Зміст випуску 2 (102), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Реформа децентралізації і розвиток сільських територій в Україні 4
Н. В. Потриваєва, І. В. Пелипканич. Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій 12
Ю. А. Кормишкін, М. П. Міняйло. Роль міських об’єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій 18

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

А. Goychuk, V. Drozda, І. Kulbanska, М. Shvets. Phytopathogenic bacteria in the pathology of forest trees of Polyssya and forest-steppe of Ukraine 28
М. І. Федорчук, В. В. Нагірний. Вплив строків сівби різних сортів озимого ячменю та задіяних сполук мікроелементів на фотосинтетичну продуктивність 34
Р. А. Вожегова, Я. В. Бєлов. Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Півдня України 41
П. І. Трофименко, В. П. Журавльов, Н. В. Трофименко, С. І. Веремеєнко. Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування 48
А. В. Чернова, О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. К. Антипова. Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України 56
А. М. Свиридов, А. А. Свиридов. Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу 62
Д. Ш. Садова. Цифрова модель рельєфу як просторова основа для картування ґрунтів за допомогою дистанційних методів 69
С. С. Крамаренко, О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, А. В. Лихач, В. Я. Лихач. Аналіз Головних Компонент (РСА) ознак відтворення свиноматок великої білої породи 75
Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології 82
О. І. Каратєєва. Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи 89

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Гавриш, В. А. Грубань, А. В. Калініченко. Дослідження доцільності контролювання теплового режиму трансмісії мобільних енергетичних засобів в умовах України 96

Зміст випуску 1 (101), 2019

 

Титульний лист
Зміст  
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
I. Honcharenko, О. Kuzmin, E. Neroznak, N. Skybinskyi.  Implementation of the economic model of closed-loop in the Mykolayiv region 4
Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Н. І. Заяць. Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання 10
Н. В. Потриваєва, О. В. Довгаль. Теорії регіонального розвитку та їх вплив на розвиток сільських територій 18
І. Г. Крилова, Г. В. Коваленко, І. С. Поточилова. Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку 24
М. П. Міняйло, Н. І. Галунець. Особливості процесу децентралізації в Миколаївській області 31
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Р. А. Вожегова, А. І. Кривенко. Вплив біопрепаратів на врожайність і якість пшениці озимої в умовах Півдня України 39
А. О. Семенов, І. В. Короткова, Т. В. Сахно, М. М. Маренич. Використання агрономічного потенціалу УФ-С випромінювання для підвищення передпосівних якостей насіння моркви 47
Є. О. Домарацький, В. В. Базалій, О. О. Домарацький. Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін 53
Д. О. Шацман. Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України 63
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. С. Крамаренко. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів 70
Д.- В. Д. Пасєчко, В. Г. Кушнеренко, Л. М. Дашевська. Використання кореляційно-регресійної і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу 77
Л. В. Бакланова. Активність ферментів крові лактуючих корів  за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій 84
І. С. Слюсаренко. Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід 90
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Т. О. Мороз, В. С. Ендрес. Переваги гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі 96
Л. С. Патрєва. Нові вимоги до маркування харчових продуктів 103
М. О. Радіонов, Д. Д. Марченко, В. М. Курепін. Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства 111
В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ
В. В. Мельніченко. Основні наукові  підходи до менеджменту у сучасній освіті 118

О. В. Бойчук, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов. Розрахунок каркасів арок змінного перерізу

УДК 624.014

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-19

О.В. Бойчук, кандидат фізико-математичних наук
О.В. Цепуріт, ст. викладач
І.І. Хилько, ст. викладач
С.І. Богданов, ст. викладач
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі висвітленоно основні підходи до методики розрахунків міцності, надійності і стійкості елементів каркасу арок металевих конструкцій змінного перерізу. Розрахунок виконується при проектуванні оптимальних аркових конструкцій. Які проектують таким чином, щоб у всіх перетинах конструктивного елементу арки надійність була заданою, а маса при цьому була мінімально можливою. Застосування легких арок із заданою надійністю забезпечує економію металу і зниження вартості конструкції, визначає перспективність застосування таких конструкцій у будівлях і сільсько-господарських спорудах.

Ключові слова: гнучка стінка, сталевий каркас, площа перетину каркасу, довжина перетину каркасу, запас міцності, надійність сталевої конструкції, стійкість металевого каркасу.

Розрахунок каркасів арок змінного перерізу (текст статті)
Efficiency of siderial cultures organic mass accumulation in dependence on soil treatment in south steppe of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Шебанін В.С., Шебаніна Л.П., Богза В.Г. Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013. Вип. 3. С.180-185.
 2. ДБН В.2.6-163:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу [Текст] : на заміну СНиП II-23-81* окрім розділів 15* – 19, СНиП ІІI-18-75 окрім розділів 3 – 8, СНиП 3.03.01-87 у частині, що стосується сталевих конструкцій окрім пп. 4.78 – 4.134 : чинний з 2011–09-01 – К. : Мінрегіонбуд України, 2011 – 202 с.
 3. EC3, Eurocode No 3, “Common Unified Rules for Steel Structures”, Commision of the European Communities, April 1990.
 4. Rudnev V.O. Racionalnoj forme sploshnoj uprugoj arki v svjazi s sovremennymi metodami vozvedenija. Warszaw, 1990.
 5. Шебанін В. С., Хилько І. І., Богданов С. І., Богза В. Г. Числовий метод визначення напружено-деформованого стану і критичних навантажень втрати стійкості арок. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow. Lublin-Rzeszow, Vol. 15, No. 2. Р.129-132, URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/ 927 (дата звернення 14.11.18)
 6. Шебанін В. С., Хилько І. І., Богданов С. І., Богза В. Г. Полегшені арки криволінійного контура. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture an International Journal on Operation of Farm and Agri-Food Industry Machinery Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow. Lublin-Rzeszow, 2014. Vol. 16, No. 2. Р. 5-8, URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/ 1916 (дата звернення 14.11.18)
 7. Шебанін В. С., Хилько І. І., Богданов С. І., Богза В. Г. Розрахунок каркасів змінного перерізу з гнучкою стінкою. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An International Journal on Operation of Farm and Agri-Food Industry Machinery. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow. Lublin-Rzeszow, 2015.Vol. 17, No. 2. Р. 35-39, URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1919 (дата звернення 14.11.18)
 8. Гнітко О. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. Збірнік науковіх праць (галузеве машинобудування, будівніцтво) / Полт. держ.техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. Вип. 1
 9. В.Г. Богза, С. І. Богданов Нові типи сільськогосподарських споруд. Современные строительные конструкции из металла и древесины: Сборник науч. тр. Одесса: Внешрекламасервис, 2005. С. 4-8,
 10. Богза В.Г Принципы создания конструктивных форм стальных каркасов облегченного типа из универсальных элементов. Металлические конструкции. 1998. №1. С.61-64.

