V. Karpenko, S. Pavlyshyn. Activity of antioxidant enzymes in plants of amelcorn under the influence of prima forte 195 herbicide and wuxal BIO Vita plant growth regulator

UDC 577.152.1:[633.112:632.954:631.811.98]

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-10

V. Karpenko
S. Pavlyshyn

The article presents the findings of the research into the influence of different rates of herbicide Prima Forte 195 and its mixtures with plant growth regulator  Wuxal BIO Vita on the activity of main anti-oxidant enzymes (catalase, peroxidase, polyphenol oxidase) in the plants of a common amelcorn.

It has been found that under the influence of Prima Forte 195 at the rates of  0.5; 0.6 and 0.7 l/hа applied separately as well as in the mixtures with Wuxal BIO Vita 1.0 l/ha the activity of the enzymes under study increased considerably in a common amelcorn. This indicates that xenobiotic directly affects the state of antioxidant systems, that become active in response to reactive oxygen species, formed as a result of the intensification of metabolic processes in plants.

Field experiments were repeated three times over the period from 2017 to 2018 under conditions of field crop rotation of the Department of Microbiology, Biochemistry and Physiology of  Plants at Uman National University of Horticulture according to the scheme: without the application of preparations (control I); manual weeding during vegetation (control II); Prima Forte 195 at the rates of  0.5; 0.6 and 0.7 l/hа applied separately and in combination with Wuxal BIO Vita 1.0 l/ha at the background of pre-sowing treatment of seed with Wuxal BIO Vita 1.0 l/t and without background.

The application of preparations was carried out at tillering stage with the consumption of the solution 200 l/ha. The analysis of enzymes activity was performed in the laboratory in selected plant samples of field experiment at the stage of leaf-tube formation. The activity of catalase (CF. 1.11.1.6),  peroxidase (CF. 1.11.1.7), polyphenol oxidase (CF. 1.14.18.1) was identified according to the methods, described by Pochynok (1976).

It has been proved that the application of  herbicide Prima Forte 195 at the rates of 0.5 – 0.7  l/ha and Wuxal BIO Vita  at the rate 1.0 l/ha in tank mixtures at the background of pre-sowing treatment  with the same plant growth regulator the seed at the rate of 1.0 l/t causes the increase in the activity of the enzymes belonging to oxidoreductase class – catalase (56,7 – 67,6 %), peroxidase (56,4 – 74,4 %), polyphenol oxidase (28,3 – 44,0 %). This may indicate the increase in the level of detoxification processes in plant organism, that was instigated by the influence of herbicide and aimed at the liquidation of metabolites harmful for plants.

Key words: antioxidant enzymes, catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, herbicide, plant growth regulator, amelcorn

References:

