Випуск 4 (75) 2013, Том 2, Частина 1

Зміст випуску 4 (75) 2013, том 2, частина 1

3. В. Ф. Андрійчук, Р. С. Багров. Характеристика корів симентальської породи чеської селекції за морфологічними властивостями вим’я.
9. Н. П. Бабік, В. С. Федорович, Л. І. Музика. Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців.
15. К. В. Бєлікова. Генеалогічна структура тракененської породи коней в Україні.
20. П. П. Бикадоров. Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній.
24. Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова. Продуктивність генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби при розведенні в умовах органічного виробництва.
31. Т. Я. Вишневская, Л. Л. Абрамова. Морфологические основы реактивности селезенки кроликов в условиях стресса и его иммунокоррекции.
37. Н. В. Волгіна. Показники лейкоцитарної ланки крові коней різної міцності типу конституції.
42. В. М. Волощук, О. А. Біндюг, С. Г. Зінов’єв, О. Ю. Канюка, Д. О. Біндюг. Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней.
48. О. Є. Галатюк, Т. М. Тихонова, Л. М. Лазарєва, Л. І. Штангрет, Ж. В. Шаповал, О. С. Коваль, О. О. Галатюк. Визначення вмісту інвертази та діастази для оцінки якості меду.
55. М. І. Гиль, В. А. Волков. Особливості гістоструктури шкіри корів української чорно-рябої молочної худоби різних ліній.
63. А. Н. Гончаренко, Е. И. Чигринов. Качество мяса кур при разном уровне бетафина и треонина в комбикорме.
73. А. В. Гуцол. Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів.
77. Г. А. Данильчук. Вирощування рибопосадкового матеріалу за ресурсозберігаючою технологією.
82. П. В. Денисюк. Фізіологічний та генетичний гетерозис.
88. В. В. Замикула, О. І. Підтереба, С. Ю. Смислов, М. В. Фидря. Застосування інформаційних систем при плануванні виробництва свинини.
94. В. О. Іванов, Н. В. Новікова. Вплив технологічних стрес-факторів на інтенсивність росту свиней в умовах племзаводу ЗАТ «Фрідом фарм бекон».
99. О. О. Іжболдіна. Вплив генотипу та статі молодняку свиней на забійні якості.
104. И. И. Кардач. Влияние паратипических факторов на естественную резистентность и продуктивность свиней.
111. С. П. Кот, В. А. Кириченко, В. О. Мельник, Л. П. Горальський, А. В. Терещенко. Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання.
116. О. О. Кравченко, В. О. Голов. Порівняльна характеристика сухого та рідкого способів годівлі свиней.
121. О. С. Крамаренко. Аналіз динаміки живої маси корів південної м’ясної породи різних типів методом BLUP.
129. В. В. Ляшенко, А. В. Губина. Мясная продуктивность чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота в условиях лесостепного Поволжья.
137. М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец. Минеральный состав молока при включении в рацион высокопродуктивных коров добавок серии «Эколин».
143. Р. В. Облап, Н. Б. Новак, Т. М. Димань. Ідентифікація Listeria Monocytogenes методом ПЛР у реальному часі в продуктах тваринництва.
148. В. Г. Пелих, І. В. Чернишов, М. В. Левченко. Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи.
153. Л. О. Стріха, О. І. Козакевич. Післязабійна оцінка м’ясної продуктивності бугайців різних генотипів.
157. Р. Л. Сусол. Сучасні аспекти інтенсифікації виробництва свинини на Одещині.
164. В. О. Трокоз. Амінокислотний склад гідрофільного екстракту з лялечок дубового шовкопряда.
168. Р. С. Федорук, В. Г. Каплуненко, М. Хомин, О. П. Долайчук, С. Й. Кропивка, М. І. Храбко. Біологічний вплив цитратів наночастинок хрому і селену у самок щурів.
176. Н. М. Шкавро, Т. Е. Ткачик, О. А. Бойко, В. І. Россоха. Дослідження поліморфізму гену RYR1 у популяціях свиней великої білої породи.
181. А. І. Яремчук. Продуктивніть телиць таврійського типу південної м’ясної породи при різних методах підбору.

Редакція випуску 4 (75) 2013, том 2, частина 1

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.П. Орлюк, доктор біологічних наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)