Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
332.2:631.1

Автор
Н.І. Климаш, кандидат економічних наук
С.Г. Бляшук, студентка
Національний університет харчових технологій

Анотація
У статті досліджено сучасні тенденції та стан аграрного сектора економіки України, розглянуто основні результати діяльності вітчизняних сільгоспвиробників. Установлено ресурсний потенціал аграрного сектора, визначено структуру продукції сільського господарства та сформовано напрямки підвищення результативності господарювання сільськогосподарських підприємств з метою задоволення потреб населення у якісних продовольчих товарах.

Ключові слова
аграрний сектор, державна політика, рослинництво, тваринництво, результати діяльності сільгоспвиробників

Стаття
Н.І. Климаш, С.Г. Бляшук. Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах

Список використаних джерел

 1. Данько Ю. І. Системність та комплексність як основа раціонального аграрного маркетингу мікро-, мезо- та макрорівнів / Ю. І. Данько // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. — 2008. — № 628. — С. 459—463.
 2. Жигадло В. С. Виробництво зернових та олійних культур в Україні: проблеми та перс пективи в умовах світової продовольчої кризи / В. С. Жигадло, О. В. Сікачіна ; За ред. В. І. Артюшина. — К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2008. — 44 с.
 3. Ковальова Г. В. Методика оцінки економічної ефективності і виробництва продукції тваринництва / Г. В. Ковальова // Вісник ЛНАУ: економіка АПК. — 2008. — № 15. — С. 196—203.
 4. Красноруцький О. О. Теоретичне значення категорії “розподіл продукції” для дослідження функціонування аграрного ринку / О. О. Красноруцький, В. М. Онєгіна, Ю. І. Данько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка і менеджмент”. — 2013. — Вип. 4 (55). — С. 3—9.
 5. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного сектора економіки України (здобутки, проблеми, вирішення) / В. Я. Месель-Веселяк // Вісник еко номічної науки України — 2010. — № 2 (18). — С. 205—211.
 6. Міщенко Д. А. Теоретичні засади формування механізму розвитку аграрного сектора економіки України / Д. А. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 7. — С. 134—136.
 7. Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здо бутки, проблеми і шляхи вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. — 2009. — № 12. — С. 3—13.
 8. Федоров М. М. Особливості формування ринку земель / М. М. Федоров // Економіка АПК . — 2007. — № 5. — С. 73—78.
 9. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіційний сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційний сайт. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua
 11. Міністерство аграрної політики і продовольства України [Електронний ресурс] : офіційний сайт. — Режим доступу : http://minagro.gov.ua
 12. Про охорону земель : [закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39.
 13. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3 — 4, ст. 27.

С.Г. Бляшук, Н.И. Климаш. Состояние и особенности развития аграрного сектора экономики в современных условиях.
В статье исследованы современные тенденции и состояние аграрного сектора экономики Украины, рассмотрены основные результаты деятельности отечественных сельхозпроизводителей. Установлен ресурсный потенциал аграрного сектора, определена структура продукции сельского хозяйства и сформированы направления повышения результативности хозяйствования сельскохозяйственных предприятий с целью удовлетворения потребностей населения в качественных продовольственных товарах.

S. Blyashuk, N. Klymash. Condition and features of the agricultural sector of economy in modern conditions.
The article investigates the current trends and the state of the agricultural sector of Ukraine. The basic performance of the local farmers are discussed. The resource potential of the agricultural sector is defined. The prospects of its future development and ways of improvment the efficiency of management of agricultural enterprises to meet the needs of the population in high-quality food products are identified.