Siabruk O., Naydenova O., Get’man Ya. Influence of biological products on СО₂ emission and microflora of the root zone of corn

UDC 631.433.5:631.51.01: 631.427

 

Siabruk O., Naydenova O., Get’man Ya.

 

The article presents the results of observations of carbon dioxide emissions and other indicators of soil biological activity in order to determine the effectiveness of the introduction of elements of biologization of agriculture. It was found that the use of a set of agricultural measures (tillage destructor tillage, pre-sowing treatment of seeds with biological product and double foliar treatment with humic preparation) increased СО₂ emissions and increased the number of microflora in the root zone of corn compared to control. There was a significant increase in the yield of corn grain due to the use of a complex of biological products (up to 16%, depending on the option).

 Key words: carbon dioxide emission, biologization of agriculture, agricultural activities, soil microflora, corn.

References:

 1. Berdnikov, A. (1992). Zelenoye udobreniye — biologizatsiya zemledeliya [Green fertilizer – biologization of agriculture]. Chernigov: Urozhay [in Russian].
 2. Kysil’, V. (2005). Ahrokhimichni aspekty ekolohizatsiyi zemle vyrobnytstva. [Agrochemical aspects of greening of land production]. Kharkiv [in Ukrainian].
 3. Rusakova, I. (2016). Vliyaniye mikrobnykh preparatov i mineral’nogo azota na razlozheniye solomy [Influence of microbial preparations and mineral nitrogen on straw decomposition] Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy – International Journal of Applied and Basic Research, No. 3 (1), 107-111 [in Russian].
 4. Skinner, C. (2014). Greenhouse gas fluxes from agricultural soils under organic and non-organic management – a global meta-analysis. Science of the Total Environment, 553-563.
 5. Siabruk, O., & Tsyhichko, A. (2016). Vplyv tradytsiynoyi ta orhanichnoyi systemy zemlerobstva na dynamiku emisiyi vuhlekysloho hazu ta fermentatyvnu aktyvnist’ chornozemu opidzolenoho [The influence of traditional and organic farming system on the dynamics of carbon dioxide emissions and enzymatic activity of podzolic chernozem]. Ahrokhimiya i gruntoznavstvo – Agrochemistry and Soil Science, № 85, 82-87 [in Ukrainian].
 6. Bezler, N., & Cherepukhina, I. (2013). Zapashka solomy yachmenya i produktivnost’ kul’tur v zernopropashnom sevooborote [Plowing of barley straw and crop productivity in grain-row crop rotation]. Zemledeliye – Agriculture, № 4, 11-13 [in Russian].
 7. Bogatyreva, Ye. (2013). Ispol’zovaniye solomorazlagayushchikh biopreparatov v zone neustoychivogo uvlazhneniya Stavropol’skogo kraya [The use of straw-decomposing biological products in the zone of unstable moisture in the Stavropol Territory]. Zemledeliye – Agriculture, № 8, 14-16 [in Russian].
 8. Rusakova, I., & Vorob’yev, N. (2011). Ispol’zovaniye biopreparata Barkon dlya inokulirovaniya solomy, primenyayemoy v kachestve udobreniya [Use of biological product Barkon for inoculating straw used as fertilizer]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK – Achievements of science and technology of the agro-industrial complex, № 8, 25-28 [in Russian].
 9. Li, P., Zhang, D.D., Wang, X.J., & Cui, Z.J. (2012). Survival and performance of two cellulose- degrading microbial systems inoculated into wheat straw-amended soil. J. Microbiol. Biotechnol, Vol. 22, 126-132.
 10. Sergeyev, G., Kaverovich, V., & Kostenko, T. (2006). Vliyaniye preparata Baykal EM1 na skorost’ razlozheniya solomy [Effect of Baikal EM1 on the decomposition rate of straw]. Zemledeliye – Agriculture, № 4, 14-15 [in Russian].
 11. Omar, de Kok-Mercado (2015). Microbial decomposition of corn residue in two Iowa Mollisols. Graduate Theses and Dissertations. URL: http://lib.dr.iastate.edu/etd/14770.
