Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.24

Автор
В.І. Криленко, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Анотація
Стаття присвячена дослідженню питань теоретичного та прикладного характеру щодо оцінки сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України. Здійснено аналіз окремих ризиків сільськогосподарської складової аграрного сектора економіки України в контексті їх впливу на економічну безпеку держави.

Ключові слова
аграрний сектор, економічна безпека, ризики та загрози, сфера рослинництва, коефіцієнт варіації

Стаття
В.І. Криленко. Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України

Список використаних джерел

 1. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / Микола Єрмошенко. — К. : Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2001. — 309 с.
 2. Жаліло Я. А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві / Я. А. Жаліло // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К. : Київський ун-т ; Ін-т міжнар. Відносин, 2001. — Вип. 26. — С. 24—27.
 3. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : монографія / Г. А. Пастернак-Таранушенко. — К. : Київський економічний інститут менеджменту, 2003. — 320 с.
 4. Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) за 2013 рік. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
 5. Статистичний щорічник України за 2012 рік. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
 6. Сільське господарство України за 2012 рік. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
 7. Щодо шляхів підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1129/
 8. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : монографія / В. М. Заяць — К. : ННЦ ІАЕ, 2011. — 166 с.
 9. Осипчук С. О. Сучасний стан сільськогосподарських угідь України та заходи його поліпшення [Електронний ресурс] / С. О. Осипчук, Й. М. Дорош — Режим доступу : 77.121.11.22/ecolib/6/33.doc
 10. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. — К. : НІСД, 2011. — 39 с.
 11. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. — 2011. — № 7. — С. 57.
 12. Паленичак О. В. Раціональне землекористування в умовах збалансованого розвитку агропромислового виробництва / О. В. Паленичак // Економіка АПК. — 2012. — № 2. — С. 32.
 13. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доповідь / [О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін .] ; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2012. — 56 с.

В.И. Крыленко. Оценка сельскохозяйственной составляющей аграрного сектора в обеспечении экономической безопасности Украины.
Статья посвящена исследованию вопросов теоретического и прикладного характера относительно оценки сельскохозяйственной составляющей аграрного сектора в обеспечении экономической безопасности Украины. Осуществлен анализ отдельных рисков сельскохозяйственной составляющей аграрного сектора экономики Украины в контексте их влияния на экономическую безопасность государства.

V.I. Krylenko. Assessment of the agricultural component of agrarian sector in securing econimic safety of Ukraine.
The article deals with problems of theoretical and applied content as to assessment of the agricultural component of agrarian sector in securing economic safety of Ukraine. The analysis of several risks of the agricultural component of agrarian sector of Ukrainian economy in the context of their influence on economic safety of the state was carried out.