Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва

УДК 338.432:334.722

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-1

 

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
Ю. А. Кормишкін, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті досліджено сучасні підходи до інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Встановлено, що творчо-новаторська функція є визначальною функцією аграрного підприємництва, яка передбачає забезпечення реалізації нових ідей, здійснення науково-технічних розробок і проєктів, впровадження нових технологій, використання маркетингових прийомів для завоювання ринків. Обґрунтовано, що на сьогодні аграрний сектор і IT-галузь в Україні мають значний потенціал та визначено вісім ключових напрямів ІТ-інновацій для агробізнесу. Доведено, що подальший розвиток аграрної освіти слід спрямувати за вектором самоорганізації закладів вищої освіти у заклади інноваційного типу, діяльність яких орієнтуватиметься на розвиток освіти і науки як визначального ресурсу нової економіки, побудованої на знаннях.

Ключові слова: аграрне підприємництво, інновації, інноваційний розвиток, освіта і наука, інноваційні рішення.

 

Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва

The modern paradigm of innovative development of agricultural entrepreneurship

 

Список використаних джерел:

 1. Ліссітса А. 50 питань і відповідей про агрополітику. URL: https://agrokebety.com/book-ua. (дата звернення: 09.07.2019).
 2. Асоціація AgTechUkraine / Офіційний сайт URL: https://agtech.com.ua/ (дата звернення 09.07.2019)
 3. National Innovation Agenda Report. URL: https://agenda-report.agrohub.ua/ (дата звернення07.2019).
 4. ІТ-інновації в агробізнесі / Офіційний сайт Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). URL: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsijiv-apk/1306-it-innovatsii-v-ahro-biznesi-8-kliuchovykh-napriamkiv-pro-iaki-vam-varto-diznatys (дата звернення 09.07.2019).
 5. Делия В. П. Инновационное мышление в ХХІ веке. Балашиха : Де-По, 2011. 232 с.
 6. Агрокебети – новітня магістерська програма / Офіційний сайт URL: https://agrokebety.com/ (дата звернення 26.07.2019)
 7. Сіренко Н. М., Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : монографія. Миколаїв : МНАУ, 2016. 243 с.
 8. Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 5-15.
 9. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 4. С.12-24.
 10. Yermakov O.Yu., Novak I.M. Methodological principles of formation of alternative investing mechanisms in the agrarian sector of the Ukrainian economy. Економіка АПК. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». 2017. №8. С. 48-55.
 11. Концепція розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2022 рр. Миколаїв : МНАУ, 2016. 44 с.
 12. Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 92-98.
 13. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77-81.
 14. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.
 15. Henrekson M. Entreneurship and Institutions. Comparative Labor Law and Policy. Journal 28. Р. 717-742.
 16. Kirzner I. Perception, Opportunity and Profit: Studies in the Theory of Entrepreneurship. Chicago : University of Chicago Press, 1979. 463 p.


Е. В. Шебанина, Ю. А. Кормышкин. Современная парадигма инновационного развития аграрного предпринимательства

В статье исследованы современные подходы к инновационному развитию аграрного предпринимательства. Установлено, что творческо-новаторская функция является определяющей функцией аграрного предпринимательства, которая предусматривает обеспечение реализации новых идей, осуществления научно-технических разработок и проектов, внедрение новых технологий, использования маркетинговых приемов для завоевания рынков. Обосновано, что сегодня аграрный сектор и IT-отрасль в Украине имеют значительный потенциал, определены восемь ключевых направлений ИТ-инноваций для агробизнеса. Доказано, что дальнейшее развитие аграрного образования следует направить по вектору самоорганизации высших учебных заведений в учреждения инновационного типа, деятельность которых будет ориентироваться на развитие образования и науки как определяющего ресурса новой экономики, построенной на знаниях.

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, инновации, инновационное развитие, образование и наука, инновационные решения.

 

О. Shebaninа, Yu. Kormyshkin. The modern paradigm of innovative development of agricultural entrepreneurship

The article explores modern approaches to innovative development of agrarian entrepreneurship. It is established that the creative and innovative function is the defining function of agrarian entrepreneurship, which provides the implementation of new ideas, the implementation of scientific and technical developments and projects, the introduction of new technologies, the use of marketing techniques to conquer markets. It is substantiated that today the agrarian sector and the IT industry in Ukraine have significant potential and identified eight key areas of IT innovation for agribusiness. It is proved that the further development of agrarian education should be directed by the vector of self-organization of higher education institutions to institutions of innovative type, whose activity will be oriented towards the development of education and science as a defining resource of a new knowledge-based economy.

Keywords: agrarian entrepreneurship, education and science, innovations, innovative development, innovative solutions.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanina.pdf

Зміст випуску 2 (102), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Реформа децентралізації і розвиток сільських територій в Україні 4
Н. В. Потриваєва, І. В. Пелипканич. Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій 12
Ю. А. Кормишкін, М. П. Міняйло. Роль міських об’єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій 18

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

А. Goychuk, V. Drozda, І. Kulbanska, М. Shvets. Phytopathogenic bacteria in the pathology of forest trees of Polyssya and forest-steppe of Ukraine 28
М. І. Федорчук, В. В. Нагірний. Вплив строків сівби різних сортів озимого ячменю та задіяних сполук мікроелементів на фотосинтетичну продуктивність 34
Р. А. Вожегова, Я. В. Бєлов. Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Півдня України 41
П. І. Трофименко, В. П. Журавльов, Н. В. Трофименко, С. І. Веремеєнко. Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування 48
А. В. Чернова, О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. К. Антипова. Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України 56
А. М. Свиридов, А. А. Свиридов. Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу 62
Д. Ш. Садова. Цифрова модель рельєфу як просторова основа для картування ґрунтів за допомогою дистанційних методів 69
С. С. Крамаренко, О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, А. В. Лихач, В. Я. Лихач. Аналіз Головних Компонент (РСА) ознак відтворення свиноматок великої білої породи 75
Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології 82
О. І. Каратєєва. Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи 89

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Гавриш, В. А. Грубань, А. В. Калініченко. Дослідження доцільності контролювання теплового режиму трансмісії мобільних енергетичних засобів в умовах України 96

Дослідження доцільності контролювання теплового режиму трансмісії мобільних енергетичних засобів в умовах України

УДК 662.99

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-14

 

В. І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7055-1674
В. А. Грубань, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0001-9471-8372
Миколаївський національний аграрний університет
А. В. Калініченко, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7342-3803
Опольський університет, Польща

 

     Показано, що вихід на оптимальний тепловий режим коробки передач трактора з гідропіджимними муфтами відбувається протягом тривалого часу, внаслідок чого зменшується її коефіцієнт корисної дії, що призводить до підвищення витрати палива. Отримано залежність коефіцієнта корисної дії коробки передач, як функції температури повітря та часу її роботи. Доведено, що ефективним способом контролю температури є використання системи утилізації тепла відпрацьованих газів дизеля. Показано, що для тракторів тягового класу 3 використання запропонованої системи дозволить зменшити витрату палива не менш ніж 155 грн за зміну.

    Ключові слова: трактор, коробка передач, масло, утилізація, економія.

