Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
336.225

Автор
Т.Л. Томнюк, кандидат економічних наук
В.І. Рошило, кандидат економічних наук
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Анотація
Досліджено окремі аспекти проведення податкових перевірок органами державної податкової служби. Визначено напрями підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи податкових органів.

Ключові слова
податкові перевірки, контрольно-перевірочна робота, платник податків, суб’єкт малого підприємництва

Стаття
Т.Л. Томнюк, В.І. Рошило. Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів

Список використаних джерел

  1. Мисник Т. Г. Податкові перевірки як основна форма податкового контролю / Т. Г. Мисник // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Спецвипуск : економічні науки. — Полтава, 2012. — С. 96—101.
  2. Федун І. Л. Особливості реалізації податкового контролю в системі управління державними фінансами [Електронний ресурс] / І. Л. Федун // Ефективна економіка. — 2013. — № 3. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1105.
  3. Шевчук О. А. Оцінка ефективності податкового контролю / О. А. Шевчук // Економіка та держава. — 2013. — № 1. — С. 28—31.
  4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2181-14.
  5. Кучеров И. И. Налоговое администрирование и борьба с уклонением от уплатыналогов в Канаде / И. И. Кучеров // Налоговый вестник. — 2002. — № 12. — С. 16—18.
  6. Чорний М. Режим виїзних податкових перевірок: періодичність та терміни проведення [Електронний ресурс] / М. Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Вип. 15. — 2006. — С. 140—141. — Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=117:2011-09-07-10-24-22&catid=6:2011-06-23-10-33-45.
  7. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  8. Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення [Електронний ресурс] : наказ Державної податкової адміністрації України від 11.09.2008 р. № 584. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1008.8974.5&nobreak=1.

Т.Л. Томнюк, В.І. Рошило. Направления усовершенствования процедур контрольно-проверочной работы налоговых органов.
Исследованы отдельные аспекты проведения налоговых проверок органами государственной налоговой службы. Определены направления повышения эффективности контрольно-проверочной работы налоговых органов.

T. Tomnyuk, V. Roshilo. Ways of improving procedures for control and verification of the tax authorities.
Some aspects of tax audits by the tax authorities have been investigated. The ways to improve the supervisory review of the tax authoritieshave been identified.