Вимоги

Графік прийому статей

Випуск Дата подачі статті Дата виходу збірника
1 (2021) 1.02.2021 1.04.2021
2 (2021) 1.05.2021 1.07.2021
3 (2021) 1.08.2021 1.10.2021
4 (2021) 1.11.2021 31.12.2021

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ДАК України та мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам до фахових статей, до друку не приймаються.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

Обсяг статті –  10-12 сторінок (без урахування анотацій та списку використаних джерел). Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,0, розмір – 14 рt.

Назва статті
Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
Анотації
Анотації (українською, російською та англійською) набирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати…»).
Реферат статті
Реферат статті англійською мовою (від 300 до 350 слів) та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати професійний переклад реферату статті англійською мовою (завірений печаткою бюро перекладів або за підписом викладача кафедри іноземних мов вашого ЗВО, завіреним відділом кадрів). Бажано надати цей реферат українською (російською) мовою.

Реферат статті англійською мовою повинен бути структурованим (слідувати логіці опису результатів у статті), інформативним (не містити загальних слів); оригінальним (не може бути калькою російськомовної анотації); змістовним (відображати основний зміст статті та результати досліджень).

Посилання
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Не можна посилатися на національні стандарти, технічні умови, підручники, навчальні посібники та іншу ненаукову літературу.

Не можна посилатися на дисертації та автореферати.

Посилання на патенти доцільно робити у тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту, не зазначаючи у списку джерел.

Рисунки
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У разі використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл формату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).
Таблиці
Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж 12 кегль (книжкова орієнтація).

Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються!

Формули
Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.
Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти).
Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Треба розрізняти символи «—», «–» та «-». Перший із них у рукописах не використовують.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.
Список використаних джерел
Список використаних джерел, що приводиться наприкінці публікації, повинен бути оформлений відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  або згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

Перелік посилань наводять, з індексами DOI, наведеними на сайті http://www.crossref.org

Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.

Сервіс Sciencehunter надає можливість автоматичного оформлення бібліографії за стандартами

 • ДСТУ 8302:2015 (дійсний стандарт в Україні)
 • АРА (5)
 • MLA (7)
 • ISO 690
 • Chicago (16)
 • Harvard 3.0.2

Сервіс надає можливість  завантажувати записи на Ваш комп’ютер в редакторі Microsoft Word та використовувати автоматичну транслітерацію записів з російської (ISO 9 (ГОСТ 7.79—2000) система Б) та  української (Національний стандарт) мов на англійську.

Обов’язково наявність транслітерованого списку літератури, оформленого за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. Вимоги та рекомендації до транслітерування Ви зможете знайти на нашому сайті.

Вимоги до оформлення списку джерел у розділі References
 • Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно транслітерувати латинецею або, якщо у назви джерела є також англійська назва, написати її англійською
 • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://www.translit.net.

До редакційної колегії подається

До редакційної колегії подається: файл з текстом статті  (див. Зразок оформлення статті), названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською анотацією (Анотація_Прізвище) та, за необхідності, файли з рисунками, графіками тощо). Обов’язково подається: квитанція про оплату, відомості про автора (українською та англійською).

Статті, які будуть публікуватися англійською мовою, попередньо подаються на розгляд наших редакторів українською або російською мовою. Це підвищить шанс прийняття статей редакцією.

Перед відправкою файла переконайтеся у тому, що дотримані всі вимоги редакційної колегії, наявні всі складові відправлення: стаття,  анотації (укр., англ., рос.), ключові слова (укр., англ., рос.), реферат статті (англ.), переклад реферату (укр. або рос.), дані про автора(-ів) (Прізвище, Ім’я, По батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (укр. та англ.), ORCID ID/Researcher ID, e-mail .

Відповідальний редактор – Потриваєва Наталя Володимирівна (роб.: +380-512-580-595).

Технічний редактор – Кушнарьова Олена Михайлівна (роб. +380-512-580-595)

Адреса редколегії: Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020, Україна; е-mail: http: visnyk@mnau.edu.ua

Порядок рецензування статей
Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей – зовнішня (рецензування рукописів статей двома провідними спеціалістами з відповідної галузі науки). Стаття проходить подвійне сліпе рецензування.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування фахівцю, який має наукову спеціалізацію за профілем статті. Технічний редактор протягом трьох робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Термін рецензування у кожному окремому випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один-два тижні). У рецензії повинні бути визначені такі аспекти майбутньої публікації:

 • чи відповідає тема статті науковому профілю журналу
 • чи є тема статті науково актуальною і практично корисною
 • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки
 • назва статті відображає зміст і мету цієї статті
 • анотація є короткою, якісною, відповідає змісту  (50-70 слів)
 • науковий реферат (англомовний) є змістовним, інформативним та гарно структурованим (до 250-300 слів).
 • ключові слова відповідають темі статті (до 7 слів)
 • стаття містить чітко сформульовані цілі
 • чи є наукова аргументація  логічною і переконливою
 • чи результати дослідження представлені методологічно правильно
 • висновки повно і вірно ілюструють результати  дослідження, показуючи, що є новим, і розкривають перспективи для майбутніх досліджень
 • и необхідно деякі частини статті скоротити, видалити, розширити або переробити
 • чи є зауваження та деякі уточнення з точки зору стилю і мови
 • чи є задовільною вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше опублікованої із даного питання літератури?
 • чи оформлена стаття відповідно до Інструкції для авторів (абстракт, ключові слова, джерела, посилання, таблиці і малюнки)
 • висновок щодо можливості опублікування статті:
  • а) опублікувати без змін
  • б)може бути опублікована після незначних змін
  • в) може бути опублікована після значних змін
  • г) має бути відхилена

Упродовж 2-х тижнів після отримання рецензії автор повинен допрацювати статтю, врахувавши усі зауваження рецензентів, та повернути її до редколегії.  У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Усі статті, відправлені для зовнішнього експертного огляду, перевіряються на оригінальність з використанням сервісу Unichek. Автори погоджуються з будь-якими необхідними перевірками оригінальності.

Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування. Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, оформлення згідно з вимогами.

Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.

Після прийняття рішення про публікацію технічний редактор інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Оплата організаційних витрат

Оплата організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати, отримання цифрового ідентифікатора, індексування в базах даних, послуги інтернет-провайдера тощо) здійснюють після прийняття статті до друку. Оплата за публікацію статті обсягом 10-12 стор. (без урахування анотацій та списку використаних джерел) , оформленої відповідно до вимог оформлення рукопису – 800 грн (безоплатними є публікації англійською мовою, яким редакцією віддається перевага). У разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 50 грн за кожну додаткову сторінку. Всім авторам статті надається один примірник журналу. Додаткову плату за обробку статей не передбачено

Надати статтю до публікації у «Віснику аграрної науки Причорномор’я» можливо двома способами:

1-й: Заповнити форму подачі статті і прикріпити файл статті.

2-й: Відправити статтю і вище зазначені документи на E-mail редакції: visnyk@mnau.edu.ua

Угода про передачу авторських прав >>
Зразок оформлення статті >>

Редакційна колегія залишає  за собою право на редакційні виправлення