Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів

УДК 636.4.082

О. С. Похваленко, директор ТОВ «Фридом Фарм Бекон»
Н. С. Савосік, технолог виробництва ТОВ «Фридом Фарм Бекон»,
Україна

Викладено результати досліджень особливості онтогенезу підсвинків
спеціалізованих м’ясних генотипів та їх реципрокних помісей. Встановлено певні
відмінності в інтенсивності формування чистопорідних та помісних тварин.

Ключові слова: породи, онтогенез, приріст, продуктивність, генотип. (більше…)