Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством

УДК 330.322

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
І. В. Агеєнко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто роль та економічну сутність забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління сільськогосподарським підприємством. Обґрунтовано вплив економії матеріально-технічних ресурсів на ефективність процесу управління. Визначено об’єкти системи управління забезпеченням матеріально-технічними ресурсами в аграрному секторі, основні цілі та завдання матеріально-технічного постачання. Окреслено принципи системи забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

Ключові слова: забезпечення, матеріально-технічні ресурси, управління, постачання, сільськогосподарське підприємство.

Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави. (текст статті)

Adaptative approach guarantee in the state environmental safety. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Агєєва І.В. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств / І. В. Агєєва // Університетські наукові записки. – 2013. – № 2. – С. 165–170.
2. Даниленко А. С. Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах / А. С. Даниленко, А. М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2014. – № 1. – С. 71-77.
3. Захарчук О. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 72-79.
4. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 92-99.
5. Колос З. В. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / З. В. Колос // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 79-82.
6. Кулікова Т. О. Стан матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України після створення об’єднання “Укрсільгосптехніка” (1961–1965 рр.) / Т. О. Кулікова // Гуржіївські історичні читання. – 2015. – Вип. 10. – С. 198-200.
7. Мельник І.І. Основи інженерного менеджменту : навч. посіб. / Мельник І. I., Тивоненко I. Е., Фришев С. Е. – К. : Вища освіта, 2006.– 525 с.
8. Місевич М. А. Удосконалення матеріально-технічної бази як чинника забезпечення потенційної (ресурсної) конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств / М. А. Місевич // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – № 2(2). – С. 37-46.
9. Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. М. Остапенко – Луганськ : ЛНАУ, 2008. – 20 с.
10. Пятуніна С. С. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості / С. С. Пятуніна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. ‑ К. : НАУ, 2011. – Вип. 31. – 222 с.
11. Тихонов О.В. Організація ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Тихонов. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

Н. В. Потриваева, И. В. Агеенко. Обеспечение материально-техническими ресурсами в системе управления предприятием.

Рассмотрены роль и экономическая сущность обеспечения материально-техническими ресурсами в системе управления сельскохозяйственным предприятием. Обосновано влияние экономии материально-технических ресурсов на эффективность процесса управления. Обозначены объекты системы управления обеспечением материально-техническими ресурсами в аграрном секторе, основные цели и задачи материально-технического снабжения. Определены принципы системы обеспечения сельскохозяйственных предприятий материально-техническими ресурсами.

N. Potryvaieva, I. Aheienko. Inputs’ providing in the management of a company.

The role and economic substance of inputs’ providing in the management of an agricultural enterprise was considered. The influence of inputs’ saving on the effectiveness of the management process was proved. The objects of management for inputs’ providing and the main goals and objectives of logistics in the agricultural sector were determined. The principles of the system of an agricultural enterprise inputs’ providing were outlined.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Зміст випуску 4 (92), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Н. В. Потриваєва, І. В. Агеєнко.  Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством.
12. О. М. Вишневська, О. О. Христенко. Індикатори формування економічної безпеки держави.
23. І. В. Гончаренко, А. Ю. Козаченко. Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій.
33. О. Д. Витвицька, А. В. Виборна. М’які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії.
41. Ю. А. Кормишкін.  Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
51. С. О. Горбач. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці.
61. О. А. Боднар. Інституційне забезпечення сільського розвитку.
70. О. С. Альбещенко. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

77. В. В. Базалій, Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику.
85. М. М. Корхова, О. А. Коваленко, А. В. Шепель. Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння.
92. Т. В. Сахно, В. П. Петренкова. Вміст фенольних сполук та морфометричні показники у зразків-диференціаторів соняшнику за умов ураження вовчком. 
101. В. Г. Кушнеренко, М. В. Шугаєва. Ріст молодняку свиней як один з основних показників продуктивності.
106. Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко, С. І. Пентилюк. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (АCIPENSERIFORMES).
114. Є. М. Зайцев. Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

121. V. Havrysh, M. Shatohin.  Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency.
128. V. Hruban’. Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting.
137. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур.
143. О. С. Садовой. Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней стержневого витого магнитопровода. 
154. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, О. В. Савченко, О. С. Кириченко. Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна.