 

Е.В. Бойчук, Е.В. Цепурит, И.И.Хилько, С.И. Богданов. Расчет каркасов арок переменного сечения.

В работе показаны основные подходы к методике расчетов прочности, надежности и устойчивости элементов каркаса металлических конструкций арок переменного сечения. Расчет выполняется при проектировании оптимальных арочных конструкций, которые проектируются таким образом, чтобы во всех сечениях конструктивного элемента арки надежность была заданной, а масса конструкции арки при этом была минимально возможной. Применение легких арок с заданной надежностью обеспечивает экономию металла и снижение стоимости конструкции и определяет перспективность применения таких конструкций в зданиях и сельскохозяйственных сооружениях.

Ключевые слова: гибкая стенка, стальной каркас, площадь сечения каркаса, длина пересечения каркаса, запас прочности, надежность стальной конструкции, устойчивость металлического каркаса.

 

O.V. Boichuk, O.V. Tsepurit, I.I.Hilko, S.I. Bohdanov. Calculation of arch frames of variable cross section.

The paper shows the main approaches to the method of calculating the strength, reliability and stability of the frame elements of metal structural arches of variable cross section. The calculation is performed in the design of optimal arched structures, which consists in designing the structure so that in all sections of the structural element of the arch the reliability was specified, and the mass of the arch structure was as minimalas possible.

The use of light arches with a given reliability provides savings of metal and reducing the cost of construction and determines the prospects of the use of such structures in buildings and agricultural structures.

Keywords: flexible wall, steel frame, cross-sectional area of the frame, length of the intersection of the frame, safety factor, reliability of the steel structure, stability of the metal frame.

Повернутися до змісту

boichuk.pdf
Size: 0.33

Н. П. Шевчук. Продуктивне довголіття родин корів українськолй червоної молочної породи

УДК 636.2.034.082

DOI:10.31521/2313-092X/2018-4(100)-18

Н. П. Шевчук, аспірантка
ORCID ID: 0000-0002-5845-2582
Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати оцінки продуктивного довголіття високопродуктивних родин української червоної молочної породи. Оцінювали такі показники, як вік при першому отеленні, тривалість життя, господарського використання і лактування, коефіцієнт господарського використання, кількість лактацій, довічний надій, вміст жиру в молоці та молочний жир, надій на один день життя і господарського використання. Встановлено, що в українській червоній молочній породі найкращими за ознаками довголіття та довічної продуктивності були родини Бистрої 1988, Луни 610, Пурги 5842. Оцінено рівень фенотипової мінливості селекційних ознак продуктивного довголіття родин корів української червоної молочної породи.

Ключові слова: українська червона молочна порода, селекція, родина, корови, ознака, довічна продуктивність, довголіття.

Продуктивне довголіття родин корів українськолй червоної молочної породи (текст статті)
Productive Longevity of Families In the Ukrainian Red Dairy Breed (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Бабік Н. П. Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи // Розведення і генетика тварин. – 2017, №53. – С. 61–69.
 2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 255 с.
 3. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів: до методики групування і вплив умовної кровностіефективність довічного використання корів: до методики групування і вплив умовної кровності / Ю. П. Полупан // file:///C:/Users/z/Downloads/rgt_2014_48_16%20(2).pdf
 4. Полупан Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід / Ю. П. Полупан // Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – Мат. наук.- теоретичної конф., присвяченої пам’яті акад. УААН В. П. Бурката (Чубинське, 25 лютого 2010 року). – К. : Аграрна наука, 2010. – С. 93– 95.
 5. Полупан Ю. П. Формування заводських родин створюваної червоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. –К. : Аграрна наука, 2000. –Вип. 33. – С. 105–110.
 6. Почукалін А.Є. Значимість родин для генеалогічної структури волинської мясної породи великої рогатої худоби / А. Є. Почукалін // Розведення і генетика тварин : міжвідом. Темат. Наук. Зб. – Київ, 2016. – Вип. 52. – С. 82-94.
 7. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
 8. Скляренко Ю. І. Ефективність довічного використання корів залежно від генотипових факторів / Ю. І. Скляренко // ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2018. – № 2. – С. 103-105.
 9. Суровцев В. Н. Повышение эффективности молочного скотоводства путем увеличения срока продуктивного использования коров / В. Н. Суровцев, Ю. Н. Никулина // Молочное и мясное скотоводство. – 2012. – № 3. – С. 14-16.
 10. Суровцев В. Н. Экономические аспекты продуктивного долголетия молочных коров / В. Н. Суровцев, Ю. Н. Никулина // Молочное и мясное скотоводство. – 2014. – № 8. – С. 2-5.
 11. Хмельничий Л. М. Ефективність впливу генеалогічних формувань на показники довголіття та довічної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2016. – № 5(29). – С. 3-10.
 12. Хмельничий Л. М. Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань / Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, А. П. Шевченко та інші // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2012. – Вип. 10(20). – С. 12-17.
 13. Van Raden, P. M. Productive life evaluations: Calculation, accuracy, and economic value / P. M. Van Raden, G. R. Wiggans // J. Dairy Sci. – 1995. – Vol. 78. – No. 3. – P. 631–638.
 14. Tsuruta, S. Changing definition of productive life in US Holsteins: Effect on genetic correlations / Tsuruta, I. Misztal, T. J. Lawlor // J. Dairy Sci. − 2005. − Vol. 88. − No. 3. − P. 1156–1165.