 

Дослідження доцільності контролювання теплового режиму трансмісії мобільних енергетичних засобів в умовах України
Feasibility of controlling the thermal regime of the transmission of agricultural machines in conditions of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Крохта, Г.М. Повышение эффективности эксплуатации энергонасыщенных тракторов в условиях Западной Сибири: дис. д-ра техн. наук: 05.20.03, 05.04.02. Новосибирск, 1995. 329 с.
 2. А.В. Неговора, М.М. Разяпов, М.Г. Закиев, Н.А. Шерстнев. Изучение влияния низких температур на коробку передач автомобиля КАМАЗ ZF 16S Материалы 90-й Международной научно-технической конференции ассоциации автомобильных инженеров в ИРНИТУ «Автомобиль для Сибири Крайнего севера: конструкция, эксплуатация, экономика». Иркутск, 2015. С. 273-278.
 3. Панкратов, Г.П. Сборник задач по теплотехнике. М.: Высшая школа, 1995. 178 с.
 4. Разогрев и подогрев двигателя горелками инфракрасного излученияю. URL: ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/razogrev-i-podogrev-dvigatelya gorelkamiinfrakrasnogoizlucheniya
 5. Метеорологічний архів Львів: сайт. URL: meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/Львов_Украина_702550?fcstlength=1m&year=2017&month=1
 6. Метеорологічний архів Миколаїв: сайт. URL: meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/Николаев_Украина_700569?fcstlength=1m&year=2017&month=1
 7. Метеорологічний архів Харків: сайт. URL: meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/Харьков_Украина_706483?fcstlength=1m&year=2017&month=1
 8. Федин К.И. Инновационная технология создания газовых поршневых двигателей с искровым зажиганием. Инновациорнные Ресурсы России. №2. С.11-15.
 9. Иванников А.Б. Вторичное использование теплоты выхлопных газов двигателя для повышения эффективности функционирования агрегатов на примере коробки передач трактора. Новосибирск, 2017.
 10. Jadhao, J.S.; Thombare, D.G. Review on Exhaust Gas Heat Recovery for I.C. Engine. Int. J. Innov. Technol. (IJEIT) 2013, 2, 93–100.
 11. Nadaf, S.L.; Gangavati, P.B. A review on waste heat recovery and utilization from diesel engines. Int. J. Adv. Technol. 2014, 31, 39–45.
 12. Ibrahim, T.M.; Syahir, A.Z.; Zulkifli, N.W.M.; Masjuki, H.H.; Osman, A. Enhancing vehicle’s engine warmup using integrated mechanical approach. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 2017, 210, 012064.
 13. Kalinichenko, A., Havrysh, V., Hruban, V. (2018) Heat Recovery Systems for Agricultural Vehicles: UtilizationWays and Their Efficiency. Agriculture. 2018, 8, 199; doi:10.3390/agriculture8120199
 14. Kauranen, P.; Heikkinen, J.; Laurikko, J.; Seppala, A. Heat and Cold Accumulator in Vehicles. URL: motiva.fi/files/3507/Heat_and_cold_accumulators_in_vehicles.pdf (accessed on 10 July 2018).
 15. Heat Accumulator. URL: avtomasta.ru/elektrooborudovanie/teplovoj-akkumulyatorgrelka-dlya-motora.html (accessed on 20 September 2018).


         В. И. Гавриш, В. А. Грубань, А. В. Калініченко. Исследование целесообразности контроля теплового режима трансмиссии мобильных энергетических средств в условиях Украины

         Показано, что выход на оптимальный тепловой режим коробки передач трактора с гидроподжимными муфтами происходит в течение длительного времени. Это приводит к уменьшению ее коэффициента полезного действия и, как следствие, к повышению расхода топлива. Получена зависимость коэффициента полезного действия коробки передач как функция температуры воздуха и времени ее работы. Обосновано, что эффективным способом контроля температуры является использование системы утилизации тепла отработавших газов дизеля. Показано, что для тракторов тягового класса 3 использование предложенной системы позволит уменьшить расход топлива не менее чем, на 155 грн за смену.

        Ключевые слова: трактор, коробка передач, масло, утилизация, экономия.

        Havrysh, V. Hruban, А. Kalinichenko. Feasibility of controlling the thermal regime of the transmission of agricultural machines in conditions of Ukraine

        During the heating of the tractor gearbox oil, there is a decrease in the efficiency, which leads to an increase in fuel consumption. This is observed at any time of the year. The efficiency of a gearbox as a function of the ambient temperature and the operating time has been obtained. This allows you to predict the effectiveness of the work of the tractor. Various methods to improve transmission performance were analyzed. The article analyzes the parameters of the exhaust gas of a tractor diesel engine. It was proved that one of the effective methods for temperature control is to use of an exhaust gas heat recovery system. It was shown that the capacity of the exhaust gas recovery system is sufficient to ensure the warming up of transmission oil to the optimum parameters. It is determined that the use of the proposed system may reduce fuel consumption by 155 UAH per shift (for tractors with drawbar pull of three tons). The direction of subsequent research is to determine the specific design parameters of the proposed system to ensure the optimum temperature of transmission oil.

       Keywords: tractor, gearbox, oil, recovery, economy.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

Повернутися до змісту

havrysh

Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи

УДК 636.082.22: 636.2.034

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-13

 

О. І. Каратєєва, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-0652-1240
Миколаївський національний аграрний університет

 

      У роботі висвітлено результати дослідження основних причин вибракування корів та встановлено їх зв’язок з віком. Дослідження тварин різних ліній підтверджують, що зі збільшенням терміну господарського використання подовжується продуктивне життя корів, а також їх довічна молочна продуктивність. Тривалість господарського використання корів має певну залежність від їх продуктивних характеристик, а саме – більш продуктивні тварини швидше виснажують ресурси свого організму і, як наслідок, скоріше піддаються вибракуванню. Натомість, тварини з рівномірним, хоча і відносно низьким проявом молочної продуктивності, протягом життя довше зберігають здатність до продуктивного використання, що є більш економічно вигідним для господарства.

       Ключові слова: вибуття корів, причини вибракування, продуктивне довголіття, тривалість господарського використання, довічна продуктивність, коефіцієнт використання корів.

Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи
Analysis of the causes of disposal and the period of economic use of the Red Steppe breed cows

 

Список використаних джерел:

 1. Бабік Н. П. Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин. 2017. №53. С. 61–69.
 2. Високос М. П., Тюпіна Н. В. Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій утримання в Степу України. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 2. С. 84–87.
 3. Добровольський Б. Підвищення молочної продуктивності корів завдяки довголіттю. Тваринництво України. 2003. №6. С. 16–18.
 4. Каратєєва О. І., Безбабна А. В. Ефективність тривалості господарського використання корів голштинської породи. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2014. Вип. 202. С. 175–178.
 5. Красота В. Ф., Джапаридзе Т. Г., Костомахин Н. М. Разведение сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 2005. 424 с.
 6. Лакин Г. Ф. Биометрия. Учебное пособие для биол. спец. вузов, 4-е изд., перераб. и доп. М. : Высшая школа, 1990. 352 с.
 7. Пешук Л. Продовжити строк продуктивного довголіття молочних корів. Пропозиція. 2002. № 10. С. 72–73.
 8. Підпала Т. В., Зайцев Є. М. Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 3 (99). С. 40–45. doi: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6.
 9. Плохинский Н. А. Биометрия. М. : Изд-во МГУ, 1970. 367 с.
 10. Полупан Ю. П. Ефективність використання корів залежно від їхнього віку. Вісник аграрної науки. 2004. № 2. С. 23–25.
 11. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Збірник наукових праць Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2 (5). С. 14–20.
 12. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання червоної молочної породи. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. : Аграрна наука. 2000. Вип. 33. С. 97–105.
 13. Ставецька Р. В. Тривалість продуктивного використання корів як фактор селекційного та економічного прогресу у молочному скотарстві. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. : Аграрна наука. 2001. Вип. 34. С. 210–211.
 14. Хмельничий Л. М., Салогуб А. М., Шевченко А. П. Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2012. Вип. 10. С. 12–17.
 15. Шевчук Н. П. Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 4 (100). С. 118–122. doi: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-18.
 16. Шкурко Т. П. Молочна продуктивність голштинських корів залежно від тривалості продуктивного використання. Інститут тваринництва УААН. Науково-технічний бюлетень. Харків, 2006. № 94. С. 449–452.
 17. Щербатый З. Е., Боднар П. В. Причины браковки коров разных генотипов и линий. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького. 2014. Том 16. № 2. (59) Ч. 3 С. 240–246.
 18. Ящук Т. С. Вплив генотипних чинників на тривалість експлуатації корів української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. : Аграрна наука, 2011. Вип. 45. С. 331–340.
 19. Chiumia D., Chagunda M. G., Macrae A. I., Roberts D. J. Predisposing factors for involuntary culling in Holstein–Friesian dairy cows. Journal of dairy research. 2013. № 80(1). Р. 45–50. doi: 10.1017/S002202991200060X
 20. Forabosco F., Jakobsen J. H., Fikse W. F. International genetic evaluation for direct longevity in dairy bulls. Journal of dairy science. 2009. № 92(5). Р. 2338–2347. doi: 10.3168/jds.2008-1214
 21. Ghaderi-Zefrehei M., Rabbanikhah E., Baneh H., Peters S. O., Imumorin, I. G. Analysis of culling records and estimation of genetic parameters for longevity and some production traits in Holstein dairy cattle. Journal of applied animal research. 2017. № 45(1). Р. 524–528. doi: 10.1080/09712119.2016.1219258
 22. Jenko J., Gorjanc G., Kovač M., Ducrocq V. Comparison between sire-maternal grandsire and animal models for genetic evaluation of longevity in a dairy cattle population with small herds. Journal of dairy science. 2013. № 96(12), Р. 8002–8013. doi: 10.3168/jds.2013-6830
 23. Meszaros G., Fuerst C., Fuerst-Waltl, B., Kadlečík, O., Kasarda, R., Sölkner, J. Genetic evaluation for length of productive life in Slovak Pinzgau cattle. Archives Animal Breeding. 2008. № 51(5). Р 438–448. doi: 10.5194/aab-51-438-2008
 24. Nor N. M., Steeneveld W., Hogeveen H. The average culling rate of Dutch dairy herds over the years 2007 to 2010 and its association with herd reproduction, performance and health. Journal of dairy research. 2014. № 81(1). Р. 1–8. doi : 10.1017/S0022029913000460
 25. Potočnik K., Gantner V., Krsnik J., Štepec M., Logar B., Gorjanc G. Analysis of longevity in Slovenian Holstein cattle. Acta Agriculturae Slovenica. 2011. № 98. Р 93–100. doi: 10.2478/v10014-011-0025-5.

 

        Е. И. Каратеева. Анализ причин выбытия и срок хозяйственного использования коров красной степной породы

        В работе освещены результаты анализа основных причин выбраковки коров и установлена их связь с возрастом. Исследования животных разных линий подтверждают, что с увеличением срока хозяйственного использования удлиняется и продуктивная жизнь коров, а также их пожизненная молочная продуктивность. Продолжительность хозяйственного использования коров имеет определенную зависимость от их продуктивных характеристик, а именно – более продуктивные животные быстрее истощают ресурсы своего организма и, как следствие, быстрее подвергаются выбраковке. Животные с равномерным, хотя и несколько меньшим проявлением молочной продуктивности в течение жизни, дольше сохраняют способность к продуктивному использованию и это является более выгодным с экономической точки зрения.

       Ключевые слова: выбытие коров, причины выбраковки, продуктивное долголетие, продолжительность хозяйственного использования, пожизненная производительность, коэффициент использования коров.

       О. Karatieieva. Analysis of the causes of disposal and the period of economic use of the Red Steppe breed cows

        The paper highlights the results of the analysis of the main reasons for the culling of cows and established their relationship with age. The studies of animals of different lines confirm that with an increase in the period of economic use, the productive life of cows, as well as their lifelong milk production, is also extended. The duration of the economic use of cows has a certain dependence on their productive characteristics, namely, more productive animals deplete the resources of their bodies more quickly and, as a result, are more likely to be rejected. On the other hand, animals with a steady, albeit somewhat smaller display of milk productivity during life longer retain the ability for productive use and this is more profitable from an economic point of view.

        Keywords: retirement of cows, reasons for culling, productive longevity, duration of economic use, lifetime performance, coefficient of utilization of cows.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

karatieieva

Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-12

 

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Ю. С. Маташнюк, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-7330-4254
Миколаївський національний аграрний університет

 

     Дослідженнями з оцінювання розвитку ознак у високопродуктивних корів голштинської породи за інтенсивної технології виробництва молока, встановлено що за рівнем продуктивності перевагу мали тварини групи «>9956». За першу лактацію їх надій був вищим на 3829 кг (р<0,001) молока, ніж у первісток групи «<7936». Аналогічно перевагу встановлено й за другою, третьою і четвертою лактаціями. Різниця становила 3021 кг (р<0,001), 2346 кг (р<0,001) і 1195 кг молока відповідно. . Встановлено, що різниця за кількістю молочного жиру по першій, другій, третій та четвертій лактаціям, відповідно, становила 149,5 кг (р<0,001), 113,5 кг (р<0,001), 100,3 кг (р<0,001) і 48,2 кг порівняно з низькопродуктивними коровами (група «<7936»). За кількістю молочного білка також встановлені вірогідні різниці 122,7 кг (р<0,001), 98,9 кг (р<0,001), 82,6 кг (р<0,001) і 37,5 кг відповідно.
    Порівняльним аналізом не встановлено відмінностей за вмістом жиру і білка в молоці між тваринами піддослідних груп. У корів групи «>9956» жирномолочність коливалася в межах 3,91…4,02 %, а білковомолочність – 3,22…3,32 %, а у тварин групи «<7936» – 3,91…4,03 % і 3,22…3,34 % відповідно.
    У високопродуктивних корів такі ознаки, як надій, кількість молочного жиру і білка за другу, третю і четверту лактації характеризуються коефіцієнтами варіабельності високого ступеня. Відносно корів групи «<7936», то тенденція мінливості селекційних ознак майже подібна, проте виявлено деякі відмінності в показниках варіабельності й особливо за четверту лактацію.
    Встановлено, що кожна лактація корів характеризуються різними показниками надою, жирномолочності та білковомолочності. Одні й ті ж ознаки продуктивності за різні лактації відрізняються між собою і це пояснюється віковими змінами у тварин. За даними повторюваності надою високопродуктивних корів (група «>9956») визначили, що більші значення коефіцієнта характерні для лактацій І-ІІ, І-ІІІ і ІІ-ІІІ. Щодо постійності кількості молочного жиру та білка за окремі періоди господарського використання корів було встановлено як достатньо високі, так і низькі коефіцієнти повторюваності.
    На підставі результатів проведених досліджень встановили, що корови, які за першу лактацію проявили високий рівень продуктивності, то й в наступні лактації їх надій буде збільшуватися за умови підтримання добробуту для тварин.

    Ключові слова: голштинська порода, високопродуктивні корови, продуктивність за декілька лактацій, повторюваність селекційних ознак.

