N. Potryvaieva, O. Lugova, N. Janovsjka, Ju. Klochan. International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy

UDC 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-2

N. Potryvaieva, Doctor of Economics Sciences, Professor
ORCID ID: 0000-0002-9781-6529
O. Luhova, Candidate of Economic Sciences
ORCID ID: 0000-0003-4432-0295
N. Janovsjka, Higher Education Learners
Ju. Klochan, Higher Education Learners
Mykolayiv National Agrarian University

The article reveals the role of international standards of financial reporting in the process of globalization of the world economy. The analysis of the preconditions and stages of the transition to the international standards of financial reporting is presented. The results of application of international accounting standards are described, their advantages are formulated. The problems of introduction of international standards of financial reporting in the national accounting system of Ukraine are determined.

Key words: globalization of the economy, accounting, international financial reporting standards, statements’ users.

References:

 1. Teperishnja finansova kryza zaghrozhuje rozvalom mizhnarodnoji bukhghaltersjkoji movy i pravyl // Ekonomichna pravda [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.epravda.com.ua/press/2009/02/13/181600/
 2. Kuzina R. V. Korporatyvnyj oblik i zvitnistj v Ukrajini: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku: Monoghrafija / R. V. Kuzina. – Kherson: Ghrinj D. S., 2015. – 416 s.
 3. Nykolaeva O. E. Mezhdunarodnye standarty fynansovoj otchetnosty: uchebnoe posobye / O. E. Nykolaeva, T. V. Shyshkova. – Moskva: Lybrokom, 2011. – 240 s.
 4. Gholov S.F. Bukhghaltersjkyj oblik v Ukrajini: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku: monoghrafija / S.F. Gholov. – K.: MIM; Centr uchbovoji literatury, 2007. – 522 s.
 5. Normatyvno-metodychne zabezpechennja bukhghaltersjkogho obliku v umovakh zastosuvannja mizhnarodnykh standartiv finansovoji zvitnosti / za red. L.Gh. Lovinsjkoji. – Kyjiv: DNNU «Akad. fin.upravlinnja, 2013. – 294 s/
 6. Zhuk V.N. Osnovy ynstytucyonaljnoj teoryy bukhghalterskogho ucheta: [monoghrafyja] / V.N. Zhuk. – K.: Aghrarnaja nauka, 2013. – 408 s.
 7. Peftyev V. Razvyvajushhyjsja myr: ghlobalyzacyja yly reghyonalyzacyja? / V. Peftyev, V. Chernovskaja // Myrovaja ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyja. – 2000. – # 7. – S. 39 – 44.
 8. Surzhykov M. A. Metodologhycheskye osnovy ghlobalyzacyy myrovoj ekonomyky / M. A. Surzhykov // Myrovaja ekonomyka y mezhdunarodnye ekonomycheskye otnoshenyja. – 2012. – # 2. – S. 343-347.
 9. Eleckyj N. D. Perekhod k ghlobaljno-ynformacyonnomu sposobu proyzvodstva y modyfykacyja obshhej ekonomycheskoj teoryy / N. D. Eleckyj // Myrovaja ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyja. – 2008. – # 2. – S. 22-29.
 10. Fejghyn Gh. F. Razvytye nacyonaljnykh ekonomyk v uslovyjakh ghlobalyzacyy: ystoryko-ekonomycheskyj aspekt // Yzvestyja Sankt-Peterburghskogho unyversyteta ekonomyky y fynansov. – 2009. – # 2. – S. 14-24.
 11. Pryncypy bukhghalterskogho ucheta / B Nydlz, X. Anderson, D. Kolduell: Per. s anghl./ Pod red. Ja. V, Sokolova. – 2-e yzd., stereotyp. – M.: Fynansy y statystyka. 2004. 496 s.
 12. Stefanovych L. Y. Ghlobalyzacyja y nacyonaljnaja systema bukhghalterskogho ucheta / L. Y. Stefanovych // Bank. vestn. — 2009. — # 25. — S. 17—22.
 13. Polenova S. N. Ghlobalyzacyja myrovoj ekonomyky y tendencyy bukhghalterskogho ucheta / S. N. Polenova // Mezhdunarodnyj bukhghalterskyj uchet. – 2008. – # 8. – S. 7—17.
 14. Pankov V. V. Ynstytucyonaljnyj podkhod y teoryja ucheta / V. V. Pankov // Bukhghalterskyj uchet. – 2008. – # 1. – S. 51—55.
 15. Kak razvyvalysj standarty MSFO: nemnogho ystoryy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://finacademy.net/materials/article/prichinu-pojavlenija-msfo.
 16. Proghrama reformuvannja systemy bukhghaltersjkogho obliku iz zastosuvannjam mizhnarodnykh standartiv, zatverdzhena postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 28.10.1998 r. #1706. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-p.
 17. Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajini : Zakon Ukrajiny vid 16.07.1999 r., # 996-KhIV [Elektronnyj resurs] // Vidomosti Verkhovnoji rady Ukrajiny. – Rezhym dostupu : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=996-14.
 18. Strateghija zastosuvannja Mizhnarodnykh standartiv finansovoji zvitnosti v Ukrajini, ukhvalena rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 24.10.2007 r. # 911-r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-r.
 19. Sopko V. Ghlobalizacijni procesy ta jikh vplyv na bukhghaltersjkyj oblik / V. Sopko // Bukhghaltersjkyj oblik i audyt. – 2006. – # 5. – S. 4–10.
 20. Rozvytok bukhghaltersjkogho obliku v umovakh ghlobalizaciji ta informatyzaciji suspiljstva : monoghrafija / O.V. Paljchuk, V.M. Savchenko, I.V. Ruzmajkina ta in; za red. Gh.M. Davydova. – Kropyvnycjkyj : PP «Ekskljuzyv-System», 2017. -248 s.