Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 633.31/37:631.461

Автор
О. Л. Туріна, кандидат сільськогосподарських наук
С. В. Дідович, кандидат сільськогосподарських наук
Р. О. Кулініч, молодший науковий співробітник
Інститут сільського господарства Криму НААН

Показано можливість створення високопродуктивних рослинно-мікробних систем в агроценозах бобових культур шляхом застосування передпосівної бактеризації насіння поліфункціональними біопрепаратами, що дозволило підвищити продуктивність рослин нуту в середньому на 7,7-16,3%, гороху – 10% при одночасному підвищенні сирого протеїну в насінніна 1,0-2,8%.

Ключові слова
мікробні препарати, бульбочкові бактерії, бобові рослини, насіннєва продуктивність, ефективність.

Стаття
О. Л. Туріна, С. В. Дідович, Р. О. Кулініч. Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму.

Список використаних джерел

1. Бабич А. О. Світове виробництво зернобобових культур для вирішення проблеми білка і біологічного азоту / А. О. Бабич // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Оптимізація агроландшафтів: раціональне використання, рекультивація, охорона». — Дніпропетровськ, 2003. — С. 8—12.
2. Петриченко В. Ф. Бобові культури і сталий розвиток агроекосистем / В. Ф. Петриченко, В. Ф. Камінський, В. П. Патика // Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний наук. зб. — Вінниця : Тезис, 2003. — Вип. 51. — С. 3—6.
3. Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [С. І. Мельник, В. А. Жилкін, М. М. Гаврилюк та ін.]. — К., 2007. — 54 с.
4. Експериментальна ґрунтова мікробіологія // В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Л. М. Токмакові та ін. — К. : Аграрна наука. — 2010. — 464 с.
5. Алисова С. М. Методические указания по использованию ацетиленового метода при селекции бобовых культур на повышение симбиотической азотфиксации / С. М. Алисова, А. И. Чундерова. — Л., 1982. — 12 с.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М : Агропромиздат, 1985. — 351 с.

Е. Л. Турина, С. В. Дидович, Р. А. Кулинич. Высокопродуктивные растительно-микробные системы в агроценозах бобовых культур в Крыму.
Показана возможность создания высокопродуктивных растительномикробных систем в агроценозах бобовых культур путем применения предпосевной бактеризации семян полифункциональными биопрепаратами, что позволило повысить продуктивность нута и гороха.

E. L. Turina, S. V. Didovych, R. O. Kulinich. Highproductive plantmicrobial systems in legume agrocenoses of Crimea.
It is shown possibility of the creation of highproductive plant-microbial systems in legume agrocеnoses with pre-sowing seeds bacterization of polyfunctional biopreparations, this has allowed to increase seeds productivity of chickpea and pea.