 

Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології
Highly Productive Cows of Holstein Breed Under Intensive Technology

Список використаних джерел:

 1. Абылкасымов Д., Чаргеишвили С. В., Журавлева М. Е., Сударев Н. П. Анализ показателей продуктивности коров лучшего молочного стада России. Молодой ученый. 2015. № 8.3. С. 14.
 2. Бышова Н. Г. Совершенствование технологии производства молока в связи с использованием инноваций: автореф. дисс. канд. с.-х. н. Рязань, 2010. 19 с.
 3. Востроилов А., Венцова И., Сутолкин А. Адаптация коров немецкой селекции в Центральном Черноземье. Молочное и мясное скотоводство. 2007. № 3. С. 28-29.
 4. Гиль М. І., Галушко І. А. Зумовленість молочної продуктивності досліджено на коровах голштинської породи. Тваринництво України. 2007. № 5. С. 9-10.
 5. Гиль М. І., Галушко І. А. Порівняльний аналіз голштинської худоби різних ліній за молочною продуктивністю в умовах АФ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ, 2005. Вип. 25. С. 151-157.
 6. Демчук М. П. Використання імпортованої худоби в умовах півдня України. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. Львів, 2002. Т. 4 (№ 2). Ч. 3. С. 18-21.
 7. Дунин И. М., Кочетков А., Шаркаев В. Племенные и продуктивные качества молочного скота в Российской Федерации. Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 8. С. 2-5.
 8. Литвиненко Т. Продуктивність голштинських корів вітчизняної та зарубіжної селекції. Тваринництво України. 2004. № 7. С. 11-12.
 9. Луценко М., Смоляр В. Характеристика високопродуктивних корів. Тваринництво України. 1994. № 4. С. 8-9.
 10. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 11. Мовчан Т., Данько В. Особливості екстер’єру голштинських корів. Тваринництво України. 2004. № 8. С. 16-17.
 12. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини : курс лекцій. Миколаїв, 2006. С. 171.
 13. Підпала Т. В., Зайцев Є. М. Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи різних генетико-екологічних поколінь. Вісник Сумського національного аграрного університету : Тваринництво. Суми, 2017. Вип. 5/1 (31). С. 134-138.
 14. Підпала Т. В., Маташнюк Ю. С. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ, 2017. Вип. 2. С. 136-144.
 15. Прохоренко П. Н., Логинов Ж. Г. Оценка быков производителей главный вопрос в селекции молочного скота. Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 5. С. 19.
 16. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / Т. В. Підпала [та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. Миколаїв, 2012. 297 с.
 17. Туников Г. М., Бышова Н. Г., Иванова Л. В. Рациональные приемы в кормлении голштинских коров при беспривязном содержании. Зоотехния. 2011. № 4. С. 16-17.
 18. Хмельничий Л. Молочна продуктивність і тип червоно-рябих голштинів німецької селекції. Тваринництво України. 2001. № 2. С. 20-10.
 19. Wielgosz-Groth, Z. Groth I. Quality of Colostrums in cows milked twice or three times daily during the first six days after calving. Annals of animal science. Krakow, 2001. Vol. 1, № 1. P. 25-37.

 

         Т. В. Подпалая, Ю. С. Маташнюк. Высокопродуктивные коровы голштинской породы в условиях интенсивной технологии

        В статье изложены результаты оценки развития признаков у высокопродуктивных коров голштинской породы при интенсивной технологии производства молока. Установлено, что коровы группы «>9956» по уровню продуктивности по первой, второй, третьей и четвертой лактациям превосходят животных группы «<7936». Изменчивость и повторяемость селекционных признаков у коров разного уровня продуктивности характеризуют их развитие за период продуцирования в процессе хозяйственного использования.

      Ключевые слова: голштинская порода, высокопродуктивные коровы, продуктивность за несколько лактаций, повторяемость селекционных признаков.

 

       T. Pidpala, Yu. Matashnyuk. Highly Productive Cows of Holstein Breed Under Intensive Technology

       The article presents the assessment results of the trait development in highly productive cows of Holstein breed with intensive milk production technology. It is established that the cows of the group “>9956”, in terms of the level of productivity during the first, second, third and fourth lactations, exceed the animals of the group “<7936”. The variability and repeatability of breeding traits in cows with different levels of productivity indicates at their development during the period of production in the process of economic use.

       Keywords: Holstein breed, highly productive cows, productivity over several lactations, repeatability of breeding traits.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

Повернутися до змісту

pidpala

Аналіз Головних Компонент (РСА) ознак відтворення свиноматок великої білої породи

УДК 636.4.034 / 57.087.01

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-11

 

С. С. Крамаренко, доктор біологічних наук
ORCID ID: 0000-0001-5658-1244
О. С. Крамаренко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-2635-526Х
С. І. Луговий, доктор сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-6505-8105
А. В. Лихач, доктор сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-0472-6162
В. Я. Лихач, доктор сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-9150-6730
Миколаївський національний аграрний університет, Україна\

 

     У дослідженні були використані свині великої білої породи (ВБП), які утримувалися в умовах ТОВ «Таврійські свині» (Херсонська область, Україна). Три Головні Компоненти описували майже 80% структурних залежностей, що існують між вісьмома ознаками відтворення свиноматок ВБП. Загальна кількість поросят при народженні підвищувалася до 5-го опоросу, а потім знижувалася. Кількість поросят при відлученні була найвищою у свиноматок, які опоросилися в червні-вересні і найменшою – у свиноматок, які опоросилися взимку.

   Ключові слова: ознаки відтворення, Аналіз Головних Компонент, номер опоросу, сезон опоросу, свиноматки.

Аналіз Головних Компонент (РСА) ознак відтворення свиноматок великої білої породи
Principal Component Analysis (PCA) of the reproductive traits in the Large White sows

Список використаних джерел:

 1. Borges, V. F., Bernardi, M. L., Bortolozzo, F. P., & Wentz, I. (2005). Risk factors for stillbirth and foetal mummification in four Brazilian swine herds. Preventive Veterinary Medicine. 70(3-4), 165-176. doi: 10.1016/j.prevetmed.2005.03.003
 2. Canario, L., Cantoni, E., Le Bihan, E., Caritez, J.C., Billon, Y., Bidanel, J.P., et al. (2006). Between-breed variability of stillbirth and its relationship with sow and piglet characteristics. Journal of Animal Science. 84(12), 3185-3196. doi: 10.2527/jas.2005-775
 3. Fahmy, M. H., & Bernard, C. S. (1972). Interrelations between some reproductive traits in swine. Canadian Journal of Animal Science, 52(1), 39-45. doi: 10.4141/cjas72-004
 4. Franci, O., Pugliese, C., Bozzi, R., Acciaioli, A., & Parisi, G. (2001). The use of multivariate analysis for evaluating relationships among fat depots in heavy pigs of different genotypes. Meat Science, 58(3), 259-266. doi: 10.1016/S0309-1740(00)00163-7
 5. Gregory, N. G., & Whelehan, O. P. (1983). Skull shape in relation to carcass fatness in pigs. Journal of the Science of Food and Agriculture, 34(12), 1397-1403. doi: 10.1002/jsfa.2740341213
 6. Халафян А.А. (2007). STATISTICA 6. Статистический анализ данных. М.: Бином-Пресс.
 7. Hanenberg, E. H. A. T., Knol, E. F., & Merks, J. W. M. (2001). Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. Livestock Production Science, 69(2), 179-186. doi: 10.1016/S0301-6226(00)00258-X
 8. Hu, Y., Suzuki, T., Noguchi, G., Li, Y., Kitamura, Y., & Satake, T. (2007). Study on evaluation of carcass traits and pork quality using principal component analysis. Nogyo Shisetsu (Journal of the Society of Agricultural Structures, Japan), 37(4), 173-182.
 9. Imboonta, N., Rydhmer, L., & Tumwasorn, S. (2007). Genetic parameters for reproduction and production traits of Landrace sows in Thailand. Journal of Animal Science, 85(1), 53-59. doi: 10.2527/jas.2005-708
 10. Karlsson, A. (1992). The use of principal component analysis (PCA) for evaluating results from pig meat quality measurements. Meat Science, 31(4), 423-433. doi: 10.1016/0309-1740(92)90025-Y
 11. Крамаренко, С. С., Луговий, С. І., Лихач, А. В., Крамаренко, О. С., & Лихач, В. Я. (2018). Порівняльний аналіз відтворювальних ознак та кластерний аналіз свиней різних порід. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”, 20(84), 21-26. doi: 10.15421/nvlvet8404
 12. Крамаренко, С. С., Луговий, С. І., Лихач, А. В., Крамаренко, О. С., Лихач, В. Я., & Слободяник, А. А. (2019). Вплив генетичних та негенетичних факторів на відтворювальні ознаки свиноматок української м’ясної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”, 21(90), 3-8. doi: 10.32718/nvlvet-a9001
 13. Leenhouwers, J. I., van der Lende, T., & Knol, E. F. (1999). Analysis of stillbirth in different lines of pig. Livestock Production Science. 57(3), 243-253. doi: 10.1016/S0301-6226(98)00171-7
 14. Leigh, A. O. (1977). Litter performance characteristics of pigs in tropical south-western Nigeria 1. Breed differences and effects of some non-genetic sources of variation. Animal Science, 24(3), 323-331. doi: 10.1017/S0003356100011831
 15. Love, R. J., Evans, G., & Klupiec, C. (1993). Seasonal effects on fertility in gilts and sows. Journal of Reproduction and Fertility. Supplement, 48, 191-206. PMID:8145204
 16. Okoro, V. M., Ogundu, U. E., Okani, M., Oziri, I., Eneowo, O., Olisenekwu, O. T., et al. (2015). Principal Component Analysis of Conformation and Blood Marker Traits at Pre-and Post-Weaning Stages of Growth in F2 Crossbred Nigerian Indigenous × Landrace Pigs. Animal Biotechnology, 26(4), 243-250.
 17. Ros-Freixedes, R., Sadler, L. J., Onteru, S. K., Smith, R. M., Young, J. M., Johnson, A. K., et al. (2014). Relationship between gilt behavior and meat quality using principal component analysis. Meat Science, 96(1), 264-269. doi:  10.1016/j.meatsci.2013.07.004
 18. Schwarz, T., Nowicki, J., & Tuz, R. (2009). Reproductive performance of Polish Large White sows in intensive production: effect of parity and season. Annals of Animal Science, 9(3), 268-277.
 19. Шебанін, В. С., Мельник, С. І., Крамаренко, С. С., & Ганганов, В. М. (2008). Аналіз структури популяцій. Миколаїв: Вид-во Миколаїв. держ. аграрн. ун-ту.
 20. Southwood, O. I., & Kennedy, B. W. (1991). Genetic and environmental trends for litter size in swine. Journal of Animal Science, 69(8), 3177-3182. doi: 10.2527/1991.6983177x
 21. Tantasuparuk, W., Lundeheim, N., Dalin, A.M., Kunavongkrit, A., & Einarsson, S. (2000). Reproductive performance of purebred Landrace and Yorkshire sows in Thailand with special reference to seasonal influence and parity number. Theriogenology, 54(3), 481-496. doi: 10.1016/S0093-691X(00)00364-2
 22. van Steenbergen, E. J. (1989). Description and evaluation of a linear scoring system for exterior traits in pigs. Livestock Production Science, 23(1-2), 163-181. doi: 10.1016/0301-6226(89)90012-2
 23. Zaleski, H. M., & Hacker, R. R. (1993). Effect of oxygen and neostigmine on stillbirth and pig viability. Journal of Animal Science, 71(2), 298-305. doi: 10.2527/1993.712298x
 24. Young, L. D., Johnson, R. K., & Omtvedt, I. T. (1977). An analysis of the dependency structure between a gilt’s prebreeding and reproductive traits. II. Principal component analysis. Journal of Animal Science, 44(4), 565-570. doi: 10.2527/jas1977.444565x
 25. Young, L. D., Pumfrey, R. A., Cunningham, P. J., & Zimmerman, D. R. (1978). Heritabilities and genetic and phenotypic correlations for prebreeding traits, reproductive traits and principal components. Journal of Animal Science, 46(4), 937-949. doi: 10.2527/jas1978.464937x.

         С. С. Крамаренко, А. С. Крамаренко, С. И. Луговой, А. В. Лихач, В. Я. Лихач. Анализ Главных Компонент (PCA) репродуктивных признаков свиноматок крупной белой породы

          В исследовании были использованы свиньи крупной белой породы (КБП), которые содержались в условиях ООО «Таврийские свиньи» (Херсонская область, Украина). Три Главные Компоненты описывали около 80% структурных зависимостей, существующих между восемью репродуктивными признаками свиноматок КБП. Общее количество поросят при рождении повышалось к 5-му опоросу, а затем снижалось. Число поросят при отъеме было наивысшим у свиноматок, которые опоросились в июне-сентябре и наименьшим у свиноматок, которые опоросились зимой.

          Ключевые слова: репродуктивные признаки, Анализ Главных Компонент, номер опороса, сезон опороса, свиноматки.

 

         S. Kramarenko, A. Kramarenko, S. Lugovoy, A. Lykhach, V. Lykhach. Principal Component Analysis (PCA) of the reproductive traits in the Large White sows

        The Large White (LW) pig population used for the present study is from a pig farm managed by ‘Tavriys’ki Svyni’ Ltd (Kherson region, Ukraine). Three principal components (PC) accounted for near 80% of the dependency structure existing among the eight reproductive traits in the LW sows. TNB in the LW sows increased to the 5th parity and then decreased. The number of weaned piglets was the highest in sows farrowed in June-September, and the lowest in sows farrowed in winter.

      Keywords: reproductive traits, Principal Component Analysis (PCA), parity, season of farrowing, sows.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

kramarenko

Цифрова модель рельєфу як просторова основа для картування ґрунтів за допомогою дистанційних методів

УДК 528.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-10

 

Д. Ш. Садова, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-6930-8252
Науковий керівник – С. Г. Чорний, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

 

    У статті досліджено проблему відсутності методології картування та оновлення ґрунтових карт. На основі цифрової моделі рельєфу та програмного забезпечення SAGA GIS визначено основні геоморфометричні параметри, такі як ухил та експозиція поверхні, горизонтальна, вертикальна та загальна кривизна. Досліджено можливості дистанційних методів для оновлення та створення ґрунтових карт на основі моделі SRTM.

    Ключові слова: картування ґрунтів, дистанційне зондування, ГІС-технології, цифрова модель рельєфу, модель SRTM.