 

Н. П. Шевчук. Продуктивное долголетие семейств коров украинской красной молочной породы

Приведены результаты оценки продуктивного долголетия высокопродуктивных семейств украинской красной молочной породы. Проанализированы такие показатели, как возраст при первом отеле, продолжительности жизни, хозяйственного использования и лактирования, коэфициент хозяйственного использования, количество лактаций, пожизненный надой, содержание жира в молоке и молочный жир, надой на один день жизни и хозяйственного использования. Установлено, что в украинской красной молочной породе наилучшими по признакам долголетия и пожизненной продуктивности были семейства Быстрой 1988, Луны 610 и Пурги 5842. Оценен уровень фенотипической изменчивости селекционных признаков продуктивного долголетия семейств коров украинской красной молочной породы.

Ключевые слова: порода, селекция, семейство, коровы, признак, пожизненная продуктивность, долголетие.

 

N. P. Shevchuk. Productive Longevity of Families In the Ukrainian Red Dairy Breed

It has been given the results of the estimation productive longevity of highly productive families in the Ukrainian Red Dairy Breed. Such indicators were estimated as the age at the first calving, life expectancy, economic use and lactation, the coefficient of economic use, the number of lactations, lifetime milk yield, the content of fat in milk and milk fat, milk yield for one day of life and economic use. It has been established that the best signs of longevity and lifelong productivity in the Ukrainian Red Dairy Breed were in the families of Buystra 1988, Luna 610 and Purga 5842. The research estimated the level of phenotypic variability of selection signs of productive longevity of  the Ukrainian Red Dairy Breed cow families.

Keywords: breed, selection, family, cows, sign, lifetime productivity, longevity.

Повернутися до змісту

shevchuk.pdf
Size: 0.33

О. Й. Карсунський, К. С. Гарбажій. Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі

УДК 636.087.74 : 636.087.73

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-17

О. Й. Карунський, кандидат сільськогосподарських наук, професор
Одеський державний аграрний університет, Україна
К. С. Гарбажій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-8696-8810
Одеська національна академія харчових технологій

Введення до складу комбікорму молодняку свиней на відгодівлі природної кормової добавки Хлорели у вигляді суспензії та у складі гранульованого комбікорму у розрахунку 40-60 мл/гол. покращує динаміку росту дослідних тварин порівняно з тваринами контрольної групи, яким Хлорелу не вводили до раціону. Найкращий результат показала третя дослідна група. Вони отримували суспензію Хлорели з гранульованим комбікормом у розрахунку 40-60 мл/гол. За такої дози жива маса тварин досягла 121 кг і стала вищою на 18,6% порівняно з аналогічним показником тварин контрольної групи. Результати другої дослідної групи переважали цей показник на 6,9 %.

Ключові слова: свині на відгодівлі, жива маса, суспензія Хлорели, гранульований комбікорм з Хлорелою, середньодобовий приріст, динаміка росту.

Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі (текст статті)
Effect of natural feed supplement on the dynamics of live weight of pigs on fattening (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Богданов Н. И. Хлорелла: зеленый корм круглый год. Комбикорма. 2004. № 3. С. 66.
 2. Богданов Н. И. Суспензия хлореллы в рационе сельскохозяйственных животных. 2-е изд., перераб. и доп. Пенза, 2007. 48 с.
 3. Походня Г. С., Федорчук Е. Г., Дудина Н. П. Chlorella vulgaris ИФР № С-111 и использование ее суспензии в животноводстве. Белгород, 2009. 55 с.
 4. NRC. 1988. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 6-th rev. ed. Natl. Acad. Press. Washington, DC.
 5. ARC. 1984. The Nutrient Requirements of Ruminant Livestock. Suppl. №1, Commenwealth Agricultural Bureaux, Slough.
 6. Kashif M. Shaikh, Asha A. Nesamma, Malik Z. Abdin and Pavan P. Jutur, Evaluation of Growth and Lipid Profiles in Six Different Microalgal Strains for Biofuel Production, Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research, 10.1007/978-981-10-6107-3_1, (3-16), (2017).
 7. G.P. t Lam, P.R. Postma, D. A. Fernandes, R. A. H. Timmermans, M. H. Vermuë, M. J. Barbosa, M.H.M. Eppink, R.H. Wijffels and G. Olivieri, Pulsed Electric Field for protein release of the microalgae Chlorella vulgaris and Neochloris oleoabundans, Algal Research, 10.1016/j.algal.2017.03.024, 24,(181-187), (2017).
 8. Michael Lakatos and Dorina Strieth, Terrestrial Microalgae: Novel Concepts for Biotechnology and Applications, 10.1007/124.2017.10, (2017)/
 9. Han J. G., Kang G. G., Kim J. K., Kim S. H. The present status and future of Chlorella. Food Sci Ind. 2002;6:64–69.
 10. Hasegawa T., Noda K., Kumamoto S., Ando Y., Yamada A., Yoshikai Y. Chlorella vulgaris culture supernatant (CVS) reduces psychological stressinduced apoptosis in thymocytes of mice. Int J Immunopharmacol. 2000;22:877–885.
 11. Keijiro U. Method for producing Chlorella fermented food. 2011. United States Patent. Patent No.: US 7,914,832 B2.
 12. He M. L., Hollwich W., Rambeck W. A: Supplementation of algae to the diet of pigs: a new possibility to improve the iodine content in the meat. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2002, 86: 97-104. 10.1046/j.1439-0396.2002.00363.x.

 

О. И. Карунский, К. С. Гарбажий. Влияние природной кормовой добавки на динамику живой массы свиней на откорме.

Введение в состав комбикорма молодняка свиней на откорме естественной кормовой добавки хлореллы в виде суспензии и в составе гранулированного комбикорма из расчета 40-60 мл / гол улучшает динамику роста подопытных животных по сравнению с животными контрольной группы, которым Хлорелла не вводилась в рацион. Лучший результат показала третья исследовательская группа. Они получали суспензию хлореллы с гранулированным комбикормом из расчета 40-60 мл / гол. При такой дозе живая масса животных достигла 121 кг и стала выше на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем животных контрольной группы. Результаты второй опытной группы преобладали, этот показатель выше на 6,9%.

Ключевые слова: свиньи на откорме, живая масса, суспензия хлореллы, гранулированный комбикорм из хлореллы, среднесуточный прирост, динамика роста.

