Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.51

Автор
А. М. Фоменко, доцент
Д. Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
Розглянуто конструкцію стенда для фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК. Обґрунтовано використання фізичного моделювання для дослідження нелінійних систем керування електроприводами. Доведено доцільність використання стенду фізичного моделювання нелінійних процесів у підготовці фахівців з налагодження верстатів з ЧПК.

Ключові слова
фізичне моделювання, система керування, електропривод, верстат з ЧПК.

Стаття
Д.Л. Кошкін. Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки.

Список використаних джерел

 1. Белов М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных меха-
  низмов и технологических комплексов / М. П. Белов — М. : Академия, 2007. — 576 с.
 2. Попович М. Г. Електромеханічні системи автоматичного керування та електропри-
  води / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков — К. : Либідь, 2005. – 680 с.
 3. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук —
  К. : Либідь, 2007. — 656 с.
 4. Вплив закону регулювання на діапазон керування / Д. Ю. Шарейко, I. Ю. Гріднєв //
  Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2012. — №4 (68), Т. 1. — С. 245 253.
 5. Пат. 65775 Україна, МПК G05B 23/02 (2006.01) Стенд фізичного моделювання не-
  лінійних процесів / Шарейко Д. Ю., Фоменко А. М., Степанов С. А., Гріднєв І. Ю., Серба
  А. І., заявник та патентовласник Національний університет кораблебудування ім. адмі-
  рала Макарова. — № 201107799, заявл. 21.06.2011 ; опубл. 12.12.2011, бюл. № 23 .
 6. Программируемые контролеры Tecomat Foxtrot [Електронний ресурс]. — Режим до-
  ступу : http://www.tecomat.com/.
 7. Приводная техника в Украине Lenze [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
  http://www.lenze.org.ua/.
 8. Reliance SCADA/HMI system [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
  reliance-scada.com/.

А. Н. Фоменко, Д. Ю. Шарейко, И. С. Билюк. Стенд физического моделирования рабочих процессов в электроприводах станков с ЧПУ.
Рассмотрена конструкция стенда для физического моделирования рабочих процессов в электроприводах станков с ЧПУ. Обосновано использование физического моделирования для исследования нелинейных систем управле
ния электроприводами. Доказана целесообразность использования стенда физического моделирования нелинейных процессов при подготовке специалистов по наладке станков с ЧПУ.

A. Fomenko, D. Shareiko, I. Bilyuk. The bench for physical modeling of the work processes in the electric drives of the machining workstations with numerical program control.
The article considers the construction of the test bench for physical modeling of the work processes in the electric drives of the machining workstations with numerical program control. The use of physical modeling is justified for the research of the nonlinear control systems of the electric drives. The expediency of using the test bench of physical modelling of the nonlinear processes is proved when training the specialists in setting the machining workstations with numerical program control.