 

Цифрова модель рельєфу як просторова основа для картування ґрунтів за допомогою дистанційних методів
Digital relief model as a spatial basis for mapping soils using remote methods

Список використаних джерел:

 1. Ачасов А.А. Використання цифрових моделей рельєфу при дослідженні грунтового покриву. Вісник ХНАУ. 2008. №1. С. 157-159.
 2. Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDEM. Вісник геодезії та картографії. 2013. №4. С. 17-21.
 3. Черлінка В.Р. Адаптація великомасштабних карт ґрунтів до їх практичного використання у ГІС. Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. 84. С. 20-28.
 4. Булыгин С.Ю., Шатохин А.В., Ачасов А.Б., Трускавецкий С.Р. О необходимости новой методологии картографии почв. Грунтознавство. 2003. Т. 4, № 1-2. C.5-10.
 5. Абрамов Д.А. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного Степу України за допомогою супутникової інформації. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013. Т. 1, № 4. С. 132-135.
 6. Павлова А.Н. Геоинформационное моделирование речного бассейна по данням спутниковой съемки SRTM (на примере бассейна р.Терешки). Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9 № 1. C.39-44.
 7. Погорелов А.В., Думит Ж.А. Морфометрия рельефа басейна реки Кубани: некоторые результаты цифрового моделирования. Географические исследования Краснодарского края. 2007. 2. C.7-23.
 8. Athmania D., Achour H. External Validation of the ASTER GDEM2, GMTED2010 and CGIAR-CSI- SRTM v4.1 Free Access Digital Elevation Models (DEMs) in Tunisia and Algeria. Remote Sensing. 2014. № 6. Р.4600-4620.
 9. Farr T.G. The shuttle radar topography mission. Reviews of Geophysics. 2007. № 45. P.1-33.
 10. Оньков И.В. Оценка точности высот SRTM для целей ортотрансформирования космических снимков высокого разрешения. Геоматика 2011. №3. С.40-46.
 11. Клещ А.А., Максименко Н.В., Баскакова Л.В. Моделювання геоморфометричних характеристик міських ландшафтів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2014. № 1140 (11). C.24-35.

        Д. Ш. Садовая. Цифровая модель рельефа как пространственная основа для картирования почв с помощью дистанционных методов

       В статье рассмотрена проблема отсутствия методологии картирования и обновления почвенных карт. На основе цифровой модели рельефа и программного обеспечения SAGA GIS определены основные геоморфометрические параметры, такие как уклон и экспозиция поверхности, горизонтальная, вертикальная и общая кривизна. Исследованы возможности дистанционных методов для обновления и создания почвенных карт на основе модели SRTM.

       Ключевые слова: картирование почв, дистанционное зондирование, цифровая модель рельефа, SRTM.

       D. Sadova. Digital relief model as a spatial basis for mapping soils using remote methods

      The article considers the problem of the absence of a mapping and updating methodology for soil maps. Based on the digital relief model and the SAGA GIS software, major geomorphometric parameters such as the slope and surface exposure, horizontal, vertical, and general curvature are determined. The possibilities of remote methods for updating and creating soil maps based on the SRTM model are explored.

     Keywords: soil mapping, remote sensing, digital terrain model, SRTM.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

sadova

Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу

УДК [633.174:631.547.1]:58.05(477.52/.6)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-9

 

А. М. Свиридов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. А. Свиридов, аспірант
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Досліджено реакцію сучасних гібридів сорго зернового на температуру середовища та схожість насіння в лабораторних і польових умовах. У ході багаторічних польових досліджень, проведених в умовах Східного Лісостепу, установлено дію гідротермічних умов у період сівби-сходів на польову схожість насіння, густоту сходів та масу сухих рослин сорго в період кущення. Виявлено тісний кореляційний зв’язок між ГТК та досліджуваними чинниками.

Ключові слова: польова схожість, густота рослин, сорго зернове, продуктивність, погодні умови, сходи.

 

Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу
Grain sorghum young growth formation depending on weather conditions of the Eastern Forest-Steppe

Список використаних джерел:

 1. Ткаченко Т.Г., Решетченко С.І. Сучасні агрометеорологічні умови на території Харківської області. Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво. Харків: ХНАУ, 2017. № 2. С. 7–17.
 2. Рудник-Іващенко О.І., Сторожик Л.І. Стан і перспективи соргових культур в Україні. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2011. Вип.10. С. 198–206.
 3. Макаров Л. Х. Соргові культури: монографія. /Ін-т землеробства південного Регіону УААН. Херсон: Айлант, 2006. 263 с.
 4. Герасименко Л.А. Ріст і розвиток рослин сорго цукрового за різних строків сівби та глибини загортання насіння в умовах Центрального Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2013. №1. С. 76–78.
 5. Рожков А.О., Свиридова Л.А. Польова схожість насіння і виживаність рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву насіння та способу сівби. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (сер. Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання). 2017. №1. С. 99-109.
 6. Anda A., Pinter L. Sorghum germination and development as influenced by soil temperature water content. Agronomy Journal. 1994. Vol. 86, No 4. Р. 621–624.
 7. Narkhede B.N., Shinde M.S., Patil S.P. Stability performance of sorghum varieties for grain and fodder yields. Journal of Maharashtra Agricultural University. 1997. Vol. 22, No 2. Р. 179–181.
 8. Лапа О.М., Свиридов А.М., Щербаков В.Я. та ін. Вирощування зернового сорго в умовах України (практичні рекомендації)./ Під ред.. В.Я. Щербакова. Київ: ТОВ Глобус-Принт, 2008. 36 с.
 9. Свиридова Л.А., Рожков А.О. Оцінка розвитку посівів сорго зернового за фенологічними спостереженнями. Вісник ПДАА. 2017. №4. С. 18-24.
 10. Dogget H. Sorghum. London: Longmans. Green and Co. Ltd. 1970. 403 p.
 11. Lingle S.E. Sucrose metabolized in the primary chute of sweet sorghum development. Crop. Sc. 1987. Vol. 27, No 6. Р. 1214–1219.
 12. Шепель Н. А. Сорго. Волгоград: Комитет по печати, 1994. 448 с.
 13. Щербаков В.Я. Зерновое сорго. Киев–Одесса: Вища школа, 1983. 192 c.
 14. Сторожик Л.І., Сергєєва І.О. Моніторинг агрофітоценозів соргового поля. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. пр. Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2012. Вип. 14. С. 345–348.
 15. Балан В.М., Сторожик Л.І. Вирощування цукрового сорго як біоенергетичної культури. Цукрові буряки. 2010. №5. С. 14–16.
 16. Zhao Y., Dolat A., Steinberger Y. and other. Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown for biofuel. Field Crops Res. 2009. Vol. 111. №1–2. Р. 55–64.
 17. Бойко М.О. Обґрунтування агротехнічних прийомів вирощування сорго зернового в умовах Півдня України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Агрономія. / Редкол.: С.М, Ніколаєнко (відп.ред.) та ін. К. : ВЦНУБіП України, 2016. Вип. 235. С.33-39.
 18. Storozhyk L., Sergeyeva I. Influence of density of standing of plants f sweet sorghum on yield formation and accounting accumulation of water-soluble sugar. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. пр. Київ: ФОП Корзун Д.Ю.,2012. Вип. 18. С. 80–83.
 19. Feyt M., Sartori V. La culture du sorgho grain. Producteur Arg. France. 1977. Vol. 53, Np 206. Р. 27–28.
 20. Овсієнко І.А. Особливості формування урожайності зерна сорго залежно від строків сівби. Сільське господарство та лісівництво. 2015.№2. С. 21-28.
 21. Бойко М.О. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 3 (91). С.96-104.
 22. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропром-издат. 1985. 351 с.
 23. Ермантраут Е.Р., Присяжнюк О.І., Шевченко І.Л. Стистичний аналіз агрономічних досліджень даних в пакеті Statistica 6.0: метод. вказівки. Полтава: Поліграф Консалтинг, 2007. 55 с.

 

          А. М. Свиридов, А. А. Свиридов. Формирование всходов сорго зернового в зависимости от погодных условий Восточной Лесостепи

 

        Исследована реакция современных гибридов сорго зернового на температуру среды и всхожесть семян в лабораторных и полевых условиях. В ходе многолетних полевых исследований, проведенных в условиях Восточной Лесостепи, установлено действие гидротермических условий в период сева-всходов на полевую всхожесть семян, густоту всходов и массу сухих растений сорго в период кущения. Выявлена ​​тесная корреляционная связь между ГТК и исследуемыми факторами.

       Ключевые слова: полевая всхожесть, густота растений, сорго зерновое, производительность, погодные условия, всходы.