Редакція випуску 4 (92), 2016

Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів

УДК 658.62.018.012

Н. А. Доценко, кандидат технічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Стаття присвячена питанню оцінки системи управління якістю. У статті розглянуто класифікацію систем. Проведено аналіз вимог до системи менеджменту якості з точки зору системного та процесного підходів і визначено, до якого типу систем належить система управління якістю.

Ключові слова: процес, кваліметрія, системний підхід, процесний підхід, показник якості процесу, міжнародний стандарт, система управління якістю.

Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів. (текст статті)

The features of the classification of quality management system with regard requirements of international standards. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Коваленко И. Н. О некоторых классах сложных систем / И. Н. Коваленко. // Техническая кибернетика. – 1965. – №6.
2. Методологія системного аналізу технічних систем / В. А. Краснобаєв, І. О. Фурман, В. П. Поляков та ін. – Х. : Факт, 2009. – 297 с.
3. Воскобоев В. Ф. К вопросу распознавания технического состояния сложных систем / В. Ф. Воскобоев, В. Б. Алексеева, Ю. А. Юрков // Основные вопросы теории и практики надежности. – М., 1980. – 428 с.
4. Рогов Е. И. Классы математических моделей больших систем / Е. И. Рогов // Труды Института горного дела. – М., 1968. – С. 32.
5. Теория систем и методы системного анали за в управлении и святи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов и др. – М. : Радио и связь, 1983. – 248 с.
6. Ушаков И. А. Эффективность функционирования сложных систем / И. А. Ушаков // О надежности сложных технических систем. – М., 1966.
7. Шкурба В. В. Некоторые вопросы автоматизированного управления предприятиями / В. В. Шкурба // Кибернетика. – 1967. – №5.
8. Трапезников В. А. Автоматическое управление и экономика / В. А. Трапезников // Автоматика и телемеханика. – 1966. – №1.
9. ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник / Національний стандарт України. – Чинний від 2008-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 72 с.
10. ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Вимоги / Національний стандарт України. — Чинний від 2009-09-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 72 с.

Н. А. Доценко. Особенности классификации системы управления качеством с учетом требований международных стандартов.

Статья посвящена вопросу оценки системы менеджмента качества. В данной статье рассмотрена классификация систем. Проведен анализ требований к системе менеджмента качества с точки зрения системного и процессного подходов и определено, к какому типу систем относится система управления качеством.

N. Dotsenko. The features of the classification of quality management system with regard requirements of international standards.

The article is devoted to the assessment of the quality management system. This article describes the classification of systems. It has been analyzed the requirements of the quality management system in terms of system and process approaches. It was determined what type of system applies to a quality management system.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно

УДК 631.355.072/1

А. П. Галєєва, кандидат педагогічних наук, доцент
В. А. Грубань, здобувач

У статті представлено обґрунтування результатів досліджень конструкційних особливостей існуючих качановідокремлювальних апаратів та аналіз основних недоліків розглянутих конструктивних рішень, запропоновано нову конструктивну схему технологічного модуля, адаптованого до сучасних умов проведення збиральних робіт.

Ключові слова: кукурудзозбиральна техніка, технологічний модуль, багатофакторний вплив, експериментальні дослідження, польові випробування.

Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно. (текст статті)

The rationale options of tecnology module for many factors action corn collection. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гребенюк Г.І. Конструктивно-технологічні передумови вдосконалення качановідокремлювальних пристроїв кукурудзозбиральних машин / Г.І. Гребенюк, Д.В. Кузенко, О.В. Бондаренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 1999. – Вип. 7. – С. 32-36.
2. Демко А. Чому втрати урожаю – не збитки, а статистика? / А. Демко, О. Демко // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 100-104.
3. Пат. 71945 Україна, МПК А01D 45/02. Пристрій для відокремлення качанів кукурудзи багатофакторної дії / Бондаренко О.В., Ракул О.І. – № u201203210; заявл. 19.03.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
4. Пат. 73808 Україна, МПК А01D 45/02. Стенд для досліджень технологічних характеристик качановідокремлювальних апаратів кукурудзозбиральних машин / Бондаренко О.В., Ракул О.І., Пилип В.Є. – № u201203176; заявл. 19.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
5. Резниченко И.И. Исследование кинематического режима работы початкоотделяющего аппарата пиккерно-стрипперного типа / И.И. Резниченко // Тракторы и сельхозмашины. – 1983. – № 4. – С. 19-20.
6. Кукурузоуборочные машины / К.В. Шатилов, Б.Д. Козачок, А.П. Орехов и др. – М. : Машиностроение, 1981. – 224 с.

