Випуск 4 (74) 2013, Том 1

Зміст випуску 4 (74) 2013, том 1

Економічні науки
3. В.С. Шебанін, Ю.А. Кормишкін, Р.В. Данильченко. Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях.
12. О.М. Вишневська. Сутність і складові економічної безпеки країни.
20. Н.М. Сіренко, А.В. Нирка. Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції.
28. Г.М. Запша. Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства.
36. А.В. Богославська. Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону.
43. Т.Л. Томнюк, В.І. Рошило. Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів.
50. Р.В. Левкіна. Імідж підприємств овочівництва як передумова їх стійкості позиції на ринку.
56. О.С. Альбещенко. Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення.
64. Н.О. Шишпанова. Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій.
70. Н.В. Бобровська. Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів.
78. А. Гербст. Влияние истинной стоимости на управление производительностью.
86. О.Б. Дацко. Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні.

Сільськогосподарські науки
95. Л.К. Антипова. Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої.
103. Г.Б. Гладун, Ю.Г. Гладун. Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області.
110. Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення.
118. В.М. Світовий, І.Д. Жиляк. Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій.
123. О.В. Бутрим. Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування.
132. Д.А. Абрамов. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного степу України за допомогою супутникової інформації.
136. І.А. Бойко. Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод.
143. Н.В. Новікова. Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ «Фрідом фарм бекон».
149. М.А. Волков. Фізіологічні особливості реакції серцево-судинної систему у дітей шкільного віку на фізичне навантаження.

Технічні науки
158. С.Л. Богза, Г.В. Теплякова. Визначення перспективного набору критеріїв аутентичності національних вин.
165. Г.О. Іванов. Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним.
174. В.Р. Черлінка. Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS.
183. С.М. Анастасенко, І.О. Григурко. Можливість модернізації та автоматизації токарних верстатів застарілої конструкції.
190. В.О. Кудря. Вплив аеродинамічних властивостей органічних добрив на якість розподілу по поверхні ґрунту.
197. І.І. Ревенко, К.Д. Веселівський. Вдосконалення стригальної машинки.

Редакція випуску 4 (74) 2013, том 1

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.П. Орлюк, доктор біологічних наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)