Mohylnytska A., Panfilova A. Estimation and modeling of the influence of weather and climatic conditions on the yield of winter wheat

UDC 004.942:632.11:633.11

 

Mohylnytska A., 

Panfilova A. 

 

The article shows results of the research carried out on the southern chernozem in the experimental field of the Mykolayiv national agrarian university in 2011-2016. It gives a detailed analysis of the air temperature change, precipitation, relative humidity and their mixed effect on winter wheat productivity for each phase of field crop development, as well as changes in climate fertility and crop efficiency in the modern climate period (2012-2016). The main sample characteristics of the interaction results of wheat varieties are found and the multifactor regression of yield dependence on hydrometeorological factors is formed.

It is determined that favorable weather conditions in 2015 and 2016 during the growing season of winter wheat plants ensured the highest crop yield, regardless of the studied factors. In average for both varieties and feeding options, in 2015 formed 5.53 t/ ha of grain, and in 2016 – 5.59 t / ha, which exceeded their level in 2012, which was the least favorable for the weather. climatic conditions at 2.63 – 2.69 t / ha or 90.7 -92.8%.It is noted that much higher crop yield of winter wheat and less variability depending on weather and climatic conditions provides cultivation of variety Zamozhnist’with the background of mineral fertilizers applying with dosing N 30 P 30 and carrying out extra-root topdressing of crops with Escort-bio fertilizer. Over the research years in this option of experiment the overage crop yield was 4.99 t / ha.

The main sample characteristics of the interaction results of wheat varieties were found to determine the variety esstability of winter wheat in different ways of feeding. The multifactor linear regression was constructed and its correlation analysis was performed to establish the dependence of winter wheat yield on agroclimatic factors.

In all interphase periods of growth and development of plants of the studied varieties of winter wheat, a close connection between grain yield and weather and climatic conditions was revealed.  It should be noted that the closest connection was observed in the interphase period “exit of plants into the tube – earing”, and the weakest connection – in the period of “earing – full maturity of the grain”.  The coefficient of determination for the studied varieties of winter wheat in the interphase period “plant yield in the tube – earing” varies in the range of 0.997 -0.999 depending on the feeding variant.  This indicates that the variation in the yield of winter wheat grain by 99.97 – 99.99% is determined by the variation of weather and climatic conditions.

 

Keywords: yield, agroclimatic conditions; winter wheat; regression; correlation.

 

References:

 1. Barabash M. B., Korzh T. V. & Tatarchuk O. H. (2004) Doslidzhennia zmin ta kolyvan opadiv na rubezhi KhKh i KhKhI st. v umovakh poteplinnia hlobalnoho klimatu. Naukovi pratsi UkrNDHMI. 253. 92-
 2. Blyshchyk D. V., Polovyi A. M. & Feoktistov P. O. (2014) Blok dynamichnoi modeli formuvannia zymostiikosti roslynamy ozymoi pshenytsi na pivdni Ukrainy v zalezhnosti vid strokiv sivby. Problemы materyalnoi kulturы. Heohrafycheskye nauky. 273. 83-
 3. Vozhehova R. A. (2012) Adaptatsiia zemlerobstva stepovoi zony do umov pidvyshchennia posushlyvosti klimatu. URL: http://unt.org.ua/adaptats-ya-zemlerobstva-stepovo-zoni-do-umov-p-dvishchennya-posushlivost-kl-matu
 4. Vozhehova R. A. (2019) Napriamy adaptatsii haluzi roslynnytstva do rehionalnykh zmin klimatu. Klimatychni zminy ta silske hospodarstvo. Vyklyky dlia ahrarnoi nauky ta osvity. Tezy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10-12 kvitnia 2019 r. Kyiv – Mykolaiv – Kherson: DU NMTs «Ahroosvita», 6-8.
 5. Hrytsiuk P. M. (2015) Modeliuvannia vplyvu meteofaktoriv na vrozhainist ozymoi pshenytsi. Haluzeva, mizhhaluzeva ta rehionalna ekonomika. Vcheni zapysky. 12. 216-224.
 6. Hrytsiuk P. M. (2009) Prohnozuvannia vrozhainosti zernovykh kultur: osoblyvosti i metodyka. Vcheni zapysky [Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet im. Vadyma Hetmana]. 11. 294-300.
 7. Hrytsiuk P. M. & Bachyshyna L. D. (2016) Vplyv zminy klimatychnykh umov na dynamiku vrozhainosti zernovykh v Ukraini. Ekonomika Ukrainy. 6 (655). 68-75.
 8. Hrytsiuk P. M. & Bachyshyna L. D. (2015) Modeliuvannia vplyvu meteofaktoriv na urozhainist zernovykh kultur v rozrizi oblastei Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 1 (3). 184-
 9. Dmytrenko V. L. (2003) Adaptatsii melioratyvnoho zemlerobstva do pohody i klimatu. Visnyk ahrarnoi nauky. 2. 52-
 10. Kazakova I. (2016) Vplyv hlobalnykh zmin na gruntovi resursy ta silskohospodarske vyrobnytstvo. Agricultural and Resource Economics. 2 (1). 21-
 11. Kobets S. P. & Tesolkin O. I. (2018) Pidkhid do prohnozuvannia vrozhainosti ozymoi pshenytsi z urakhuvanniam vplyvu osnovnykh hidrometeorolohichnykh faktoriv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 23. 701-
 12. Kobets S. P. & Tesolkin O. (2018) Pidkhid do prohnozuvannia vrozhainosti ozymoi pshenytsi z urakhuvanniam vplyvu osnovnykh hidrometeorolohichnykh faktoriv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 23. 701-705.
 13. Kucherenko O. M., Khomenko L. O., Kovalyshyna H. M. & Kochmarskyi V. S. (2013) Vplyv zminy klimatu na osoblyvosti morfolohichnoho analizu pry otsintsi stanu perezymivli pshenytsi m΄yakoi ozymoi. Selektsiia i nasinnytstvo. 103. 107- DOI: 10.30835/2413-7510.2013.54075
 14. Liashenko V. V. & Marenych M. M. (2010) Vplyv strokiv sivby na produktyvnist posiviv pshenytsi ozymoi. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2. 46-
 15. Marenych M. M. (2019) Urozhainist zerna pshenytsi v umovakh zminy klimatu. Klimatychni zminy ta silske hospodarstvo. Vyklyky dlia ahrarnoi nauky ta osvity. Tezy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10-12 kvitnia 2019 r. Kyiv – Mykolaiv – Kherson: DU NMTs «Ahroosvita», 26-28.
 16. Prokopenko A. (2013) Yakshcho vzymku ne bude ekstremalnykh pohodnykh umov, to tsohorichnyi vrozhai zbizhzhia perevershyt torishnii. Zerno i khlib. 1. 6-8.
 17. Rudych O. O. (2018) Pryrodno-klimatychni umovy yak faktor ryzyku vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2 (39). С. 14-
 18. Rudnyk-Ivashchenko O. I. (2012) Osoblyvosti vyroshchuvannia ozymykh kultur za umov zmin klimatu. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn. 2. 8-10.
 19. Symonenko O. I. (2016) Dynamichni ekonometrychni modeli prohnozuvannia vrozhainosti ozymoi pshenytsi na osnovi otsiniuvannia pryrodno-klimatychnykh kharakterystyk. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes. 363-372. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_249_43.
 20. Tarariko O. H., Ilienko T. V. & Kuchma T. L. (2016) Vplyv zmin klimatu na produktyvnist ta valovi zbory zernovykh kultur: analiz ta prohnoz. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. 1. 14-22. DOI: 15407/ugz2016.01.014.
 21. Tarariko O. H., Syrotenko O. V., Ilienko T. V. & Velychko V. A. (2012) Kosmichnyi monitorynh posushlyvykh yavyshch. Visnyk ahrarnoi nauky. 10. 16-
 22. Tarariko Yu. O., Chernokozynskyi A. V. & Saidak R. V. (2008) Vplyv ahrotekhnichnykh i ahrometeorolohichnykh faktoriv na produktyvnist ahroekosystem. Visnyk ahrarnoi nauky. 5. 64-67.
 23. Udova L. O., Prokopenko K. O. & Didkovska L. I. (2014) Vplyv zminy klimatu na rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva. Ekonomika i prohnozuvannia. 3. 107-
 24. Gitay H., Suarez A., Watson R. T. & Dokken D. J. (eds). (2002) Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. Intergovernmental Panel on Climate Change. URL: https://archive.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-en.pdf.
 25. Hunt L.A. & Pararajasingham S. (1995) CROPSIM-wheat: a model describing the growth and development of wheat. Canadian journal of plant science. 75 (3). 619-632.
 26. Leonardis E.D., Savitch L.V., Huner N.P.A., Oquist G. & Grodzinski B. (2003) Daily photosynthetic and C-export patterns in winter wheat leaves during cold stress and acclimation. Physiolia Plantarum. 521-531.
 27. Martin P. N., Gent & Ido Seginer (2012) A carbohydrate supply and demand model of vegetative growth: response to temperature and light. Plant, Cell and Environment. 1274-1286.
 28. McMaster G. S. (1993) Existing wheat yield models. Distributed listing. Fort Collins: USDA – ARS Crops Research Lab, CO.
 29. Porter John R. & Semenov Mikhail A. (2005) Crop responses to climatic variation. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. Nov 29; 360 (1463). 2021-2035. DOI: 10.1098/rstb.2005.1752.
 30. Ritchie J. T., Godwin D. C. & Otter-Nacke S. (1985) CERES Wheat. A simulation Model of Wheat growth and Development college Station. Texas: Texas. AM University Press.