А. П. Галеева, В. А. Грубань. Обоснование параметров технологического модуля для сбора кукурузы на зерно.

В статье представлены результаты исследований конструкционных особенностей существующих початкоотделительных аппаратов и анализ основных недостатков их конструктивных решений, предложена новая конструктивная схема технологического модуля, адаптированого к современным условиям проведения уборочных работ.

A. Haleeva, V. Hruban. The rationale options of tecnology module for many factors action corn collection.

In this paper the studied results of structural features of existing corn picker were given and also was analysed the major drawbacks of their design solutions. It was proposed a new structural scheme of corn picker which was adopted to the new conditions of harvesting work.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості.

УДК 332.2:332.3:349.4

Ю. О. Кірічек,доктор технічних наук, професор
В. О. Гряник,старший викладач
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Наведено аналіз стану сучасного муніципального геоінформаційного забезпечення діяльності територіальних громад в Україні. Запропоновано першочергові заходи його розбудови на основі існуючих технічних матеріалів та нової бази даних, створеної із застосуванням сучасних технологій. Геоінформаційні системи вкрай необхідні для вирішення нагальних задач як при проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні, так і при об’єднанні територіальних громад.

Ключові слова: геоінформаційні системи, управління земельними ресурсами та нерухомим майном, застосування ГІС, бази даних, аналіз інформації, статистична звітність.

Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості. (текст статті)

Information support of lands monitoring and the creation of territorial geoinformation systems of real estate cadastre. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Земельний кодекс України : за станом на 01 березня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2002. – № 3-4. – ст.27 – (Бібліотека офіційних видань). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14.
2. Про Державний земельний кадастр : Закон України за станом на 01 березня 2016р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2012. – № 8. – ст.61 – (Бібліотека офіційних видань). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.
3. Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України за станом на 01 січня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2004. – №51. – ст.553 – (Бібліотека офіційних видань). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI за станом на 16 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України . – Офіц. вид. – К., 2013. – №36. – ст.472 – (Бібліотека офіційих видань). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.

Ю. А. Киричек, В. А. Гряник. Информационное обеспечение мониторинга земель и создание территориальных геоинформационных систем кадастра недвижимости.

Приведен анализ состояния современного муниципального геоинформационного обеспечения деятельности территориальных общин в Украине. Предложены первоочередные меры по его развитию на основе существующих технических материалов и новой базы данных, созданной с применением современных технологий. Геоинформационные системы крайне необходимы для решения насущных задач, как при проведении административно-территориальной реформы в Украине, так и при объединении территориальных общин.

Y. Kirichek, V. Granik. Information support of lands monitoring and the creation of territorial geoinformation systems of real estate cadastre.

We analysed the municipal geoinformation state support of activities of the territorial communities in Ukraine. Prime ways of its development on the basis of the existing technical materials and the new database is created with application of modern technologies are offered.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block – rope» considering rolling slippage

UDC 621.7; 621.8; 539.4

D. Marchenko, candidate of technical sciences
Mykolayiv National Agrarian University

Tribological studies conducted wear of the friction pair «cable block – rope», including rolling with sliding. It was found that wear does not depend on the hardness of the contacting surfaces at least by 5% slip. With the reduction of the surface roughness the coefficient of friction for the surfaces with grease decreases. It is shown that the slippage of up to 2%, a sharp change in the coefficient of friction, after which it remains almost flat due to the spread of slip on the entire contact area. Bearing strain increases with increasing slip, if the shear stresses are sufficiently large.

Key words: pair of friction, slipping, rolling motion, crumpling, coefficient of friction, rolling-off by a roller.

Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block – rope» considering rolling slippage. (текст статті)

Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block – rope» considering rolling slippage. (анотація)

