Характеристика корів симентальської породи чеської селекції за морфологічними властивостями вим’я

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
632.2:636.064

Автор
В.Ф. Андрійчук, кандидат сільськогосподарських наук
Р.С. Багров, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

Анотація
У статі представленно результати порівняння корів симентальської породи різних породних поєднань в умовах ПП “Галекс-Агро” за морфологічними властивостями вим’я. Встановлено, що кращими морфологічними властивостями вим’я характеризуються тварини симентальської породи у поєднанні з голштинською, вим’я даних корів є найбільш придатним до машинного доїння.

Ключові слова
симентальська порода, породність, породні поєднання, проміри, вим’я
(more…)

Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.033.082:611.02

Автор
Н.П. Бабік, аспірант
Інститут біології тварин НААН України
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент
Л.І. Музика, кандидат біологічних наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Україна

Анотація
Вивчено міжвікові та міжпородні особливості бугайців порід лімузин та волинської м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів. Встановлено, що у бугайців обох порід в 1 мм2 досліджуваних органів найбільша кількість м’язових і серцевих волокон, ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол спостерігалася у 9-місячному віці. З віком тварин кількість вищеназваних структурних одиниць на 1 мм2 органу зменшувалася, а діаметр – збільшувався. У всі вікові періоди кількість м’язових волокон, діаметр серцевих волокон, ниркових клубочків і ядер гепатоцитів більшими були у бугайців волинської м’ясної породи, а кількість серцевих волокон, діаметр м’язових волокон, кількість ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол – у лімузинів.

Ключові слова
морфометрія, порода, бугайці, внутрішні органи, м’язи
(more…)

Генеалогічна структура тракененської породи коней в Україні

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.1.082

Автор
К.В. Бєлікова, здобувач
Інститут тваринництва НААН України

Анотація
Проведені дослідження показали, що в українській популяції коней тракененської породи відбувається нерівномірний розвиток ліній та родин. Крім того, існує недостатня різноманітність основних ліній та родин даної породи і вихідних порід, які допущені для розведення тракененської. Необхідно розробити та впровадити програму розведення даної породи в нашій країні та удосконалити племінне ядро, залучивши представників відсутніх ліній та родин.

Ключові слова
тракененська порода коней, розведення, селекція, генеалогічна структура, лінія, родина
(more…)

Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.2.082

Автор
П.П. Бикадоров, асистент
Луганський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено аналіз молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних заводських ліній за ряд лактацій.

Ключові слова
молочна продуктивність, лактація, жива маса, лінія
(more…)

Продуктивність генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби при розведенні в умовах органічного виробництва

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.13

Автор
Ю.В. Вдовиченко, кандидат сільськогосподарських наук
Л.О. Омельченко, кандидат біологічних наук
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна
В.О. Найдьонова, почесний академік НААН України
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН України

Анотація
У статті наведено матеріали стосовно продуктивності, господарської, економічної та екологічної ефективності використання генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах органічного виробництва степової зони України. Установлено високу інтенсивність та енергію росту молодняку лише за рахунок пасовищних кормів (1046-944 г), високу поживну (1056,6 ккал) та енергетичну (4,44 МДЖ) цінність 1 кг яловичини, наявність в м’ясі хімічних забруднювачів нижче ГДК.

Ключові слова
органічне виробництво, генотип, інтенсивність, енергія росту, забійний вихід, забруднювачі хімічної природи, ГДК
(more…)

Морфологические основы реактивности селезенки кроликов в условиях стресса и его иммунокоррекции

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.92:611

Автор
Т.Я. Вишневская, кандидат биологических наук
Л.Л. Абрамова, доктор биологических наук, профессор
Оренбургский государственный аграрный университет, Россия

Анотація
Исследована гистоструктура белой пульпы селезёнки кролика на фоне продолжительного комбинированного стресса и его иммунокоррекция препаратами “Ронколейкин®” и “Гамавит”. Использование препарата “Гамавит” при стрессе в большей степени способствует активизации механизмов адаптации организма животных, обусловливая увеличение площади белой пульпы селезенки и ее зон, что инициирует иммунную активность органа и подтверждается положительным влиянием на изменения морфофункциональной структуры органа.

Ключові слова
кролики, стресс, селезенка, лимфоидные узелки, “Ронколейкин®”, “Гамавит”
(more…)

Показники лейкоцитарної ланки крові коней різної міцності типу конституції

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.1.082

Автор
Н.В. Волгіна, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Луганський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено показники лейкоцитарної ланки крові коней різних порід залежно від міцності їх типу конституції. Встановлено наявність зв’язку між кількістю лейкоцитів та лейкограмою крові і міцністю типу конституції коней різних порід та напрямів робочої продуктивності, яка пов’язана з інтенсивністю окислювально-відновлюваних процесів.

Ключові слова
лейкоцити, лейкограма крові, міцність типу конституції, порода, робоча продуктивність
(more…)

Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.084/087

Автор
В.М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук
О.А. Біндюг, кандидат сільськогосподарських наук
С.Г. Зінов’єв, кандидат сільськогосподарських наук
О.Ю. Канюка, молодший науковий співробітник
Д.О. Біндюг, аспірант
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук В.М. Волощук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Анотація
Досліджено перетравність поживних речовин корму за умов нормованого рівномірного і ритмічного (осциляторного) режимів годівлі молодняку свиней. Установлено вірогідне зниження, в межах фізіологічної норми, коефіцієнтів перетравності сухої речовини, клітковини, жиру та БЕР відповідно на 2,21; 16,53; 9,73 та 1,49% у тварин, яким згодовували корм за осциляторним режимом.

Ключові слова
свиня, режим годівлі, осциляція, поживні речовини, перетравність, засвоєння, азот
(more…)

Визначення вмісту інвертази та діастази для оцінки якості меду

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
638.162.1:638.162.3

Автор
О.Є. Галатюк, доктор ветеринарних наук, професор
Т.М. Тихонова, кандидат біологічних наук
Л.М. Лазарєва, старший науковий співробітник
Л.І. Штангрет, науковий співробітник
Ж.В. Шаповал, провідний інженер
О.С. Коваль, інженер
О.О. Галатюк, інженер
ННЦ інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича, Україна

Анотація
У роботі обговорюється проблема оцінки натуральності та якості меду за кількісними параметрами вмісту інвертази та діастази. Порівняння чутливості до температурного фактора інвертази та діастази показало, що активність інвертази є більш чутливим тестом під час визначення натуральності меду.

Ключові слова
якість меду, інвертаза, діастаза
(more…)

Особливості гістоструктури шкіри корів української чорно-рябої молочної худоби різних ліній

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.2.034.(477.7):616.592:616-018

Автор
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України
В.А. Волков, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчено особливості гістологічної будови шкірного покриву корів української чорно-рябої породи різних її ліній в умовах центрально-південного регіону України, їх акліматизаційну здатність та зв’язок похідних епідермісу з показниками продуктивності тварин.

Ключові слова
порода, лінії, гістоструктура шкіри, епідерміс, потові і сальні залози, волосяні фолікули
(more…)