Hematological features of storage sturgeon (АCIPENSERIFORMES) young summer fingerlings

UDC 597.423:616.15

E. Alkhimov ,
V. Shevchenko ,
S. Pentylyuk

This article highlights the analysis of storage sturgeon fish young summer fingerling hematology which was grown in the conditions of Dnieper experimental sturgeon fishgrowing plant.
The relevance of the chosen topic. The studies determined that the rates of hemoglobin young summer fingerlings Sturgeon and paddlefish was in the range of 67.21 to 75.16 g / dm3, the number of red blood cells was in the range of 0.68 to 0.72 million / mcl, leukocytes – from 71.28 to 75.67 thousand. / mcl respectively. Analyzing the performance of leukocyte blood counts young summer fingerlings acipenseriformes must say that the number of lymphocytes in fish was almost on the same level: in sterlet – 68.94%, the paddlefish – 70.22%
It should be noted that the level of triglycerides was significantly higher in young summer fingerlings Sturgeon, amounting to 1142.7 mg / dm3 vs. 340.48 mg / dm3 in paddlefish. Cholesterol indicators were higher in young summer fingerlings paddlefish, being at the level of 288.9 mg / dm3, while they amounted Sturgeon to 170.59 mg / dm3. The high amount of triglycerides in the blood young summer fingerlings Sturgeon suggests intensive growth of young people. In the period of intensive growth of young people increased hydrolysis of triglycerides in the liver which is the main source of energy in the availability of growth of aquatic organisms. There is intense metabolism generic feature of sturgeon fish species.
When evaluating a whole blood parameters young summer fingerlings acipenseriformes fish, it should be noted that the studied parameters were within acceptable values, indicating a lack in fish inflammation and disease state, in turn, indicates satisfactory physiological state of repair young summer fingerlings sterlet and paddlefish.
The resulting research hematological indices on the background of satisfactory fishery characteristics of the process can be used in breeding practice as standards for assessing health acipenseriformes fish when grown in ponds of various sizes in the specific conditions of southern Ukraine. In theoretical terms, these figures are borne part of the overall picture of Hematology, important biological and fisheries in terms of how such a systematic acipenseriformes. Further research should be focused on obtaining similar data in other conditions of cultivation and other age groups.

Key words: storage group, young summer fingerlings, sturgeon, paddlefish, sterlet, hematology, blood.

Hematological features of storage sturgeon (АCIPENSERIFORMES) young summer fingerlings.

Список використаних джерел:
1. Holovyna N. A. Hematolohýa prudovыch ryb / N. A. Holovyna, Y.D.Trombycký. — Kyšynev: Štyynca, 1989. — 158 s.
2. Žyteneva L. D. Osnovy ychtyohematolohyy (v sravnyteĺnom aspekte) / L. D. Žyteneva, Э.V. Makarov, O.A. Rudnyckaja. — Rostov-na-Dnou, 2004. – 312s.
3. Grozesku Yu.N., Bakhareva A.A. Ispol’zovanie gematologicheskikh pokazateley dlya otbora rybovodno-produktivnykh samok i samtsіv osetrovikh ryb // Vestnik AGTU, 2008, № 3(44), S. 18-21
4. Bekina E. N., Nefedova I. V. Fiziologo-biokhimicheskie pokazateli sibirskogo osetra obskoy popu- lyatsii v usloviyakh zimnego soderzhaniya // Teplovodnaya akvakul’tura i biologicheskaya produktivnost’ vodoemov aridnogo klimata, Astrakhan’, 16–18 aprelya 2007 g.: Materialy i dokl. Mezhdunar. simpoz. – Astrakhan’: Izd-vo AGTU, 2007. – S. 431–432.
5. Volichenko Yu.M., Pentyliuk S.I., Sherman I.M. Hematolohichni pokaznyky krovi tsoholitok koropovykh ryb (CYPRINIDAE), vyroshchenykh za pasovyshchnoiu tekhnolohiieiu v umovakh pivdnia Ukrainy // Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2015, # 4(34), S.90-99.
6. Fiziolohija ryb: Praktykum : navč. posib. / [Dechtiariov P. A., Šerman I. M., Pylypenko Ju. V. ta in.] — K. : Vyšča škola, 2001. — 128 s.
7. Yvanova N. T. Atlas kletok krovy ryb / Yvanova N. T. — M. : Lehkaja y pyščevaja promyšlennosť, 1999. — 50 s.
8. Dechtiariov P. A. Fiziolohija ryb : pidručnyk / Dechtiariov P. A., Jevtušenko M. Ju., Šerman I. M. — K. : Ahrarna osvita, 2008. — 342 s.
9. Metodyčeskye ukazanýa po provedenýu hematolohyčeskoho obsledovanýa rыb / Mynseĺchozprod Rossyy. — M., 1999. — 16 s.
10. Yvanova N. T. Systema krovy / Yvanova N. T. — Rostov n/D., 1995. — 155 s.
11. Žyteneva L. D. Atlas normaĺnыch y patolohyčesky yzmenennыch kletok krovy rыb / Žyteneva L. D., Poltavceva T. H., Rudnyckaja O. A. — Rostov n/D. : Kn. yzd-vo,1989. — 112 s.
12. Žyteneva L. D. Эkoloho-hematolohyčeskye charakterystyky nekotorыch vydov rыb : spravočnyk / Žyteneva L. D., Rudnyckaja O. A., Kaliužnaja T. N. — Rostov n/D. : Molot, 1997. — 152 s.
13. Yvanova N. T. Materyalы k morfolohyy krovy rыb / Yvanova N. T. — Rostov n/D., 1970. — 138 s.
14. OST 15.372 – 87. Okhrana prirody. Gidrosfera. Voda dlya rybovodnykh khozyaystv. Obshchie trebovaniya i normy. — M., 1988. — 18 s.

Issue 4 (92), 2016