 12. Biryukov, Ye. (2008). Vozmozhnost’ primeneniya biopreparata Trikhodermin v kachestve mikrobiologicheskogo udobreniya v usloviyakh Tambovskoy oblasti [Possibility of using the biological product Trichodermin as a microbiological fertilizer in the conditions of the Tambov region]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki – Questions of modern science and practice. № 1 (11), T. 1, 84-92 [in Russian].
 13. Magan, N., Hand, P., Kirkwood, I.A., & Lynch, J. (1989). Establishment of microbial inocula on decomposing wheat straw in soil of different water contents. Soil Biology and Biochemistry, Vol. 21, I. 1, 15-22.
 14. Schenck zu Schweinsberg-Mickan, M., & Müller, T. (2009). Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic matter decomposition, and plant growth. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Vol. 172, I. 5, 704-712.
 15. Mayer, J., & Scheid, S. (2010). How effective are ‘Effective microorganisms (R) (EM)? Results from a field study in temperate climate. Applied Soil Ecology, V. 46(2), 230-239.
 16. Yakist’ gruntu. Metody vyznachannya orhanichnoyi rechovyny [Soil quality. Methods for determination of organic matter]: DSTU 4289:2004. [Valid from 2005–07–01]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2005. 14 [in Ukrainian].
 17. Yakist’ gruntu. Vyznachennya zahal’noho azotu v modyfikatsiyi NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsk» [Soil quality. Determination of total nitrogen in the modification NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsk»] : DSTU 4726:2007. [Valid from 2008–01–01]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2008. 14 [in Ukrainian].
 18. Grunty. Vyznachannya rukhomykh spoluk fosforu i kaliyu za modyfikovanym metodom Chyrykova [Soils. Determination of mobile compounds of phosphorus and potassium by the modified Chirikov method] : DSTU 4115-2002. [Valid from 2003-01-01]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2004. 10 [in Ukrainian].
 19. Siabruk, O., & Chechuy O. (2016). Metody vymiryuvan’ intensyvnosti emisiyi CO2 u systemi grunt-roslyna [Methods of measuring the intensity of CO2 emissions in the soil-plant system]. M. Miroshnychenka (Ed.). Kharkiv: NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsk» [in Ukrainian].
 20. Zvyagintsev, D., Aseyeva, I., Bab’yeva, I., & Mirchink, T. (1980). Metody pochvennoy mikrobiologii i biokhimii [Methods of soil microbiology and biochemistry]. D. Zvyagintsev (Red.). M.: Publishing house of Moscow University [in Russian].
 21. Tepper, Ye., Shil’nikova, V., & Pereverzeva, G. (1972). Praktikum po mikrobiologii [Workshop on Microbiology]. M.: Kolos [in Russian].
 22. Segi, Y. (1983). Metody pochvennoy mikrobiologii [Soil microbiology methods]. S. Muromtsev (Ed.), I. Kurennoy (Transl. from Hung.). M.: Kolos [in Russian].
 23. Yakist’ gruntu. Vyznachennya chysel’nosti mikroorhanizmiv u grunti metodom vysivannya na tverde (aharyzovane) zhyvyl’ne seredovyshche [Soil quality. Determination of the number of microorganisms in the soil by sowing on a solid (agar) nutrient medium]: DSTU 7847:2015 [Valid from 01.07. 2016], 2016. [in Ukrainian].
 24. Blanco-Canqui, H., & Lal, R. (2009). Crop Residue Removal Impacts on Soil Productivity and Environmental Quality. Critical Reviews in Plant Sciences, Vol. 28, I. 3. Special Issue: Carbon Sequestration, 139-163.
 25. Jensen, E. S., & Ambus, P. (2000). Prospects for manipulating crop residues to control nitrogen mineralisation-immobilisation in soil. K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr, Vol. 139, 25-42.
 26. Siabruk, O. (2015). Vplyv pryrodnykh ta antropohennykh chynnykiv na dynamiku emisiyi CO2 z chornozemiv v umovakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [Influence of natural and anthropogenic factors on the dynamics of CO2 emissions from chernozems in the conditions of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].