Bozena Kaczmarska. Innovation risk in agricultural production

3(80), том 2, 2014
Unc001.895:330.131.7:338.431

Bożena Kaczmarska, Ph.D.
Kielce University of Technology, Poland

Constant implementation of new solutions is inevitable at the present stage of economic development. This also applies to agricultural production, where innovation may relate to products, cultivation technology and processing, ways of utilizing and marketing activities. The study emphasizes the need for risk management in the agricultural production process, as it is in industrial processes, and use of the LCA methodology for assessing the environmental impact.

Bozena Kaczmarska. Innovation risk in agricultural production.

References:

1. Adamczyk. W., Ekologia wyrobów.(Ecology of Products), PWE, Warszawa 2004.
2. Bartosik A., Gierulski W.: Dobre praktyki wynalazczości studenckiej. PolitechnikaŚwiętokrzyska Kielce 2013.
3. Burchart-Korol D., Ekoprojektowanie – holistyczne podejście do projektowania (Ecodesignholisticapproach to design). ProblemyEkologii (Ecological Issues), vol.14 no. 3, May-June 2010. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztecharticle-BAR8-0005-0016/c/httpwww_bg_utp_edu_plartpe1-32010burchart.pdf.
4. Cempel C., Teoria i inżynieria systemów.(Theory and Engineering of Systems), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Radom 2008.
5. Kaczmarska B., Gierulski W., Designing Innovative Products in Terms of LCA, Structure and Environment, Architecture, Civil Engineering, Environmental and Energy, No. 3/2014.
6. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA)(Ecologicalassessment of the life cycle of manufactureprocesses), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
7. Latzko W. J., Saunders D. M., Cztery dni z Demingiem – nowoczesna teoria zarządzania. WydawnictwoNaukowo-Techniczne Warszawa 1998.
8. Odum H., Environmental Accounying, Energy and Decision Making, John Wiley, New York 1996.
9. PN-EN 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura. (Polish standard: Environmental management-LCA-Priciples and Structure).
10. PN-EN 14044:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne.(Polish standard: LCA-Requirements and Guidelines)