 

O. Karunsky, K. Garbazhi. Effect of natural feed supplement on the dynamics of live weight of pigs on fattening.

Introduction of compound feed of young pigs on fattening of a natural forage additive Chlorella in the form of a suspension and in the form of granulated feed at a rate of 40-60 ml / head improves the growth dynamics of experimental animals compared with animals of the control group, which Chlorella was not introduced into the diet. The third test group showed the best result. They received a suspension of Chlorella with granulated feed at a rate of 40-60 ml / head. At such doses, the live weight of animals reached 121 kg and became higher by 18.6% compared with the same indicator of animals in the control group. The results of the second experimental group surpassed this figure by 6.9%.

Key words: fattening pigs, live weight, suspension of Chlorella, granulated feed with Chlorella, average daily gain, growth dynamics.

Повернутися до змісту

karunsky.pdf
Size: 0.33

С. А. Сідашова. Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу

УДК 636.2.082.269

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-16

С. А. Сідашова, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
С. І. Ковтун, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН
Інститут розведення і генетики ім. М. В. Зубця НААН України

Моніторинг поголів’я української червоної молочної породи в умовах промислового комплексу протягом 3-х років показав, що удосконалена схема репродукції (трансплантація ембріонів + профілактична нормофлоризація слизових) дозволила підвищити репродуктивний потенціал ремонтних телиць у досліді: загальна заплідненість – вище на 20,36 %, збереженість первісток – на 14,62 %, зниження пренатальних втрат – на 3,69 %, а сервіс-періоду – на 8,9 днів.

Ключові слова: ремонтні телиці, промислова технологія, біотехнологія репродукції, трансплантація ембріонів, нормофлоризація.

Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу (текст статті)
Reproductive potential of heifer under different schemes of organization of herd reproduction of industrial dairy complex (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Шарапа Г. С., Бойко О. В. Розвиток і заплідненість телиць за різних схем випоювання незбираного молока. Розведення і генетика тварин: між від. темат. наук.зб. /НААН ІРГТ. К. : Аграрна наука, 2017. Вип. 53. С. 272-277.
 2. Problematic issues of adaptation of cows of Holstein breed in conditions of industrial technology of milk production / R. V. Milostiviy, end etc. Scintific Messenger LNUVMBT named after S. Z. Gzhytskyj. 2017. Vol. 19 (73). P. 28-32.
 3. Reproductive performance of dairy cows. 2016 URL: https://www.ncbinlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4353590/
 4. Dairy cow synchronization Protocоls: Internet resource. URL: www.selectsres.com/programs/docs/Dairy_Synch_Protocols. pdfversion20170404.
 5. Lucy M. C., Stevenson J.S., Call E. P. Controlling first service and calving interval by prostaglandin F 2 a gonadotropin-releasing hormones and timed insemination. Dairy Sci. 1986; 69: 2186.
 6. Люта І. М., Зюзюн А. Б., Сідашова С. О. Аналіз ефективності трансплантації кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби. Біологічні аспекти технології тваринництва і виробництва продукції: Мат. 4 міжнар. наук.-практ. конференції: електрон.версія журн. Миколаїв, 25-27 жовтня 2017. URL: http://mnau.edu.ua/schedules.hml.
 7. Betteridge K. J. Farm animal embryo technologies achievements and perspectives. Theriogenology. 2006. Vol.65. P. 905-13.
 8. Програма збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин в Україні на період до 2015 року. Нормативне виробничо-практичне видання. /За ред. Гузєва І. В. Київ: Арістей, 2009. 131 с.
 9. Бугров О. Д., Шахова Ю. Ю. Удосконалення методу синхронізації статевої охоти у корів і телиць. Наук.- техн. бюл. Х., 2009. Вип. 99. С. 52-59.
 10. Мельник В. О., Сідашова С. О. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин: конспект лекцій. – Миколаїв, МНАУ : 2013. – 140 с.
 11. Сідашова С. О., Ковтун С. І., Стаховський В. Ф., Зюзюн А. Б. До питання удосконалення технології трансплантації кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин: між від. темат. наук.зб. /НААН ІРГТ. К. : Аграрна наука, 2017. Вип. 53. С. 292-302.
 12. Сідашова С. О. Повноцінність статевої циклічності ремонтних телиць в умовах промислового виробництва Науково-інформаційний вісник ХДАУ. 2017. Вип. 9. С. 54-58.
 13. Сідашова С. О., Авдосьєва І. К., Грігорашева І. М. Нормофлоризація слизових репродуктивного тракту корів і телиць та профілактика пренатальних втрат приплоду. Науково-техніч. бюл. ІБТ і ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. 2018. Вип. 19, № 1. С. 116-127.
 14. Selk G. Embryo transfer in cattle. Division of Agricultural Sciences and Natural Resources. Oklahoma Cooperation Service, 2014. № 3158. P. 4.
 15. Timed embryo transfer programs for management of donor and recipient cattle / P. S. Baruseli [et al.] Theriogenology. 2011. Vol. 76. P. 1583-93.
 16. Pener P. The International Transfer School: Internet resource / mhtm:file//G:school transfer.mht. – 20.04.2012. – 22 p.
 17. Haster, J. F. The current status and future of commercial embryo transfer in cattle. Animal Reproduction Sceіnce. 2003. Vol. 79. P. 245-64.

 

С. А. Сидашова. Репродуктивный потенциал ремонтных тёлок при разных схемах организации воспроизводства стада промышленного молочного комплекса.

Мониторинг поголовья украинской красной молочной породы в условиях промышленного комплекса на протяжении 3-х лет показал, что усовершенствованная схема репродукции (трансплантация эмбрионов + профилактическая нормофлоризация слизистых) позволила повысить репродуктивный потенциал ремонтных телок в опыте: общая оплодотворяемость выше на 20,36 %, сохранность первотелок – на 14,62 %, снижение пренатальных потерь – на 3,69 %, а сервис-периода – на 8,9 дней.

Ключевые слова: ремонтные телки, промышленная технология, биотехнология репродукции, трансплантация эмбрионов, нормофлоризация.

