Krutyakova V., Pyliak N., Dyshliuk V., Nikipelova O. Efficiency of application of biofertilizers on the basis of sewage sludge of treatment facilities of Odessa

UDC 631.461:631.8

 

Krutyakova V.

Pyliak N.

Dyshliuk V.

Nikipelova O.

 

In recent years, due to the shortage of traditional organic fertilizers (cattle manure), due to the destruction of the livestock industry, the idea of using sewage sludge  and / or compost based on them in agriculture has become increasingly popular. In most cases, the fertilizing value of ERUs is not inferior to traditional organic fertilizers (or exceed it). Proper use of sewage sludges will increase soil fertility and crop yields, ensure environmental protection. The purpose of research – to determine the effectiveness of new biofertilizers based on sewage sludge treatment plants in Odesa in the technology of growing corn. Research methods: field, microbiological, statistical. The effectiveness of biofertilizers based on sewage sludge was studied in the field experiment on ordinary humus black soil, which is characterized by the following agrochemical parameters: humus content – 3.67 %; mobile forms of nitrogen – 14.2 mg/kg; phosphorus – 52.4 mg/kg; potassium – 601.2 mg/kg; pH (aq) – 7.4. The culture in the experiment: corn for grain (medium-ripe hybrid FAO 400). The experiment studied the effectiveness of direct action of experimental composts obtained using the biotechnological method (composting sewage sludges with fillers and bacterization of the composted mass to enhance the mobilization of phosphorus from hard-to-reach ERUs in readily available). Doses of application of native sewage sludges and composts based on them in the soil were equalized by their content of total nitrogen. Tillage – common (plowing to a depth of 20-25 cm, early spring harrowing). Maize was sown in the first decade of May at a stable  temperature (over 10 ºC). The scheme of placement of plants – 40-45 thousand pieces/hectare. According to the results of field research it is established that the use of new biofertilizers based on sewage sludge of biological treatment plants “Southern” and “Northern” of Odesa in corn cultivation technologies increases the quantitative characteristics of microorganisms of different ecological and trophic groups, which, in turn, helps to increase soil fertility and corn yield for grain.

 

Keywords: biological treatment plants, bioorganic fertilizers, efficiency, ecological and trophic groups of microorganisms, rhizosphere, soil fertility.

 

References:

 1. Dyshliuk, V.Ie. Ahroekolohichnyi stan i riven rodiuchosti temno-kashtanovoho gruntu v pisliadii okulturennia osadamy stichnykh vod miskykh ochysnykh sporud. Visnyk KhNAU. 2004. № 6. 326–333 [in Ukrainian].
 2. Turovskij, I.S. Obrabotka osadkov stochny`kh vod: [monografiya]. M.: Strojizdat, 1988. 256 s [in Russian].
 3. Nikovskaya, G.N., Kalinichenko, K.V. Biotechnology of utilization of municipal wastewater seadiments. Biotechnologia Acta. 2014. vol. 7. P. 21-32.
 4. Lucrezia Lamastra, Nicoleta Alina Susiu, Marco Tresian. Sewage sludge for sustainable agriculture: contaminants, contents and potential use as fertilizer. Chemical and Biological Technologies in Agroculture. 2018. № 5(1). P. 1-6.
 5. Gavrilyuk, V.A., Bortnіk, A.M., Avgustinovich, M.B. (2018) Efektivnіst’ vikoristannya osadu stіchnih vod yak dobriv na dernovo-pіdzolistih ґruntah [Efficiency of using sewage sludge as fertilizers on sod-podzolic soils]. Agroekologіchnij zhurnal – Agroecological journal, 1, 65-71 [in Ukrainian].
 6. Constantinescy, L. Fertilizing agrucultural fields with the sludge rezulted from sewage water treatment stations. Res. J. Agricult. 2008. 40(2). P. 41-44.
 7. Horodnii, M.M. Problemy vykorystannia osadiv stichnykh vod dlia vyrobnytstva dobryv. Visnyk ahrarnoi nauky. Veresen 2013. 45-50 [in Ukrainian].
 8. Syuta, Ya., Vasyak, G. Princzipy` estestvennogo ispol`zovaniya osadkov stochny`kh vod. Mezhdunar. s.-kh. zhurn. 1983. 2. 48-53 [in Russian].
 9. Khilchevskyi, V.K., Savytskyi, V.M., Chebotko, K.O. ta in. Vykorystannia osadiv stichnykh vod u silskomu hospodarstvi. K.: VHITs “Kyiv. un-t”, 1997. 103 p [in Ukrainian].
 10. Milieu Ltd, WRc, Risk and Policy Analyst Ltd (RPA). Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge on Land. Final Report, Part III: Project Interim Reports; 2010. DG ENV, G.4./ETU/2008/0076.
 11. Dishlyuk, V.Є., Pіlyak, N.V., Loban, L.L. (2018) Agroekologіchna harakteristika ta ocіnka pridatnostі osadіv stіchnih vod ochisnih sporud m Odesi na dobrivo. [Agroecological characteristic and assessment of suitability of sewage sludge from Odessa wastewater treatment plants for fertilizer] Sіl’s’kogospodars’ka mіkrobіologіya: Mіzhvіd. temat. nauk. zb. – Agricultural Microbiology,26, 55-62 [in Ukrainian].
 12. Alekseev, Yu.V., Rabinovich, G.B., Alliluva, T.N. Osadki stochny`kh vod v kachestve udobreniya. Khimiya v sel`skom khozyajstve. 1986. 12. 27-30 [in Ukrainian].
 13. Merzlaya, G.E., Galimova, V.A., Savel`ev, I.B. i dr. Ispol`zovanie OSV na udobrenie. Khimizacziya sel`skogo khozyajstva. 1991. 10. 36-40 [in Ukrainian].
 14. Sergienko, L.I., Semenov, B.S., Moiseenko, N.A. i dr. Agroe`kologicheskie osobennosti primeneniya osadkov stochny`kh vod v kachestve udobrenij. Agrarnaya nauka. 1993. 6. 29-30 [in Russian].
 15. Bul’o, V.S., Sorochins’kij, V.V. (2000) Vpliv gnoyu, sideratіv і solomi na gumusnij stan ґruntu і vіdtvorennya jogo rodyuchostі [The effect of manure, green manure and straw on the humus state of the soil and the reproduction of their fertility]. Peredgіrne ta gіrs’ke zemlerobstvo і tvarinnictvo: mіzhvіdomchij tematichnij zbіrnik – Foothill and mountain agriculture and stockbreeding: Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, 42, 14-18 [in Ukrainian].
 16. Zaryshniak, A. S., Tsvei, Ya. P., Ivanina, V. V. Optymizatsiia udobrennia ta rodiuchosti gruntu v sivozminakh. Kyiv : Ahrarna nauka, 2015. 208 s. [in Ukrainian].
 17. Ivanina, V. V. Biolohizatsiia udobrennia kultur u sivozminakh. Kyiv : TsP «Komprynt», 2016. 328 s. [in Ukrainian]
 18. Kachmar, O.I., Vavrynovych, O.V., Shcherba, M.M. Vplyv system udobrennia na produktyvnist korotkorotatsiinykh sivozmin v umovakh zakhidnoho rehionu Ukrainy. Zemlerobstvo. 2015. 38-46 [in Ukrainian].
 19. Evіlevіch, A. S., Evіlevіch, M. A. (1988) Utilіzacіya osadіv stіchnih vod [Sewage Sewage Disposal]. L.: Strojizdat Leningr. otd. [in Ukrainian].
 20. Pokrovskaya, S. F., Kasatikov, V. A. Ispol`zovanie osadka gorodskikh stochny`kh vod v sel`skom khozyajstve. M.: VNIITE`Iagroprom, 1987. 60 s. [in Russian]
 21. Lopushniak, V. I., Hrytsuliak, H. M. Vplyv osadu stichnykh vod na ahrokhimichni vlastyvosti dernovo-pidzolystykh gruntiv Prykarpattia. Teoretychni i praktychni aspekty rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva ta silskykh terytorii : mat. Mizhnar. nauk.-prakt. forumu (21-24 veresnia 2011 roku). Lviv, 2011. 69 –73 [in Ukrainian].
 22. Volkogon, V.V., Nadkrinichna, O.V., Tokmakova, L.M. et al. (2010). Eksperimental’na ґruntova mіkrobіologіya [Experimental Soil Microbiology] / ed. V.V. Volkogon. Chernіhіv: Іnstitut of agricultural microbiology [in Ukrainian].
 23. Tepper, E.Z., SHil’nikova, V., Pereverzeva, G.I. (1979) Praktikum po mikrobiologii [Microbiology Workshop]. M.: Kolos.
 24. Andreyuk, K.І., Іutins’ka, G.O., Antipchuk, A.V. at al. (2001) Funkcіonuvannya mіkrobnih cenozіv hruntu v umovah antropogennogo navantazhennya [The functioning of microbial cenoses of the soil under anthropogenic load]. K.: Oberegi [in Ukrainian].