Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.155(477)

Автор
Т.В. Калашнікова, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Анотація
Обґрунтовано методичні засади оцінки впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств. Здійснено оцінку впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств Харківської області в окремих галузях та в цілому по сільськогосподарському виробництву.

Ключові слова
державна підтримка, сільськогосподарське підприємство, економічна стійкість, чиста продукція

Стаття
Т.В. Калашнікова. Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств

Список використаних джерел

  1. Стратегія розвитку аграрного сектора економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р#n7
  2. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК : монографія / [М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та ін.] ; за ред. М. Я. Дем’яненка. — К. : ННЦ ІАЕ, 2011. — 372 с.
  3. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Б. Й. Пасхавер, О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван та ін.] ; за ред. акад. УААН Б. Й. Пасхавера ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2009. — 432 с.
  4. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / О. М. Бородіна, С. В. Киризюк, О. Л. Попова та ін. ; За ред. О. М. Бородіної ; Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. — К., 2008. — 264 с.
  5. Онегіна В. М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників : монографія / В. М. Онегіна — К. : ННЦ ІАЕ, 2007. — 590 с.
  6. Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А. Д. Діброва — К. : Формат, 2008. — 488 с.

Т.В. Калашникова. Влияние государственной поддержки на экономическую устойчивость сельскохозяйственных предприятий.
Обоснованы методические подходы к оценке влияния государственной поддержки на экономическую устойчивость сельскохозяйственных предприятий. Осуществлена оценка влияния государственной поддержки на экономическую устойчивость сельскохозяйственных предприятий Харьковской области в отдельных отраслях и в целом по сельскохозяйственному производству.

T. Kalashnikova. The impact of public support on the economic sustainability of agricultural enterprises.
The methodological approaches to assessing the impact of public support on the economic sustainability of agricultural enterprises are grounded. The estimation of the impact of public support on the economic stability of the agricultural enterprises of Kharkov region in individual sectors and in total agricultural production are realized.