 

S. Sidashova. Reproductive potential of heifer under different schemes of organization of herd reproduction of industrial dairy complex.

We monitored the Ukrainian red dairy breed in the conditions of the industrial complex for three years and found that the improved reproduction scheme (embryo transplantation + prophylactic normoflorization of the mucous membranes) allowed to increase the reproductive potential of heifers in the experiment: the total fertility is higher by 20.36 % , the safety of first heifer- by 14.62%, the decrease in prenatal losses by 3.69%, and the service period by 8.9 days.

Key words: heifers, industrial technology, reproductive biotechnology, embryo transplantation, normoflorization.

Повернутися до змісту

sidashova.pdf
Size: 0.33

О. Ю. Галай, М. М. Луценко. Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу «Карусель» і «Паралель» на процес молоковіддачі

УДК 636.2.034:637.11

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-15

О. Ю. Галай, аспірант
М. М. Луценко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет

Проведеними дослідженнями з оцінки впливу технології підготовки корів до доїння на цих установках встановлено, що загальний час підготовки корів до доїння на установці типу «Карусель» (17,4 с) недостатній для повноцінної реалізації рефлексу молоковіддачі; про що свідчить інтенсивність виведення молока в першу хвилину доїння, яка знаходиться на рівні 1,93 кг/хв проти 3,75 кг/хв на установці типу «Паралель». За перші три хвилини доїння надій молока на установці типу «Паралель» складає 8,46 кг проти 7,11 кг на установці «Карусель». Висока інтенсивність реалізації рефлексу молоковіддачі на установці типу «Паралель» забезпечує отримання молока високої жирності (4,0 проти 3,6 %).

Встановлено, що обидва типи доїльних установок забезпечують надзвичайно високу якість молока як за бактеріальним обсіменінням, так і за кількістю соматичних клітин, яке належитьить до ґатунку «екстра». Технологія підготовки корів до доїння і технологія доїння на установці типу «Карусель» потребує корегування.

Ключові слова: інноваційні технології, високопродуктивні доїльні установки, процес молоковіддачі, якість молока.

Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу «Карусель» і «Паралель» на процес молоковіддачі (текст статті)
The influence of the technology of preparing cows for milking on installations such as «Carousel» and «Parallel» on the milk yield process (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Відроджене скотарство : Національний проект / Міністерство аграрарної політики та продовольства України ; НААН.  К., 2015. 46 с.
 2. Кудлай І.М. Наукове обґрунтування та зоотехнічна оцінка енергетично збалансованого і екологічно безпечного біотехнологічного комплексу з виробництва молока : автореф. дис… д-ра с.-г. наук. 06.02.04. Київ, 2011. 39 с.
 3. Кудлай І. Технологічне удосконалення молочних ферм. Тваринництво України. 2010. №9. С. 14-18.
 4. Куян А. Современные технологии в животноводстве и их адаптация к мировым требованиям. Ефективне тваринництво. 2010. №5. С. 7-10.
 5. Ковальчук І.В., Пасічник О.Л., Рибій Н.В. Організація доїння молочних корів у доїльному залі «Паралель» 2 х 4. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2010. №3 (42-65).
 6. Луценко М., Зволейко Д. Дослідження процесу доїння корів у спеціалізованих доїльних залах. Техніка і технології АПК. №9 (36). С. 31-34).
 7. Мещеряков В.П., Мещеряков Д.В. Влияние полноценной преддоильной подготовки вымени коров на его кровоснабжение и показатели молоковыведения.  Известия Темирязевской СХА.  Москва, 2014. № 6.  С. 90-99.
 8. Бондаренко П.Г. Вплив режиму машинного доїння на повноту віддачі молока, жиру, білка у корів північно-східного молочного типу. Вісник Сумського НАУ: серія «Тваринництво». Суми, 2002. Вип. 6. С 257-259.
 9. Луценко М.М., Галай О.Ю. Дослідження ресурсоощадної технології виробництва молока за використання доїльної установки типу «Карусель». Аграрна наука та харчові технології.   Випуск 5/99, т. 1. С. 88-94.
 10. Ганаев А.А. Новое в технологии машинного доения животных. Молочное и мясное скотоводство. 2010. №4. С.30-33.

 

О. Ю. Галай, М. М. Луценко. Влияние технологии подготовки коров к доению на установках типа «Карусель» и «Параллель» на процесс молокоотдачи.

Проведенными исследованиями по оценке воздействия технологии подготовки коров к доению на этих типах установок установлено, что общее время подготовки коров к доению на установке типа «Карусель» (17,4 с) недостаточно для полноценной реализации рефлекса молокоотдачи; о чем свидетельствует интенсивность вывода молока в первую минуту доения, которая находится на уровне 1,93 кг/мин против 3,75 кг/мин на установке типа «Параллель». За первые три минуты доения надой молока на установке типа «Параллель» составляет 8,46 кг против 7,11 кг на установке «Карусель». Высокая интенсивность реализации рефлекса молокоотдачи на установке типа «Параллель» обеспечивает получение молока высокой жирности (4,0 против 3,6 %).

Установлено, что оба типа доильных установок обеспечивают чрезвычайно высокое качество молока, как по бактериальному обсеменению, так и по количеству соматических клеток, которое относится к сорту «экстра». Установлено, что технология подготовки коров к доению и технология доения на установке типа «Карусель» нуждается в корректировке.

Ключевые слова: инновационные технологии, высокопроизводительные доильные установки, процесс молокоотдачи, качество молока.

 

O. Galay, M. Lutsenko. The influence of the technology of preparing cows for milking on installations such as «Carousel» and «Parallel» on the milk yield process.

Studies conducted to assess the impact of the technology for preparing cows for milking on these types of plants have established that the total time for preparing cows for milking at a Carousel installation (17.4 s) is not sufficient to fully implement the milk transfer reflex; as evidenced by the intensity of milk removal in the first minute of milking, which is at the level of 1.93 kg / min versus 3.75 kg / min at the installation of the “Parallel” type. In the first three minutes of milking, milk yield on a parallel unit is 8.46 kg versus 7.11 kg on a Carousel plant. The high intensity of the realization of the milk reflex of milk production at the installation of the “Parallel” type ensures the production of high fat milk (4.0% versus 3.6%).

