Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу України

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.34:577.355(477.7)

Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу україни

А. А. Назарчук, здобувач
Наук. керівник – д.с.-г.н., професор Гамаюнова В.В.
Інститут зрошуваного землеробства НААН

Наведено результати досліджень впливу фонв живлення та но-куляцї насіння на формування асиміляційного апарату рослин сої сортів Оксана та Фаетон за вирощування в південному Степу України без зрошення. Встановлено, що найбльшою площа листкової поверхні рослин сої, фотосинтетичний потенціал та врожайність формуються за вне-сення N 30 P 30 K 30 та обробки насіння азотфксуючими і фосфатмобілізів-ними бактеріями сумісно або по фону розрахункової дози добрива.

Ключові слова
соя, сорти, добрива, нокуляця насіння, площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, урожайність. (більше…)