Referenses:
1. Markov D. P. Tribologicheskie aspekty povyshenija iznosostojkosti i kontaktno-ustalostnoj vynoslivosti koles podvizhnogo sostava: dis. … doktora tehn. nauk : 05.02.04 / Markov Dmitrij Petrovich. – M., 1996. – 386 s.
2. Bushe N. A. Sovmestimost’ trushhihsja poverhnostej / N. A. Bushe, V. V. Kopyt’ko. – M. : Nauka, 1981. – 128 s.
3. Popov A. P. Kontaktnaja zadacha naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija tel pri rabote stal’nogo kanatnogo bloka i trosa / A. P. Popov, B. I. Butakov, D. D. Marchenko // Problemi tribologії. – Hmel’nic’kij, 2011. – № 1. – S. 29-36.
4. Marchenko D. D. Kincevo-elementne modeljuvannja kontaktnoi’ vzajemodii’ pry roboti stal’nyh kanatnogo bloku i kanatu / D. D. Marchenko // Problemy trybologii’. – Hmel’nyc’kyj, 2013. – № 1. – S. 86-93.
5. Kuz’menko A. G. Zakonomernosti proskal’zyvanija pri vnutrennem i naruzhnom kachenii cilindrov. Jeksperiment (Chast’ 1) / A. G. Kuz’menko // Problemi tribologії. – Hmel’nic’kij, 2012. – № 2. – S. 121-126.
6. Butakov B. I. Povyshenie kontaktnoj prochnosti stal’nyh detalej obkatyvaniem ih rolikami / B. I. Butakov, D. D. Marchenko // Suchasnі problemi tribologії : mіzhnar. nauk.-tehn. konf., 19-21 travnja 2010 r. : tezi dop. – K. : ІVC ALKON NAN Ukraїni, 2010 – S. 74.
7. Butakov B. I. Razrabotka sposoba obkatyvanija rolikami stal’nyh detalej s cel’ju povyshenija ih kontaktnoj prochnosti / B. I. Butakov, D. D. Marchenko // MOTROL. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Sciences Branch of Lublin Ropczyce School of Engineering and Management. – Lublin, 2008. – Vol. 10V. – R. 15-28.
8. Shkol’nik L. M. Tehnologija i prisposoblenija dlja uprochnenija i otdelki detalej nakatyvaniem / L. M. Shkol’nik, V. I. Shahov. – M. : Mashinostroenie, 1964. – 184 s.
9. Butakov B. I. Povyshenie kontaktnoj prochnosti stal’nyh detalej s pomoshh’ju poverhnostnogo plasticheskogo deformirovanija / B. I. Butakov, D. D. Marchenko // Problemi tribologії. – Hmel’nic’kij, 2008. – № 1. – S. 14-23.
10. Issledovanie sostojanija poverhnostnogo sloja valov obkatannyh rolikami / B. I. Butakov, D. D. Marchenko, V. A. Artjuh, A. V. Zubehina // Tehnologii uprochnenija nanesenija pokrytij i remonta: teorija i praktika : materialy 14-j mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 17 – 20 aprelja 2012 g. : tezisy dokl. : v 2 ch. – Sankt – Peterburg, 2012. – Ch. 2. – S. 50-64.
11. Pat. 93252 Ukrai’na, MPK V 24 V 39/04. Sposib chystovoi’ ta zmicnjujuchoi’ obrobky poverhon’ til obertannja skladnogo profilju i prystrij dlja jogo zdijsnennja / B. I. Butakov, V. S. Shebanin, G. S. Butakova, D. D. Marchenko ; zajavnyk i patentovlasnyk Mykolai’vs’kyj derzhavnyj agrarnyj universytet. – № a200815098 ; zajavl. 29.12.2008 ; opubl. 12.07.2010, Bjul. № 13.

Д. Д. Марченко. Трибологічні дослідження процесу зношування пари тертя «канатний блок – канат» при коченні з урахуванням проковзування.

Проведено трибологічні дослідження зношування пари тертя «канатний блок – канат» при коченні з врахуванням проковзування. Виявлено, що зношування пари тертя не залежить від твердості контактуючих поверхонь з проковзуванням менш ніж 5%. Зі зменшенням шорсткості поверхні коефіцієнт тертя для поверхонь, які мають мащення, зменшується. Показано, що проковзування до 2% призводить до різкої зміни коефіцієнта тертя, після чого він залишається практично незмінним через розповсюдження ковзання на всю площу контакту. Деформація зминання збільшується при підвищенні проковзування, якщо дотичні напруження достатньо великі.
Збільшення проковзування призводить до підвищення наклепу поверхневого шару, відбувається зменшення шорсткості поверхні і коефіцієнту тертя, що призводить до зменшення зминання поверхні та зношування. В нашому випадку, за допомогою обкатування роликом, цей ефект досягається швидше, при цьому створюючи в поверхневому шарі задані триботехнічні властивості зі зменшеними показниками зношування.

Д. Д. Марченко. Трибологические исследования процесса изнашивания пары трения «канатный блок – канат» при качении с учетом проскальзывания.