It has been established that both types of milking plants provide extremely high-quality milk, both for bacterial insemination and for the number of somatic cells, which belongs to the “extra” brand. The technology of preparing cows for milking in a “Carousel” installation needs to be adjusted.

Keywords: innovative technologies, high-performance milking plants, milk yield process, milk quality.

Повернутися до змісту

galay.pdf
Size: 0.33

О. І. Юлевич. Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпкового шротів

УДК 636.2.086

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-14

О. І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1594-0700
Миколаївський національний аграрний університет

Представлено дослідження результати залежності молочної продуктивності корів від застосування у раціонах соняшникового та ріпакового шротів. Запропоновано введення до складу раціонів годівлі корів молочного стада соняшникового та ріпакового шротів, що дозволяє підвищити вміст протеїну та покращити поживність раціонів. Використання ріпакового шроту призводить до збільшення важкорозчинного протеїну, що позитивно впливає на показники молочної продуктивності корів. Застосування соняшникового та ріпакового шротів у кількості 0,5 кг забезпечує підвищення величини надою молока базисної (3,4%) жирності на 13,3 та 17,1%, відповідно у порівнянні з контролем.

Ключові слова: молочна продуктивність, раціон, ріпаковий шрот, соняшниковий шрот, нерозчинний протеїн.

Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпкового шротів (текст статті)
Milk productivity of cows in conditions of using sunflower and rapeseed meal in the rations (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Ярошко М. Роль протеїну в раціоні молочної худоби. Молоко і ферма.   №3.  С. 25-26.
 2. Ібатулін І. І., Кривенок М. Я., Панасенко Ю. О. Порівняльна характеристика типів годівлі худоби молочного напрямку продуктивності.  Наукові доповіді НУБіП. №2. С. 24.
 3. Авилов Б. Т., Мусабаев Б. И., Цибульский Н. В. Защищенный белок – основа повышения продуктивности и здоровья животных . Новости науки Казахстана. Научно-технический сборник.   Выпуск 1-2 (111-112).  С. 79-87.
 4. Айснер И. Защищенные аминокислоты в кормлении коров. Комбикорма.   №3.  С. 73-75.
 5. Невоструєва І. В. Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів за різної кількості нерозщеплюваного в рубці протеїну раціону. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.   Том 12.   № 2(44).  С. 144-149.
 6. Effect of dietary crude protein and starch concentration on milk production, health and reproduction in early lactation dairy cows / K. D. Sinclair, E. M. Homer , S. Wilson and etc.Report prepared by University of Nottingham and Harper Adams University on behalf of AHDB Dairy. June 2016. 4 р.
 7. Чигрин А. И. Эффективность балансирования комбикормов для коров по рубцово-стабильному протеину. Альманах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2013. № 12 (79). C. 176-179.
 8. Supplementation of diets with limited methionine content with rumen-protected forms of methionine, choline, and betaine in early lactation Holstein cows / S. Davidson, B. Hopkins, J. Odle, C. Brownie, Fellner. Dairy Sci. 2008.  Vol. 89, Suppl. 1.  142 p.
 9. Rodney M., HallJ. K., WestwoodC. T., Lean I. J. Precalving and early lactation factors that predict milk casein and fertility in the transition dairy cow. Journal of Dairy Science.   2016. Vol. 99, Issue 9. P. 7554-7567.
 10. Лакіза О. В., Єрмакова В. О., Чурсінов Ю. О. Продукти переробки насіння ріпаку у виробництві комбікормів. Зернові продукти і комбікорми. 2012. № 3 (47). С. 38-43.
 11. Strusińska D., Minakowski, PyseraB., KaliniewiczJ. Effects of fat-protein supplementation of diets for cows in early lactation on milk yield and composition. Czech J. Anim. Sci. 2006. № 51 (5).  Р. 196-204.
 12. Кот А. Н., РадчиковаГ. Н., ЯрошевичС. А. Влияние рационов с разным соотношением расщепляемого и нерасщепляемого протеина на показатели рубцового пищеварения у молодняка крупного рогатого скота в возрасте 12-18 месяцев. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства.   № 4.  С. 64-71.
 13. Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe Zuchtrinder Schafe Ziegen. LfL-Information. Aufl. 42. 1.
 14. Resch R. Aufbau, Struktur und Bedeutung der Futterwerttabellen für das Grundfutter im Alpenraum. Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft ehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein aumberg-Gumpenstein. 2009. 15 Alpenländisches Expertenforum. Р. 11-20.
 15. Stopp A., Schüler I., Krutzinna C., Heß J. Alternativen zu importierter Soja in der Milchviehfütterung. WWF Deutschland. Berlin. Dezember 2012. 340 р.
 16. Поліщук А. А., Булавкіна Т. П. Ріпак: за і проти. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  № 3.  С. 67-70.
 17. Лазаревич А. П. Використання насіння ріпаку в раціонах корів. Вісник аграрної науки.   № 5.  С. 29-32.
 18. Лазаревич А. Ефективність використання ріпаку в раціонах молочної худоби. Тваринництво України. № 5. C. 19-24.
 19. Коваль С. С., Мандрик М. О., Бігас О. В. Згодовування шроту ріпаку та екструдату вики дійним коровам в залежності від кратності доїння і добової дачі. Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. 2014. № 38. 276-281.

 

Е. И. Юлевич. Молочная продуктивность коров при использовании в рационах подсолнечного и рапсового шрота.

Приведены результаты исследования зависимости молочной продуктивности коров от применения в рационах подсолнечного и рапсового шротов. Предложено введение в состав рационов кормления коров молочного стада подсолнечного и рапсового шротов, что позволяет повысить содержание протеина и улучшить питательность рационов. Использование рапсового шрота приводит к увеличению труднорастворимого протеина, что положительно влияет на показатели молочной продуктивности коров. Применение подсолнечного и рапсового шротов в количестве 0,5 кг обеспечивает повышение величины надоя молока базисной (3,4%) жирности на 13,3 и 17,1% соответственно, по сравнению с контролем. Включение в рационы кормления коров дойного стада рапсового шрота, содержащего большее, по сравнению с подсолнечным шротом, количество протеина, защищенного от расщепления в рубце, способствует повышению надоя и содержания жира в молоке коров.