       A. Svyrydov, A. Svyrydov. Grain sorghum young growth formation depending on weather conditions of the Eastern Forest-Steppe

       The reaction of modern hybrids of grain sorghum to the temperature of the medium and seed germination in laboratory and field conditions was studied. In the course of many years of field research conducted in the conditions of the Eastern Forest-Steppe, the effect of hydrothermal conditions during the sowing period of seedlings on field germination of seeds, density of seedlings and weight of dry sorghum plants during the period of tillering has been established. A close correlation was found between the SCC and the factors under study.

      Keywords: field germination, plant density, grain sorghum, weather conditions, duration of the periods between stages.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

svyrydov

Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України

УДК 633.17(477/7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-8

 

А. В. Чернова, здобувач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
М. М. Корхова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0001-6713-5098
Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-2609-0801
Миколаївський національний аграрний університет

 

      У статті висвітлено результати дослідження впливу норм висіву насіння, біопрепаратів та мікродобрив (Біокомплекс-БТУ, Квантум-Бор Актив, Квантум-АкваСил, Квантум-Хелат Цинку, Квантум-Аміно Макс) на виживаність рослин сортів та гібридів сорго цукрового (Медовий, Троїстий, Фаворит, Сило 700Д) в умовах Південного Степу України. Установлено кращий варіант норм висіву насіння та обробки препаратами і мікродобривами, який дозволяє сформувати оптимальну густоту стояння досліджуваних рослин для формування високої продуктивності агрофітоценозу.

       Ключові слова: сорго цукрове, сорт і гібрид, норма висіву насіння, біопрепарати і мікродобрива, густота стояння і виживаність рослин.

Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України
Ways to increase the survival rate of sweet sorghum plants in the conditions of Southern Step in Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Алдошин А. В., Самойленко А. Т., Федоренко Е. М., Яланський А. В., Черенкова Т. П. Особливості насінництва соргових культур. //Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України: електрон. версія. №5. URL : http://www.institut-zerna.com/library/pdf5/23.pdf
 2. Обаян А. С., Коломиец Н. Я. Сорго – выгодная культура. Земледелие. № 4. С. 31.
 3. Землянов В. А., Смиловенко А. А. Роль сахарного сорго в стабилизации кормопроизводства на Дону. Кормопроизводство. 2011. № 1. С. 32-33.
 4. Герасименко Л. Перспективи вирощування сорго в Україні. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: Збірник наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 червня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. 234 с. (С. 69).
 5. Петричук Л. І. Агробіологічні основи формування високопродуктивних агрофітоценозів силосних культур в умовах Південного Степу : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09. Херсон. 2015. 18 с.
 6. Курило В. Л., Григоренко Н. О., Марчук О. О., Фуніна І. Р. Продуктивність сорго цукрового (Sorghum sacchartum (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння рослин. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. №3.  С. 8-12.
 7. Черенков А. В., Шевченко М. С., Дзюбецький Б. В. [та ін.]. Соргові культури : технологія, використання, гібриди та сорти : [рекомендації]. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 63 с.
 8. Сторожик Л. І., Будовський М. Д. Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах з іншими культурами. Цукрові буряки. 2016. № 2. С. 7-11.
 9. Воскобулова Н. И. Совершенствование технологических приемов выращивания сахарного сорго в степной зоне Оренбургского Предуралья. : дис. … канд. с.-х. наук : 06.09.09 : Оренбург, 2003.149 с.
 10. Каракальчев А. С., Рахимбеков Т. С., Макаров В. М., Русаков П. С. Сорго в пустыне. Кукуруза и сорго. 1985. № 4. С. 24-25.
 11. Пигорев И. Я., Ишков И. В. Выживаемость и сохранность растений сорго в условиях Лесостепи: електрон. версія. URL : КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/vyzhivaemost-i-sohrannost-rasteniy-sorgo-v-usloviyah-lesostepi
 12. Рожков А. О., Свиридова Л. А. Польова схожість насіння і виживання рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби. //Вісник ХНАУ. Серія : Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво: електрон. версія. 2017. № 1. С. 99-109. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_roslyn_2017_1_14.
 13. Грабовський М. Б., Федорук Ю. В., Правдива Л. А., Грабовська Т. О. Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах. //Наукові доповіді НУБіП України: електрон. версія. 2018. № 5 (75). URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/420720.pdf
 14. Марчук О.О. Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування: дис. … канд. с.-г наук : 06.01.09. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ, 2015. 22 с.
 15. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2013 році. К., 2013. 495 с.
 16. Єщенко В.О., Копитко П. Г., Костогриз П. В.; Опришко В. П. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / За ред. В. О. Єщенка. Вінниця: Едельвейс і К, 2014. 332 с.
 17. Лебідь Є. М., Дзюбецький Б. В., Черенков А. В. [та ін.]. Сорго в Присивашші. Дніпропетровськ, 2006. 29 с.
 18. Державна служба статистики України: сайт. URL : www.ukrstat.gov.ua
 19. Курило В. Л., Григоренко Н. О., Марчук О. О. Вплив сортових особливостей та норм внесених добрив на фенологічні  показники  та  продуктивність  рослин  сорго  цукрового. Цукрові  буряки. 2013. № 4 (94). С. 13–14.
 20. Коваленко О. А., Чернова А. В. Вплив норм висіву насіння, біопрепаратів і мікродобрив на формування висоти рослин сортів і гібридів сорго цукрового в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 101. Херсон: Гельветика, 2018. С. 54-62.

 

           А. В. Чернова, О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. К. Антипова. Способы повышения выживаемости растений сорго сахарного на Юге Украины

           В статье приведены результаты исследования влияния норм высева семян, биопрепаратов и микроудобрений (Биокомплекс-БТУ, Квантум-Бор Актив, Квантум-АкваСил, Квантум-Хелат цинка, Квантум-амино Макс) на выживаемость растений сортов и гибридов сорго сахарного (Медовый, Троистый, Фаворит, Сило 700Д) в условиях Южной Степи Украины. Установлен лучший вариант норм высева семян и обработки препаратами и микроудобрениями, который позволяет сформировать оптимальную густоту стояния исследуемых растений для формирования высокой продуктивности агрофитоценозов.

           Ключевые слова: сорго сахарное, сорт и гибрид, норма высева семян, биопрепараты и микроудобрения, густота стояния и выживаемость растений.

 

            A. Chernova, O. Kovalenko, M. Korkhova, L. Antipova. Ways to increase the survival rate of sweet sorghum plants in the conditions of Southern Step in Ukraine

            The article presents the indicators of the plants standing density of sweet sorghum varieties and hybrids, depending on the different sowing density in the conditions of the southern Steppe in Ukraine. It is presented an analysis of the data on the effect of the studied factors on the growth and development of plants obtained in the phase of full ripeness of the grain. It was established the best variant of sowing density and processing of plants with biopreparations and microfertilizers, which made it possible to form optimal plants standing density with high biometric indices.