Проведены трибологические исследования изнашивания пары трения «канатный блок – канат» при качении с учетом проскальзывания. Установлено, что изнашивание пары трения не зависит от твердости контактирующих поверхностей с проскальзыванием менее 5%. С уменьшением шероховатости поверхности коэффициент трения для поверхностей, которые имеют смазку, уменьшается. Показано, что проскальзывание до 2% приводит к резкому изменению коэффициента трения, после чего он остается практически неизменённым из-за распространения скольжения на всю площадь контакта. Деформация смятия увеличивается при повышении проскальзывания, если касательные напряжения достаточно велики.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Распределение индукции в рабочем зазоре аксиального асинхронного двигателя

УДК 621.313.333

А. А. Ставинский, доктор технических наук, профессор1
О. О. Плахтырь, кандидат технических наук, доцент1
О. О. Пальчиков, магистр2
1 Николаевский национальный аграрный университет
2 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

Составлена математическая модель расчета распределения магнитной индукции в рабочем зазоре аксиального асинхронного двигателя с витым магнитопроводом исходя из равенства магнитодвижущих сил каждого коаксиального слоя электромагнитной системы. Использовались аппроксимирующие выражения данных таблиц магнитных напряжений зубцов и ярем. Выполнен анализ влияния конструктивно-геометрических параметров магнитной цепи на форму кривой распределения индукции в зазоре.

Ключевые слова: аксиальный асинхронный двигатель, индукция в рабочем зазоре, магнитодвижущая сила, магнитная цепь.

Распределение индукции в рабочем зазоре аксиального асинхронного двигателя. (текст статті)

Distribution of induction in the working gap of axial induction motor. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Загрядцкий В.И. Торцевые асинхронные электродвигатели и совмещенные электромеханические агрегаты / В.И. Загрядцкий, Е.Т. Кобяков, Ю.С. Степанов. – М. : Машиностроение, 2003. – 287 с.
2. Ставинский А. А. Сравнительный анализ массостоимостных показателей асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором / А. А. Ставинский, О. О. Пальчиков // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – № 3. – С. 20-26.
3. Ставинский А. А. Сравнительный анализ потерь активной мощности асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором / А. А. Ставинский, О. О. Пальчиков // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – № 5. – С. 31-35.
4. Caricchi F. Axial flux electromagnetic differential induction motor/ F. Caricchi// 17th Int. Conf. on Electrical Machines and Drives. Institution of Engineering and Technology (IET), 11-13 Sept, 1995. – pp. 1-5.
5. Igelspacher J. Analytical description of a single-stator axial-flux induction machine with squirrel cage/ J. Igelspracher, H.G. Herzog// XIX Int. Conf. on Electrical Machines (ICEM 2010). Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), 6-8 Sept. – 2010, pp. 1-6.
6. Profumo F. Axial flux machines drives: a new viable solution for electric cars/ F/ Profumo, Z. Zheng, A. Tenconi// IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 1997, Vol. 44, №1, pp. 39-45.
7. http://www.axcmotors.com/axial-flux_technology.html
8. Пашков Н. И. Проектирование четырехполюсных асинхронных двигателей малой мощности торцевого исполнения / Н. И. Пашков, В. И. Кисленко, В. П. Оноприч // Техническая электродинамика. – 1993. – №5. – С. 32-37.
9. Гольдберг О. Д. Проектирование электрических машин / О. Д. Гольдберг, И. С. Свириденко. – М. : Высшая школа, 2006. – 431 с.
10. Игнатов В.А. Исследование распределения магнитного поля в активном объеме торцевых электрических машин с витым магнитопроводом / В.А. Игнатов, А.А. Ставинский, И. Г. Забора // Электротехника. – 1983. – № 8. – С. 27-30.
11. Полошков Н. Е. Исследование торцевых электрических машин с использованием пакета ANSYS / Н. Е. Полошков, К. С. Федий // Известия высших учебных заведений «Электромеханика». – 2008. – № 2. – С. 21-24.
12. А.с. СССР. 788275 МПК НО2К1/06/ А.А. Ставинский. – № 2739200; заявл. 22.09.1979; опубл. 15.12.1980, Бюл. №46.

А. А. Ставинський, О. О. Пальчиков, О. О. Плахтир. Розподіл індукції в робочому зазорі аксіального асинхронного двигуна.

Створено математичну модель розрахунку розподілу магнітної індукції в робочому зазорі аксіального асинхронного двигуна з витим магнітопроводом виходячи з рівності магніторушійних сил кожного коаксіального шару електромагнітної системи. Використовувались вирази апроксимації даних таблиць магнітних напруг зубців і ярем. Виконано аналіз впливу конструктивно-геометричних параметрів магнітного кола на форму кривої розподілу індукції в зазорі.

