Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів

УДК 636.082

І. Б. Баньковська, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

У статті подано результати аналізу прояву антагоністичних ознак у свиней сучасних комерційних генотипів: рівня м’ясної продуктивності та якості м’яса в цінних частинах туші – найдовшому м’язі спини і напівперетинчастому м’язі. Виявлено, що туші за виходом пісного м’яса відповідають вищим класам європейської системи (S)EUROP. Однак, показники якості м’яса мають ознаки PSE-свинини. Особливо низькою є його вологоутримуюча здатність, що призводить до втрат при охолодженні та зберіганні туш. Більші втрати спостерігаються у свиней поєднання двопородних свиноматок йоркшир х ландрас з кнурами гемпшир х дюрок.

Ключові слова: свині, комерційні поєднання порід, якість туш, якість м’яса, m. longisimus dorsi, m. semimembranosus.

Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів. (текст статті)

Analysis of the quality of carcasses and meat of pigs of different commersial genotypes. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві : монографія / А. А. Гетя. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 192 c.
2. Тимошенко Н. В. Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясних продуктов : Учебное пособие / Н. В. Тимошенко // – М. : ВНИИМП, 2008. – Т. 1. – 379 с.
3. Селекция на мясность: качество продукции и стрессустойчивость свиней / Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, В. Г. Максимов, А. Г. Максимов. – Ростов-на-Дону : Рост Издат, 2003. – 250 с.
4. Steane D. Antogonistic traits in pig breeding. / Steane D. // Livestock Product. –Sc. – 1981. – №5. – Р.407-418.
5. Plastow G.S. Quality pork genes and meat production / G. S. Plastow, D.Carrion, M. Gil // Meat Science. 2005. – V.70:409.– Р. 21.
6. Баньковская И.Б. Качество мяса свиней разной стрессочувствительности / И. Б. Баньковская // Зоотехния. – 1996. – №8. – С. 23-25.
7. Pork Quality Audit: A review of the factors influencing pork quality / [ J.E.Cannon, J.B. Morgan, J. Heavner et al]. – J. Muscle Foods, 1995. – Vol.6. – P. 369-402.
8. EU (2011): Commission implementing Decision 2011/258/EC of 27 April 2011 amending Decision 89/471/EC authorising methods for grading pig carcasses in Germany (notified under document number C(2011) 2709). Official Journal of the European Union, L75. – Р.24–25
9. Нормы усушки парного мяса и субпродуктов при охлаждении [ Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0300400-81 (30.10.16). – Заглавие с экрана.
10. Методические рекомендации по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней / [наук. ред. В.А. Коваленко.]. – М. : ВАСХНИЛ, 1987. – 64 с.
11. Справочник по качеству продукции животноводства / [под ред. П. П. Остапчука]. – К. : Урожай, 1979. – 317 с.

И. Б. Баньковская. Анализ качества туш и мяса свиней коммерческих генотипов.

В статье представлены результаты анализа проявления антагонистических признаков у свиней современных коммерческих генотипов: уровня мясной продуктивности и качества мяса в ценных частях туши – длиннейшей мышце спины и полуперепончатой мышце. Выявлено, что туши по выходу постного мяса соответствуют высшим классам европейской системы (S) EUROP. Однако показатели качества мяса имеют признаки PSE-свинины. Низкая его влагоудерживающая способность приводит к потерям при охлаждении и хранении туш. Высокие потери наблюдаются у свиней сочетания двупородных свиноматок йоркшир х ландрас с хряками гемпшир х дюрок.

I. Bankovska. Analysis of the quality of carcasses and meat of pigs of different commersial genotypes.

In the article it is presented results on an analysis of displaying antagonistic traits in pigs of modern commercial genotypes, the level of meat productivity and meat quality in valuable parts of the carcass – m. longisimus dorsi, m. semimembranosus. It has been found out that the carcasses for the lean meat yield correspond to the higher classes of the European system (S) EUROP. However, indexes of the meat quality have traits of PSE-pork. Particularly waterholding capacity of meat is low which leads to loss at cooling and storage of carcasses. Higher losses are observed in pigs of combination of two breeds sows Yorkshire x Landrace with boars Hampshire x Duroc.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней

УДК 636.082

І. Б. Баньковська, кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
В. М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

У статті подано результати факторного аналізу абсолютних та відносних показників м’ясності туш свиней. Виявлено збільшення маси м’яса та сала у тварин, що відгодовувалися на глибокій підстилці порівняно з бетонною підлогою, однак відносні показники їх м’ясної продуктивності знижувалися за рахунок більш інтенсивного накопичення жирової тканини. Зроблено висновок про значимий рівень впливу (р?0,001) типу підлоги та генотипу на показники якості туш свиней. Визначено важливість врахування особливостей формування якісних характеристик та взаємного розподілу морфологічних частин туш свиней кожного генотипу для кращого прояву потенціалу їх м’ясної продуктивності та оптимізації виробництва свинини.

Ключові слова
свині, генотипи, м’ясність туш, глибока підстилка, бетонна підлога. (більше…)