            Keywords: sweet sorghum, varieties and hybrids, seeding rate, biopreparations and microfertilizers, plant density and plant survival.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

chernova

Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування

УДК 631.4 : 631/635

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-2(102)-7

 

П.І. Трофименко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
В.П. Журавльов, доктор фізико-математичних наук, доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Н.В. Трофименко, кандидат економічних наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
С.І. Веремеєнко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет водного господарства та природокористування

 

     В роботі висвітлено алгоритм моделювання, агроекологічне обґрунтування та особливості використання рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування. На основі інформації про емісійну активність ґрунтів запропоновано виділяти період їх функціонування з низькою інтенсивністю емісії СО2 як рекреаційний період ґрунтів (РПҐ). В межах РПҐ в межах холодного та теплого періодів року запропоновано виділяти осінню (І) та весняну (ІІ) його частини. Показано, що врахування межах РПҐ часових інтервалів з різною небезпекою підсилення емісії СО2, дозволяє мінімізувати втрати С-СО2.
    Тривалість рекреаційного періоду різних ґрунтів варіювала за роками досліджень та залежала від погодно-кліматичних умов й рівня їх родючості. Кількість днів РПҐ з мінімальною (< 1 кг/га/год), середньою (< 1 до 1,5 кг/га/год) та підвищеною (< 1,5 до 2,0 кг/га/год) небезпекою підсилення емісії СО2 з ґрунтів у середньому становила для: дерново-середньопідзолистого зв’язно-піщаного ґрунту на лесовидних відкладах відповідно – 30,7; 38,7; 45,7, дерново-середньопідзолистого зв’язно-піщаного ґрунту на давньому алювії – 25,3; 34,4; 42,1, ясно-сірому опідзоленому супіщаному ґрунті на лесовидних відкладах – 19,2; 26,2; 32,6, ясно-сірому опідзоленому піщано-легкосуглинковому ґрунті на лесовидних відкладах – 14,9 21,1 26,4.
    Розрахункові частки величини втрати С у загальному обсязі річних викидів СО2 дерново-підзолистим зв’язно-піщаним ґрунтом для окремих частин РПҐ за рівнями небезпеки підсилення емісії становлять, %: для мінімального – 3,5-6,3, середнього – 6,9-12,4, підвищеного – 11,0-19,9.

Ключові слова: : моделювання, стале функціонування, рекреаційний період ґрунтів, емісія СО2.

 

Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування
Modeling and agroecological substantiation of a recovery period for soils to ensure their sustainable functioning

 

Список використаних джерел:

 1. Балюк С.А., Медведєв В.В., Тараріко О.Г., Греков В.О., Балаєв А.Д. та ін. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України / Мінагрополітики; Центрдержродючість; НААНУ; ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського; НУБіП. С.14-15.
 2. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: навч. посіб. К.: А.С.К., 2006. 648 с.
 3. Заключний звіт «Про науково-дослідну роботу розроблення сценаріїв зміни кліматичних умов в Україні на середньо- та довгострокову перспективу з використанням даних глобальних та регіональних моделей»: електрон. версія / УкрГМІ. URL: https: //uhmi.org.ua/project/rvndr/climate.pdf.
 4. Кудеяров В.Н., Заварзин Г.А., Благодатский А.С. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России / Ин-т физ.-хим. и биол. проблем почвоведения РАН. М.: Наука, 2007. 315с.
 5. Курганова И.Н. Эмиссия и баланс диоксида углерода в наземных экосистемах России: автор. дис. на соиск. уч. ст. докт. биол. наук.: спец. 00.27 – Почвоведение, 03.00.16 – Экология. Москва, 2010. 50с.
 6. Кобак К.И. Биотические компоненты углеродного цикла. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 248 с.
 7. Лопес де Гереню В.О., Курганова И.Н., Розанова Л.Н., Кудеяров В.Н. Годовая эмиссия диоксида углерода из почв южнотаежной зоны России. Почвоведение. 2001. № 9.С. 1045-1059.
 8. Макаров Б.Н. Газовый режим почвы. Москва: Агропромиздат, 1988. 105 c.
 9. Медведев В.В., Плиско И.В. Проявление физической деградации в распахиваемых почвах. Агрохімія і ґрунтознавство. № 81. С. 16-28.
 10. Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 1990-2010 гг./ Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Киев, 2012. 530 с.
 11. Паламарчук Р.П., Трофименко П.І., Вишневський Ф.О., Трофименко Н.В., Борисов Ф.І. Запаси та втрати органічного вуглецю дерново-підзолистими ґрунтами Житомирського Полісся у контексті змін клімату. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. до XI-й з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України, м. Харків. 17-21 вересня. 2018. С. 220-223.
 12. Ромащенко М.І., Тараріко Ю.О. Меліоровані агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України зони зрошення і осушення / НААН України; ІВПіМ; за ред. Ромащенко М.І., Тараріко Ю.О., К., 2017. С. 15.
 13. Спосіб визначення інтенсивності емісії газів з ґрунту: Пат. 98998 Україна, МПК G01F 1/76 (2006/01); № u 201413566; заявл. 17.12.2014 ; дата публікації 12.05.2015, Бюл. № 9.
 14. Трофименко П.И., Борисов Ф.И., Трофименко Н.В. Интенсивность дыхания почв Левобережного Полесья Украины в условиях агроценоза. Почвоведение и агрохимия. 2015. № 2 (55). С. 56–65.
 15. Трофименко П. І., Борисов Ф. І. Наукове обґрунтування алгоритму застосування камерного статичного методу визначення інтенсивності емісії парникових газів із ґрунту. Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. № 83.С. 17–24.
 16. Трофименко П. І., Трофименко Н. В. Вплив абіотичних чинників на інтенсивність продукування СО2 ґрунтами перехідної зони центрального полісся в холодний період. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. № 1. С. 212–221.
 17. Green J. K., Seneviratne S. I., Berg A. M., Findell K. L., Hagemann S., Lawrence D. M., Gentine P. Large influence of soil moisture on long-term terrestrial carbon uptake. Nature. volume 565, pages 476–479 (2019).
 18. State of the climate in 2017. Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society. Vol. 99, No. 8, August 2018. P. 332.
 19. Trofimenko P.I., Trofimenko N. V., Borisov F. I., Zubova O. V. The assessment of the effects of the atmospheric pressure on the intensity of СО2 emission from Polissya soils in the cold time period. Mechanization in agriculture and conserving of the resources. № 5. P. 20–22.
 20. Yagi K. Methane emission from paddy filds. Bull. Natl. Inst. Agroenviron Sci. 1997. № 14. C.96-210.

 

          П. І. Трофименко, В. П. Журавльов, Н. В. Трофименко, С. І. Веремеєнко. Моделирование и агроэкологическое обоснование рекреационного периода почв для обеспечения их устойчивого функционирования

          В работе освещены алгоритм моделирования, агроэкологическое обоснование и особенности использования рекреационного периода почв для обеспечения их устойчивого функционирования. На основе информации об эмиссионной активности почв предложено выделять период их функционирования с низкой интенсивностью эмиссии СО2 как рекреационный период почв (РПП). В рамках РПП, в пределах холодного и теплого периодов года, предложено выделять осеннюю (I) и весеннюю (II) его части. Показано, что учет в пределах РПП временных интервалов с разной опасностью усиления эмиссии СО2 позволяет минимизировать потери С-СО2.

          Ключевые слова: моделирование, устойчивое функционирование, рекреационный период почв, эмиссия СО2.

 

          P. Trofymenko, V. Zhuravlev, N. Trofymenko, S. Veremeyenko. Modeling and agroecological substantiation of the recreational period of soils to ensure their sustainable functioning

         The paper illustrates the algorithm of modeling, agroecological substantiation and features of the use of the recreational period of soils to ensure their sustainable functioning. Based on the information on the soil emission activity, it is proposed to allocate a period of their operation with a low CO2 emission intensity as a recreational soil period (RPS). In the framework of the RPS, during the cold and warm periods of the year, it is proposed to allocate the autumn (I) and spring (II) part thereof. It is shown that taking into account the intervals of the RPS of time intervals with different dangers of increasing CO2 emissions allows minimizing the losses of С-СО2.

          Keywords: modeling, stable functioning, recreation period of soils, CO2 emissions.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

trofymenko