 1. Maksimov I. V., Cherepanova E. A. Pro-antioksidantnaya sistema i ustoychivost’ rasteniy k patogenam // Uspekhi sovremennoy biologii. 2006. T. 126. № 3. S. 250–261.
 2. Gar’kova A.N. Obrabotka gerbitsidom granstar vyzyvaet okislitel’nyy stress v list’yakh zlakov / A.N. Gar’kova, M.M. Rusyaeva, O.V. Nushtaeva, Yu.N. Aroslankina, A.S. Lukatkin // Fiziologiya rasteniy. – 2011. – T. 58, №6. – S. 930-943.
 3. Karpenko V. P. Aktyvnist’ okremyh fermentiv klasu oksydoreduktaz u roslynah jachmenju jarogo za dii’ bakovyh sumishej gerbicydiv i reguljatora rostu roslyn / V. P. Karpenko // Zb. naukovyh prac’ Umans’kogo NUS. – 2010. – Vyp. 74. – S. 64–71.
 4. Biologichni osnovy integrovanoi’ dii’ gerbicydiv i reguljatoriv rostu roslyn / V.P. Karpenko, Z.M. Grycajenko, R.M. Prytuljak ta in. – Uman’: «Sochins’kyj», 2012. – 357 s.
 5. Apel K., Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction // Annu. Rev. Plant Biol. 2004. V. 55. P. 373-399.
 6. Halliwell B. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life // Plant Physiol. 2006. V. 141. P. 312-322.
 7. Hassan N.M., Alla M.M.N. Oxidative stress in herbicide-treated broad bean and maize plants // Acta Physiol. Plant. 2005. V. 27. P. 429-438.
 8. Manoranjan K. Catalase, peroxidase, and polyphenoloxidase activities during rice leaf senescence / K. Manoranjan, M. Dinabandhu. // Plant Physiol.. – 1976. – V.57. – P. 315–319.
 9. Bartosz G. Oxidative stress in plants / G. Bartosz // Acta Physiologiae Plantarum. – 1997. – V.19. – P. 47–64.
 10. Demidchik V. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology / V. Demidchik. // Environmental and Experimental Botany. – 2015. – V.109. – P. 212–228.
 11. Chakraborty U. Oxidative stress in five wheat varieties (Triticum aestivum) exposed to water stress and study of their antioxidant enzyme defense system, water stress responsive metabolites and H2O2 accumulation/ U. Chakraborty, B. Pradhan. // Brazilian Journal of Plant Physiology. – 2012. – №24. – С. 117–130.
 12. Spiridonov Yu. Ya., Zhemchuzhin S. G. Sovremennye problemy izucheniya gerbitsidov (2006–2008 g.) // Agrokhimiya. 2010. № 7. S. 73-91.
 13. Pronina N. B. Fiziologo-biokhimicheskie osobennosti otvetnykh reaktsiy rasteniy na deystvie gerbitsidov / N.B.Pronina // Primenenie pestitsidov i ikh vozdeystvie na sel’skokhozyaystvennye kul’tury i sornye rasteniya pri intensivnoy khimizatsii sel’skogo khozyaystva. – M., 1986. – S. 49 – 59.
 14. Dykhatel’nye fermenty / [Pod red. V. A. Engel’gardta]. – M. : Izd-vo inostrannoy literatury. – 1952. – S. 235–266.
 15. PRIMA FORTE 195, s. e.- Gerbicydy I Syngenta Ukrai’na [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/gerbicidi/prima-forte-195-s-e.
 16. Wuxal BIO Vita – Unifer [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://unifer.de/ua/zhivlennya-roslin/wuxal/wuxal-bio-vita.
 17. Pochinok H. N. Metody biohimicheskogo analiza rastenij / Pochinok H. N. – K. : Naukova dumka, 1976. – S. 165 – 178.
 18. Dospehov B. A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul’tatov issledovanij) / B. A. Dospehov. — 5-e izd., dop. i pererab. — M.: Agropromizdat, 1985. — 351 s.: il.
 19. Karpenko V. P. Fiziologichni zminy v roslynah jachmenju jarogo za dii’ biologichno aktyvnyh rechovyn / V. P. Karpenko, R. M. Prytuljak. // Visnyk Umans’kogo nacional’nogo universytetu sadivnyctva. – 2014. – №1. – S. 60–65.
 20. Karpenko V. P. Aktyvnist’ okremyh antyoksydantnyh fermentiv klasu oksydoreduktaz za dii’ gerbicydu Kalibr 75 i reguljatora rostu roslyn Biolan / V. P. Karpenko, R. M. Prytuljak, A. O. Chernega. // Zbirnyk naukovyh prac’ Umans’kogo NUS. – 2013. – №83. – S. 19–25.
 21. Karpenko V. P. Biologichne obg’runtuvannja integrovanogo zastosuvannja gerbicydiv i ristreguljatoriv na jachmeni jaromu : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja dokt. s.-g. nauk : spec. 03.00.12 “Fiziologija roslyn” / Karpenko V. P. – Uman’, 2011. – 44 s.