А. Stavinskii, O. Plakhtyr, О. Palchykov. Distribution of induction in the working gap of axial induction motor.

The mathematical model for calculating the distribution of the magnetic induction in the working gap of the axial induction motor with wound magnetic core on the basis of equality magnetic motive force of each layer of the coaxial electromagnetic system was made. The approximating expressions of data tables of magnetic stress on jags and yokes were used. The analysis of the impact of structural and geometric parameters of the magnetic circuit on the shape of the distribution curve of induction in the gap was made.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion under conditions of smooth contact

UDC 539.3

L. Vakhonina, сandidate of Phisical and Mathematical sciences
Mykolayiv National Agrarian University

We solve an axisymmetric problem of the interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion located in an elastic isotropic body (matrix). On both sides of the inclusion, between it and the body (matrix), conditions of smooth contact are realized. The method of solution is based on the representation of displacements in the matrix in terms of discontinuous solutions of Lame equations for harmonic vibrations. This enables us to reduce the problem to Fredholm integral equations of the second kind for functions related to jumps of normal stress and radial displacement on the inclusion.

Key words: harmonic wave of thin elastic circular inclusion,Bursting decision Lame equations, fluctuations Fredholm second kind.

Interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion under conditions of smooth contact. (текст статті)

Interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion under conditions of smooth contact. (анотація)

Referenses:
1. V. M. Aleksandrov, B. I. Smetanin, and B. V. Sobol’, Thin Stress Concentrators in Elastic Bodies [in Russian], Fizmatlit, Moscow (1993).
2. L. V. Vakhonina, “Bending vibrations of a circular thin inclusion in an infinite body,” Teor. Prak. Prots. Podribn. Rozdil. Zmishuv. Ushchil., Issue 12, 24-31 (2006).
3. L. V. Vakhonina and V. G. Popov, “Interaction of elastic waves with a thin rigid circular inclusion in the case of smooth contact,” Teor. Prikl. Mekh., Issue 38, 158-166 (2003).
4. I. S. Gradshtein and I. M. Ryzhik, Tables of Integrals, Sums, Series, and Products [in Russian], Nauka, Moscow (1971).
5. D. V. Grilitskii and G. T. Sulim, “Elastic stresses in a plane with a thin-walled inclusion,” Mat. Met. Fiz.-Mekh. Polya, Issue 1, 41-48 (1975).
6. V. T. Grinchenko and V. V. Meleshko, Harmonic Vibrations and Waves in Elastic Bodies [in Russian], Naukova Dumka, Kiev (1981).
7. W. Kecs and P. P. Teodorescu, Introducere in Teoria Distributilor cu Aplicatii in Technica, Editura Tehnica, Bucuresti (1975).
8. G. S. Kit, V. V. Mykhas’kiv, and O. M. Khai, “Analysis of steady-state vibrations of an absolutely rigid inclusion in a three-dimensional elastic body by the boundary element method,” Prikl. Mat. Mekh., 66, No. 5, 855-863 (2002).
9. V. I. Krylov, Approximate Calculation of Integrals [in Russian], Nauka, Moscow (1967).
10. V. V. Mykhas’kiv and O. M. Khai, “On the theory of strength of elastic bodies with plane rigid inclusions in a field of steady-state dynamic loads,” Mashynoznavstvo, No. 3, 17-22 (1993).
11. V. V. Mykhas’kiv and O. I. Kalynyak, “Nonstationary perturbations of a three-dimensional elastic matrix containing a rigid disc¬shaped inclusion,” Fiz.-Khim. Mekh. Mater., 41, No. 2, 7-15 (2005); English translation: Mater. Sci., 41, No. 2, 139-149 (2005).
12. V. V. Mykhas’kiv, Ya. I. Kunets’, and V. O. Mishchenko, “Stresses in a three-dimensional body with thin compliant inclusion behind the front of pulsed waves,” Fiz.-Khim. Mekh. Mater., 39, No. 3, 63-68 (2003); English translation: Mater. Sci., 39, No. 3, 377-384 (2003).
13. A. K. Pertsev and E. G. Platonov, Dynamics of Shells and Plates [in Russian], Sudostroenie, Leningrad (1987).
14. G. Ya. Popov, “Construction of discontinuous solutions of differential equations of the theory of elasticity for a layered medium with interface defects,” Dokl. Ros. Akad. Nauk, 364, No. 6, 769-773 (1999).
15. G. Szego, Orthogonal Polynomials, American Mathematical Society Colloquium Publications, Vol. 23, American Mathematical Society, New York (1939).
16. P. K. Suetin, Classical Orthogonal Polynomials [in Russian], Nauka, Moscow (1979).
17. A. Tadeu, P. A. Mendes, and J. Antonio, “The simulation of 3D elastic scattering produced by thin rigid inclusions using the traction boundary element method,” Comput. Struct., 84, No. 31-32, 2244-2253 (2006).

