Bioeconomy as a mechanism for achieving sustainable development goals

UDC 338.24

V. Butenko

In the article there are considered the definition of bio-economy as a mechanism for achieving objectives of sustainable development.
Sustainable development includes three systems: economic, environmental and social. Bioeconomy is a mechanism that ensures the interaction of these systems. Bioeconomy combines economic and social elements such as biotechnologies based production, employment growth, increasing incomes, rural development.
Bioeconomy provides the relationship between economic and environmental elements by using renewable resources, reducing environmental impact, providing recycling.
Bioeconomy combines social and environmental elements through the application of social and environmental responsibility, social partnership, the emergence of new ideology, opportunities of society to influence government and business for  providing of clean living conditions and production of goods and services.
There are considered the bioeconomy development can achieve sustainable development. Bioeconomy uses renewable resources and  waste to produce goods and services, so that the goals of sustainable development are achieved.
Bioeconomy maintains the potential of natural resources and ensure their sustainable using, creates the possibility of rural development, increasing employment, incomes and social capital. That corresponds to such objective of sustainable development as an effective management of assets.
Social partnership as a mechanism of bio-economy interests can agree on interests of main players, reduce social tension in society, form a new eco-directed system of values. That corresponds to such objective of sustainable development as the development of the social system of society.
The creation and development of agribioclusters gets new economic and social opportunities of territories, provides effective implementation of scientific achievements to the production. Bioeconomy can help saving the biodiversity and reproduction natural system.

Bioeconomy as a mechanism for achieving sustainable development goals.

References:
1. Ustojchivoe razvitie: teoriya, metodologiya, praktika: uchebnik / pod red. prof. L.G.Mel’nika.– Sumy: Universitetskaya kniga, 2009.– 1216 s. (in Rus.)
2. Sadovenko A. P Stalyj rozvytok suspiljstva: navch. posib. / A. P.Sadovenko, V. I. Sereda, L. C. Maslovsjka. – Akad. municyp. upr. – K., 2007. – 240 p. (in Ukr.)
3. Maslovsjka L.C. Aktualjni problemy teoriji i metodologhiji stalogho rozvytku ukrajiny: systemnyj pidkhid [Elektronnyj resurs]/ L.C. Maslovsjka// Ekonomicheskie innovatsii. – 2004. – №19. – P.101-108 – Rezhym dostupu: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3142/1/ EI_2004_19_101-108.pdf (in Rus.)
4. Osaulenko O. Gh. Stalyj socialjno-ekonomichnyj rozvytok: modeljuvannja ta upravlinnja / O. Gh. Osaulenko. – K., 2000. – 176 p. (in Ukr.)
5. Neveljev O. M. Stalyj rozvytok reghionu: strateghichni naprjamy ta mekhanizmy / O. M. Neveljev, B. M. Danylyshyn. – K., 2002. – 127 p. (in Ukr.)
6. Begun T. V. Ustojchivoe razvitie: opredelenie, koncepciya i faktory v kontekste monogorodov [Tekst] / T. V. Begun // Ekonomika, upravlenie, finansy: materialy II mezhdunar. nauch. konf. – Perm’: Merkurij, 2012. – P. 158-163. (in Rus.)
7. Shubravsjka O. Bioekonomika: analiz svitovogho rozvytku ta peredumovy dlja stanovlennja v aghrarnomu sektori ekonomiky Ukrajiny / O. Shubravsjka //Ekonomika Ukrajiny. – 2010. – № 10. – P. 63-73. (in Ukr.)
8. Bajdala V. V. Bioekonomika v Ukrajini: suchasnyj stan ta perspektyvy [Elektronnyj resurs] / V. V. Bajdala // Zbirnyk naukovykh pracj Tavrijsjkogho derzhavnogho aghrotekhnologhichnogho universytetu (ekonomichni nauky). – 2013. – № 1(3). – P. 22-28. (in Ukr.)
9. Bobylev S. Bioehkonomika i ”zelyonaya’’ ehkonomika / S. Bobylev, M. Palt, P. Kiryushkin, s. Mihajlova// // Bioeconomy and Sustainable Development of Agriculture: II International Scientific-Practical Conference., (11-12 October, 2013, Tbilisi) / Ivae Javakhishvili Tbilisi State University, 2013. – p. 63-65. (in Rus.)
10. Szabó G. D. Bioeconomy’s relevance in rural development / G. D Szabó[ – Corvinus University of Budapest, 2014. – 15 р. (in Eng.)
11. Makedon Gh. M. Bioekonomika jak osnova stalogho rozvytku Ukrajin. / Gh. M. Makedon, M. P. Talavyrja // Naukovyj visnyk Nacionaljnogho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrajiny. Ser.: Ekonomika, aghrarnyj menedzhment, biznes. – 2013. – № 181(6). – P. 159-166. (in Ukr.)
12. Romano D. The Bio-based Economy: a New Development Model / Donato Romano// Bio-based and Applied Economics. -2012. – №1(3). – Р. 231-233. (in Eng.)
13. Barannik V.O. Obgruntuvannja vyboru system indykatoriv stalogho rozvytku [Elektronnyj resurs] / V.O. Barannik// Rezhym dostupu: http://ndisrp.ucoz.ua/_ld/0/14_konference_BS_2.pdf. – Nazva z ekranu. (in Ukr.)
14. Biomass. Multi-Year Program Plan. Office of the Biomass Program Energy Efficiency and Renewable Energy U.S. Department of Energy. – 2009 /[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.sefs.washington.edu/classes.pse.487/Biomass%20Multi%20Year%20 Program%20Plan.pdf. (in Eng.)
15. Bajdala V.V., Butenko V.M. Zarubizhnyj dosvid klasteryzaciji ta mozhlyvosti jogho zastosuvannja v Ukrajini v umovakh rozvytku bioekonomiky / V.V. Bajdala, V.M. Butenko // Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija «Ekonomichni nauky». – 2014. – №6. Ch. 1.-Р. 152-158. (in Ukr.)
16. Carlson R.H. Biology is Technology. The Promise, Peril and New Business of Engineering Life /R.H.Carlson// Cambridge/Londоn: Harvard University Press. -2010. – 288 р. (in Eng.)
17. Development through sustainable enterprise. The Social and Economic Council. Repot. – 2011/ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: ttps://www.ser.nl/en/publications/publications/2011/2011_10.aspx. (in Eng.)
18. European Commission (EC). Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe [Elektronnyj resurs]. – COM, 2012. – Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/bioeconomycommunicationstrategy_b5_brochure_web.pdf. (in Eng.)

Issue 1(88). 2016