Ключевые слова: молочная продуктивность, рацион, рапсовый шрот, подсолнечный шрот, нерастворимый протеин.

 

О. I. Ulevich. Milk productivity of cows in conditions of using sunflower and rapeseed meal in the rations.

The results of the dependence of the milk productivity of cows on the use in the rations of sunflower and rapeseed meals are given. An introduction to the composition of diets for feeding cows of a dairy herd of sunflower and rapeseed meals has been proposed, which makes it possible to increase the protein content and improve the nutritional value of the rations. The use of rapeseed meal leads to an increase in poorly soluble protein, which positively affects the performance of milk production of cows. The use of sunflower and rapeseed meals in the amount of 0.5 kg provides an increase in the milk yield of basic (3.4%) fat content by 13.3% and 17.1%, respectively, compared to the control. Inclusion in the rations of cows feeding dairy herd of rapeseed meal containing more, compared to sunflower meal, the amount of protein protected from splitting in the rumen, contributes to an increase in milk yield and fat content in milk of cows.

Key words: milk productivity, ration, rapeseed meal, sunflower meal, insoluble protein.

Повернутися до змісту

ulevich.pdf
Size: 0.33

О. С. Крамаренко, С. С. Крамаренко, Н. І. Кузьмічова. Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту теплиць Південної м´ясної породи

УДК 636.2.034 / 57.087

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-13

О. С. Крамаренко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID:
0000-0002-2635-526Х
С. С. Крамаренко,
доктор біологічних наук
ORCID ID:
0000-0001-5658-1244
Н. І. Кузьмічова,
здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії
ORCID ID:
0000-0002-5806-3851
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

За допомогою дисперсійного та ентропійно-інформаційного аналізу вивчено вплив генотипових та паратипових факторів на ознаки росту 232 телиць південної м’ясної породи. Результати свідчать про вірогідний вплив генерації та віку телиць на їх живу масу. Крім того, встановлено вірогідну взаємодію між генерацією та віком, а також між генерацією, походженням та віком телиць. Найнижчі оцінки ентропії були відмічені для живої маси при народженні і вони не залежали ані від походження, ані від генерації телиць.

Ключові слова: ентропійно-інформаційний аналіз (ЕІА), ознаки росту, телиці, м’ясна худоба.

Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту теплиць Південної м´ясної породи (текст статті)
Entropy and information analysis of the growth traits in the Southern Meat cattle breed heifers (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Крамаренко С. С.  Особенности  использования  энтропийно-информационного  анализа  для количественных признаков биологических объектов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук.    Т. 7. № 1. С. 242-247.
 2. Крамаренко А. С., Кузьмичева Н. И., Крамаренко С. С. Анализ главных компонент ростовых признаков южной мясной породы скота. Stiinta agricola.  № 1. С. 126-131.
 3. Крамаренко С. С., Луговой С. И. Использование энтропийно-информационного анализа для оценки воспроизводительных качеств свиноматок. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. Т. 9, № 107. С. 58-62.
 4. Лихач В. Я., Крамаренко С. С., Шебанін П. О. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок. Вісник аграрної науки Причорномор’я.    Вип. 1 (82).  С. 187-194.
 5. М’ясне скотарство в степовій зоні України / [Ю. В. Вдовиченко, В. І. Вороненко, В. О. Найдьонова та ін.]. Нова Каховка: ПИЕЛ, 2012. 307 с.
 6. Халафян А. А. STATISTICA 6: Статистический анализ данных.  Москва, 2007. 512 с.
 7. Патрєва Л. С., Крамаренко С. С. Ентропійний аналіз кількісних ознак для селекційної оцінки батьківського стада м’ясних курей. Розведення і генетика тварин.    Вип. 41. С. 149-154.
 8. Підпала Т. В., Крамаренко О. С., Зайцев Є. М. Використання ентропійного аналізу для оцінки розвитку ознак молочної худоби голштинської породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.   Т. 20, № 84.  С. 3-8.
 9. Підпала Т. В. Застосування ентропійного аналізу для оцінки селекційних ознак молочної худоби / Т. В. Підпала, С. С. Крамаренко, С. О. Бондар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. – 2016. – Вип. 7. – С. 89-93.
 10. Хвостик В. П. Ентропійний аналіз якісних показників яєць гусей створюваної диморфної популяції / В. П. Хвостик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2011. – Т. 13. – № 4(50). – Ч. 3. – С. 324-327.
 11. Detection of SNP effects on feed conversion ratio in pigs based on entropy approach / [A. Borowska, H. Reyer, K. Wimmers et al.] // Acta Fytotechnica et Zootechnica. – 2016. – V. 19(3). – P. 103-105.
 12. Detection of pig genome regions determining production traits using an information theory approach / [A. Borowska, H. Reyer, K. Wimmers et al.] // Livestock Science. – 2017. – V. 205. – P. 31-35.
 13. Bourdon R. M. Genetic, environmental and phenotypic relationships among gestation length, birth weight, growth traits and age at first calving in beef cattle / R. M. Bourdon, J. S. Brinks // Journal of Animal Science. – 1982. – 55(3). – P. 543-553.
 14. Use of entropy in the analysis of nominal traits in sheep / [A. Dobek, R. Steppa, Molinski et al.] // Journal of applied genetics. – 2013. – V. 54(1). – P. 97-102.
 15. Gregory K. E. Breed effects and heterosis in advanced generations of composite populations for growth traits in both sexes of beef cattle / K. E. Gregory, L. V. Cundiff, R. M. Koch // Journal of animal science. – 1991. – V. 69(8). – P. 3202-3212.
 16. Holland M. D. Factors affecting calf birth weight: a review / M. D. Holland, K. G. Odde // Theriogenology. – 1992. – V. 38(5). – P. 769-798.
 17. Análise de componentes principais para características de crescimento em bovinos de corte / [C. A. D. Souza Dantas Muniz, S A. D. Queiroz, A. D. S. Mascioli et al.] // Semina: Ciencias Agrarias. – 2014. – V. 35(3). – P. 1569-1576.
 18. Пелих В. Г. Ентропійний аналіз гетерогенності свиноматок різних напрямів продуктивності за показником вирівняності гнізд під час народження / В. Г. Пелих, І. В. Чернишов // Вісник аграрної науки. – 2014. – №. – С. 36-37.

