, Candidate of Pedagogic Scinces
Mykolaiv National Agrarian University

The main trends of professional training of specialists for agrarian industry in Western European countries are analyzed. General trends of the latter are defined. Comparative analysis of different sauces helps to define general and specific trends for Western European countries. Defining the tendencies of professional training of specialists for agrarian industry the author takes in to account social and economic factors of its development.

Ключові слова
professional training, comparative analysis, general trends.

Стаття
Zaskaleta, K. Matveyeva. The Main Trends of Professional Training of Specialists for Agrarian Industry in Western European Countries.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. П. Наука, освіта і культура України в пост-Болонському просторі / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. — 2004. — № 4 (додат.). — С. 11—20.
2. Євтух М. Б. Дидактичні проблеми проектування навчальних занять в умовах вищої школи / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. — К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. — № 9. — С. 28.
3. Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Матвієнко Ольга Василівна. — К., 2005. — 38 с.
4. Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : монографія / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 112 с.

С. Заскалєта, К. Матвєєва. Основні тенденції професійної підготовки фахівців для аграрної промисловості в західноєвропейських країнах.
У статті розглядаються спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи. Визначено її основні тенденції. Порівняльний аналіз різних джерел дозволяє виявити як загальні для країн Західної Європи тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі, так і їх специфічні прояви. Визначаючи тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі, автор розглядає соціально-економічні передумови її розвитку.

С. Заскалета, К. Матвеева. Основные тенденции профессиональной подготовки специалистов для аграрной промышленности в западноевропейских странах.
В статье рассматриваются общие тенденции профессиональной подготовки специалистов аграрной отрасли в странах Западной Европы. Определены ее основные тенденции. Сравнительный анализ различных источников позволяет выделить как общие для стран Западной Европы тенденции профессиональной подготовки специалистов аграрной отрасли, так и их специфические проявления. Определяя тенденции профессиональной подготовки специалистов аграрной отрасли, автор рассматривает социально-экономические предпосылки ее развития.