Л. В. Вахоніна. Осесиметричні коливання необмеженого тіла з тонким пружним круговим включенням за умови гладкого контакту.

Розв’язано осесиметричну задачу про взаємодію гармонічних хвиль з тонким пружним круговим включенням, яке розташоване в пружному ізотропному тілі (матриці). На обох сторонах включення між ним і тілом (матрицею) реалізовані умови гладкого контакту. Метод розв’язування базується на поданні переміщень у матриці через розривні розв’язки рівнянь Ляме для гармонічних коливань. Це дозволило звести задачу до інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду відносно функцій, зв’язаних зі стрибками нормального напруження і радіального переміщення на включенні.

Л. В. Вахонина. Осесимметричные колебания неограниченного тела с тонким упругим круговым включением при условии гладкого контакта.

Решена осесимметричная задача о взаимодействии гармонических волн с тонким упругим круговым включением, которое расположено в упругом изотропном теле (матрице). На обеих сторонах включения между ним и телом (матрицей) реализованы условия гладкого контакта. Метод решения базируется на представлении перемещений в матрице через разрывные решения уравнений Ламе для гармонических колебаний. Это позволило свести задачу к интегральным уравнениям Фредгольма второго рода относительно функций, связанных со скачками нормального напряжения и радиального перемещения на включении.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів

УДК 636.082

І. Б. Баньковська, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

У статті подано результати аналізу прояву антагоністичних ознак у свиней сучасних комерційних генотипів: рівня м’ясної продуктивності та якості м’яса в цінних частинах туші – найдовшому м’язі спини і напівперетинчастому м’язі. Виявлено, що туші за виходом пісного м’яса відповідають вищим класам європейської системи (S)EUROP. Однак, показники якості м’яса мають ознаки PSE-свинини. Особливо низькою є його вологоутримуюча здатність, що призводить до втрат при охолодженні та зберіганні туш. Більші втрати спостерігаються у свиней поєднання двопородних свиноматок йоркшир х ландрас з кнурами гемпшир х дюрок.

Ключові слова: свині, комерційні поєднання порід, якість туш, якість м’яса, m. longisimus dorsi, m. semimembranosus.

Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів. (текст статті)

Analysis of the quality of carcasses and meat of pigs of different commersial genotypes. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві : монографія / А. А. Гетя. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 192 c.
2. Тимошенко Н. В. Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясних продуктов : Учебное пособие / Н. В. Тимошенко // – М. : ВНИИМП, 2008. – Т. 1. – 379 с.
3. Селекция на мясность: качество продукции и стрессустойчивость свиней / Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, В. Г. Максимов, А. Г. Максимов. – Ростов-на-Дону : Рост Издат, 2003. – 250 с.
4. Steane D. Antogonistic traits in pig breeding. / Steane D. // Livestock Product. –Sc. – 1981. – №5. – Р.407-418.
5. Plastow G.S. Quality pork genes and meat production / G. S. Plastow, D.Carrion, M. Gil // Meat Science. 2005. – V.70:409.– Р. 21.
6. Баньковская И.Б. Качество мяса свиней разной стрессочувствительности / И. Б. Баньковская // Зоотехния. – 1996. – №8. – С. 23-25.
7. Pork Quality Audit: A review of the factors influencing pork quality / [ J.E.Cannon, J.B. Morgan, J. Heavner et al]. – J. Muscle Foods, 1995. – Vol.6. – P. 369-402.
8. EU (2011): Commission implementing Decision 2011/258/EC of 27 April 2011 amending Decision 89/471/EC authorising methods for grading pig carcasses in Germany (notified under document number C(2011) 2709). Official Journal of the European Union, L75. – Р.24–25
9. Нормы усушки парного мяса и субпродуктов при охлаждении [ Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0300400-81 (30.10.16). – Заглавие с экрана.
10. Методические рекомендации по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней / [наук. ред. В.А. Коваленко.]. – М. : ВАСХНИЛ, 1987. – 64 с.
11. Справочник по качеству продукции животноводства / [под ред. П. П. Остапчука]. – К. : Урожай, 1979. – 317 с.

