Biotechnology of aromatic plants clonal micropropagation of Lamiaceae Lindl. family in conditions in vitro

UDC 633.81:578.085.2

T. Manushkina

Developed the biotechnology techniques of aromatic plants clonal micropropagation of the family Lamiaceae Lindl. – Lavandula angustifolia Mill., Salvia officinalis L., Monarda fistulosa L. Determined that the optimal induction and morphogenesis in vitro micropropagation phase for lavender is actually a MS nutrient supplemented with kinetin (1.0 mg / l) and GA (1.0 mg / l) for sage – BAP (1,0 mg / l) and IBA (0.5 mg / l) for Monarda – BAP (1,0 mg / l) and IBA (0.1 mg / l). The most effective rooting of microsprouts in all studied species defined the culture medium ½ MS supplemented IBA (0.5 mg / l) and ІAA (0.5 mg / l).

Keyword: Lavandula angustifolia Mill., Salvia оfficinalis L., Monarda fistulosa L., clonal micropropagation, in vitro.

Biotechnology of aromatic plants clonal micropropagation of Lamiaceae Lindl. family in conditions in vitro.

References:
1. Rozhkov A. O. Roslynnytstvo : navch. posibn. / A. O. Rozhkov, Ye. M. Ohurtsov. – Kh. : Tim Pablish Hrup, 2017. – 363 s.
2. Egorova N. The micropropagation of some essential oil plant in vitro / N. Egorova, I. Stavtzeva, T. Latushkina, L. Bugaenko, L. Kamenyok // Abstr. Int. Conf. of Baltic States “Plant tissue culture: from theory to practice”. – Salaspils (Latvia). – 2004. – P. 74.
3. Grzegorczyk I. Micropropagation of Salvia officinalis L. by shoot tips / I. Grzegorczyk, H. Wysokinska // Biotechnologia. – 2004. – # 2. – R. 212-218.
4. Bugaenko L. A. Osobennosti morfogeneza v kulture izolirovannyih meristem lavandyi in vitro / L. A. Bugaenko, T. N. Manushkina // Materialyi V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktualni vumošenosti vědu 2009». – Praha, 2009. – S.27-30.
5. Zuzarte M. R. Trichomes, essential oils and in vitro propagation of Lavandula pedunculata (Lamiaceae) / M. R. Zuzarte, A. M. Dinis, C. Cavaleiro [et al.] // Industrial Crops and Products. – 2010. – # 32. – P. 580-587.
6. Hamza A. M. Direct micropropagation of English lavender (Lavandula angustifolia Munstead) plant / A. M. Hamza, M. Abd El-Kafie Omaima, M. M. Kasem // J. Plant Prodaction. – 2011. – Vol. 2, # 1. – P. 81-96.
7. Egorova N. A. Mikrorazmnozhenie efiromaslichnyih rasteniy s ispolzovaniem kulturyi organov i tkaney in vitro / N. A. Egorova, A. G. Krivohatko, I. V. Stavtseva, L. I. Kamenek // Tavriiskyi visnyk ahranoi nauky. – # 1. – 2013. – S. 9-14.
8. Kalinin F. L. Metodyi kulturyi tkaney v fiziologii i biohimii kulturnyih rasteniy / F. L. Kalinin, V. V. Sarnatskaya, V. E. Polischuk. – K. : Nauk. dumka, 1980. – 488 s.
9. Kumar S. Plant tissue culture / S. Kumar, M. P. Singh [Published by S. B. Nandia]. – New Delhi (India), Balaji Offset, 2009. – 310 p.
10. Melnychuk M. D. Biotekhnolohiia roslyn: pidruch. / M. D. Melnychuk, T. V. Novak, V. A. Kunakh. – K. : PolihrafKonsaltynh, 2003. – 520 s.

Issue 3 (95), 2017