 

А. С. Крамаренко, С. С. Крамаренко, Н. И. Кузьмичева. Энтропийно-информационный анализ ростовых признаков телок южной мясной породы

С помощью дисперсионного и энтропийно-информационного анализа было изучено влияние генотипических и паратипических факторов на признаки роста 232 телок южной мясной породы. Результаты свидетельствуют о достоверном влиянии генерации и возраста телок на их живую массу. Кроме того, установлено достоверное взаимодействие между генерацией и возрастом, а также между генерацией, происхождением и возрастом телок. Самые низкие оценки энтропии были отмечены для живой массой при рождении и они не зависели ни от происхождения, ни от генерации телок.

Ключевые слова: энтропийно-информационный анализ (ЕИА), признаки роста, телки, мясной скот

 

A. Kramarenko, S. Kramarenko, N. Kuzmichova. Entropy and information analysis of the growth traits in the Southern Meat cattle breed heifers

The relationships among growth traits in different ages of 232 heifers Southern Meat Cattle breed and genotype and environmental factors were studied using a multifactorial ANOVA, and additionally with a entropy and information analysis. A repeated measures ANOVA revealed significant main effects for generation and age of heifers. Additionally, there was a significant interaction between generation and age of heifers and between generation, origin and age of heifers. The lowest entropy values were associated with BW, which did not depend on heifer’s origin and generation.

Key words: entropy and information analysis (EIA), growth traits, heifers, beef cattle.

Повернутися до змісту

kramarenko.pdf
Size: 0.33

С. С. Пророченко. Накопичення корневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення

УДК 631.459:633.21:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-12

С. С. Пророченко, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Дослідженнями встановлено, що під дією різних антропогенних чинників, які проводять за  поліпшення лучних угідь, значні зміни відбуваються у кореневій масі трав, а також у ґрунті. Нагромадження  маси коренів найсуттєвіше  збільшувалося під дією азотних добрив у дозі N60 на злаковому  травостої. У цьому разі на фоні внесення N60Р60К90 у порівнянні з фоном Р60К90 їх суха  маса у 0-20-см шарі ґрунту збільшилася від 11,01 до 12,14 т/га або на 1,13 т/га.  При внесенні цієї дози на люцерновий або люцерно-злакові травостої суха маса коренів збільшилася від 10,55-11,30 т/га до 10,66-11,54 т/га або на 0,10-0,34 т/га, що є не достовірним.

Ключові слова: коренева маса, протиерозійна стійкість, ґрунт, лучні тровостої, удобрення.

Накопичення корневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення (текст статті)
Root mass accumulation and anti-erosion resistance of soils under meadow grass stands depending on fertilizer (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Кургак В. Г., О. П. Лук’янець. Вплив типу травостою, систем удобрення та використання на продуктивність суходільних лучних угідь північного Лісостепу України. Зб. наук. праць Вінницького ДАУ. Вінниця, 2004. Вип. 17. С. 9-15.
 2. Кургак В. Г., Товстошкур В. М. Вплив видового складу та удобрення багаторічних травостоїв на показники  родючості  ґрунтів. Зб. наук. пр. ННЦ  «Інститут землеробства УААН».  К.: ЕКМО, 2010. Вип. 3-4. С. 15-25.
 3. Кутузова А. А. Научная основа использования биологического азота в луговодстве. Вестн. с.-х. науки. 1986. N 4. (355). С. 106-112.
 4. Сау А. Интенсивность почвообразовательного процесса под многолетними травами. Тр. Эстонской с.-х. академии. Тарту, 1983. Вып. 140. С. 27-44.
 5. Кургак В. Г. Еколого-біологічні і агротехнічні основи створення високопродуктивних сіяних лук в Лісостепу України : автореф. дис. докт. с.-г. наук: 06.00.12.; НАУ. К., 1995. 48 с.
 6. Черкасова В. А. Освоение склонов под пастбища и сенокосы. М.: Колос, 1976. 208 с.
 7. Лук’янець О.П. Формування лучних травостоїв на орних землях. Вісник аграрної науки. 2003. № 12. С. 76-79.

 

С. С. Пророченко. Накопление корневой массы и противоэрозионная устойчивость почв под луговым травостоем в зависимости от удобрения.

Исследованиями установлено, что под действием различных антропогенных факторов, которые проводят за улучшение луговых угодий, значительные изменения происходят в корневой массе трав, а также в почве. Накопление массы корней существенно увеличивалось под действием азотных удобрений в дозе N60 на злаковом травостой. В этом случае на фоне внесения N60Р60К90 по сравнению с фоном Р60К90 их сухая масса в 0-20-см слое почвы увеличилась от 11,01 до 12,14 т/га или на 1,13 т/га. При внесении этой дозы на люцерны или люцерны-злаковые травостое сухая масса корней увеличилась от 10,55-11,30 т/га до 10,66-11,54 т/га или на 0,10-0,34 т/га, что является не достоверным.

Ключевые слова: корневая масса, противоэрозионная устойчивость, почву, луговые тровостои, удобрения.

 

S. S.Prorochenko. Root mass accumulation and anti-erosion resistance of soils under meadow grass stands depending on fertilizer.

Research has established that under the action of various anthropogenic factors that lead to the improvement of grasslands, significant changes occur in the root mass of grasses, as well as in the soil. The accumulation of root mass significantly increased under the action of nitrogen fertilizers in a dose of N60 on the grass herbage. In this case, against the background of the introduction of N60P60K90 compared with the background of P60K90, their dry weight in the 0-20 cm soil layer increased from 11.01 to 12.14 t / ha or by 1.13 t / ha. When applying this dose to alfalfa or alfalfa-grass herbage, the dry weight of roots increased from 10.55-11.30 t / ha to 10.66-11.54 t / ha or by 0.10-0.34 t / ha, which is not reliable.

Key words: root mass, anti-erosion resistance, soil, meadow breeding, fertilization.

Повернутися до змісту

prorochenko.pdf
Size: 0.33