И. Б. Баньковская. Анализ качества туш и мяса свиней коммерческих генотипов.

В статье представлены результаты анализа проявления антагонистических признаков у свиней современных коммерческих генотипов: уровня мясной продуктивности и качества мяса в ценных частях туши – длиннейшей мышце спины и полуперепончатой мышце. Выявлено, что туши по выходу постного мяса соответствуют высшим классам европейской системы (S) EUROP. Однако показатели качества мяса имеют признаки PSE-свинины. Низкая его влагоудерживающая способность приводит к потерям при охлаждении и хранении туш. Высокие потери наблюдаются у свиней сочетания двупородных свиноматок йоркшир х ландрас с хряками гемпшир х дюрок.

I. Bankovska. Analysis of the quality of carcasses and meat of pigs of different commersial genotypes.

In the article it is presented results on an analysis of displaying antagonistic traits in pigs of modern commercial genotypes, the level of meat productivity and meat quality in valuable parts of the carcass – m. longisimus dorsi, m. semimembranosus. It has been found out that the carcasses for the lean meat yield correspond to the higher classes of the European system (S) EUROP. However, indexes of the meat quality have traits of PSE-pork. Particularly waterholding capacity of meat is low which leads to loss at cooling and storage of carcasses. Higher losses are observed in pigs of combination of two breeds sows Yorkshire x Landrace with boars Hampshire x Duroc.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів

УДК 637.072

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Проаналізовано передумови для налагодження співробітництва у відповідних міжнародних агенціях. Розглянуто ключові елементи Положення щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Визначено шляхи державного забезпечення безпечності та якості харчових продуктів у відповідності із Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Розглянуто основні положення системи НАССР для гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері якості та безпеки харчових продуктів.

Ключові слова: міжнародне співробітництво,харчові продукти, безпечність, якість.

Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів. (текст статті)

Prospects of international cooperation between Ukraine in the sphere of security and quality of product food. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гаруни М. Х.Разработка современных приемов стандартизации и сертификации продукции птицеводства по показателям безопасности : автор.…канд.тех. наук :08.00.20 / М. Х.Гаруни – М., 1999. – 103 с.
2. Рогозян Ю. Перспективи української участі у програмах та агентствах ЄС [Електронний ресурс] / Ю.Рогозян – Режим доступу: http://np.org.ua/2015/10/perspektyvy-ukrajinskoji-uchasti-u-prohramah-ta-ahenstvah-es/.
3. Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості [Електронний ресурс] / О. Шуміло, Н. Шаповалова, О. Ірина та ін. – Режим доступу : file:///D:/Downloads/Book-all%20(2).pdf
4. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/trade_relation/free_trade_agree ment/index_uk.htm.
5. ЄС – Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf.
6. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України (Редакція: 01.01.2015 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://law.dt-kt.com/?p=2815.
7. Іщенко Ю.Б. Головні положення розробки і впровадження системи HACCP [Електронний ресурс] / Ю.Б. Іщенко – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4100.

Л. С. Патрева. Перспективы международного сотрудничества Украины в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.

Проанализированы предпосылки для налаживания сотрудничества в международных агентствах. Рассмотрены ключевые элементы Положения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. Определены пути государственного обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». Рассмотрены основные положения системы НАССР для гармонизации отечественных и международных стандартов в области качества и безопасности пищевых продуктов.

L. Patreva. Prospects of international cooperation between Ukraine in the sphere of security and quality of product food.

Based on the study can be found that differences in technical standards and norms is one of the major problems faced by Ukrainian and European companies. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) provides for harmonization of Ukrainian and European standards for industrial products and agricultural products; which means production and sales by the same rules. Ukraine needs to take measures progressively to achieve compliance with EU technical regulations and systems of standardization, metrology, accreditation, conformity assessment and market surveillance and the EU adhere to the principles and practices set out in existing EU Regulations and Decisions. Ukraine should align its legislation on sanitary and phytosanitary measures and accepted norms and standards of the EU. The Law of Ukraine “On basic principles and requirements for safety and quality of food» № 1602-VII has the nature of European integration and involves participation in the relevant international organizations that set standards for sanitary measures and food at the regional and global levels.

Зміст випуску 3 (91), 2016