Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку

УДК 004.9:35.073.53(477)

І. В. Ксьонжик, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

В. О. Астаф’єва, кандидат економічних наук, доцент
Установа освіти “Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації”
Т. І. Молочко, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Оцінено рівень розвитку системи електронних публічних закупівель в Україні. Cпівставлено процедури проведення публічних закупівель з аналогічними процедурами у країнах ЄС. Досліджено перспективи їх вдосконалення з урахуванням іноземного досвіду. Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання системи електронних публічних закупівель.

Ключові слова: публічні закупівлі, державний сектор, електронні майданчики.

Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку. (текст статті)

Implementation of electronic public procurement in Ukraine and prospects for their development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 01.03.1998 № 998_012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012
2. Молочко Т. І. Формування системи публічних закупівель в державному секторі України / Т. І. Молочко // Економічна перспектива – 16: збірник тез доповідей Регіональної студентської науково-практичної конференції з економічних дисциплін (м. Херсон, 4-5 квітня 2017 р.). – Херсон : ДВНЗ “ХДАУ”, 2017. – С. 339-341.
3. Логістичний менеджмент державних закупівель: теоретично-правовий та методологічний аспект / В. В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2014. – 390 с
4. Ткаченко Н. Б. Управління державними закупівлями : монографія / Н. Б. Ткаченко. – К. : Книга, 2012. – 296 с.
5. Мельников О. С. Проблеми організації державних закупівель та шляхи їхнього вирішення // Справочник економиста. – 2011. – № 2. – С. 36-40.
6. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01.06.2010 р. № 2289. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
7. Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону” [Електронний ресурс] : Закон України від 07.06.2012 р. № 4917-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4917-17
8. Про здійснення державних закупівель [Електронний ресурс] : Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
9. В Україні запровадять електронні державні закупівлі [Електронний ресурс] // Закон і Бізнес – 2014. – № 24 – 30 вересня. – Режим доступу до журн. : http://zib.com.ua/ua/102682-v_ukraini_zaprovadyat_elektronni_derzhavni_zakupivli.html
10. Про здійснення державних закупівель (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель) [Електронний ресурс] : Проект Закону про внесення змін до Закону України від 22.12.2014 р. № 1551. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53041
11. Про публічні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19
12. Збірник директив ЄС з питань державних закупівель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/EU-PP-Directives-Compendium_UKR.pdf – С. 18-19.

И. В. Ксьонжик, В. А. Астафьева, Т. И. Молочко. Осуществление электронных публичных закупок в Украине и перспективы их развития.

Оценен уровень развития системы электронных публичных закупок в Украине; сопоставлены процедуры проведения публичных закупок с аналогичными процедурами в странах ЕС; исследованы перспективы их совершенствования с учетом зарубежного опыта. Осуществлен анализ нормативно-правовой базы по регулированию системы электронных публичных закупок.

I. Ksonzhyk, V. Astafyeva, T. Molochkо. Implementation of electronic public procurement in Ukraine and prospects for their development.

The level of the development of electronic public procurement system in Ukraine has been assessed; the procedures for conducting public procurements have been compared with similar procedures in EU countries; the prospects of their improvement have been studied in the light of foreign experience. The analysis of the regulatory framework for the regulation of electronic public procurement has been carried out.

Випуск №3 (95), 2017