Редакційна колегія Вісника

Головний редактор

Шебанін В.С., д-р техн. наук, професор, ректор, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Редакційна колегія

Економічні науки

Гавриш В. І., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Дубініна М. В., д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ксьонжик І. В., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Полторак А. С., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Сіренко Н.М., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Зайцева О.І., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Херсонський національний технічний університет, Україна

Мацук З.А., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Бжозовська А. (Brzozowska Anna), д-р екон. наук, професор (Doctor of Sciences), професор кафедри бизнес-информатики, Честоховський технологічний університет,  Польща

Сандал Я.-У. (Jan-Uban Sandal), д-р екон. наук, професор (Doctor of Science), ректор, Інститут Яна-Урбана Сандала (Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute), Норвегія (Norway)

Джулія Олбрехт (Albrecht, Julie A.), PhD, професор, професор кафедри харчування та медичних наук, Університет Небраски-Лінкольн, США

Вишневська О. М., д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключник А. В., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Котикова О. І., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Новіков О. Є., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Потриваєва Н. В., д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Червен І. І., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління виробництвом та інноваційної діяльності підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Шебаніна О. В., д-р екон. наук, професор, декан факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Шлаудерер Ральф (Ralf Schlauderer), Prof. h. c. mult., декан сільськогосподарського факультету Університету прикладних наук Вайнштефан-Триздорф (Німеччина)

Сільськогосподарські науки

Федорчук М. І., д-р с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Давиденко К. В., канд. с.-г. наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. В. Висоцького, Україна

Любич В. В., канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва, Україна

Жуков О.В., д-р біол. наук, доцент, доцент кафедри зоології та екології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Коваленко І. М., д-р біол. наук, професор, декан факультету агротехнологій та природокористування, Сумський національний аграрний університет, Україна

Пічура В. І., д-р с.-г. наук, доц., завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Україна

Міщенко Л. Т., д-р біол. наук, професор, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Боінчан Б.П., (Boincean B.), д-р с.-г. наук, професор, начальник відділу природничих наук і агроекології, факультет реальної, економічної та екологічної USARB, Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдова

Гамаюнова В. В., д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Антипова Л. К., д-р с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Лимар А. О., д-р с.-г. наук, професор, професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Самойленко М. О., д-р с.-г. наук, професор, професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Січкар В. І., д-р біол. наук, професор, завідувач відділом селекції, генетики та насінництва зернобобових культур, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, Україна

Чорний С. Г., д-р с.-г. наук, професор завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Щербаков В. Я., д-р с.-г. наук, професор професор кафедри польових і овочевих культур Одеського державного аграрного університету, Україна

Морару Г. А., д-р с.-г. наук, провідний науковий співробітник, Інститут генетики, фізіології та захисту рослин Академії Наук Молдови, Молдова

Вожегова Р. А., д-р с.-г. наук, професор, директор Інституту зрошуваного землеробства НААН, Україна

Крамаренко С. С., д-р біол. наук, доцент, професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Рубан С. Ю., д-р с.-г. наук, професор, в.о.завідувача кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Федота О. М., д-р біол. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ковтун С. І., д-р с.-г. наук, професор, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НАНУ, Україна

Балацький В. М., д-р с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетики, Інститут свинарства та агропромислового виробництва НААН, Україна

Гутий Б. В., д-р вет. наук, професор, професор кафедри фармакології та токсикології, Львівський національний університет ветеринарної медицині та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Україна

Димань Т. М.,  д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій і технології переробки продукції тваринництва, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Рашаль Ісаак (Rashal Isaak), д-р біол. наук, професор, Інститут біології, Латвія (Latvia)

Гиль М. І., д-р с.-г. наук, професор, декан факультету ТВППТСБ, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Горбатенко І. Ю., д-р біол. наук, професор, професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Рибалко В. П., д-р c.-г. наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут свинарства і АПВ НААН України, Україна

Рожков І. М., д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри біології та хімії, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Україна

Патрєва Л. С., д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Підпала Т. В., д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Шейко І. П., д-р с.-г. наук, професор, перший заступник генерального директора РУП НПЦ НАН Білорусії по тваринництву, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Луговий С.І., д-р с.-г. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Панфілова А. В., к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Технічні науки

Шебанін В.С., д-р техн. наук, професор, ректор, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Атаманюк І. П., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Будак В. Д., д-р техн. наук, професор, ректор, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Україна

Гавриш В. І., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ставинський А.А., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Прус В.В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних машин і апаратів, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

Кондратенко Г.В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Козлов О.В.,  канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

Калініченко А.В., д-р с.-г.наук, професор, професор Інституту технічних наук, Опольський університет, Ополе, Польща

Вирендра Віджай (Virendra K. Vijay), PhD, професор, керівник, Центр розвитку сільських районів та технологій, Індійський технологічний інститут Делі, Індія

Бутаков Б.І., д-р техн. наук, професор, Миколаївський національний аграрний університет, Україна